• 15 މޭ 2024

  ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ، ކޮކާ، އިބްރާހީމް އާޤިލް މަރާލި މައްސަލަ

  ލ. ފޮނަދޫ، ހިޔާ، ޙަމްދޫން ހަމްޒަތުއާއި، ހއ. ދިއްދޫ ސްނޯބާޑް އިބްރާހީމް ވިޝާމްއާއި، ސ. ހިތަދޫ، ސްވޭހުހީނާގެ، ޢަލީ މިޖުވާދު މާލިކު އިބްރާހީމް 31 އޯގަސްޓް 2018 ދުވަހުގެ 19:30 ހާއިރު މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ އާއި ދިމާލުން ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުގައި ހުރި ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ، ފަރެސްއަވަށް، ކޮކާ، އިބްރާހީމް އާޤިލްއަށް ބަޔަކުމީހުން ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މާރާމާރީ ހިންގުމުގެ ސަބަބުން އިބްރާހީމް ޢާޤިލް ނިޔާވެފައިވާ މައްސަލަ.

  ކުރެވުނު ދަޢުވާތައް:

  1. ލ. ފޮނަދޫ ހިޔާ ޙަމްދޫން ހަމްޒަތު – ދަޢުވާ ކުރެވުނު ތާރީޚް: 1 ނޮވެންބަރު 2018

  ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2010/17 (ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޙަވާލާދީ، އެމާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން، ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޤަސްދުގައި މީހަކު މެރުން

  ސަބަބު: ހަމްދޫން ހަމްޒަތު، 31 އޮގަސްޓު 2018 ދުވަހު 19:30 އެހައިކަށްހައިއިރު، ވ. ފުލިދޫއިން މާލެއަށް އައި "ސްކަލް ރައިޑަރ" ލޯންޗު މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމް.އެމް.އޭ) ދިމާލުން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގެ ޖެޓީ ސަރަޚައްދަށް ގާތްކުރިވަގުތު އެލޯންޗުން ފޭބި ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ފަރެސްއަވަށް ކޮކާ، އިބްރާހީމް ޢާޤިލުއަށް ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޙަމަލާދީފައިވާތީއާއި، އިބްރާހީމް ޢާޤިލުއަށް ލިބުނު އަނިޔާތަކަށް އޭ.ޑީ.ކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ހޯދަމުން ދަނިކޮށް 31 އޮގަސްޓު 2018 ދުވަހު 20:59 އެހައިކަށްހައިއިރު، އިބްރާހީމް ޢާޤިލު ނިޔާވެފައިވާތީ.

   

  2. ސ. ހިތަދޫ، ސްވޭހުހީނާގެ، ޢަލީ މިޖުވާދު މާލިކު އިބްރާހީމް – ދަޢުވާ ކުރެވުނު ތާރީޚް: 28 ޖަނަވަރީ 2019

  ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2010/17 (ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) އާ ޙަވާލާދީ އެމާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން، ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޤަސްދުގައި މީހަކު މެރުން

  ސަބަބު: ޢަލީ މިޖުވާދު މާލިކު އިބްރާހީމް، ލ.ފޮނަދޫ ހިޔާ ޙަމްދޫން ހަމްޒަތުއާއެކު، 31 އޮގަސްޓު 2018 ދުވަހު 18:50 އެހައިކަށްހައިއިރު، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއާ (އެމް.އެމް.އޭ) ދިމާލު ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގެ ޖެޓީ ސަރަހައްދަށް ގޮސް، ސަރަހައްދުގައި މަޑުކޮށް، ހަމައެދުވަހު 19:30 އެހައިކަށްހައިއިރު، ސަރަހައްދަށް ވ.ފުލިދޫއިން މާލެއަށް އައި "ސްކަލް ރައިޑަރ" ލޯންޗު ގާތްކުރިވަގުތު، އެލޯންޗުން ފޭބި ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ފަރެސްއަވަށް ކޮކާ، އިބްރާހީމް ޢާޤިލުއަށް ޙަމްދޫން ހަމްޒަތު ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ހަމަލާދީފައިވާތީއާއި، ހަމަލާދިނުމަށްފަހު ޢަލީ މިޖުވާދު މާލިކު އިބްރާހީމް ދުއްވަން އިން ސައިކަލުގައި ޙަމްދޫން ހަމްޒަތު ގޮވައިގެން އެތަނުން ފިލާފައިވާތީއާއި، އިބްރާހީމް ޢާޤިލުއަށް ލިބުނު އަނިޔާތަކަށް އޭ.ޑީ.ކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ހޯދަމުން ދަނިކޮށް 31 އޮގަސްޓު 2018 ދުވަހު 20:59 އެހައިކަށްހައިއިރު، އިބްރާހީމް ޢާޤިލު ނިޔާވެފައިވާތީ.

   

  3. ހއ.ދިއްދޫ ސްނޯބާޑް އިބްރާހީމް ވިޝާމް - ދަޢުވާ ކުރެވުނު ތާރީޚް: 05 ޑިސެންބަރު 2019

  ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/17 (ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) އާ ޙަވާލާދީ، އެމާއްދާގެ (ޅ) ގެ ދަށުން، ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޤާޞްދުގައި މީހަކު މެރުމުގައި އެހީތެރިވުން.

  ސަބަބު: އިބްރާހީމް ވިޝާމް، 31 އޮގަސްޓް 2018 ދުވަހު 14:00 އާއި 17:00 އާ ދެމެދުގެ ވަގުތެެއްގައި ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ފަރެސްއަވަށް ކޮކާ، އިބްރާހީމް ޢާޤިލުއަށް ވ. ފުލިދޫއިން މާލެއަށް އައުމަށް ލޯންޗެއް ހަމަޖައްސައިދީ، 31 އޮގަސްޓު 2018 ދުވަހު 17:30 އެހައިކަށްހައިއިރު، އިބްރާހީމް ޢާޤިލުއާއެކު ވ. ފުލިދޫއިން މާލެއަށް އައި "ސްކަލް ރައިޑަރ" ލޯންޗުގައި އިނދެ އެލޯންޗު މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމް.އެމް.އޭ) ދިމާލަށް ލަފާނެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ކ.މާފުށި ސްވީޓްމީޑު އަޙްމަދު މާހިރުއަށްދީ، އިބްރާހީމް ޢާޤިލު މަރާލުމަށް އެހީތެރިވެފައިވާތީއާއި، ހަމައެދުވަހު 19:30 އެހައިކަށްހައިއިރު، އެލޯންޗު މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމް.އެމް.އޭ) ދިމާލުން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގެ ޖެޓީ ސަރަޚައްދަށް ގާތްކުރިވަގުތު އިބްރާހީމް ޢާޤިލު އެލޯންޗުން ފޭބުމުން، ލ.ފޮނަދޫ ހިޔާ، ހަމްދޫން ހަމްޒަތު، އިބްރާހީމް ޢާޤިލުއަށް ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޙަމަލާދީފައިވާތީއާއި، އިބްރާހީމް ޢާޤިލުއަށް ލިބުނު އަނިޔާތަކަށް އޭ.ޑީ.ކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ހޯދަމުން ދަނިކޮށް 31 އޮގަސްޓު 2018 ދުވަހު 20:59 އެހައިކަށްހައިއިރު، އިބްރާހީމް ޢާޤިލު ނިޔާވެފައިވާތީ.

   

  މި މައްސަލައިގައި ހއ. ދިއްދޫ، ސްނޯބާޑް، އިބްރާހީމް ވިޝާމްގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާ ސާބިތުނުވާކަމަށް، 15 މޭ 2024 ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ޢަލީ މިޖުވާދު މާލިކު އިބްރާހީމް، ޙަމްދޫން ހަމްޒަތުގެ ބައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދެއެވެ. އެ ދެމީހުންގެ ބައި އޮތީ ޙުކުމް ކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައެވެ.

  އިބްރާހީމް ވިޝާމްގެ ބައިގެ ޙުކުމާއި، ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުތައް މި އޮފީހަށް ލިބުމުން، ދިރާސާކުރުމަށްފަހު މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނަމެވެ.

 • 30 އެޕްރީލް 2024

  މިއޮފީހުގެ "އެޕަލް މީޓިންގް" ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލާ އިޒްމީރާ ޝިހާމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެން، ތަޖުރިބާ ޙިއްސާކުރެއްވުން

  ޕްރޮސިކިއުޓަރުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި، މަހަކު އެއްފަހަރު ބާއްވާ "އެޕަލް މީޓިންގް" ގައި މިމަހު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލާ އިޒްމީރާ ޝިހާމެވެ. ހިއުމަން ރިސޯސް ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރު، އިޒްމީރާއަކީ، ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކާއި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގައި، ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން، އިސް މަޤާމުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

  ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްކަމުގެ މަޤާމާ ޙަވާލުވެވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން ހުންނެވީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްކަމުގެ މަޤާމުގައެވެ. 

  ފިރިހެނުން ގިނަ، ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ އެންމެ ބޮޑު، އަދި އެންމެ މުހިންމު ދެ މުއައްސަސާއެއްގެ އިދާރީ މަސައްކަތުގެ އެންމެ އިސް މީހެއްގެ ހައިސިއްަޔަތުން، އިޒްމީރާއަށް ކުރެއްވުނު ތަޖުރިބާތައް އެކަމަނާ ޙިއްސާކޮށްދެއްވިއެވެ. ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާ ނެތި، ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ އެންމެ މުހިންމު އިދާރާތަކުގެ އިސް ދައުރެއް އަދާކުރެއްވުމަށް، އެ ދާއިރާއާބެހޭ ޤާނޫނުތައް އަމިއްލަފުޅަށް ކިޔުއްވައި، ދިރާސާ ކުރައްވައި، އެކަމުގެ ތަފްޞީލުތަކަށް ވަޑައިގެންނެވި ގޮތް އެކަމަނާ ވިދާޅުވެދެއްވިއެވެ. މިހާތަނަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ ހުރިހާ ނިންމުމެއް ތަރުތީބުކުރައްވައި، އެ ހުރިހައި ނިންމުމެއް އަމިއްލަފުޅަށް ދަސްފުޅު ކުރެއްވި ގޮތާއި، ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަރުދަނާ ކޮށް ލުއިފަސޭހަ ކުރެއްވި ގޮތާއި، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް، ޢާއިލާއާއެކު ވަގުތު ހޭދަކުރަން ފަހިކޮށްދެއްވަން ކުރެއްވި މަސައްކަތްޕުޅުވެސް ވިދާޅުވެދެއްވިއެވެ.

  މިދާއިރާގައި ކުރިއަށް ދިއުމަށް އަންހެނުްނަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި އެ ގޮންޖެހުންތައް ގިރާކުރައްވާނެ ގޮތާބެހޭ އަމިއްލަފުޅު ތަޖުރިބާތައް ޙިއްސާ ކުރެއްވިއެވެ. އެކަމަނާގެ ދައުރުގައި ޖޭއެސްސީއަށް ގެންނެވި އިންޤިލާބީ ބަދަލުތަކަކީ މިއޮފީހުން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރާކަމެކެވެ.  އިޒްމީރާގެ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާގެ ސަބަބުން މިދާއިރާއަށް ލިބެމުންދާ ކުރިއެރުމަށް މިއޮފީހުންވެސް ފަޚުރުވެރިވެއެވެ. އެކަމަނާ  ވިދާޅުވިގޮތަށް، އެކަމަނާ ނުކުމެވަޑައިގެންނެވީ، އެކަމަނާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވި ޖޭއެސްސީއަކުން ނޫނެވެ. ޖޭއެސްސީއަށް ގެންނަވާފައި އޮތީ އާދަޔާ ޚިލާފު ކުރިއެރުމެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އުއްމީދަކީ އެކަމަނާ މިހާރު މަސައްކަތްކުރައްވާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އެކަމަނާއަށް އިތުރު ކާމިޔާބާއި ފާގަތިކަން މާތްﷲ މިންވަރު ކޮށްދެއްވުމެވެ. އިޒްމީރާއަކީ މިދާއިރާއަށް ލިބުނު ޖަވާހިރެކެވެ.

 • 25 އެޕްރީލް 2024

  މޯލްޑިވްސް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ކުރީގެ މެނޭޖީންގ ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުﷲ މައުމޫންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރުމަށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުން

  މޯލްޑިވްސް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ކުރީގެ މެނޭޖީންގ ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުﷲ މައުމޫންއަށާއި، ޢަބްދުﷲ މައުމޫންގެ ޢާއިލީ ބައެއް ފަރާތްތަކަށް އަދި ޢަބްދުﷲ މައުމޫންއާ ގުޅުން އޮންނަކަމަށް ތުޙުމަތުކުރެވޭ ބައެއް ކުންފުނިތަކަށް މޯލްޑިވް ގޭސްގެ ސަޕްލަޔަރެއް ކަމަށްވާ ތްރީ.ޑީ.އެޗް އިންޓަރނޭޝަނަލްއިން ފައިސާ ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ތުޙުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައިގައި އަންނަނަވި ދަޢުވާތައް ކުރުމަށް 18 އެޕްރީލް 2024 ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފީމެވެ.
   
  ހ. ހެންވޭރުފެހި، ޢަބްދުﷲ މައުމޫންގެ މައްޗަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) ގެ 510 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޙަވާލާދީ، އެ މާއްދާގެ (ބ) ގެ ދަށުން، ރިޝްވަތު ހިފުމުގެ ކުށުގެ 07 (ހަތެއް) ދަޢުވާ.
  ކޮންމެ ދަޢުވާއަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަސާސީ އަދަބު: 3 އަހަރާއި 2 މަހާއި 12 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށް ލުން
   
  ރިޝްވަތު ހިފުމުގެ ދަޢުވާ 1 ކުރާ ސަބަބު:
  ޢަބްދުﷲ މައުމޫން، 10 ޑިސެންބަރު 2013 ދުވަހުން ފެށިގެން 16 ނޮވެންބަރު 2018 ދުވަހާ ހަމައަށް މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމުގައި ހުރެ، އެ ކުންފުންޏަށް ލިކުއިޑް ޕެޓްރޯލިއަމް ގަތުމަށް 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން ތްރީ.ޑީ.އެޗް އިންޓަރނޭޝަނަލްއަށް ހަވާލުކުރުމަށްފަހު، މޯލްޑިވްސް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރު: 9901014800695100 އެކައުންޓުން 04 އޭޕްރީލް 2016 ދުވަހު ތްރީ.ޑީ.އެޗް އިންޓަރނޭޝަނަލްއަށް ލިކުއިޑް ޕެޓްރޯލިއަމް ޝިޕްމަންޓެއްގެ އަގަށްވާ US$634،700 (ހަ ލައްކަ ތިރީސް ހަތަރު ހާސް ހަތްސަތޭކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ޖަމާކޮށްފައިވާއިރު، 07 އޭޕްރީލް 2016 ދުވަހު ޢަބްދުﷲ މައުމޫންގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް ސިލޯންގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރު: 6320203811 އެކައުންޓަށް ތްރީ.ޑީ.އެޗް އިންޓަރނޭޝަނަލްއިން US$29،941.50 (ނަވާވީސް ހާސް ނުވަސަތޭކަ ސާޅީސް އެއް އެމެރިކާ ޑޮލަރު ފަންސާސް ސެންޓު) ޖަމާކޮށްފައިވާތީއާއި، މި ފައިސާއަކީ ޢަބްދުﷲ މައުމޫން އޭނާ މޯލްޑިވްސް ގޭސްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން މޯލްޑިވްސް ގޭސްއަށް ލިކުއިޑް ޕެޓެރޯލިއަމް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް އެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށް އެކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ މުޤާބިލުގައި ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ނަގާފައިވާ ފައިސާއަކަށްވާތީ.
   
  ރިޝްވަތު ހިފުމުގެ ދަޢުވާ 2 ކުރާ ސަބަބު:
  ޢަބްދުﷲ މައުމޫން، 10 ޑިސެންބަރު 2013 ދުވަހުން ފެށިގެން 16 ނޮވެންބަރު 2018 ދުވަހާ ހަމައަށް މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމުގައި ހުރެ، އެ ކުންފުންޏަށް ލިކުއިޑް ޕެޓްރޯލިއަމް ގަތުމަށް 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން ތްރީ.ޑީ.އެޗް އިންޓަރނޭޝަނަލްއަށް ހަވާލުކުރުމަށްފަހު، މޯލްޑިވްސް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރު: 9901014800695100 އެކައުންޓުން 07 ޖޫން 2016 ދުވަހު ތްރީ.ޑީ.އެޗް އިންޓަރނޭޝަނަލްއަށް ލިކުއިޑް ޕެޓްރޯލިއަމް ޝިޕްމަންޓެއްގެ އަގަށްވާ US$686،950 (ހަ ލައްކަ އަށްޑިހަ ހަ ހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަންސާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ޖަމާކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާއިރު، 14 ޖޫން 2016 ދުވަހު ޢަބްދުﷲ މައުމޫންގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް ސިލޯންގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރު:6320203811 އެކައުންޓަށް US$49،921.50 (ސާޅީސް ނުވަހާސް ނުވަސަތޭކަ އެކާވީސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު ފަންސާސް ސެންޓު) އާއި 26 ޖޫން 2016 ދުވަހު ޢަބްދުﷲ މައުމޫންއާ ގުޅުން ހުންނަ ކުންފުންޏެއްް ކަމަށްވާ މޮން އާރކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރު: 7730000025932 އެކައުންޓަށް ތްރީ.ޑީ.އެޗް އިންޓަރނޭޝަނަލްއިން US$12،201.50 (ބާރަ ހާސް ދުއިސައްތަ އެއް އެމެރިކާ ޑޮލަރު ފަންސާސް ސެންޓު) ޖަމާކޮށްފައިވާތީއާއި، މި ފައިސާއަކީ ޢަބްދުﷲ މައުމޫން އޭނާ މޯލްޑިވްސް ގޭސްގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން މޯލްޑިވްސް ގޭސްއަށް ލިކުއިޑް ޕެޓެރޯލިއަމް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް އެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށް އެކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ މުޤާބިލުގައި ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ނަގާފައިވާ ފައިސާއަކަށްވާތީ.
   
