• 14 އޮގަސްޓް 2023

  ރައީސް ޔާމީންގެ ޖޫރިމަނާ އަދަބު ތަންފީޛްކުރުން ފަސްކުރި އަމުރާ ގުޅޭ

  ވ. އާރަށް ކުއްޔަށްދިނުމުގެ މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން ރިޝްވަރު ހިފުމާއި މަނީ ލޯންޑްރިނގްގެ ކުށް ސާބިތުވެ, މއ. ކާމިނީހުޅަނގުގެ, ޢަބްދުالله ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް 11 އަހަރަށް ޖަލަށްލުމާއެކު 5 މިލިއަން  ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޚުކުމް ކުރައްވާފައިވަނިކޮށް އެ ޙުކުމް ތަންފީޛްކުރުން ފަސްކުރުމުގެ އަމުރަށް އެދި 07 އޮގަސްޓް 2023 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

  އެ އަމުރާ ގުޅިގެން މި އޮފީހުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ވަކާލާތުކޮށްފައިވާނީ ޖިނާއީ ޙުކުމެއްގެ އަދަބާމެދު ޢަމަލުކުރުމަށް ޤާނޫނު ދަންނަނީ އެއް އުޞޫލުތަކަކަށް ކަމަށްވާތީ, ޖަލު އަދަބުވެސް ޖޫރިމަނާ އަދަބުވެސް ތަންފީޛްކުރުން ފަސްކުރާނެ ތަނެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމަވާފައިވަނީ ޖަލު އަދަބު ތަންފީޛްކުރުން ފަސްކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދެވެން ނެތްކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޖޫރިމަނާ އަދަބު ފަސްކުރުމުގެ ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރުއްވާފައިވެއެވެ.

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނެރުއްވާފައިވާ އަމުރަކީ ވަގުތީ އަމުރެއްކަމަށްވެފައި, ހުށަހެޅިފައިވާ އިސްތިއުނާފީ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް 16 އޮގަސްޓް 2023 އަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާތީ, އިސްިތިއުނާފީ މައްސަލައާމެދު ގޮތެއް ނިމުމުން ވަގުތީ އަމުރުވެސް ނިމުމަކަށް އަންނާނެތީ, ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނެރުއްވާފައިވާ ޙުކުމް ތަންފީޛްކުރުން ފަސްކުރުމުގެ އަމުރު އިސްތިއުނާފު ނުކުރުމަށް ނިންމައިފީމެވެ.


 • 13 އޮގަސްޓް 2023

  "ޚަބަރު ފީތާ" އާއެކު އައު މީޑިއާ ވެބްސައިޓެއް ތަޢާރަފްކުރުން

  https://hushameem.com/blogs/feetha

  ޕީޖީ އޮފީހަށް 15 އަހަރުވީ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ޕީޖީ އޮފީހުގެ މީޑިއާ ވެބްސައިޓެއް، އޮފީހުގެ އަމިއްލަ "ޓްވިޓަރ" ފީޗަރާއެކު އުފައްދައިފީމެވެ. އަޅުގަނޑުމެން އެއަށް ކިޔީ "ޚަބަރުފީތާ" އެވެ. ޕީޖީ އޮފީހުން ޢާންމުންނަށާއި ނޫސްވެރިންނަށް ފޯރުކޮށްދޭން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތައް، މިވެބްސައިޓުގެ "ޚަބަރުފީތާ" ތަކުގައި ދާނީ "ފީތާ" ކުރަމުންނެވެ. ކުރީގެ ފީތާތަކާ ގުޅުވައިގެންވެސް އައު ފީތާ ލިޔެވޭނެއެވެ. ޓެގް ކޮށްފައި ހުންނަ ފީތާތައް އެއް ތަނަކުން ފެންނަ ގޮތްވެސް ހުންނާނެއެވެ. ނޫސްވެރިންނަށް ކުރީގެ ޚަބަރުތަކާއި ފަސްފަހަތް ހޯދަން އިންތިހާއަށް ފަސޭހަވާނެއެވެ.


 • 09 އޮގަސްޓް 2023

  އިންތިޚާބާބެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް ލެތުން ވެބްސައިޓަށް އެޅުން

  އިންތިޚާބުތަކުތަކާބެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް، ޕީޖީ އޮފީހުގެ ލެތުން ވެބްސައިޓުން ފެންނަ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މިއީ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އެދިވަޑައިގަތުމަކަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތެކެވެ. މިއާއެކު، އިންތިޚާބާބެހޭ ހުރިހާ ޤާނޫނަކާއި ގަވާއިދެއްގެ އެންމެ ފަހުގެ އަދާހަމަ ކުރެވިފައި އޮތް ގޮތް، ބަހަކުން، ނުވަތަ ނަންބަރަކުން ނުވަތަ ޢިބާރާތަކުން ވިޔަސް ހޯދައިލެވޭނެއެވެ. ދިރާސާ ކުރާ މީހަކަށް، ނޯޓްސްއާއި ބުކްމާރކްވެސް ކުރެއްވޭނެއެވެ.