  ރިޝްވަތު ހިފުމުގެ ދަޢުވާ 3 ކުރާ ސަބަބު:
  ޢަބްދުﷲ މައުމޫން، 10 ޑިސެންބަރު 2013 ދުވަހުން ފެށިގެން 16 ނޮވެންބަރު 2018 ދުވަހާ ހަމައަށް މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމުގައި ހުރެ، އެ ކުންފުންޏަށް ލިކުއިޑް ޕެޓްރޯލިއަމް ގަތުމަށް 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން ތްރީ.ޑީ.އެޗް އިންޓަރނޭޝަނަލްއަށް ހަވާލުކުރުމަށްފަހު، މޯލްޑިވްސް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރު: 9901014800695100 އެކައުންޓުން 01 އޮގަސްޓް 2016 ދުވަހު ތްރީ.ޑީ.އެޗް އިންޓަރނޭޝަނަލްއަށް ލިކުއިޑް ޕެޓްރޯލިއަމް ޝިޕްމަންޓަކަށްވާ US$633،050 (ހަލައްކަ ތިރީސް ތިން ހާސް ފަންސާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ޖަމާކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާއިރު، 4 އޮގަސްޓު 2016 ދުވަހު ޢަބްދުﷲ މައުމޫންއާ ގުޅުން ހުރި ކުންފުންޏެއްް ކަމަށްވާ މޮން އާރކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރު: 7730000025932 އެކައުންޓަށް ތްރީ.ޑީ.އެޗް އިންޓަރނޭޝަނަލްއިން US$49،949.50 (ސާޅީސް ނުވަ ހާސް ނުވަސަތޭކަ ސާޅީސް ނުވަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު ފަންސާސް ސެންޓު) ޖަމާކޮށްފައިވާތީއާއި، މި ފައިސާއަކީ ޢަބްދުﷲ މައުމޫން އޭނާ މޯލްޑިވްސް ގޭސްގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން މޯލްޑިވްސް ގޭސްއަށް ލިކުއިޑް ޕެޓެރޯލިއަމް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް އެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށް އެކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ މުޤާބިލުގައި ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ނަގާފައިވާ ފައިސާއަކަށްވާތީ.
   
  ރިޝްވަތު ހިފުމުގެ ދަޢުވާ 4 ކުރާ ސަބަބު:
  ޢަބްދުﷲ މައުމޫން، 10 ޑިސެންބަރު 2013 ދުވަހުން ފެށިގެން 16 ނޮވެންބަރު 2018 ދުވަހާ ހަމައަށް މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމުގައި ހުރެ، އެ ކުންފުންޏަށް ލިކުއިޑް ޕެޓްރޯލިއަމް ގަތުމަށް 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން ތްރީ.ޑީ.އެޗް އިންޓަރނޭޝަނަލްއަށް ހަވާލުކުރުމަށްފަހު، މޯލްޑިވްސް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރު: 9901014800695100 އެކައުންޓުން 30 މާރިޗު 2017 ދުވަހު ތްރީ.ޑީ.އެޗް އިންޓަރނޭޝަނަލްއަށް ލިކުއިޑް ޕެޓްރޯލިއަމް ޝިޕްމަންޓަކަށްވާ US$698،000 (ހަ ލައްކަ ނުވަދިހަ އަށް ހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ޖަމާކޮށްފައިވާއިރު، 09 އޭޕްރީލް 2017 ދުވަހު ޢަބްދުﷲ މައުމޫންއާ ގުޅުން ހުރި ކުންފުންޏެއްް ކަމަށްވާ އައި ޑިވެލޮޕަރޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރު: 
  9901-01-48000918-200
   އެކައުންޓަށް ތްރީ.ޑީ.އެޗް އިންޓަރނޭޝަނަލްއިން US$24،930 (ސައުވީސް ހާސް ނުވަ ސަތޭކަ ތިރީސް ޑޮލަރު) ޖަމާކޮށްފައިވާތީއާއި، މި ފައިސާއަކީ ޢަބްދުﷲ މައުމޫން އޭނާ މޯލްޑިވްސް ގޭސްގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން މޯލްޑިވްސް ގޭސްއަށް ލިކުއިޑް ޕެޓެރޯލިއަމް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް އެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށް އެކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ މުޤާބިލުގައި ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ނަގާފައިވާ ފައިސާއަކަށްވާތީ.
   
  ރިޝްވަތު ހިފުމުގެ ދަޢުވާ 5 ކުރާ ސަބަބު:
  ޢަބްދުﷲ މައުމޫން، 10 ޑިސެންބަރު 2013 ދުވަހުން ފެށިގެން 16 ނޮވެންބަރު 2018 ދުވަހާ ހަމައަށް މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމުގައި ހުރެ، އެ ކުންފުންޏަށް ލިކުއިޑް ޕެޓްރޯލިއަމް ގަތުމަށް 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން ތްރީ.ޑީ.އެޗް އިންޓަރނޭޝަނަލްއަށް ހަވާލުކުރުމަށްފަހު، މޯލްޑިވްސް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރު: 9901014800695100 އެކައުންޓުން 15 މޭ 2017 ދުވަހު US$640،000 (ހަ ލައްކަ ސާޅީސް ހާސް ޑޮލަރު) ގެ ޕޭމަންޓެއް ޖަމާކޮށްފައިވާއިރު، 31 މޭ 2017 ދުވަހު ޢަބްދުﷲ މައުމޫންގެ މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރު: 
  904-03-10023220-2000
   އެކައުންޓަށް ތްރީ.ޑީ.އެޗް އިންޓަރނޭޝަނަލްއިން US$46،555 (ސާޅީސް ހަ ހާސް ފަސްސަތޭކަ ފަންސާސް ފަސް ޑޮލަރުު) ޖަމާކުރަން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާތީއާއި، މި ފައިސާއަކީ ޢަބްދުﷲ މައުމޫން އޭނާ މޯލްޑިވްސް ގޭސްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން މޯލްޑިވްސް ގޭސްއަށް ލިކުއިޑް ޕެޓެރޯލިއަމް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް އެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށް އެކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ މުޤާބިލުގައި ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ނަގާފައިވާ ފައިސާއަކަށްވާތީ.
   
  ރިޝްވަތު ހިފުމުގެ ދަޢުވާ 6 ކުރާ ސަބަބު:
  ޢަބްދުﷲ މައުމޫން، 10 ޑިސެންބަރު 2013 ދުވަހުން ފެށިގެން 16 ނޮވެންބަރު 2018 ދުވަހާ ހަމައަށް މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމުގައި ހުރެ، އެ ކުންފުންޏަށް ލިކުއިޑް ޕެޓްރޯލިއަމް ގަތުމަށް 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން ތްރީ.ޑީ.އެޗް އިންޓަރނޭޝަނަލްއަށް ހަވާލުކުރުމަށްފަހު، މޯލްޑިވްސް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރު: 9901014800695100 އެކައުންޓުން 19 ޖޫން 2017 ދުވަހު ތްރީ.ޑީ.އެޗް އިންޓަރނޭޝަނަލްއަށް ލިކުއިޑް ޕެޓްރޯލިއަމް ޝިޕްމަންޓަކަށްވާ US$580،096 (ފަސްލައްކަ އަށްޑިހަ ހާސް ނުވަދިހަ ހަ ޑޮލަރު) އާއި 25 ޖުލައި 2017 ދުވަހު ފޮނުވާފައިވާ US$649،00 (ހަ ލައްކަ ސާޅީސް ނުވަ ހާސް ޑޮލަރު) ޖަމާކޮށްފައިވާއިރު، 23 އޮގަސްޓު 2017 ދުވަހު ޢަބްދުﷲ މައުމޫންއާ ގުޅުން ހުރި ކުންފުންޏެއްް ކަމަށްވާ މޮން އާރކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރު: 90101480009682000 އެކައުންޓަށް ތްރީ.ޑީ.އެޗް އިންޓަރނޭޝަނަލްއިން US$49،955 (ސާޅީސް ނުވަ ހާސް ނުވަ ސަތޭކަ ފަންސާސް ފަސް ޑޮލަރު) ޖަމާކުރަން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާތީއާއި، މި ފައިސާއަކީ ޢަބްދުﷲ މައުމޫން އޭނާ މޯލްޑިވްސް ގޭސްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން މޯލްޑިވްސް ގޭސްއަށް ލިކުއިޑް ޕެޓެރޯލިއަމް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް އެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށް އެކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ މުޤާބިލުގައި ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ނަގާފައިވާ ފައިސާއަކަށްވާތީ.

  ރިޝްވަތު ހިފުމުގެ ދަޢުވާ 7 ކުރާ ސަބަބު:
  ޢަބްދުﷲ މައުމޫން، 10 ޑިސެންބަރު 2013 ދުވަހުން ފެށިގެން 16 ނޮވެންބަރު 2018 ދުވަހާ ހަމައަށް މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމުގައި ހުރެ، އެ ކުންފުންޏަށް ލިކުއިޑް ޕެޓްރޯލިއަމް ގަތުމަށް 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން ތްރީ.ޑީ.އެޗް އިންޓަރނޭޝަނަލްއަށް ހަވާލުކުރުމަށްފަހު، މޯލްޑިވްސް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރު: 9901014800695100 އެކައުންޓުން، 19 ސެޕްޓެންބަރު 2017 ދުވަހު ތްރީ.ޑީ.އެޗްގެ ނަންބަރު އެކައުންޓަށް ލިކުއިޑް ޕެޓްރޯލިއަމް ޝިޕްމަންޓަކަށް ފޮނުވާފައިވާ US$765،000 (ހަތް ލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ފަސް ހާސް ޑޮލަރު) ޖަމާކޮށްފައިވާއިރު، 08 އޮކްޓޫބަރު 2017 ދުވަހު ޢަބްދުﷲ މައުމޫންގެ އެއްބަފާބޭބެ ކ.މާލެ، ހ.ހެންވޭރުފެހި އަޙްމަދު ޙަމީދުގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރު: 770112391001 އެކައުންޓަށް، ތްރީ.ޑީ.އެޗް އިންޓަރނޭޝަނަލްއިން US$34،950 (ތިރީސް ހަތަރުހާސް ނުވަ ސަތޭކަ ފަންސާސް ޑޮލަރު) ޖަމާކޮށްފައިވާތީއާއި، މި ފައިސާއަކީ ޢަބްދުﷲ މައުމޫން އޭނާ މޯލްޑިވްސް ގޭސްގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން މޯލްޑިވްސް ގޭސްއަށް ލިކުއިޑް ޕެޓެރޯލިއަމް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް އެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށް އެކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ މުޤާބިލުގައި ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ނަގާފައިވާ ފައިސާއަކަށްވާތީ.
   
  މި މުޢާމަލާތްތަކާ ގުޅިގެން ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ޢަބްުދުﷲ މަޢުމޫނާއި އޭނާއާ ގުޅުންހުރި އެކައުންޓުތަކަށް 298،403.5 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ޖަމާކޮށްފައިވެއެވެ. 
   
  ޢަބްދުﷲ މަޢުމޫންއަކީ މިހާރު ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މީހެއްކަމަށް އެންޓި ކޮރަފްޝަން ކޮމިޝަނުން މި އޮފީހަށް މަޢުލޫމާތުދީފައިވާތީ ދަޢުވާލިބޭ މީހާ ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމުގެ ގޮތުން މި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ވެވަޑައިގެންނެވި އެންމެ އަވަސް ތާރީޚަކަށް ތާވަލުކޮށްދެއްވުމަށް ކޯޓުގައި ދަންނަވާފައިވާނެއެވެ. އަދި ދަޢުވާލިބޭ މީހާ ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުވުމަށް އިންކާރުކުރައްވާ ހާލަތުގައި، އޭނާ ހައްޔަރުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްދިނުމުގެ އަމުރެއް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މައްޗަށް ނެރެދެއްވުމަށްވެސް ކޯޓުގައި އެދިފައިވާނެއެވެ. އެފަދަ އަމުރެއް ނެރެދެއްވާ ހާލަތުގައި އިންޓަރޕޯލް މެދުވެރިކޮށް، ދަޢުވާލިބޭ މީހާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަނބުރާ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް ފަހިވާނެއެވެ. 
 • 17 އެޕްރީލް 2024

  ޕީޖީ އޮފީހުގެ ނިއުސްލެޓަރ، "ޢުންޞުރު" ގެ 6 ވަނަ ޢަދަދު ނެރުން

  ކޮންމެ ތިންމަހުން އެއްމަހު ނެރޭ، ޕީޖީ އޮފީހުގެ ނިއުސްލެޓަރ، ޢުންޞުރު ގެ 6 ވަނަ ޢަދަދު އެޕްރީލް 1 ވަނަ ދުވަހު ނެރެފީމެވެ. މިފަހަރުގެ ޢަދަދުގައި؛

  ކުޑަކުދިންގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނީ ހަމަތަކާއި، ހަރުކަށި ފިކުރު ނުރައްކާވާ ސަބަބުތަކާއި، ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން މީހުން ބަންދުކުރުމާގުޅޭ ޤާނޫނީ ސުވާލުތަކާއި، ޑީއެންއޭ ހެކި ހޯދައި، ޝަރީޢަތުގައި ބޭނުންކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނީ މައުޟޫޢުތަކަށް ލިޔެފައި ހުރި ލިޔުންތައް ހުންނާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، މިއޮފީހުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް، މިއޮފީހުން ޢާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް އަވަސްކުރުމަށްޓަކައި، މިއޮފީހުގެ ރަސްމީ އާކައިވްސް، ފުވައްމުލަކު ސިޓީއަށް ބަދަލުކުރި ގޮތާއި، އެކަމާބެހޭ އިދާރީ ތަރުތިބުތައް ހުރި ގޮތުގެ ވާހަކަތައްވެސް ލިޔެފައި ހުންނާނެއެވެ. 

  މިއަހަރުގެ ފެބްރުވަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި، މިއޮފީހުގައި އޮތް ޙަފްލާއަކަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ކުރީގެ ފަނޑިޔާރު، އަލްއުސްތާޛު ޝުޢައިބު ޙުސައިން ޒަކަރިއްޔާ ވަޑައިގެން ދެއްކެވި މުހިންމު، ޢިބުރަތްތެރި ވާހަކަފުޅުތަކުގެ ޚުލާޞާއެއްވެސް މި ފަހަރުގެ ޢަދަދުގައި އޮންނާނެއެވެ. އެމަނިކުފާނުންގެ އިރުޝާދަކީ، އިޙްތިރާމާއެކު، އެކު އުޅުމުން އުފެދޭ ލޯބި އިތުރުކޮށް، ޙަޔާތުގައި ދިމާވާ ކަންކަމުގައި ކެތްތެރިކަން އިސްކުރުމެވެ. އެމަނިކުފާނަށް މިއޮފީހުން ފޮނުވި ޝުކުރުގެ ސިޓީއެއްގެ ނަކަލެއްވެސް މިފަހަރުގެ ޢުންޞުރުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާނެއެވެ. 

  ޢުންޞުރުގެ 6 ވަނަ ޢަދަދު، މި ލިންކުން ވިދާޅުވެވޭނެއެވެ.

 • 24 މާރިޗު 2024

  އެފްއޭއެމްގެ ފައިސާ ލޯންޑަރކުރި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު އަވަސްކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރުން

  ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް އެކި ތަންތަނުން ލިބޭ ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެ، އެފައިސާ ލިބުނު ބޭނުން ފިޔަވައި އެހެން ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކޮށް، އެފައިސާއިން މަނީ ލޯންޑަރ ކުރިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވިގެން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2009 (ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނު) ގެ 15 ވަނަ މާއްދާ (ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތައް) ގެ (ޅ) އިން ބާރު ލިބިގެން، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަމުރު ކޮށްގެން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ތަޙްޤީޤުކުރަމުން ގެންދާ މައްސަލައިގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ އިންވެސްޓިގޭޓަރުންނާ މިއަދު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ.

   

  މިބައްދަލުވުމުގައި، އެމައްސަލައިގައި މިހާރު ބާކީ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި، އެމަސައްކަތްތައް ނިންމާނެ ގޮތުގެ ވަގުތު ރޮނގަކާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވެއެވެ. މިމަސައްކަތުގައި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ހޯދޭނެ ގޮތްތަކާއި، މިމައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅައި، ޕްރޮސިކިއުޓަރުން އެ ހެކިތައް ދިރާސާކޮށް، އިތުރަށް ހޯދައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަމަކީ ކޮބައިކަމާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް، ގޮތްތަކެއް ނިންމާފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި، މިމައްސަލައިގައި އިތުރަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުންގެ ބައިތަކުގައި ތުހުމަތު އިއްވައި ބަޔާން ނެގުމާބެހޭ ގޮތުންވެސް މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވެއެވެ. މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެއްބަސްވެވުނީ، ފުލުހުން މިމައްސަލައިގައި ކުރައްވަން ހުރި މަސައްކަތްތައް ނިންމަވައި، ވީހާވެސް އަވަހަކަށް، ދައުވާކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް މިއޮފީހަށް ހުށަހަޅުއްވައި ދެއްވުމަށެވެ.