  ވެބްސައިޓު ބައްލަވައި ލެއްވުމަށް، ތިރީގައިމިވާ ލިންކަށް ފިއްތަވައިލައްވާށެވެ.

  https://lethun.pgo.mv 


 • 31 ޖުލައި 2023

  https://hushameem.com/blogs/kushugerecord

  ބައެއް ކަހަލަ ވަޒީފާތައް، ކުށުގެ ވެށިން ނުކުންނަން މަސައްކަތްކުރާ މީހަކަށް ނުދެވުނަސް، އެފަދަ މީހުންނަށް ދެވޭނެ ވަޒީފާތަކެއް ބަލައި، އެ ވަޒީފާތައް އެމީހުންނަށް ދިނުމަކީ، މުޖްތަމަޢުގެ ޙައްޤުގައިވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން އެފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހިފާނެއެވެ. އަނެއް ބަޔަކު 'ރިލެޕްސް' ވާނެއެވެ. ނަމަވެސް، ބަޔަކު 'ރިލެޕްސް ވެ' ކުށަށް އަނބުރާ ހިނގައިދާނެއަތީ، އެފުރުޞަތު ހުރިހާ މީހުންނަށް ބަންދުކުރުމަކީ ބުއްދިވެރިން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ނޫނެވެ.


 • 12 ޖުލައި 2023

  އިތުރަށް ސާފުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ދަންނަވަން:

  1. އަލުން ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި އަނބުރާ ގެންނައުމަށް އެދިފައިވާނީ އަޙްމަދު ކުރިކް ރިޟާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާތައް އެކަނި.

  2. އަޅުގަނޑުމެން އެދިފައިވާނީ އަލުން ހުށަހަޅާ ގޮތަށް އަނބުރާ ގެނައުމުގެ ހުއްދައަކަށް, މި މަރުޙަލާގައި އޮތް ދަޢުވާއެއް މިފަދައިން އަނބުރާ ގެނެވޭނީ ކޯޓުން ހުއްދަ ދެއްވައިފިނަމަ.

  3. ކުރިކް ރިޟާގެ ބައި އަނބުރާ ގެންނަނީ މިވަގުތަށް މަޑުޖައްސާލުމަށްޓަކައި, ޙާލަތު ބަދަލުވުމުން އަދި ސާފުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ސާފުވުމުން އަލުން ދަޢުވާ ކުރިއަށް ގެންދާނެ.


  • 12 ޖުލައި 2023

   2015 ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި އެމްއެމްޕީއާރސީ މެދުވެރިކޮށް ރ. ފުއްގިރި ޓޫރިޒަމް ބޭނުމަށް ދޫކުރުމުގެ މުޢާމަލާތުގައި ރިޝްވަތު ހިފައި މަނީ ލޯންޑަރކުރި މައްސަލައިގައި ދަޢުވާލިބޭ, މއ.ކުރިކީލަހހިޔާ, އަޙްމަދު ކުރިކް ރިޟާގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މެޑިކަލް ޑޮކިއުމަންޓްތަކަކާ ގުޅިގެން އެ މައްސަލަ ކޯޓުގެ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ނުވެއެވެ.

   އަދި އަޙްމަދު ކުރިކް ރިޟާގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ދިފާޢީ ހެކިތަކެއްގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ފުލުހުންގެ ގެންދަނީ އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތައް ބަލަމުންނެވެ.

   އަޙްމަދު ކުރިކް ރިޟާގެ ބައިގައި ދިމާވި މި ޙާލަތާ ގުޅިގެން އެބައި ވަކިން ކޯޓުގައި ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ ގޮތެއް އޮތްތޯ ބެލިއިރު އެ މަގު ޤާނޫނީ ގޮތުން އޮތީ ބަންދުވެފައެވެ. 

   އެހެންކަމުން މި މައްސައަކީ ޢާންމު މަސްލަޙަތު މަތީ މިންވަރަކަށް އެކުލެވޭ މައްސަލައަކަށްވެފައި, މިފަދަ މައްސަލައެއްގައި ދަޢުވާލިބޭ އެކެއްގެ ބައިގައި ދިމާވި ޙާލަތަކާ ކޯޓުގެ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވި ވުމަކީ ޢާންމު މަސްލަޙަތު އޮތް ގޮތް ކަމަށް ނުފެންނާތީއާއި, އަޙްމަދު ކުރިކް ރިޟާ ހުށަހެޅި ހެކިތަކާ ގުޅިގެން އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބެލުމަށް, އަޙްމަދު ކުރިކް ރިޟާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާތައް މިވަގުތަށް މަޑުޖައްސާލުމަށްޓަކައި, އެ ދަޢުވާތައް ފަހުން ހުށަހަޅާ ގޮތަށް ކޯޓުން އަނބުރާ ފޮނުއްވައިދެއްވުމަށް ވާނީ ދަންނަވާފައެވެ.