  • 01 ފެބުރުވަރީ 2024

   ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސްގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ދެ ދަޢުވާއެއް އުފުލުން

   ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ދޭ ފައިސާއަށް އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ އިސްވެރިން ޚިޔާނާތްތެރިވެ، އިތުރު ކުށުގެ ޢަމަލުތައް ހިންގާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައިގައި ޖިނާއީ ދެ ދަޢުވާއެއް، އެޖަމްޢިއްޔާގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލުގެ މައްޗަށް ހުށަހަޅައިފީމެވެ.

    

   ތަޙްޤީޤުކުރުން

   މިމައްސަލައަކީ، އެހެންކަމުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 223 ވަނަ މައްދާގެ (ޅ) އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު: 9/2008 (ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނު) ގެ 15 ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގެ ދަށުން، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އަމުރަކަށް ފުލުހުން ތަޙްޤީޤުކުރަމުންދާ މައްސަލައެކެވެ. މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު އަދިވެސް ދަނީ ކުރިއަށެވެ. އިތުރު ބައިތަކުގެ ތަޙްޤީޤު ނިމެމުންދާ ވަރަކަށް އެބައިތަކާ ގުޅިގެން ދަޢުވާ ކުރަންޖެހޭ މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޯޓަށް ހުށަހަޅަމުންދާނެއެވެ.

    

   މިވަގުތު ހުށަހެޅި ދަޢުވާތައް

   މިހާރު ތަޙްޤީޤު ކުރިއަށް ދިޔަ ހިސާބުން 2 ދަޢުވާއެއް، އެފް.އޭ.އެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލްގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފީމެވެ.

   1. ޚިޔާނާތްތެރިވުން

   ބައްސާމް ޢަދީލް ޖަލީލް، 2016 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފް.އޭ.އެމް) ގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގައި ހުރެ، އެފް.އޭ.އެމްގެ ކަންކަމަށް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި، ފެޑެރޭޝަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑި ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން (ފީފާ) ގެ ފަރާތުން އެމެރިކާ ޑޮލަރުން އެފް.އޭ.އެމްއަށް ދެމުން ގެންދިޔަ ފައިސާގެ ތެރެއިން، އެފް.އޭ.އެމްގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް ސިލޯނުގައި ހުޅުވާފައި އޮތް އެކައުންޓަކަށް ފީފާގެ ފަރާތުން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހާއި އޮގަސްޓު މަހުގެ ތެރޭގައި ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާއިން، މީނާގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަކަށް $10,000.00 (ދިހަހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ޖަމާކުރުމަށްޓަކައި، ބޭންކްއަށް ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކުގައި $10,004.00 (ދިހަހާސް ހަތަރު އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ގެ ޓްރާންސްފަރކުރުމަށް ލިޔެ، 26 އޮގަސްޓު 2018 ދުވަހު ބޭންކްއަށް ލިޔުން ހުށަހަޅައި، ބޭންކް ޗަރޖަސްގެ ގޮތުގައި $5.00 (ފަސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) އުނިކުރުމަށްފަހު $9,999.00 (ނުވަހާސް ނުވަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ނުވަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު) މީނާގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާތީއާއި، އެ ފައިސާ ޖަމާކުރި ބޭނުމެއްގެ ގޮތުގައި ބޭންކްއަށް ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކުގައި 'sales of dollar' ލިޔެފައިވީނަމަވެސް، $9,999.00 (ނުވަހާސް ނުވަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ނުވަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު) އަށްވާ ދިވެހި ފައިސާ، އެއްވެސް އިރަކު އެފްއޭއެމްގެ އެކައުންޓަށް ވަދެފައިވާކަން އެނގެން ނޯންނާތީއާއި، ބައްސާމް ޢަދީލް ޖަލީލް އެފް.އޭ.އެމްއަށް ޖަމާކޮށްފައިވާކަންވެސް އެނގެން ނޯންނާތީއާއި، މިފައިސާ މީނާގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) ގެ 215 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގެ 2 ވަނަ ނަންބަރުގެ (i) އާއި (ii) އާ ޙަވާލާދީ، 210 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ 2 ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ. 

    

   މިކުށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ އަންނަ އަސާސީ އަދަބަކީ 1 އަހަރާއި 7 މަހާއި 6 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.

    

   2. މަނީ ލޯންޑަރިންގ

   ބައްސާމް ޢަދީލް ޖަލީލް، 2016 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފް.ޢޭ.އެމް) ގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގައި ހުރެ، އެފް.އޭ.އެމްގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް ސިލޯނުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަށް ފެޑެރޭޝަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑި ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން (ފީފާ) ގެ ފަރާތުން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހާއި އޮގަސްޓު މަހުގެ ތެރޭގައި ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން 10،000.00 (ދިހަހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) މީނާގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ  އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށްޓަކައި 26 އޮގަސްޓު 2018 ދުވަހު ބޭންކްއަށް ލިޔުން ހުށަހަޅައިގެން ބޭންކް ޗަރޖަސް އުނިކުރުމަށްފަހު 9،999.00 (ނުވަހާސް ނުވަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ނުވަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު) މީނާގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށް، އެ ފައިސާގެ ތެރެއިން $1,910.00 (އެއްހާސް ނުވަސަތޭކަ ދިހަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު) 2 ސެޕްޓެންބަރު 2018 ދުވަހު އަމިއްލަ މީހެއްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށް، މީނާގެ ޙިއްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ ގްލޭސިއަރ އިންވެޓްމަންޓްސް ޕވޓ ލޓޑގެ ކަންކަމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާތީއާއި، އެ ފައިސާގެ ތެރެއިން $2,000.00 (ދެހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) 5 ސެޕްޓެންބަރު 2018 ދުވަހު  ބައްސާމް ޢަދީލް ޖަލީލް ކުއްޔަށް ނަގައިގެން އުޅުނު ކ. މާލެ، ރެހެންދި 6-302 ފްލެޓަށް ކުލި ދެއްކުމުގެ ގޮތުން ބޭނުންކޮށްފައިވާތީއާއި، އެފް.އޭ.އެމް އިން މީނާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި ފައިސާ، އެކި ޢަދަދުތަކުން އެކި މީހުންނަށް ފޮނުވައި، އެފް.އޭ.އެމް.އާ ގުޅުމެއް ނެތް ކަންކަމަށް އެފައިސާ ހަރަދުކޮށް، އެ ފައިސާ މީނާގެ އަމިއްލަ ކަންކަމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 10/2014 (މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި، 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 3 ވަނަ ނަންބަރާ ޙަވާލާދީ، 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުންނާއި، 62 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 1 ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މަނީ ލޯންޑަރކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއާއި، ލޯންޑަރކުރުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ 10،000.00 (ދިހަހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ދައުލަތަށް ނަގައިދިނުމަށް އެދި.

    

   މިކުށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ އަންނަ އަސާސީ އަދަބަކީ 100,000 ރުފިޔާއާއި 1,000,000 ރުފިޔާއާއި ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއެކު 5 އަހަރާއި 15 އަހަރާއި ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށް ލުން؛ ނުވަތަ 5 އަހަރާއި 15 އަހަރާއި ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށް ލުން

    

   ކުރިމަގު

   މިމައްސަލައަކީ އަދިވެސް ތަޙްޤީޤުކުރިއަށްދާ މައްސަލައެކެވެ. ތަޙްޤީޤުގައި ކަންކަން ފުރޮޅެމުންދާ ވަރަކަށް އިތުރު މުޢާމަލާތްތަކާމެދު ފެންނަން ހުރި ނުރަނގަޅު ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް އަޅާނެ ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅުތައް މިއޮފީހުން ނިންމަމުން ގެންދާނަމެވެ.

    
 • 21 މާރިޗު 2024

  ކުޑަކުދިން އެކްސްޕްލޮއިޓް ކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ބަލައި ދަޢުވާކުރާނެގޮތާ ބެހޭ އިރުޝާދު ނެރުން

  ޤާނޫނު ނަންބަރު 2019/19 (ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 122 ވަނަ މާއްދާ (ކުޑަކުދިން އެކްސްޕްލޮއިޓްކުރުމުގެ ކުށް) ގައި، ތަފާތު އެކިއެކި ކުށް ކުރުމަށްޓަކައި ކުޑަކުދިން ރެކްރޫޓްކޮށް، ނުވަތަ އެނޫން ގޮތަކަށްވެސް ބޭނުންކުރުމަކީ، އޭގެ ޒާތުގައި ކުށެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

   

  މިބާވަތުގެ ކުށްތަކަކީ، އެކުށްތައް ތަޙްޤީޤުކުރުމާއި ދައުވާކުރުމުގައި ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރި ބާވަތެއްގެ ކުށަކަށްވާތީއާއި، މިކަމުގައި ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ހުރިހާ އިދާރާތަކުން އެއްގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި، ކުޑަކުދިން އެކްސްޕްލޮއިޓްކުރުމުގެ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައާއި ދަޢުވާކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދުގެ ނަމުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އިރުޝާދެއް މިއަދު ނެރުއްވައިފިއެވެ. މިއިރުޝާދަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 2008/9 (ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނު) ގެ 15 ވަނަ މާއްދާ (ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތައް) ގެ (ރ) ގައި، ޖިނާއީ ކުށެއް ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ޢަމަލުތަކާ ގުޅިގެން ބަލާ ބެލުންތަކާއި ހިންގާ ތަޙްޤީޤުތައް ބަލައި އެކަންކަން ހިނގަނީ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމަށް އޮތް މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދަށުން ނެރެފައިވާ އިރުޝާދެކެވެ.

   

  މިއިރުޝާދުގެ ސަބަބުން، ކުޑަކުދިންނާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ އަދި ކުޑަކުދިން ގްރޫމްކޮށްގެންނާއި ރެކްރޫޓުކޮށްގެން އެކުދިން ލައްވާ ކުށްކުރުވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ދިމާއެއްގައި މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ބަލައި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެއެވެ. މިބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުން ތަޙްޤީޤުގައި ބަލާނެކަންކަމާއި ދައުވާކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ އުޞޫލުތައް، މިދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ އިދާރާތަކަށް ސާފުވެފައި އޮންނާނެއެވެ.

 • 13 މާރިޗު 2024

  ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ފުލުހުންނާއެކު ހަވީރު ސައި

  "އަޅުގަނޑު، މިދިޔަ ހަފްތާގައި ފުވައްމުލަކު ސިޓީއަށް ކުރި ދަތުރުގައި، އެސިޓީގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ފުލުހުންނާ އެއްކޮށް ހަވީރު ސައިގެ ވަގުތުގައި ބައްދަލުވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުނެވެ. ދޮޅު ގަޑިއެއްހައި އިރަށް ދެމިގެންދިޔަ މި ބައްދަލުވުމުގައި، ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި ފުލުހުން ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅުތައް ކުރައްވަން ހުރި ގޮންޖެހުންތައް، ސީދާ އިންވެސްޓިގޭޓަރުންގެ ކިބައިން ސާފުކޮށްލުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުނެވެ. އިންވެސްޓިގޭޓަރުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ސީދާ އަޅުގަނޑާ ޙިއްސާ ކުރެއްވިއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ވަގުތުން ވަގުތަށް ރަނގަޅުކުރެވެން ހުރި ކަންކަން މިހާރު މިގެންދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ނިޒާމީ ގޮތެއްގައި ރަނގަޅުކުރަން ހުރި ކަންކަންވެސް އަޅުގަނޑަށް މިހާރު ވަރަށް ސާފެވެ. މާތްﷲގެ އަމުރާއި އިރާދަފުޅުން، ފުވައްމުލަކު ސިޓީއަކީ އަމާން ސިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭއްވުމަށް، އެސިޓީގައި ތިއްބަވާ ފުލުހުން ކުރައްވާ ބުރަ މަސައްކަތުގެ ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އަބަދުވެސް އޮންނާނެއެވެ. ފުލުހުން އެ ކުރައްވަނީ ތަޢުރީފު ޙައްޤު މަސައްކަތެކެވެ. އެމަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ލިބޭ ފަޚުރަކާއި ޝަރަފެކެވެ."

    ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޙުސައިން ޝަމީމް . 6 މާރިޗު 2024 . ބުދަ ދުވަސް.

 • 11 މާރިޗު 2024

  ރަމަޟާންމަހު، ޕީޖީ އޮފީހުން ފޯނަށް ޖަވާބުދޭނެ ގަޑިތައް ޢާންމުކުރުން.

  އެކިއެކި ބޭނުންތަކުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޯނުކުރާ މީހުންނަށް އެކަށީގެންވާ، ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ޖަވާބެއް އެރުވޭތޯ ބެލުމަކީ މިއޮފީހުން ޚާއްޞަ އިސްކަމެއް ދީގެން ކުރާ ކަމެކެވެ. މިއޮފީހުން ފޯނަށް ޖަވާބުދޭނެ އުޞޫލުތައް ވެބްސައިޓުގައި ޢާންމުކޮށްފައިވާނެއެވެ. 

  އެގޮތުން، ރަމަޟާންމަހު މިއޮފީހުން ފޯނަށް ޖަވާބުދޭނީ، ހެނދުނު 9:00 އިން ފެށިގެން ފެށިގެން 11:15 އާ ދެމެދު އަންނަ ފޯންކޯލުތަކަށް، އެދުވަހުގެ 11:30 އާއި 12:15 އާ ދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައި ޖަވާބުދޭނަމެވެ. ހެނދުނު 11:15 ގެ ފަހުން އަންނަ ފޯނުކޯލުތަކަށް ޖަވާބުދޭނީ، ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9:15 އާއި 10:00 އާ ދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

 • 06 މާރިޗު 2024

  މި އޮފީހުގެ އަރުޝީފު ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ޤާއިމުކުރުން

  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އަރުޝީފު ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ޤާއިމުކޮށް, ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފިއެވެ. 
  މިކަމަށްޓަކައި މިއަދު ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އަރުޝީފު ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވީ ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ މޭޔަރު އިސްމާޢީލް ރަފީޤުއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ޝަމީމު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  
   
  މީގެ ކުރިން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މައްސަލަތައް އަރުޝީފު ކުރަމުން ދިޔައީ މާލޭގައި ހުންނަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މައި އޮފީހުގައެވެ. އަދި އަތޮޅުތެރޭގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ގޮފިތަކުން ބަލަހައްޓާ މައްސަލަތައް އެ ގޮތްޕެއްގައެވެ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އަރުޝީފު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމާއެކު, މީގެ ފަހުން އެންމެހައި މައްސަލަތައް މަރުކަޒީކޮށް އަރުޝީފު ކުރަމުން ގެންދާނީ ފުވައްމުލަކުގައެވެ. 
   
  ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް މި އޮފީހަށް އެވަރެޖްކޮށް ދެހާހެއްހާ މައްސަލަ ހުށަހެޅެއެވެ. މައްސަލައެއް އަރުޝީފުކުރަނީ މައްސަލައިގެ އެންމެހައި މަރުޙަލާތައް ނިމި ފަހު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުންނެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ގިނަ މައްސަލަތަކެއް މި އޮފީހުގެ އަރުޝީފަށް ދާނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އެހެންކަމުން އެފަދަ ސްޓޯރޭޖެއް ޤާއިމުކުރުމަށް މާލެއަކީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ތަނެއްކަމަށް ދެކެވަޑައިނުގަންނަވާތީއާއި، ޙަޤީޤީ މާނައިގައި ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން މަސައްކަތްތައް ރާވާލުމަށްޓަކައި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ނިންމެވީ ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި މި އޮފީހުގެ އަރުޝީފު ޤާއިމުކުރާށެވެ. 
   
  އެގޮތުން ފުވައްމުލަކުގައި އަމަން އަމާންކަން ޤާއިމުކުރުމަށް ފުލުހުންނާއި, ސިޓީ ކައުންސިލާއި, އެރަށުގެ މުއައްސަސާތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ގާތުން އެހީތެރިކަން ދިނުމުގެ ގޮތުން 2022 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މި އޮފީހުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރެއް އެރަށުގައި ޤާއިމުވެ ހުންނަވާގޮތަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވަނީ ހަމަޖައްސަވާފައެވެ. އަދި  23 މޭ 2023 އިން ފެށިގެން މި އޮފީހުގެ ގޮތްޕެއް ފުވައްމުލަކުގައި ވަނީ ޤާއިމުކޮށްފައެވެ. 
   
  އެގޮތުން މި އޮފީހުގެ އަރުޝީފު ފުވައްމުލަކުގައި ޤާއިމުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ނިންމެވީ, ފުވައްމުލަކަކީ ބިމުގެ ގޮތުން ތަނަވަސް ރަށަކަށްވެފައި, ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އަރުޝީފު ޤާއިމުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ޖާގައެއް ލިބޭނޭކަމުގެ ޔަޤީންކަން ސިޓީ ކައުންސިލުން ދެއްވާފައިވާތީއެވެ. އަދި ފުވައްމުލައް ސިޓީއަކީ ތަޢުލީމީ ގިނަ ޒުވާނުންތަކެއް ދިރިއުޅޭ ޝަހަރަކަށްވެފައި, އަރުޝީފާއި އޮފީސް ހިންގުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު މުވައްޒަފުންނާއި ވަސީލަތްތައް އެ ރަށުން ލިބެން އޮތުމަކީވެސް ފުވައްމުލަކުގައި އަރުޝީފު ޤާއިމުކުރުމަށް މި އޮފީހުން ނިންމި އެއް ސަބަބެވެ.
   
  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އަރުޝީފު ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ޤާއިމުކުރުމާއެކު, ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ތާރީޚީ ރެކޯޑުތައް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މަރުކަޒީ ގޮތެއްގައި މާލެފިޔަވައި އެހެން ރަށަކަށް ބަދަލުކުރެވުނީއެވެ. އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ތާރީޚީ ރެކޯޑުތައް ދެން ބަލަހައްޓަމުންގެންދާނީ ފުވައްމުލައް ސިޓީގައެވެ.
 • 29 ފެބުރުވަރީ 2024

  2019 ވަނަ އަހަރާއި 2020 ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި އެފް.އެސް.އެމް އިން އެމް.ޕީ.އެލްއަށް ތެޔޮ ވިއްކުމުގައި، އެ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުން ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކެއް ހިންގާފައިވާ މައްސަލަ

  މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމް.ޕީ.އެލް) ގެ އެކިއެކި އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ބޭނުންވާ ތެޔޮ، ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް (އެފް.އެސް.އެމް) މެދުވެރިކޮށް ގަތުމުގައި ހިންގާފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކުގައި އެމް.ޕީ.އެލްއާއި އެފް.އެސް.އެމްގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ގުޅިގެން ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކެއް ހިންގައި އެކުންފުނީގެ ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައިގައި އަންނަނިވި ދަޢުވާތައް ކުރުމަށް 28 ފެބްރުވަރީ 2024 ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފީމެވެ.

  1. ސ. ފޭދޫ، ވާރުގެ، މުޙައްމަދު އައިމަން - މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޗީފް މެނޭޖަރ

  ދަޢުވާ ސަބަބު އަސާސީ އަދަބު
  ޤާނޫނު ނަންބަރު: 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) ގެ 215 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ. މުޙައްމަދު އައިމަން، 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ ޗީފް މެނޭޖަރުގެ މަޤާމުގައި ހުރެ ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސްއިން، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް ތެޔޮ ގަތުމުގެ މުޢާމަލާތްތައް ކުރުމުގައި، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް ނުލިބޭ ތެޔޮ ލިބިފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް، 13 ޖަނަވަރީ 2020 އިން ފެށިގެން 10 އޮކްޓޫބަރު 2020 ގެ ނިޔަލަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 119 ޑެލިވަރީ ނޯޓު ބަލައިގަނެ ސޮއިކުރުމަށް ސ.މަރަދޫ، އާޒާދުގެ، ޙަސަންދީދީއަށް އިރުޝާދުދީ، މި ޑެލިވަރީ ނޯޓްތައް ސިސްޓަމްއިން ބަލައިގަނެ ޕްރޮސެސްކޮށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް ލިބިފައިނުވާ ޖުމްލަ 783،100 (ހަތްލައްކަ އަށްޑިހަ ތިން ހާސް އެއް ސަތޭކަ) ލީޓަރު ޑީސަލް ލިބިފައިވާކަމަށް ލިޔެކިޔުންތަކުން ދައްކުވައި، އެ ޑީސަލްގެ އަގަށްވާ ޖުމްލަ 6،799،800.00 (ހަ މިލިއަން ހަތް ލައްކަ ނުވަދިހަ ނުވަހާސް އަށް ސަތޭކަ) ރުފިޔާ ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސްއަށް ދައްކައި، ޖުމްލަ 783،100 (ހަތްލައްކަ އަށްޑިހަ ތިން ހާސް އެއް ސަތޭކަ) ލީޓަރު ޑީސަލްއަށް ޙިޔާނާތްތެރިވެފައިވާތީ. 3 އަހަރާއި 2 މަހާއި 12 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން
  ޤާނޫނު ނަންބަރު: 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) ގެ 310 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، މީހަކަށް ކަމެއް އޮޅުވާލުމުގެ ނިޔަތުގައި، އެނގިހުރެ، ޞައްޙަނޫން ލިޔުމެއްގެ ތެދުކަން ދެއްކުން. މުޙައްމަދު އައިމަން، 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ ޗީފް މެނޭޖަރުގެ މަޤާމުގައި ހުރެ، ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސްއިން، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް ތެޔޮ ގަތުމުގެ މުޢާމަލާތްތައް ކުރުމުގައި، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް ނުލިބޭ ތެޔޮ ލިބިފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް 13 ޖަނަވަރީ 2020 އިން ފެށިގެން 10 އޮކްޓޫބަރު 2020 ގެ ނިޔަލަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 119 ޑެލިވަރީ ނޯޓުތަކަކީ ޞައްހަނޫން ނޯޓުތަކެއްކަން އެނގިހުރެ އެ ލިޔުންތައް ބަލައިގަނެ ސޮއިކުރުމަށް ސ.މަރަދޫ، އާޒާދުގެ، ޙަސަންދީދީއަށް އިރުޝާދުދީ، މި ޑެލިވަރީ ނޯޓްތައް ސިސްޓަމްއިން ބަލައިގަނެ ޕްރޮސެސްކޮށްފައިވާތީ. 9 މަހާއި 18 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން
   
  2. ބަނގްލަދޭޝް ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ ސޮޖިބް - ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސްގެ ތެޔޮ ބައުޒަރު ޑްރައިވަރު
  އަސާސީ އަދަބު ސަބަބު ދަޢުވާ
  3 އަހަރާއި 2 މަހާއި 12 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން ސޮޖިބް، 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސްގެ ތެޔޮ ބައުޒަރު ޑްރައިވަރުގެ މަޤާމުގައި ހުރެ، ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސްއިން، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް ތެޔޮ ޑެލިވަރކުރުމުގެ މުޢާމަލާތްތައް ކުރުމުގައި، 13 ޖަނަވަރީ 2020 އިން ފެށިގެން 10 އޮކްޓޫބަރު 2020 ގެ ނިޔަލަށް 119 ޑެލިވަރީ ނޯޓު ތައްޔާރުކޮށް، މި ޑެލިވަރީ ނޯޓުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑީސަލް، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް ޑެލިވަރކޮށްފައިވާކަމަށް ދެއްކުމަށްޓަކައި، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރުގެ މަޤާމުގައި ހުރި ސ.މަރަދޫ، އާޒާދުގެ، ޙަސަންދީދީއާ ހަވާލުކޮށް، ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސްއިން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް ޑެލިވަރީކުރަންޖެހޭ އެކު ޖުމްލަ 783،100 (ހަތްލައްކަ އަށްޑިހަ ތިންހާސް އެއްސަތޭކަ) ލީޓަރު ޑީސަލްއަށް މީނާ ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާތީ. ޤާނޫނު ނަންބަރު: 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) ގެ 215 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ.
  9 މަހާއި 18 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން
  ޤާނޫނު ނަންބަރު: 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) ގެ 310 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން، މީހަކަށް ކަމެއް އޮޅުވާލުމުގެ ނިޔަތުގައި އެނގިހުރެ ޞައްޙަނޫން ލިޔުމެއް އުފެއްދުން.
  ސަބަބު: ސޮޖިބް، 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސްގެ ތެޔޮ ބައުޒަރު ޑްރައިވަރުގެ މަޤާމުގައި ހުރެ، ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސްއިން، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް ޑީސަލް ޑެލިވަރކުރުމުގެ މުޢާމަލާތްތައް ކުރުމުގައި، 13 ޖަނަވަރީ 2020 އިން ފެށިގެން 10 އޮކްޓޫބަރު 2020 ގެ ނިޔަލަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް އެކު ޖުމްލަ 783،100 (ހަތްލައްކަ އަށްޑިހަ ތިންހާސް އެއްސަތޭކަ) ލީޓަރު ޑީސަލް ޑެލިވަރީކޮށްފައިވާކަމަށް ދެއްކުމަށްޓަކައި ޞައްޙަނޫން 119 ޑެލިވަރީ ނޯޓު ތައްޔާރުކޮށް ސޮއިކޮށްފައިވާތީ.
  ޤާނޫނު ނަންބަރު: 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) ގެ 310 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން، މީހަކަށް ކަމެއް އޮޅުވާލުމުގެ ނިޔަތުގައި އެނގިހުރެ ޞައްޙަނޫން ލިޔުމެއް އުފެއްދުން.
   
  3. ސ. މަރަދޫ އާޒާދުގެ ޙަސަން ދީދީ - މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރު
  އަސާސީ އަދަބު ސަބަބު ދަޢުވާ
  9 މަހާއި 18 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން ޙަސަން ދީދީ، 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރުގެ މަޤާމުގައި ހުރެ، ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސްއިން، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް ތެޔޮ ގަތުމުގެ މުޢާމަލާތްތައް ކުރުމުގައި، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް ނުލިބޭ ތެޔޮ ލިބިފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް، 13 ޖަނަވަރީ 2020 އިން ފެށިގެން 10 އޮކްޓޫބަރު 2020 ގެ ނިޔަލަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 119 ޑެލިވަރީ ނޯޓުތަކަކީ ޞައްހަނޫން ނޯޓުތަކެއްކަން އެނގިހުރެ އެ ލިޔުންތައް ބަލައިގަނެ ސޮއިކުރުމަށްފަހު ލިޔުންތައް ސިސްޓަމްއިން ބަލައިގަނެ ޕްރޮސެސް ކުރުމަށްޓަކައި ޑެލިވަރީ ނޯޓްތައް ސ.ފޭދޫ ވާރުގެ މުޙައްމަދު އައިމަންއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާތީ. 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) ގެ 310 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން، މީހަކަށް ކަމެއް އޮޅުވާލުމުގެ ނިޔަތުގައި ޞައްޙަނޫން ލިޔުމެއް އުފެއްދުން.

  މި މައްސަލައިގައި އިތުރު 2 މީހެއްގެ މައްޗަށްވެސް ތުހުމަތުކުރެވެއެވެ. އެ ދެމީހުންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެކި ޤާރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ، މިވަގުތަށް ދަޢުވާ ނުކުރުމަށް ނިންމާފައި ވާނެއެވެ.

  މި މައްސަލައަކީ މިހާރުވެސް ތަޙުޤީޤު ކުރިއަށްދާ މައްސަަލައެކެވެ. މިހާތަނަށް މި އޮފީހަށް ބަލައިގަނެފައިވާނީ މި މައްސަލައިގައި ޚިޔާނާތްތެރިވީކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން 6.7 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބައެވެ. މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު އަދިވެސް ކުރިއަށްދާތީ، އިތުރު ބައިތަކުގެ ތަޙުޤީޤު ނިމުމުން، ތުހުމަތުކުރެވޭ އިތުރު މީހުންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނަމެވެ.

 • 21 ފެބުރުވަރީ 2024

  ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދަޢުވާކުރާ މައްސަލަތައް، ޤާނޫނުގައި ބުނާ ގޮތަށް 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމަވައި ދެއްވުން އެދި ކޯޓަށް ސިޓީ ފޮނުވަންފެށުން

  ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2010 (ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އަކީ ، މީސްމީހުންގެ ފުރާނައާއި ހަށިގަނޑާއި މުދަލަށް ގެއްލުން ލިބޭގޮތަށް، ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް، ތޫނު އެއްޗެއްސާއި ހަތިޔާރު ފަދަ ތަކެތި ގެންގުޅުމާއި، މީސްމީހުންނަށް ބިރުދައްކައި، އިންޒާރުދީ ހެދުމާއި، މިފަދަ ކަންކަން ކުރުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނެވެ. 

  މިބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގެ ނުރައްކާތެރިކަމުންނާއި، އެމައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކޮށް، ދައުވާކޮށް، ޝަރީޢަތްކުރުމުގައި ހުންނާނެ ގޮންޖެހުންތަކަށާއި، މިމައްސަލަތައް އަވަހަށް ނިންމުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވައި، މި ޤާނޫނު ފާސްކުރެއްވިއިރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ތަފާތު އުޞޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، މިބާވަތުގެ މައްސަލައެއްގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާގެ ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު ހަނިކޮށްފައިވެއެވެ. ތަޙްޤީޤު މަރްޙަލާގައި ބަންދުގައި ބަހައްޓައި، ޤާނޫނީ ވަކީލާއެކު ދައްކާ ވާހަކަވެސް 96 ގަޑިއިރުގެ މުއްދަތަށް ހިންގަންވާނީ ފުލުހުންގެ ހާޒިރުގައިކަމަށް އެޤާނޫނުގައި ބުނެއެވެ. 

  ހަމައެއާއެކު، މިޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާ (ދަޢުވާކުރުމާއި މައްސަލަ ނިންމުމުގެ މުއްދަތު) ގައި، މިބާވަތުގެ މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިނަމަ، 15 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅަން ފުލުހުންނަށް ލާޒިމުވެއެވެ. އެމުއްދަތު މާކުރުކަމަށް ފުލުހުންނަށް ފެނިއްޖެނަމަ، ތަޙްޤީޤު ކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ސަބަބާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހެނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށެވެ. މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤު ނިމިގެން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ލިބޭތާ 15 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެމައްސަލައެއްގައި ދައުވާކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމަންވެސް ޤާނޫނު ލާޒިމުކުރެއެވެ. މިއޮފީހުން، ހަމަ ކޮންމެ މައްސަލައެއްގައިވެސް އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މިދަނީ ގޮތް ނިންމަމުންނެވެ. އެއްވެސް މައްސަލައެއް، މުއްދަތުން ނައްޓައިގެން ގޮސްފައެއްނުވާނެއެވެ.

  މިޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި، މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ދައުވާކުރާ މައްސަލައެއްގައި ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށީގެން ގިނަވެގެން 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލައިގައި ކޯޓުން ޙުކުމެއް ކުރަންވާނެކަމަށް ލިޔެފައި އެބައޮތެވެ. ވީމާ، މިއަހަރުން ފެށިގެން، މިއޮފީހުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކޯޓުތަކަށް ފޮނުވާ، ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދައުވާކުރާ ހަމަ ކޮންމެ މައްސަލައެއްގައި، އެމައްސަލައެއްގައި ޙުކުމެއް ކުރަން ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވަނީ 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއްކަން، ފަނޑިޔާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް، ހަނދުމަފުޅުކޮށް އެރުވުމަށްޓަކައި، އޮޓޮމެޓިކުން ސިޓީއެއް ފޮނުވަން ފަށައިފީމެވެ. މައްސަލަ ލަސްވެގެން، ނުވަތަ އެނޫންވެސް ސަބަބަކާހުރެ ފަހުން މީހަކު ބެލިޔަސް، އެމުޢާމަލާތުތައް ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ. މީގެ ބޭނުމަކީ، ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރު ގެންގުޅޭ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ނިންމަވައްދެއްވުމަށް ކޯޓުތަކަށް ބާރު އެޅުމެވެ. 

  • 03 ފެބުރުވަރީ 2024

   ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ނިންމަވައިދެއްވުން އެދި ކޯޓަށް، އޮޓޮމެޓިކުން ސިޓީއެއް ފޮނުވޭގޮތަށް ހެދުން

   އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުންނަށް އިންޞާފު ހޯދައިދިނުމަށް މިއޮފީހުން އިސްނަގައިގެން ދައުލަތުގެ ތެރޭގައި ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އެބަގެންދަމެވެ. މިއޮފީހަކީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ކުރިއެރުންތަކަށް އިސްތިރާތީޖީ ގޮތެއްގައި އިންވެސްޓްކޮށްގެން އެއިން ނަފާ ހޯފަމުންދާ މުއައްސަސާއަކަށްވާތީ، މައްސަލައިގައި އަނިޔާ ލިބުނު މީހާއަށް، މައްސަލަ ހިނގަމުންދާ ގޮތާއި، ޝެޑިއުލްކުރާ ދުވަސްތަކާއި، އެދުވަސްތަކުގައި މައްސަލައަށްވީ ގޮތް، މިއޮފީހުގެ www.online.pgo.mv ވެބްސައިޓުން ބެލޭނޭ އިންތިޒާމު މިހާރު އެހުރީ ހަމަޖައްސައިފައެވެ. އޭގެ ބޭނުމަކީ، ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވީ މީހާއަށް ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު ހިނގާގޮތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި، އޭނާއަށް އިންޞާފު ހޯދައިދިނުމުގައި ދައުލަތުންކުރާ މަސައްކަތްތައް އޭނާއަށް އަންގައިދޭ، މިކަމުގައި އޭނާގެ ބައިވެރިވުންވެސް އިތުރުކުރުމެވެ.

    

   ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2012/3 (ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 2 ވަނަ މާއްދާ (މަޤްޞަދު) ގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާގޮތުން، އެ ޤާނޫނުގެ އެއް މަޤްޞަދަކީ، ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުގެ ޝިކާރައަކަށްވީ މީހާއަށް އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިކަމާއި ޙިމާޔަތް ލިބިދިނުމެވެ. ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލަކާ ގުޅިގެން ޖިނާއީ ދަޢުވާ އުފުލޭ ހާލަތުގައި، މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް އަވަހަށް ހިންގައި މައްސަލަ ނިމި، އަވަހަށް އިންސާފު ޤާއިމުވުމަކީ، ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުގެ ޝިކާރައަކަށްވީ މީހާއަށް އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިކަމާއި ޙިމާޔަތް ލިބިދިނުމަށްޓަކައި މުހިއްމު ކަމެކެވެ.