 • 12 ޖުލައި 2023

  2015 ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި އެމްއެމްޕީއާރސީ މެދުވެރިކޮށް ރ. ފުއްގިރި ޓޫރިޒަމް ބޭނުމަށް ދޫކުރުމުގެ މުޢާމަލާތުގައި ރިޝްވަތު ހިފައި މަނީ ލޯންޑަރކުރި މައްސަލައިގައި ދަޢުވާލިބޭ, މއ.ކުރިކީލަހހިޔާ, އަޙްމަދު ކުރިކް ރިޟާގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މެޑިކަލް ޑޮކިއުމަންޓްތަކަކާ ގުޅިގެން އެ މައްސަލަ ކޯޓުގެ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ނުވެއެވެ.

  އަދި އަޙްމަދު ކުރިކް ރިޟާގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ދިފާޢީ ހެކިތަކެއްގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ފުލުހުންގެ ގެންދަނީ އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތައް ބަލަމުންނެވެ.

  އަޙްމަދު ކުރިކް ރިޟާގެ ބައިގައި ދިމާވި މި ޙާލަތާ ގުޅިގެން އެބައި ވަކިން ކޯޓުގައި ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ ގޮތެއް އޮތްތޯ ބެލިއިރު އެ މަގު ޤާނޫނީ ގޮތުން އޮތީ ބަންދުވެފައެވެ. 

  އެހެންކަމުން މި މައްސައަކީ ޢާންމު މަސްލަޙަތު މަތީ މިންވަރަކަށް އެކުލެވޭ މައްސަލައަކަށްވެފައި, މިފަދަ މައްސަލައެއްގައި ދަޢުވާލިބޭ އެކެއްގެ ބައިގައި ދިމާވި ޙާލަތަކާ ކޯޓުގެ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވި ވުމަކީ ޢާންމު މަސްލަޙަތު އޮތް ގޮތް ކަމަށް ނުފެންނާތީއާއި, އަޙްމަދު ކުރިކް ރިޟާ ހުށަހެޅި ހެކިތަކާ ގުޅިގެން އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބެލުމަށް, އަޙްމަދު ކުރިކް ރިޟާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާތައް މިވަގުތަށް މަޑުޖައްސާލުމަށްޓަކައި, އެ ދަޢުވާތައް ފަހުން ހުށަހަޅާ ގޮތަށް ކޯޓުން އަނބުރާ ފޮނުއްވައިދެއްވުމަށް ވާނީ ދަންނަވާފައެވެ.


 • 11 ޖުލައި 2023

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް ހަތިޔާރަކުން ހަމަލާދިންކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުގައި ހުއްޓައި 6 ޖުލައި 2023 ގައި އިބްރާހިމް އަބްދުﷲ ކިޔާ މީހަކު ބަންދުން ދޫކޮށްލި މައްސަލަ 9 ޖުލައި 2023 ގައި ދިވެހިރާޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފިން


 • 22 ޖޫން 2023

   

  https://express.adobe.com/page/zKDYMwISqcltW/

  މި އޮފީހުގެ ނިއުސްލެޓަރ - ޢުންޞުރު ގެ ތިންވަނަ ޢަދަދު މިއަދު ނެރެފީމެވެ.

  މި ނިއުސްލެޓަރގައި ހިމެނޭ ބައިތައް.

  - ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ގަލަމުން - ޕީޖީ އޮފީސް ލާމަރުކަޒީކުރުން

  - ހަތަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ހަފްތާގެ ކާމިޔާބީ

  - ޖަމާޢަތް ހަދައިގެން މީހަކު މެރުން

  - ޑިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޝަނާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

  - ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާ ހެކިންނަކީ އެންމެ ފުރިހަމަ ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭތަ؟

  - ތަފާސްހިސާބަށް ބަރޯސާވެ ނިންމުންތައް ނިންމުން

  - އިންތިޚާބީ ކުށްތައް

   


 • 22 ޖޫން 2023

  https://online.pgo.mv

  މި އޮފީހުން ޢާންމުންނާއި އިދާރާތަކަށް ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތައް އިތުރު ހަރުފަތަކަށް ގެންގޮސް, އަވަސްކަމާއި ފަސޭހަކަމާއެކު ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް މަގުފަހި ކުރުމުގެ ގޮތުން އައު ވެބްސައިޓެއް ތަޢާރަފްކޮށްފީމެވެ. މި ވެބްސައިޓު ފަރުމާކޮށްފައިވާނީ ސިޓީބިޓީ ބަދަލުކުރުން, ކުށުގެ ރެކޯޑު ފޯމު ހިމެނޭގޮތުން އެކި ފޯމުތައް މި އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމުގެ ކަންކަން މާ ފަސޭހަވާނެގޮތަށެވެ.

  http://pgoffice.gov.mv/newsletter/8/article/30

  މި ވެބްސައިޓާގުޅޭ އިތުރު މަޢޫލޫމާތު މި ލިންކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.