    

   ވީމާ، މިއޮފީހުން ދަޢުވާކުރާ ގެވެށި އަނިޔާއާގުޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2016/12 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގައި ހުރި މުއްދަތުތަކާ އެއްގޮތަށް، ވެވަޑައިގެންނެވި އެންމެ އަވަހަކަށް މައްސަލަ ތާވަލުކޮށްދެއްވައި، އެ ޤާނޫނުގެ 142 ވަނަ މާއްދާ (ޢަދުލުވެރިކަމާއި ތެދުވެރިކަމާއި އަދި މެދުކެނޑުމެއްނެތި ޝަރީޢަތް ހިންގުން) ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން، މެދުކެނޑުމެއް ނެތި މި މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ހިންގަވައިދެއްވައި މައްސަލަ ނިންމަވައިދެއްވުން އެދި، މިބާވަތުގެ ހަމަ ކޮންމެ މައްސަލައެއްގައި، އެމައްސަލައެއް ހުށަހަޅާ ކޯޓަށް މިއޮފީހުން އޮޓޮމެޓިކުން ސިޓީއެއް ފޮނުވަން ފަށައިފީމެވެ. އެމައްސަލައަކީ ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައެއްކަމަށް ބެލެވޭ ކޮންމެ މައްސަލައެއްގައި، އެސިޓީ މިހާރު ދާނީ ތައްޔާރުކުރެވި ކޯޓަށް ފޮނުވެމުންނެވެ. މައްސަލަ ލަސްވެގެން، ނުވަތަ އެނޫންވެސް ސަބަބަކާހުރެ ފަހުން މީހަކު ބެލިޔަސް، އެމުޢާމަލާތުތައް ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ. މީގެ ބޭނުމަކީ، ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ނިންމަވައްދެއްވުމަށް ކޯޓުތަކަށް ބާރު އެޅުމެވެ. 

 • 16 ފެބުރުވަރީ 2024

  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް، އެމެރިކާ އަދި އޮސްޓްރޭލިއާ ސަފީރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ޝަމީމު، އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރާއި، އޮސްޓްރޭލިއާ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އެމެރިކާ ސަފީރު ހިޒް އެކްސެލެންސީ ހޫގޯ ޔޮން އާ ބައްދަލުކުރެއްވީ 3 ފެބުރުވަރީ 2024 ދުވަހު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައެވެ. މިއީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް އަމާޒުކޮށް 31 ޖަނަވަރީ 2024 ދުވަހު ބަޔަކު ދިން ހަމަލާއަށްފަހު އެމަނިކުފާނު ކުރިއަށްގެންދެވި ރަސްމީ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމެވެ. 

  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް، އޮސްޓޮރޭލިއާ ސަފީރު ހިޒް އެކްސެލެންސީ ޑޭވިޑް ޖެސަޕްއާ ބައްދަލުކުރެއްވީ 15 ފެބުރުވަރީ 2024 ދުވަހުއެވެ.

  ވަކިވަކިން ކުރިއަށްގެންދެވި މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ސަފީރުން ވަނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާއާމެދު އެ ދެ ޤައުމުން ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. 

  ދެ ޤައުމުގެ ސަފީރުންނާއެކު ކުރެއްވި މަޝްވަރާގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު އިތުރަށް ކުރިއެރުވުމަށް ދެޤައުމުގެ ސަރުކާރުން އެހީތެރިކަން ދެވެން އޮތް ދާއިރާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައިވެއެވެ. 

  އެމެރިކާގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖަސްޓިސްއާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާ އޮންނަ ގުޅުމުގެ ތެރެއިން، ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމަށް ފަންނީ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ދާއިރާތައް ފާހަގަކޮށް، އެ ޑިޕާޓްމަންޓުން މިހާރުވެސް ގެންދަނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. އެގޮތުން އެމެރިކާގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖަސްޓިސްގެ ފަންނީ މާހިރުން،ޓެރަރިޒަމާއި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި އިންވެސްޓިގޭޓަރުންނާއި، ޕްރޮސިކިއުޓަރުންނާއެކު މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ.

  އޮސްޓްރޭލިއާ ސަރުކާރުންވެސް ގެންދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމަށް އެކި ދާއިރާތަކުން ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

   މި ބައްދަލުކުރެއްވުންތަކުގައި ދެޤައުމުގެ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމަށް ވެދެއްވަމުންގެންދަވާ އެހީތެރިކަމަށްޓަކައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްވަނީ ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ. އަދި ޚާއްޞަކޮށް ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް މި ނިޒާމުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތުގައި އެ ދެޤައުމުގެ ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

  • 15 ފެބުރުވަރީ 2024

   Prosecutor General met with HE David Jessup, High Commissioner of Australia

   Today, Prosecutor General Uz. Hussain Shameem met with His Excellency High Commissioner of Australia to Republic of Maldives, David Jessup. Prosecutor General thanked the Australian government for generous assistance in multiple areas relating to Criminal Justice. 

   High Commissioner and Prosecutor General discussed areas of mutual colloboration in strenghthening criminal justice system, victim support and enhancing technical capabilities.

 • 15 ފެބުރުވަރީ 2024

  Prosecutor General met with HE David Jessup, High Commissioner of Australia

  Today, Prosecutor General Uz. Hussain Shameem met with His Excellency High Commissioner of Australia to Republic of Maldives, David Jessup. Prosecutor General thanked the Australian government for generous assistance in multiple areas relating to Criminal Justice. 

  High Commissioner and Prosecutor General discussed areas of mutual colloboration in strenghthening criminal justice system, victim support and enhancing technical capabilities.

 • 06 ފެބުރުވަރީ 2024

  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ބަޔަކު ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޕްރޮސިކިއުޓަރުންގެ ޖަމިއްޔާއިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރުން

  މިދިޔަ ޖަނަވަރީ މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް އަމާޒުކޮށް ބަޔަކު ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޕްރޮސިކިއުޓަރުންގެ ޖަމިއްޔާއިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ.

  އިންޓަރނޭޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޕްރޮސިކިއުޓަރސްގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ރޯއެލް ޑޯނާ، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ޝަމީމަށް ފޮނުއްވި ސިޓީއެއްގައި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް އަމާޒުކޮށް ބަޔަކު ދިން ހަމަލާގެ މައްސަލައިގެ އެކަށީގެންވާ އަވަސް ތަޙުޤީޤެއް ހިންގައި، މިކަމުގައި ބައިވެރިވީ މީހުންނާމެދު ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެންމެހައި މުއައްސަސާތަކަށް ގޮވާލައްވާފައިވެއެވެ.

  ޕްރޮސިކިއުޓަރުންގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށްޓަކައި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރުންނަށް އެކަށީގެންވާ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުވެފައި އޮތުން މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރައްވައި، ރާއްޖޭގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާމެދު ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާކަމަށް އެ ސިޓީގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

  ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޕްރޮސިކިއުޓަރުންގެ ޖަމިއްޔާގައި ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެއެވެ. އަދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ޝަމީމުއަކީ އެ ޖަމިއްޔާގެ މެންބަރެކެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ 24 އިން 27 އަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ލަންޑަންގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޕްރޮސިކިއުޓަރުންގެ ޖަމިއްޔާގެ ކޮންފަރެންސް އަދި ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. 

 • 06 ފެބުރުވަރީ 2024

  ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން މީހުން ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ މީހުންގެ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ނިންމުމުގައި ސަރުކާރަށް ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުލުން ފުރިހަމައަށް ދޭނަން

  ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން މީހުން ބަންދުކުރުމަށްފަހު، ޝަރީޢަތްތައް ނުހިނގައި ދިގުލައިގެންދާ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅުއްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި ވިދާޅުވެފައިވާތީ، އެކަމަށް މި އޮފީހުން މަރުޙަބާ ދަންނަވަމެވެ.

  ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން މީހުން ބަންދުކުރުމަށްފަހު، ޝަރީޢަތްތައް ނުބޭއްވި ދިގުލައިގެންދާ މައްސަލައަކީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަބަދުވެސް ނުހަނު ކަނބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ މައްސަލައެކެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެކި ގޮތްގޮތަށް މި މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރާ މީހުންގެ ބަންދު ކޮންމެ 30 ދުވަހަކުން މުރާޖަޢާކުރާ ގޮތަށް ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި ލިޔެ، ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންގެ ބަންދު މުރާޖަޢާކޮށް، ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބައިތިއްބަންޖެހޭ ޙާލަތު ބަދަލުވޭތޯ ގަވާއިދުން މިގެންދަނީ ބަލައި މުރާޖަޢާކުރަމުންނެވެ.

  ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން މީހުން ބަންދުކުރުމަށްފަހު، ޝަރީޢަތް ބޭއްވޭނެ ދުވަހެއް ނޭގި ދިގުލައިގެންދާ މައްސަލައިގެ އެއް ސަބަބު ގުޅިފައިވަނީ ޝަރުޢީ ކޯޓުތައް ހިނގާ ސްޕީޑާއެވެ. ޝަރީޢަތުގެ ސްޕީޑް ގުޅިފައި އޮތީ ކޯޓުތަކުގެ ޖާގައިގެ މައްސަލައާއެވެ. ސަރުކާރުން ކޯޓުތަކުގެ ޖާގައިގެ މައްސަލައަށް އެދެވޭ ޙައްލެއް ހޯއްދަވައިދެއްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެފައިވާތީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އުފާކުރައްވައެވެ. އެކަމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްތައް އަވަހަށް ފެށޭނެކަމަށް އުންމީދުކުރަމެވެ.

  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި، ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން މީހުން ބަންދުކުރުމުގެ މައްސަލައަށް ޤާނޫނީ ޙައްލެއް ހޯއްދެވުމަށްޓަކައި، ޤާނޫނަށް ގެންނަވަން ޤަޞްދުކުރައްވާ އިސްލާޙްތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މި ދަޢުރުގައި ހުށަހަޅުއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާތީ، އެކަމުގައާއި ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމުގައި، ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން މި އޮފީހުން ދޭންޖެހޭ އެންމެހައި އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން، ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހައި އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން ދެމުންގެންދާނަމެވެ. މި މައްސަލައަށް ޤާނޫނީ ޙައްލެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ބަދަލުތަކުގެ ތަޞައްވުރެއް މި އޮފީހުން މިހާރުވެސް އެބަ ގެންގުޅެމެވެ.

  މި އޮފީހުގެ ސިޔާސަތަކީ، ޖިނާއީ ކުށުގެ ޢަމަލުތަކުގައި ޝާމިލުވާ މީހުންނާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި، މުޖްތަމަޢުގެ އަމަންމާންކަމާއި ޞުލްޙަ މަސަލަސްކަން ޤާއިމުކޮށް، ކުށްކުރުން މަދުކުރުމަށް ދޭ އިސްކަމާއެކު، ކުށްވެރިންނަށް ރަނގަޅު މަގު ދައްކައިދީ، އިސްލާޙްވުމުގެ ފުރުޞަތު ޤާނޫނު ތަންދޭ އެންމެ ފުޅާމިނެއްގައި ފަހިކޮށްދިނުމެވެ.

 • 03 ފެބުރުވަރީ 2024

  ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ނިންމަވައިދެއްވުން އެދި ކޯޓަށް، އޮޓޮމެޓިކުން ސިޓީއެއް ފޮނުވޭގޮތަށް ހެދުން

  އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުންނަށް އިންޞާފު ހޯދައިދިނުމަށް މިއޮފީހުން އިސްނަގައިގެން ދައުލަތުގެ ތެރޭގައި ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އެބަގެންދަމެވެ. މިއޮފީހަކީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ކުރިއެރުންތަކަށް އިސްތިރާތީޖީ ގޮތެއްގައި އިންވެސްޓްކޮށްގެން އެއިން ނަފާ ހޯފަމުންދާ މުއައްސަސާއަކަށްވާތީ، މައްސަލައިގައި އަނިޔާ ލިބުނު މީހާއަށް، މައްސަލަ ހިނގަމުންދާ ގޮތާއި، ޝެޑިއުލްކުރާ ދުވަސްތަކާއި، އެދުވަސްތަކުގައި މައްސަލައަށްވީ ގޮތް، މިއޮފީހުގެ www.online.pgo.mv ވެބްސައިޓުން ބެލޭނޭ އިންތިޒާމު މިހާރު އެހުރީ ހަމަޖައްސައިފައެވެ. އޭގެ ބޭނުމަކީ، ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވީ މީހާއަށް ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު ހިނގާގޮތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި، އޭނާއަށް އިންޞާފު ހޯދައިދިނުމުގައި ދައުލަތުންކުރާ މަސައްކަތްތައް އޭނާއަށް އަންގައިދޭ، މިކަމުގައި އޭނާގެ ބައިވެރިވުންވެސް އިތުރުކުރުމެވެ.

   

  ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2012/3 (ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 2 ވަނަ މާއްދާ (މަޤްޞަދު) ގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާގޮތުން، އެ ޤާނޫނުގެ އެއް މަޤްޞަދަކީ، ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުގެ ޝިކާރައަކަށްވީ މީހާއަށް އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިކަމާއި ޙިމާޔަތް ލިބިދިނުމެވެ. ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލަކާ ގުޅިގެން ޖިނާއީ ދަޢުވާ އުފުލޭ ހާލަތުގައި، މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް އަވަހަށް ހިންގައި މައްސަލަ ނިމި، އަވަހަށް އިންސާފު ޤާއިމުވުމަކީ، ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުގެ ޝިކާރައަކަށްވީ މީހާއަށް އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިކަމާއި ޙިމާޔަތް ލިބިދިނުމަށްޓަކައި މުހިއްމު ކަމެކެވެ.

   

  ވީމާ، މިއޮފީހުން ދަޢުވާކުރާ ގެވެށި އަނިޔާއާގުޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2016/12 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގައި ހުރި މުއްދަތުތަކާ އެއްގޮތަށް، ވެވަޑައިގެންނެވި އެންމެ އަވަހަކަށް މައްސަލަ ތާވަލުކޮށްދެއްވައި، އެ ޤާނޫނުގެ 142 ވަނަ މާއްދާ (ޢަދުލުވެރިކަމާއި ތެދުވެރިކަމާއި އަދި މެދުކެނޑުމެއްނެތި ޝަރީޢަތް ހިންގުން) ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން، މެދުކެނޑުމެއް ނެތި މި މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ހިންގަވައިދެއްވައި މައްސަލަ ނިންމަވައިދެއްވުން އެދި، މިބާވަތުގެ ހަމަ ކޮންމެ މައްސަލައެއްގައި، އެމައްސަލައެއް ހުށަހަޅާ ކޯޓަށް މިއޮފީހުން އޮޓޮމެޓިކުން ސިޓީއެއް ފޮނުވަން ފަށައިފީމެވެ. އެމައްސަލައަކީ ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައެއްކަމަށް ބެލެވޭ ކޮންމެ މައްސަލައެއްގައި، އެސިޓީ މިހާރު ދާނީ ތައްޔާރުކުރެވި ކޯޓަށް ފޮނުވެމުންނެވެ. މައްސަލަ ލަސްވެގެން، ނުވަތަ އެނޫންވެސް ސަބަބަކާހުރެ ފަހުން މީހަކު ބެލިޔަސް، އެމުޢާމަލާތުތައް ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ. މީގެ ބޭނުމަކީ، ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ނިންމަވައްދެއްވުމަށް ކޯޓުތަކަށް ބާރު އެޅުމެވެ. 

 • 01 ފެބުރުވަރީ 2024

  ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސްގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ދެ ދަޢުވާއެއް އުފުލުން

  ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ދޭ ފައިސާއަށް އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ އިސްވެރިން ޚިޔާނާތްތެރިވެ، އިތުރު ކުށުގެ ޢަމަލުތައް ހިންގާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައިގައި ޖިނާއީ ދެ ދަޢުވާއެއް، އެޖަމްޢިއްޔާގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލުގެ މައްޗަށް ހުށަހަޅައިފީމެވެ.

   

  ތަޙްޤީޤުކުރުން

  މިމައްސަލައަކީ، އެހެންކަމުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 223 ވަނަ މައްދާގެ (ޅ) އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު: 9/2008 (ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނު) ގެ 15 ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގެ ދަށުން، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އަމުރަކަށް ފުލުހުން ތަޙްޤީޤުކުރަމުންދާ މައްސަލައެކެވެ. މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު އަދިވެސް ދަނީ ކުރިއަށެވެ. އިތުރު ބައިތަކުގެ ތަޙްޤީޤު ނިމެމުންދާ ވަރަކަށް އެބައިތަކާ ގުޅިގެން ދަޢުވާ ކުރަންޖެހޭ މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޯޓަށް ހުށަހަޅަމުންދާނެއެވެ.

   

  މިވަގުތު ހުށަހެޅި ދަޢުވާތައް

  މިހާރު ތަޙްޤީޤު ކުރިއަށް ދިޔަ ހިސާބުން 2 ދަޢުވާއެއް، އެފް.އޭ.އެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލްގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފީމެވެ.

  1. ޚިޔާނާތްތެރިވުން

  ބައްސާމް ޢަދީލް ޖަލީލް، 2016 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފް.އޭ.އެމް) ގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގައި ހުރެ، އެފް.އޭ.އެމްގެ ކަންކަމަށް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި، ފެޑެރޭޝަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑި ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން (ފީފާ) ގެ ފަރާތުން އެމެރިކާ ޑޮލަރުން އެފް.އޭ.އެމްއަށް ދެމުން ގެންދިޔަ ފައިސާގެ ތެރެއިން، އެފް.އޭ.އެމްގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް ސިލޯނުގައި ހުޅުވާފައި އޮތް އެކައުންޓަކަށް ފީފާގެ ފަރާތުން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހާއި އޮގަސްޓު މަހުގެ ތެރޭގައި ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާއިން، މީނާގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަކަށް $10,000.00 (ދިހަހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ޖަމާކުރުމަށްޓަކައި، ބޭންކްއަށް ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކުގައި $10,004.00 (ދިހަހާސް ހަތަރު އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ގެ ޓްރާންސްފަރކުރުމަށް ލިޔެ، 26 އޮގަސްޓު 2018 ދުވަހު ބޭންކްއަށް ލިޔުން ހުށަހަޅައި، ބޭންކް ޗަރޖަސްގެ ގޮތުގައި $5.00 (ފަސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) އުނިކުރުމަށްފަހު $9,999.00 (ނުވަހާސް ނުވަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ނުވަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު) މީނާގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާތީއާއި، އެ ފައިސާ ޖަމާކުރި ބޭނުމެއްގެ ގޮތުގައި ބޭންކްއަށް ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކުގައި 'sales of dollar' ލިޔެފައިވީނަމަވެސް، $9,999.00 (ނުވަހާސް ނުވަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ނުވަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު) އަށްވާ ދިވެހި ފައިސާ، އެއްވެސް އިރަކު އެފްއޭއެމްގެ އެކައުންޓަށް ވަދެފައިވާކަން އެނގެން ނޯންނާތީއާއި، ބައްސާމް ޢަދީލް ޖަލީލް އެފް.އޭ.އެމްއަށް ޖަމާކޮށްފައިވާކަންވެސް އެނގެން ނޯންނާތީއާއި، މިފައިސާ މީނާގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) ގެ 215 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގެ 2 ވަނަ ނަންބަރުގެ (i) އާއި (ii) އާ ޙަވާލާދީ، 210 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ 2 ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ. 

   

  މިކުށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ އަންނަ އަސާސީ އަދަބަކީ 1 އަހަރާއި 7 މަހާއި 6 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.

   

  2. މަނީ ލޯންޑަރިންގ

  ބައްސާމް ޢަދީލް ޖަލީލް، 2016 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފް.ޢޭ.އެމް) ގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގައި ހުރެ، އެފް.އޭ.އެމްގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް ސިލޯނުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަށް ފެޑެރޭޝަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑި ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން (ފީފާ) ގެ ފަރާތުން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހާއި އޮގަސްޓު މަހުގެ ތެރޭގައި ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން 10،000.00 (ދިހަހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) މީނާގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ  އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށްޓަކައި 26 އޮގަސްޓު 2018 ދުވަހު ބޭންކްއަށް ލިޔުން ހުށަހަޅައިގެން ބޭންކް ޗަރޖަސް އުނިކުރުމަށްފަހު 9،999.00 (ނުވަހާސް ނުވަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ނުވަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު) މީނާގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށް، އެ ފައިސާގެ ތެރެއިން $1,910.00 (އެއްހާސް ނުވަސަތޭކަ ދިހަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު) 2 ސެޕްޓެންބަރު 2018 ދުވަހު އަމިއްލަ މީހެއްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށް، މީނާގެ ޙިއްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ ގްލޭސިއަރ އިންވެޓްމަންޓްސް ޕވޓ ލޓޑގެ ކަންކަމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާތީއާއި، އެ ފައިސާގެ ތެރެއިން $2,000.00 (ދެހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) 5 ސެޕްޓެންބަރު 2018 ދުވަހު  ބައްސާމް ޢަދީލް ޖަލީލް ކުއްޔަށް ނަގައިގެން އުޅުނު ކ. މާލެ، ރެހެންދި 6-302 ފްލެޓަށް ކުލި ދެއްކުމުގެ ގޮތުން ބޭނުންކޮށްފައިވާތީއާއި، އެފް.އޭ.އެމް އިން މީނާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި ފައިސާ، އެކި ޢަދަދުތަކުން އެކި މީހުންނަށް ފޮނުވައި، އެފް.އޭ.އެމް.އާ ގުޅުމެއް ނެތް ކަންކަމަށް އެފައިސާ ހަރަދުކޮށް، އެ ފައިސާ މީނާގެ އަމިއްލަ ކަންކަމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 10/2014 (މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި، 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 3 ވަނަ ނަންބަރާ ޙަވާލާދީ، 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުންނާއި، 62 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 1 ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މަނީ ލޯންޑަރކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއާއި، ލޯންޑަރކުރުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ 10،000.00 (ދިހަހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ދައުލަތަށް ނަގައިދިނުމަށް އެދި.

   

  މިކުށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ އަންނަ އަސާސީ އަދަބަކީ 100,000 ރުފިޔާއާއި 1,000,000 ރުފިޔާއާއި ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއެކު 5 އަހަރާއި 15 އަހަރާއި ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށް ލުން؛ ނުވަތަ 5 އަހަރާއި 15 އަހަރާއި ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށް ލުން

   

  ކުރިމަގު

  މިމައްސަލައަކީ އަދިވެސް ތަޙްޤީޤުކުރިއަށްދާ މައްސަލައެކެވެ. ތަޙްޤީޤުގައި ކަންކަން ފުރޮޅެމުންދާ ވަރަކަށް އިތުރު މުޢާމަލާތްތަކާމެދު ފެންނަން ހުރި ނުރަނގަޅު ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް އަޅާނެ ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅުތައް މިއޮފީހުން ނިންމަމުން ގެންދާނަމެވެ.

   
  • 22 އޮކްޓޫބަރު 2023

   ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފައިސާގެ މައްސަލައެއް ތަހްޤީޤުކުރަން އަމުރުކުރުން

   ދިވެހިރާއްޖެއަކީ، ބޭރު ޤައުމުތަކާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވާ ޤައުމަކަށްވެފައި، އެ އިދާރާތަކުގެ އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް އަބަދުމެ ލިބިފައި އޮތުމާއި، އެ ކަންކަން އެ މަގަށް ހިނގުމަށްޓަކައި، ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ ނަޒާހާތްތެރިކަމާއި، އިންޞާފުވެރިކަން އަބަދުމެ ކަށަވަރުވެފައި އޮތުމަކީ މުޅި ދިވެހި ދައުލަތުގެ ޤައުމީ މަޞްލަޙަތާ ސީދާގޮތުން ގުޅުން ހުރި ކަމަކަށްވާތީ، ދިވެހިރާއްޖެއާ މުޢާމަލާތްކުރާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިދާރާތަކުން، ވަކި ހަމަތަކާއި އުޞޫލުތަކެއްގެ ދަށުން ފޮނުވާ ފައިސާ، އެ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހެދިފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް، ކުށްކުރުމަށް ނުވަތަ ކުށްކުރުމަށް ފަހިވާގޮތަށް ބޭނުންކުރެވޭކަމުގެ ތުހުމަތެއް އޮތުމަކީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމެކެވެ.

    

   އެހެންކަމުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 223 ވަނަ މައްދާގެ (ޅ) އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު: 9/2008 (ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނު) ގެ 15 ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގެ ދަށުން، ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ދޭ ފައިސާއަށް އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ އިސްވެރިން ޚިޔާނާތްތެރިވެ، އިތުރު ކުށުގެ ޢަމަލުތައް ހިންގާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައިގެ އެއްވެސް ހިސާބެއްގައި މަނީ ލޯންޑަރިންގާއި، ވައްކަމާއި، ޚިޔާނާތާއި، މަކަރާ ޙީލަތުގެ ނުވަތަ އެ ނޫން ވެސް ޖިނާއީ ކުށެއްގެ މައްސަލައެއް ހިނގަމުންދާނަމަ، އެ ކަމެއް ތަޙުޤީޤުކޮށްދެއްވައި، އެ މައްސަލައިގައި ދަޢުވާއެއް ކުރެވެން އޮތް ބައެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ކުރުމަށް މި އޮފީހަށް ފޮނުއްވުމަށް އަމުރު ކޮށްފައިވެއެވެ. 

 • 31 ޖަނަވަރީ 2024

  Condemning the attack on Prosecutor General Uz. Hussain Shameem

  In the early hours of this morning, the Prosecutor General, Uz. Hussain Shameem was attacked with a weapon, by two individuals on a motorcycle.
   
  The incident occured on the streets of the capital city Male'. The Prosecutor General sustained injuries to his body and is receiving treatment at ADK Hospital. He is now in stable condition. 
   
  Maldives Police Services are investigating this incident as a high priority.
   
  The motive behind the attack is unclear at the moment.
   
  The Prosecutor General's Office strongly condemn this attack on the country's top criminal justice official.
   
  We wish him a speedy recovery!
 • 31 ޖަނަވަރީ 2024

  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ދިން ހަމަލާ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރުން

  މިއަދު ހެނދުނު، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ޝަމީމަށް ބަޔަކު ހަމަލާދީ ޒަޚަމްކޮށްލާފައިވެއެވެ.

  މިކަން ހިނގާފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައި މާލޭގެ މަގުމަތީގައެވެ. އެމަނިކުފާނަށް ހަމަލާދީފައިވަނީ ސައިކަލެއްގައި އައި ދެ މީހަކު، ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.

  މި ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނު ގެންދަވަނީ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުންނެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ޙާލު މިހާރު ރަނގަޅެވެ.

  މި ހަމަލާއާ ގުޅިގެން، މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްއިން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ސެކިއުރިޓީ އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް އަމާޒުކޮށް ބަޔަކު ދިން ހަމަލާ، މި އޮފީހުން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރަމެވެ.

  ފުލުހުން ގެންދަވަނީ މި މައްސަލަ ސީރިއަސް މައްސަލައެއް ގޮތުގައި ތަޙުޤީޤުކުރައްވަމުންނެވެ. މިއަދު ހެނދުނު، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަލީ ޝުޖާޢުވަނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޙާލު ބައްލަވައިލެއްވުމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލަށް ވަޑައިގެންފައެވެ.

 • 27 ޖަނަވަރީ 2024

  ތަޙްޤީޤު ހިނގާގޮތާމެދު ޝަކުވާ، އޮންލައިންކޮށް ފޮނުވޭގޮތް ހެދުން

  ޖިނާއީ ކުށެއް ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ޢަމަލުތަކާ ގުޅިގެން ބަލާ ބެލުންތަކާއި ހިންގާ ތަޙުޤީޤުތައް ބަލައި އެ ކަންކަން ހިންގަނީ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމާއި، ޖިނާއީ ކުށެއް ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ޢަމަލެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހިންގައިފިކަމުގެ ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ނުވަތަ މިނޫންގޮތަކުންވެސް މިފަދަ ކަމެއްގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިއްޖެ ހިނދެއްގައި، އެ ކަމެއް ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ އަމުރު ނެރުން ރަނގަޅުކަމަށް އޭނާއަށް ފެންނަ ކަންކަމުގައި އެ އަމުރު ނެރުމަކީ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 223 ވަނަ މާއްދާއިން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލާ މަތިކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

   

  މީހަކު، ޖިނާއީ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤީ އިދާރާއަކަށް ހުށަހެޅުމުން، ތަޙްޤީޤީ އިދާރާއިން އެމައްސަލަ ބަލާގޮތާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ، އެކަން ބަލައިދިނުން އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅިދާނެކަމަށް ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި އޮވެއެވެ. ތަޙްޤީޤު ހިނގާ ގޮތާމެދު މީހެއްގެ ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، އޮންލައިންކޮށް އެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެ ނިޒާމެއް މިއޮފީހުން ތަޢާރަފްކޮށްފީމެވެ. ޕީޖީ އޮފީހުގެ އޮންލައިން ޕޯޓަލުގައި ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ޓެބެއް އޮންނާނެއެވެ. ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅަން ފިތާލުމުން، ފޯމެއް ފެންނާނެއެވެ. އެފޯމުގެ ގިނަ، ޢާންމު ބައިބައި ހުންނާނީ ފުރާފައެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ މީހާ ކުރަންޖެހޭނީ ދެކަމެކެވެ. އޭނާގެ ޝަކުވާއަކީ ކޮބައިކަމާއި، އޭނާ ތަޙްޤީޤީ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅި ލިޔުމުގެ ކޮޕީއެއް އަޕްލޯޑުކުރުމާ މިދެކަމެވެ. އެލިޔުން ބޭނުންވަނީ، މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުނުކަން ޔަޤީންކުރަންޖެހޭތީއެވެ.

   

  މިދެންނެވި ފޯމު ހުށަހެޅުމުން، އެފޯމު، އޮފީހުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް އެންޓްރީވާނީ އޮޓޮމެޓިކުންނެވެ. ޝަކުވާ ފޯމު ސީދާ ގޮސް ލިބޭނީ އެމައްސަލައެއް ބެލުމާ ޙަވާލުވެ ހުރި ޕްރޮސިކިއުޓަރުގެ ސްކްރީނަށެވެ. އޭނާ އެޝަކުވާ ފޯމު ކިޔުމަށްފަހު، ޖަވާބުދޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރާ ދުވަހެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭނެއެވެ. އޭނާއަށް، އެ ސްކްރީނުން އެހެން ސްކްރީނަކަށް، ނުވަތަ އެހެން މަސައްކަތަކަށް ދެވޭނީ، ޖަވާބުދޭނެ ދުވަހެއް ލިޔުމަށްފަހުއެވެ. ޖަވާބުދޭނެ ދުވަހެއް ނޯޓުކުރާވަގުތު، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި މީހާއަށް މެސެޖެއް ލިބޭނެއެވެ. މިވެނި ޕްރޮސިކިއުޓަރަކު، އޭނާ ހުށަހެޅި ޝަކުވާ ބަލަމުންދާކަމަށާއި، މިވެނި ދުވަހެއްގައި ޖަވާބެއްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށް އެ މެސެޖުގައި އޮންނާނެއެވެ. އެމެސެޖުގައި ބުނާ ދުވަހުގެ ކުރިއަށް، އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ޖަވާބު ދޭނެއެވެ. ޖަވާބު ތައްޔާރުވުމާއެކުވެސް، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި މީހާއަށް މެސެޖެއް ލިބޭނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހަޅާކަށްވެސް، ޖަވާބު ހޯދާކަށްވެސް އެއްވެސް ތަނަކަށް ދާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. އޮންލައިން ޕޯޓަލްގެ ތެރެއިން، އެމީހަކު މިހާތަނަށް ޕީޖީ އޮފީހާ ކުރި ހުރިހާ މުޢާމަލާތުތަކެއް، ހުށަހެޅި ފޯމުތަކާއި އެފޯމުތަކަށް ދީފައިވާ ޖަވާބުތައްވެސް ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ.

   

  އޮންލައިން ނިޒާމު އަވަސްވެފައި ފަސޭހަވިޔަސް، އޮންލައިން ނޫން ގޮތަކަށް، ސީދާ ކަރުދާސް ފޯމަކުން ނުވަތަ ސިޓީއަކުން ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް، އެފުރުޞަތު، ކުރިއެކޭވެސް އެއްގޮތަށް އަދިވެސް އޮންނާނެއެވެ. 


  ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާގުޅޭ ކަންކަމާބެހޭ ސުވާލާއި ޖަވާބު، މިލިންކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އިތުރު ސުވާލެއް އޮތްނަމަ، [email protected] އަށް އީމެއިލު ކުރެއްވުމުން، އެސުވާލެއްގެ ޖަވާބު، ސުވާލާއި ޖަވާބު ބަޔަށް އިތުރުކޮށްލައިދޭނަމެވެ.

 • 26 ޖަނަވަރީ 2024

  މިއޮފީހުގެ "އެޕަލް މީޓިންގް" ގައި ފަނޑިޔާރު ޝުޢައިބު ޙުސައިން ޒަކަރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެން، ތަޖުރިބާ ޙިއްސާކުރެއްވުން

  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރާއި ކުޅަދާނަކަން އިތުރުކުރުމަށް ބާއްވާ ސިލްސިލާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެރެއިން، ޖަނަވަރީ 2024 ގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި ވިހި އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތްކުރައްވައި، ރިޓަޔަރ ކުރައްވާފައިވާ ފަނޑިޔާރު ޝުޢައިބު ޙުސައިން ޒަކަރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެތް، އެމަނިކުފާނުންގެ ތަޖުރިބާތައް ޙިއްސާ ކުރައްވައިފިއެވެ. 

  ފަނޑިޔާރު ޝުޢައިބުގެ ޙަޔާތްޕުޅުގެ އެކި ޞަފްޙާތަކުން ކުރެއްވިފައި ހުރި ތަޖުރިބާތައް، އެހާމެ ސާފުކަމާއި، ދީލަތިކަމާއެކު ޕްރޮސިކިއުޓަރުންނާއެކު ޙިއްސާކުރެއްވިކަމީ، އެމަނިކުފާނުންގެ ހިތްޕުޅުގައި މިއޮފީހުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރުންނާމެދު އޮތް ގާތްގުޅުން ދައްކުވައިދިން ކަމެކެވެ. އެމަނިކުފާނުން ފަނޑިޔާރުކަން ކުރެއްވިއިރުން ފެށިގެން މިއަދާހަމައަށްވެސް، އެމަނިކުފާނުންގެ ކުރިމައްޗަށް ޙާޟިރުވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާމެދު އާދަޔާ ޚިލާފު ގާތްކަމެއް ބަހައްޓަވާކަމުގެ އިޙުސާސަކީ އަޅުގަނޑުމެން، ޤާނޫނީ ވަކީލުން ތަޖުރިބާކުރަމުންދިޔަ ކަމެކެވެ. ސަބަބެއް ކުރިއަކުން ނޭނގެއެވެ. އޭގެ ސިއްރަކީ، އެމަނިކުފާނުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފަލްސަފާއާ ގުޅިފައިވާ، "އިޙްތިރާމާއެކު އެކުއުޅުމުގެ ސަބަބުން އުފެދިފައިވާ ލޯބި" ކަން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސާފުވެއްޖެއެވެ. އެއާއެކު، ކުރިން އޮތް ޙައިރާންކަން ފިލައިގޮސް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތުގައި އެމަނިކުފާނުންނާމެދު އޮތް ލޯބި އިތުރުވެއްޖެއެވެ.

  އެމަނިކުފާނުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ޙަޔާތްޕުޅުގައި، އެކި ކޯޓުތަކަށް ކުއްލިކުއްލިއަށް ބަދަލުކުރެއްވި ގޮތާބެހޭ ވާހަކަތައްވެސް ކިޔުއްވައި ދެއްވިއެވެ. އެންމެ ޙައިރާންކުރަނިވި ކަމަކަށްވީ، ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް، ހަރުދަނާ ސަބަބުތަކެއް ދެއްކެވުމަކާ ނުލައި، ހައިކޯޓުގެ އުތުރު ގޮފީގެ ނަމުގައި ގޮތްޕެއް ހަދައި، އެގޮތްޕަށް ޢައްޔަންކޮށް، މާލޭގައި ހައެއްކަ މަސްދުވަހު މަސައްކަތެއް ނެތްގޮތަށް ބެހެއްޓެވުމަށްފަހު، ގިނިކަންޏާ، އަމިއްލަފުޅު ޢާއިލާއާ ދުރަށް އައްޑު އަތޮޅަށް ފޮނުއްވުމުންވެސް، ހިތްނުތަނަވަސްކަމެއް، ރުޅިވެރިކަމެއް، މާޔޫސްކަމެއް ނުވަތަ ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަތުމެއްވެސް ނެތި، އީޖާބީ ގޮތެއްގައި، ކެތްތެރިކަމާއެކު އެކަންކަމާ ކުރިމަތިލައްވާ، އާޚިރުގައި އެ 'ބަދަލު' ންވެސް ސަލާމަތްވެ ވަޑައިގެންނެވި ގޮތެވެ. މިކަންކަމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގުނީ، އެމަނިކުފާނުންނަކީ، ހިތްވަރުފުޅުގަދަ، ހިތްޕުޅު ތިރި، އޯގާތެރި، ކުލުނުހުރި، ލޯބިން ފުރިފައިވާ، ނަމަވެސް، ޝަރްޢީ އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް ކަންކަމުގައި ދޫދެއްވުމެއް ނެތި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ނަމޫނާ އިންސާނެއްކަމެވެ. މިސިފަތައް، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މަސައްކަތުގެ ފަލްސަފާގެ ތެރެއަށް ވެއްދެމުގެ މުހިންމުކަމެވެ.  

  މިއޮފީހުން އެދެނީ ފަނޑިޔާރު ޝުޢައިބު ޙުސައިން ޒަކަރިއްޔާއަށް އުފާވެރި، ބާއްޖަވެރި ޙަޔާތެއް މާތްﷲ މިންވަރު ކުރެއްވުމެވެ. ދިވެހި ޤައުމަށް މިފަދަ ޚިދުމަތްތެރި ހަރުދަނާ ދަރީންގެ ޚިދުމަތް ލިބުމެވެ. ދިވެހި ޤައުމަށް އަބަދުމެ ރޯޝަންކަން ލިބިލިބި ހުރުމެވެ.

 • 25 ޖަނަވަރީ 2024

  ތަފާތު ކުށްކުރުމުގައި ކުޑަކުދިން ބޭނުންކޮށް، އެކްސްޕްލޮއިޓްކުރާ މައްސަލަ ޙައްލުކުރަން ޕީޖީ އޮފީހުން އިސްނެގުން

  ޖިނާއީ އެކި ކުށްކުށުގެ ޢަމަލުތަކުގައި ކުޑަކުދިން ބައިވެރިކޮށްގެންނާއި، ކުޑަކުދިން އެކްޕްލޮއިޓްކޮށްގެން ކުށްކުރާ މައްސަލަތައް ހުއްޓުވުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ޕީޖީ އޮފީހުން އިސްނަގައިފީމެވެ. މިއީ، ޔުނިސެފްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީއާއި ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާއެކު ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބޭއްވުނު ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ސިމްޕޯޒިއަމްގައި ކުރެވުނު މަޝްވަރާއެއްގެ ނަތީޖާއެވެ.

   

  މިސިމްޕޯޒިއަމްގައި، ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ނިޒާމުގައި މިހާރު ކުރަން ހުރި މައިގަނޑު ކަންކަން ދެނެގަނެ، ހުރިހާ މުއައްސަސާއެއް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާނެ ގޮތުގެ އެކްޝަން ޕްލޭނަކަށް ވަނީ އެއްބަސްވެވިފައެވެ. މިޕްލޭންގެ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާ މަތިވެފައި އޮތީ، ކުޑަކުދިން އެކްސްޕްލޮއިޓްކުރާ މައްސަލަތަކުގައި ކޯޓުގައި ދައުވާއެއްކޮށް ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރުގެ ހެކި ހޯދޭނޭގޮތަކަށް ފުލުހުންގެ ތަޙްޤީޤު ގެންދާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދެއް ތައްޔާރުކޮށް، ތަންފީޒުކުރުމެވެ. މިމަސައްކަތް މިއޮފީހުން މިހާރު ފަށައިފީމެވެ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ، މިއަންނަ ރަމަޟާން މަސް އަންނަންވާއިރަށް، އެމަސައްކަތް ނިންމައި، އެކަމާބެހޭ ތަމްރީނުތައް ބާއްވާނަމެވެ.

 • 24 ޖަނަވަރީ 2024

  ނ. މަނަދޫ އަންނާރުމާގޭ ނަޢީމާ މޫސާގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ވަގުތުން ބެލޭގޮތް ހެދުން

  7 އޭޕްރިލް 2023 ދުވަހު، އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު، ނ. މަނަދޫ އަންނާރުމާގޭ ނަޢީމާ މޫސާގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް މާދަމާ (25 ޖަނަވަރީ 2024) ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. މިޝަރީޢަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތަކީ ޢާންމުންގެ މަޞްލަޙަތާއި ޝައުޤުވެރިކަން އޮތް މައްސަލައެއްކަމަށް ފެންނާތީއާއި، އެމައްސަލައިގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުންނަށް ފެންނާނޭގޮތް ހެދުމަށް، މިއޮފީހުގެ މީޑިއާ ވެބްސައިޓުގެ "ޢާންމު ޝައުޤު" ބައިގައި، އެމައްސަލައިގެ މަޢުލޫމާތު މިދަނީ ޢާންމު ކުރަމުންނެވެ. މީގެ ބޭނުމަކީ، މިމައްސަލައާއި، (މިބާވަތުގެ ޢާންމު މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ މައްސަލަކުގެ އަދާހަމަ މަޢުލޫމާތު ވެބްސައިޓުގައި ޢާންމުކުރަމުން ދިއުމުގެ ސަބަބުން) ބެހޭ މަޢުލޫމާތު މިއޮފީހަށް ގުޅައިގެން ސާފުކުރަން ނުޖެހޭނޭ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމެވެ.

   

  އެބައިން، އެމައްސަލައިގެ ހާދިސާއާއާއި، ދައުވާލިބޭ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތާއި، ކުރާ ދަޢުވާއާއި، މައްސަލަ މިހާރު އޮތް ހިސާބާއި، މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ކޯޓުގައި ޝެޑިއުލް ކުރައްވައިފިނަމަ، އެމަޢުލޫމާތު، އޮޓޮމެޓިކުން އަދާހަމަކުރަމުންދާނެއެވެ. މިބަޔަށް ލިބޭ ޚިޔާލަށް ބެލުމަށްފަހު، އިތުރު މަޢުލޫމާތުތައްވެސް ހާމަކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނަމެވެ. 

   

  މިމައްސަލައިގެ މަޢުލޫމާތު ފެންނާނީ މިލިންކުންނެވެ.

 • 18 ޖަނަވަރީ 2024

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ މީހުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރުން ފަސޭހަކޮށްދިނުން

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވަން ޤަޞްދުކުރައްވާ ބޭފުޅުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކޮށްދިނުމުގެ ކަންތަކަށް މިއޮފީހުން އޮތީ ތައްޔާރަށެވެ. އެގޮތުން، ކުށުގެ ރެކޯޑެއް ނެތް މީހަކުނަމަ، އެމީހަކު ރެކޯޑަށް އެދޭތާ 5 މިނިޓު ތެރޭގައި ރެކޯޑު ސާފުކޮށްދޭނަމެވެ. ރެކޯޑެއް އޮތްނަމަ، އެއް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކޮށްދޭނަމެވެ. 

   

  މިކަން ކުރިއަށްދާއިރު އިތުރު މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެމައްސަލައެއް ޙައްލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާނީއެވެ. މިކަމާބެހޭ އެއްވެސް ސުވާލެއް އޮތްނަމަ، މިއޮފީހުގެ ނަންބަރު 3000655 އާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާގޮތް، މިލިންކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

 • 17 ޖަނަވަރީ 2024

  އދ. ދިގުރަށު ކުނި ގޮނޑުން މަރުވެފައިވާ ކުޑަކުއްޖަކު ފެނިފައިވާ މައްސަލައިގައި ދަޢުވާކުރުން

  3 ޑިސެންބަރު 2023 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9:28 ހާއިރު އދ. ދިގުރަށުގެ ކުނި ގޮނޑުން މަރުވެފައި އޮތް ކުއްޖަކު ފެނިފައިވާ މައްސަލައިގައި ސްރީލަންކާ ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ ހިރަންޏާ ކުމުދުމާލި ޑި އަލްވިސްގެ މައްޗަށް އަންނަނިވި ދަޢުވާތައް ކުރުމަށް 16 ޖަނަވަރީ 2024 ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފީމެވެ. 

  1.     ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 110 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޙަވާލާދީ، އެ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން, އެނގިހުރެ މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ.

  ސަބަބު: ހިރަންޏާ ކުމުދުމާލި ޑި އަލްވިސް، ބަލިވެ އިންކަން ސިއްރުކޮށްގެން އުޅެ، 01 ޑިސެންބަރު 2023 ދުވަހުގެ 22:00 އާއި 03 ޑިސެންބަރު 2023 ދުވަހުގެ 05:00 އާ ދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައި، އދ. ދިގުރަށު ގެއެއްގެ ކޮޓަރިއެއްގައި ހުންނަ ފާހާނައިގެ ތެރޭގައި ފާހާނާތަށި ތެރެއަށް ކުއްޖާ ވިހެއުމަށްފަހު، ފާހާނާތަށި ތެރެއިން ކުއްޖާ ނަގައި, ކޮތަޅުތަކަކަށް ލައިގެން ގެންގޮސް، 03 ޑިސެންބަރު 2023 ދުވަހުގެ 05:31 އެހައިކަށްހައިއިރު، އދ.ދިގުރަށް ފަރީދީ މަގަށްވާގޮތަށް ހަދާފައި ހުންނަ ފަން ކޮށިގަނޑުގެ ބޭރުގައި ހުރި ކުނިވާ ބާވަތުގެ ކުނި އެޅުމަށް ހާއްސަ ކޮށްފައިވާ ފެހި ޑަސްބިނަށް ކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑު އެއްލާލައި، ކުއްޖާގެ ފުރާނައަށް ގެއްލުންވާނެހެން ކުއްޖާއާމެދު ޢަމަލުކޮށް ކުއްޖާ މަރާލާފައިވާތީ.

  އަދަބު: 10 އަހަރާއި 25 އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލުގައި ބަންދުކުރުން. 

  2.     ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 124 ވަނަ މާއްދާއާ (ހ) ޙަވާލާދީ، އެ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން, ކުޑަކުއްޖަކަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާ އޮތް ފަރާތެއް ކަމުގައިވެ ހުރެ، އެ ކުއްޖާގެ ޞިއްޙަތަށް އުނިކަން އަތުވެދާނެ ފަދަ ޢަމަލެއް ޤަޞްދުގައި ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ.

  ސަބަބު: ސްރީލަންކާގެ ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ ހިރަންޏާ ކުމުދުމާލި ޑި އަލްވިސް، ބަލިވެއިނީއްސުރެ، ކުއްޖާގެ ޞިއްޙަތު ސަލާމަތުން ބެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިނުވާތީ އާއި، އެފަދަ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގެ ބަދަލުގައި ބަލިވެއިންކަން ސިއްރުކޮށް، ވިހަން އުޅޭކަން އެނގުމުން ހޮސްޕިޓަލަށް ނުގޮސް، ވިހެއުމަށް ސިއްހީ ފަރުވާ ލިބޭ ތަނަކަށް ދިއުމުގެ މަގު ފަހިވެފައިވަނިކޮށް އެ ފުރުޞަތުގެ ބެނުން ނުކޮށް، 01 ޑިސެންބަރު 2023 ދުވަހުގެ 22:00 އާއި 03 ޑިސެންބަރު 2023 ދުވަހުގެ 05:00 އާ ދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައި، ޞިއްޙީ ގޮތުން އެކަށީގެންނުވާ ގޮތަކަށް އދ.ދިގުރަށު ގެއެއްގެ ކޮޓަރިއެއްގައި ހުންނަ ފާހާނާގައި ހުރި ފާހާނާތަށި ތެރެއަށް ކުއްޖާ ވިހެއުމަށްފަހު، ފާހާނާތަށި ތެރެއިން ކުއްޖާ ނަގައި, ކޮތަޅުތަކަކަށް ލައިގެން ގެންގޮސް، 03 ޑިސެންބަރު 2023 ދުވަހުގެ 05:31 އެހައިކަށްހައިއިރު، މިކޮތަޅު އދ. ދިގުރަށް ފަރީދީ މަގަށްވާގޮތަށް ހަދާފައި ހުންނަ ފަން ކޮށިގަނޑުގެ ބޭރުގައި ހުރި ކުނިވާ ބާވަތުގެ ކުނި އެޅުމަށް ހާއްސަ ކޮށްފައިވާ ފެހި ޑަސްބިނަށް އެއްލާލައި ކުޑަކުއްޖަކަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާ އޮތް ފަރާތެއް ކަމުގައިވެހުރެ، އެކުއްޖާގެ ޞިއްޙަތާއި، ރައްކާތެރިކަމާއި، މަޞްލަޙަތަށް އުނިކަން އަންނާނެ ޢަމަލުތައް ޤަޞްދުގައި ހިންގައިފައިވާތީ. 

  އަދަބު: 3 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުން. 

  3.     ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 114 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޙަވާލާދީ، އެ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން, އެނގިހުރެ މަރެއް ފޮރުވުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ.

  ސަބަބު: ހިރަންޏާ ކުމުދުމާލި ޑި އަލްވިސް، ބަލިވެ އިންކަން ސިއްރުކޮށްގެން އުޅެ، 01 ޑިސެންބަރު 2023 ދުވަހުގެ 22:00 އާއި 03 ޑިސެންބަރު 2023 ދުވަހުގެ 05:00 އާ ދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައި، އދ. ދިގުރަށު ގެއެއްގެ ކޮޓަރިއެއްގައި ހުންނަ ފާހާނައިގެ ތެރޭގައި ފާހާނާތަށި ތެރެއަށް ކުއްޖާ ވިހެއުމަށްފަހު، ފާހާނާތަށި ތެރެއިން ކުއްޖާ ނަގައި, ކޮތަޅުތަކަކަށް ލައިގެން ގެންގޮސް، 03 ޑިސެންބަރު 2023 ދުވަހުގެ 05:31 އެހައިކަށްހައިއިރު، އދ.ދިގުރަށް ފަރީދީ މަގަށްވާގޮތަށް ހަދާފައި ހުންނަ ފަން ކޮށިގަނޑުގެ ބޭރުގައި ހުރި ކުނިވާ ބާވަތުގެ ކުނި އެޅުމަށް ހާއްސަ ކޮށްފައިވާ ފެހި ޑަސްބިނަށް ކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑު ލައ، ކުއްޖާ މަރުވިކަން އެނގިހުރެ އެކަން ފޮރުވާފައިވާތީ.

  އަސާސީ އަދަބު: 9 މަހާއި 18 ދުވަހަށް ޖަލުގައި ބަންދުކުރުން.

 • 17 ޖަނަވަރީ 2024

  ބަންދުން ދޫކޮށްލާނަމަ، ޝަރުޠާބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަން ފުރުޞަތު ދިނުމަށް އެދުން

  ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓަން، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 49 ވަނަ މާއްދާ (ކުށްކުށަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން މިނިވަންކުރުން) ގައި ހުއްދަކޮށްފައި އޮތީ ފަސް ކަމެއް ފުރިހަމަވާނަމައެވެ. އެއީ، 

  1. އެ މީހަކާމެދު ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ މައްސަލައެއް ހެކި ފޮރުވުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފާނެކަމަށްޓަކައި؛ ނުވަތަ

  2. ހެކިބަސްދޭން ހުރި މީހަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފާނެކަމަށްޓަކައި، ނުވަތަ

  3. ކޯޓަށް ހާޒިރުނުވެދާނެކަމަށްޓަކައި؛ ނުވަތަ

  4. ފިލައިފާނެ ކަމަށްޓަކައި؛ ނުވަތަ

  5. ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، މުޖްތަމަޢުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށްޓަކައި، މިއެވެ.  

  ޖިނާއީ މައްސަލައެއްިގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި މީހަކު، މަތީގައި އޮތް ކަންކަމަށް ބަލައި، ޝަރުޠުކޮށްފައި ބަންދުން ދޫކުރެވިދާނެކަމަށްވެސް އެމާއްދާގައި އޮވެއެވެ. އެވާހަކަ ތަފްޞީލުކޮށްދީފައި އޮތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގައެވެ. އެޤާނޫނުގެ 66 ވަނަ މާއްދާ (ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ އިތުރު ޝަރުޠަކާއެކު ބަންދުން ދޫކުރުން) ގައި،  ބަންދުގައި ހުރި މީހާ ދޫކޮށްލާފައި ހުންނައިރު އޭނާ އިތުރު ކުށެއް ނުކުރާނެ ކަމަށާއި، ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާގައި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއިން ހާޒިރުވާން އަންގާ ތަންތަނަށް އޭނާ ހާޒިރުވާނެ ކަމަށާއި، ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި ކޯޓަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަޑިއަށް އޭނާ ހާޒިރުވާނެ ކަމަށާއި، ކޯޓުން އިތުރު ޝަރުޠުތަކެއް ކަނޑައަޅާނަމަ އެ ޝަރުޠުތައްވެސް ޤަބޫލުކުރާކަމަށް ބަންދުގައި ހުރި މީހާ އިޤްރާރުވެ ސޮއިކުރުމުން، އޭނާ ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް ފަނޑިޔާރަށް އަމުރު ނެރެވިދާނެކަމަށް އޮވެއެވެ.

  އެހެންކަމުން، ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް ނިންމަވާ ޙާލަތުގައި، މައްސަލައިގެ ވަށައިގެން ހުންނަ ކަންކަމާއި، ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާގެ ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ވަކި ޚާއްސަ ޝަރުޠެއް ހިމެނުމަށް އެދޭނަމަ، އެކަންކަން ހިމެނުމަށް އެ އަޑުއެހުމުގައި ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތަކީ ޤާނޫނުން ފުލުހުންނަށް  ލިބޭންޖެހޭ ފުރުޞަތެވެ. މިހާރުވެސް ބައެއް ކޯޓުތަކުން އެފުރުޞަތު ދެއްވައެވެ. ނަމަވެސް، ބައެއް ކޯޓުތަކުގައި އެފުރުޞަތު ފުލުހުންނަށް ނުލިބޭ ކަމުގެ ޝަކުވާލިބޭތީ، ޤާނޫނުން ލިބޭ ފުރުޞަތު، ހުރިހާ ކޯޓެއްގައި އެއްގޮތަކަށް، ފުލުހުންނަށް ލިބުމަކީ، މިނިޒާމު އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ހިންގުމަށް ކޮންމެހެން މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް މިއޮފީހުން ދެކެމެވެ. އޭރުން، އެކި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހުރެފައި، އެކި ސަބަބުތަކާހުރެ، އެކި ގޮތްގޮތަށް މުޖްތަމަޢަށް ދޫވާ މީހުންނަކީ މުޖްތަމަޢުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި، ވަކި ގޮތަކަށް ބެލެހެއްޓޭ ބައެއްކަން ފުލުހުންނަށްވެސް ކަށަވަރު ކުރެއްވޭނެއެވެ.

 • 14 ޖަނަވަރީ 2024

  ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރުގެ އާ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

  ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރު (އެންސީޓީސީ) ގެ އައު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް , މޭޖަރ (ރޓ) ވައިޘް ވަޙީދު، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު އޮތް މި ބައްދަލުވުމުގައި އެންސީޓީސީޢިން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، ކުރިއަށް ރާއްވަވާފައިހުރި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރެއްވިއެވެ. 

   

  މިބައްދަލުވުމުގައި؛

  ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމާއި، ތަޙްޤީޤުކޮށް، ޕްރޮސިކިއުޓްކުރުމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި އެކަންކަން ޙައްލުކުރަން ކުރެވެން ހުރި ކަންކަމާއި؛ އަދި،

  ޓެރަރިޒަމް ހުއްޓުވުމުގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖެއިން ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތަކާއި؛ އަދި،

  ތަފާތު އެކި ޤައުމުތަކުގެ އިދާރާތަކާއެކު ގުޅިގެން، ކުރެވިފައިވާ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ މަސައްކަތްތަކާއި؛ އަދި

  ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރަންޖެހޭ ދާއިރާތަކާބެހޭ ގޮތުން މުޅި ސަރުކާރާއި ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް އެއްކޮށް މަސައްކަތްކުރުމާބެހޭ ގޮތުންނާއި؛ އަދި

  މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތުދިނުމާއި، މިދާއިރާގައި ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް ކުރާ މަސައްކަތްތައް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ޢާންމުންނަށް އެނގޭނޭގޮތް ހެދުމަށް ކުރާނެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ގޮތުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.

   

  އެންސީޓީސީއިން ހިންގަވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި، އެންސީޓީސީގެ ލީޑަރޝިޕްގެ ފަހަތުން، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ދާއިރާއިން ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއްގައި އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، މޭޖަރ ރޓ، ވައިޘް ވަޙީދަށް އެރުވިއެވެ. 

   

  މިބައްދަލުވުމުގައި ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލުން ކަމުގައިވާ އަލްއުސްތާޛު މަޙްމޫދު ސަލީމާއި އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ސަމީރާއި، މޭޖަރ ކްރައިމް ޔުނިޓުގެ ހެޑު، ސީނިއަރ ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ އަލްއުސްތާޛާ ފަރަހަނާޒް މުޙައްމަދު ދީދީއާއި ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަފްރާޙު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

 • 12 ޖަނަވަރީ 2024

  ގދ. ހޯނޑެއްދޫ, އަލަމާގެ, މުޙައްމަދު ޔުނާން ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރުމަށް ނިންމުން

  ކުޑަކުދިންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއްގައި ދަޢުވާލިބޭ ގދ. ހޯނޑެއްދޫ, އަލަމާގެ, މުޙައްމަދު ޔުނާން ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައިވަނިކޮށް, އޭނާ ޝަރުތުތަކަކާއެކު ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ނިންމަވާފައިވަނީ 14 ޑިސެންބަރު 2023 ގައެވެ. 

  އެ ނިންމެވުން މި އޮފީހުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވަނިކޮށް, މުޙައްމަދު ޔުނާންގެ މައްޗަށް ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ކަނޑައެޅި ޝަރުތުތަކާ ޚިލާފުވެފައިވާތީ, އޭނާ އަލުން ބަންދުކޮށްދެއްވުމަށް ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ. 

  ނަމަވެސް މި މައްސަލައިގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުއްވުމާ ހަމައަށް ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން މުޙައްމަދު ޔުނާންގެ ބަންދު މުރާޖަޢާ އަޑުއެހުން ތާވަލުކޮށްދެއްވާފައި ނުވެއެވެ. 

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން 10 ޖަނަވަރީ 2024 ދުވަހު ނިންމަވާފައިވަނީ މުޙައްމަދު ޔުނާންގެ ސަބަބުން މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާ ކުރިމަތިވުމުގެ އިޙްތިމާލު އަދިވެސް އޮތްކަމަށެވެ. އަދި 7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މުޙައްމަދު ޔުނާންގެ ބަންދާގުޅޭ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެކަށީގެންވާ އަވަސްމިނެއްގައި އެ ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ދަށު ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމަންވާނެކަމަށެވެ.

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން, ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން 11 ޖަނަވަރީ 2024 ދުވަހު ފުލުހުން, މުޙައްމަދު ޔުނާން ހައްޔަރުކުރީއެވެ.

  އަދި މިއަދު އޭނާގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުމުން އޭނާ އަލުން ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރުމަށް އެ ކޯޓުން ނިންމަވާފައިވެއެވެ.

  މުޙައްމަދު ޔުނާންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރާ މައްސަލަ މިހާރު އޮތީ ހެކިބަސް ނަގައި ނިމި, ޚުލާޞާ ބަޔާން ހުށަހެޅުމުގެ މަރުޙަލާގައެވެ.  

 • 09 ޖަނަވަރީ 2024

  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް، އައު ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޝަމީމް، އަލަށް ޢައްޔަންކުރެވުނު ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަލީ ޝުޖާޢުއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ދެއިދާރާއިން ގުޅިގެން ކުރާން ހުރި ކަންކަމާބެހޭ ގޮތުން ފުޅާކޮށް މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ. މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު މަޙްމޫދު ސަލީމާއި ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ސަމީރާއި، ދެއިދާރާގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

   

  ކޮމިޝަނަރގެ ވާހަކަފުޅުގައި، މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންނާއި، އެތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ މީހުންނާ ދެކޮޅަށާއި ގޭންގުތަކުން ހިންގާ ކުށުގެ ޢަމަލުތަކާއި މަގުމަތީގެ އަމާންކަން ގެއްލޭގޮތަށް މީހުން ހިންގާ ކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް ފުލުހުން ހިންގަވަން ޤަޞްދުކުރައްވާ ޕްރޮގްރާމްތަކާބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކެވިއެވެ. އެޕްރޮގްރާމްތައް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ހިންގުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ދޭންޖެހޭ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އެރުވިއެވެ. 

   

  ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ، ކުށްކުރާ މީހުން، ކުށްކޮށްގެން ހޯދާ މުދަލާއި ފައިސާއާއި ޙައްޤުނޫން މުއްސަނދިކަން ހުއްޓުވުމަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ގޮތުން މިބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ. މީގެ އިތުރުން، މުވައްޒަފުން ތާޒާކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތަކާއި އިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމާބެހޭގޮތުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާ ކުރެވި، ކުރިއަށްދާނެ ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅުނެވެ. 

   

  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލާއި، މިއޮފީހުގެ އިސްވެރިންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަކީ، ކޮމިޝަނަރ ޢަލީ ޝުޖާޢުއާއި އެމަނިކުފާނުންގެ ޓީމާއެކު ވޭތުވެދިޔަ ފަނަރަ އަހަރު އެކި ފެންވަރުގައި، އެކި ގޮތްގޮތަށް އެއްކޮށް މަސައްކަތްކޮށް، އެކުވެރި، ހަރުދަނާ ގާތް ގުޅުމެއް އޮތް ބައެކެވެ. މިއޮފީހުން އެދެނީ، ކޮމިޝަނަރ ޢަލީ ޝުޖާޢުއަށް، އެމަނިކުފާނުގެ މަސައްކަތްޕުޅުގައި އިތުރު ކާމިޔާބާއި ރޯޝަންކަން ލިބުމެވެ.

 • 03 ޖަނަވަރީ 2024

  ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްތައް ނުހިނގާތީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކަންބޮޑުވުން ފައުޅުކުރުން

  ދާދި ފަހުން މާލެއަށް ވެހުނު ބޯ ވާރޭގައި، ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހިންގާ ޢިމާރާތަށް ފެނުގެ އަސަރުކޮށް، ޝަރީޢަތްތައް ނުހިންގޭ ވަރަށް ޢިމާރާތަށް ގެއްލުންވެފައިވާތީ، ޝަރީޢަތްތައް ހިންގުން މަޑުޖެހިފައިވާކަމީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކަންބޮޑުވާކަމެކެވެ. މިމައްސަލަ ޙައްލުކޮށްދެއްވައި، ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނޭ ވަޞީލަތްތައް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުމަކީ ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އެންމެހައި އިދރާތަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީން މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާއެކެވެ. އެޒިންމާ އދާކޮށްދެއްވައި، ކޯޓުގެ ވަޞީލަތްތައް ރަނގަޅު ކޮށްދެއްވުމަކީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އިލްތިމާސެކެވެ.

   

  ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އެހީތެރިކަން ލިބިގެން، ރަަށްރަށުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގައި ޝަރީޢަތްތައް ހިންގަނީ ޢާންމު ގޮތެއްގައި ހަފްތާއަކު އެއް ދުވަހުއެވެ. އެހެންކަމުން، އެ ދުވަސް ފިޔަވައި، އެހެން ދުވަސްދުވަހު، ރަށްރަށުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނޭ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިހުރީތީ، އެމައްސަލަތައް ބާރަށް ހިންގުމަކީވެސް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އެދުމެވެ.

 • 31 ޑިސެންބަރު 2023

  ޕީޖީ އޮފީހުގެ ނިއުސްލެޓަރ، "ޢުންޞުރު" ގެ 5 ވަނަ ޢަދަދު ނެރުން

  ޕީޖީ އޮފީހުގެ ނިއުސްލެޓަރ، "ޢުންޞުރު" ގެ 5 ވަނަ ޢަދަދު، 28 ޑިސެމްބަރ 2023 ދުވަހު ނެރެފީމެވެ. މިޢަދަދުގައި، ޕީޖީ އޮފީހާއި ފުލުހުންނާ އޮންނަ ގުޅުމާއި އެކްސިޑެންޓުތަކާ ގުޅިގެން ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާގޮތާއި، ކޭޕާކް މައްސަލައިގައި ކުށްކޮށްގެން ހޯދިކަމަށް ބެލެވޭ މުދާ ދައުލަތަށް ނެގުމުގައި ޢަމަލުކުރި ގޮތާބެހޭ ލިޔުންތައް ޝާއިޢުކޮށްފައިވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް، އެކި މައުޟޫޢުތަކަށް ތަފާތު، މުއްސަނދި މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިޔުންތައް ހުންނާނެއެވެ. 

   

  ޢުންޞުރު ގެ 5 ވަނަ ޢަދަދު، މިލިންކުން ވިދާޅުވެވޭނެއެވެ. 

   

  ޢުންޞުރާބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ޚިޔާލެއް އޮތްނަމަ، [email protected]  އަށް އީމެއިލް ކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.

 • 27 ޑިސެންބަރު 2023

  ވ. ތިނަދޫ ރެޑްހައުސް، އަޙްމަދު މޫސާ މުޙައްމަދުގެ ޕާސްޕޯޓާ ގުޅޭ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުން

   ވ. ތިނަދޫ ރެޑްހައުސް، އަޙްމަދު މޫސާ މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަފައިވާ ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާތަކާ ގުޅިގެން އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓާފައިވަނިކޮށް, އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓް ވަގުތީ ގޮތުން ދޫކޮށްލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ އަމުރު މި އޮފީހުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހައިކޯޓުގައި އިސްއިތުނާފު ކުރުމުން, ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އަމުރަށް ތާއީދުކޮށް މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވެއެވެ.

  މި މައްސަލައިގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނިންމެވުމާމެދު މި އޮފީހުން ހިތްހަމަ ނުޖެހޭތީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ނިންމައިފީމެވެ.  އަދި އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ހުށަހެޅޭނެއެވެ.

  އަޙްމަދު މޫސާ މުޙައްމަދުގެ ޕާސްޕޯޓް ވަގުތީ ގޮތުން ދޫކޮށްލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމަވާފައި އޮތީ 06 ޑިސެންބަރު 2023 އިން ފެށިގެން 25 ޑިސެންބަރު 2023 އާ ހަމައަށެވެ. އެހެންކަމުން މި މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމެވިއިރު އަޙްމަދު މޫސާ މުޙައްމަދުގެ ޕާސްޕޯޓް ވަގުތީގޮތުން ދޫކޮށްލުމަށް ނިންމި މުއްދަތު އޮތީ ހަމަވެފައެވެ. 

  މި މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް މި އޮފީހުން ނިންމާފައިވަނިކޮށް އަޙްމަދު މޫސާ މުޙައްމަދުގެ ޕާސްޕޯޓް އަމުރު މުރާޖަޢާކުރުމުގެ އަޑުއެހުމެއް މިއަދު (27 ޑިސެންބަރު 2023) ގެ 13:00 ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ތާވަލުކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް އަޙްމަދު މޫސާ މުޙައްމަދުގެ ޕާސްޕޯޓާ ގުޅޭ މައްސަލައިގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމަވަންދެން އަޙްމަދު މޫސާ މުޙައްމަދުގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓުމުގެ އަމުރު މުރާޖަޢާކުރުމުގެ އަޑުއެހުން ކުރިއަށް ނުގެންދެވުމަށް މި އޮފީހުންވާނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އެދިފައެވެ. 

  • 07 ޑިސެންބަރު 2023

   ވ. ތިނަދޫ ރެޑްހައުސް، އަޙްމަދު މޫސާ މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރާ މައްސަލަތަކާގުޅޭ

    ވ. ތިނަދޫ ރެޑްހައުސް، އަޙްމަދު މޫސާ މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަފައިވާ ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގެ ކުށުގެ 42 ދަޢުވާއާ ގުޅިގެން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން 16 ޖޫން 2021 ދުވަހު އަހްމަދު މޫސާ މުޙައްމަދު ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ފުރުން މަނާކޮށް މީނާގެ ޕާސްޕޯޓު ނުވަތަ ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓް ހިފެހެއްޓުމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

   މިއަމުރު މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެދި އަޙްމަދު މޫސާ މުޙައްމަދުގެ ފަރާތުން 29 ނޮވެންބަރު 2023 ގައި އެދުމުން، އަމުރު މުރާޖަޢާކޮށް 06 ޑިސެންބަރު 2023 ދުވަހު ވަނީ ޕާސްޕޯޓު ދޫކުރުމަށް އަމުރެއް ނެރުއްވާފައެވެ.

    މިއަމުރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ނިންމައި, ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓް ހިފެހެއްޓުމުގެ ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދެއްވުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައި ކޯޓުގައި މިއޮފީހުން ވާނީ އެދިފައެވެ.

 • 13 ޑިސެންބަރު 2023

  ކޭ-ޕާރކް ރެޒިޑެންސްއިން އެޕާޓްމަންޓް ވިއްކުމުގައި އޮޅުވާލައި މަކަރާ ޙީލަތް ހަދާފައިވާ މައްސަލަ

  ހަންބޯ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްޤީ ކުރަމުންދާ ކޭ-ޕާރކް ރެޒިޑެންސްގެ އެޕާޓްމަންޓްތައް ވިއްކުމުގައި އޮޅުވާލުމާއި، މަކަރާއި ޙީލަތް ހަދާފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައިގައި، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ތަޙުޤީޤު ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ގެއްލުން ލިބުނު 51 (ފަންސާސް އެކެއް) މީހުންނާ ގުޅިގެން އަންނަނިވި ދަޢުވާތައް ކުރުމަށް 12 ޑިސެންބަރު 2023 ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފީމެވެ.

   

  މިމައްސަލައިގައި މިއޮފީހުން ކުރި ދައުވާތަކާއި، އިތުރަށް ތަހްޤީޤުކުރަމުންދާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފްޞީލް، މިޚަބަރުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

   

  މިތަޙްޤީޤަކީ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އިންވެސްޓިގޭޓަރުން އިސްވެ ތިއްބަވައި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އިކޮނޮމިކް އެންޑް ފައިނޭންޝަލް ކްރައިމް ޔުނިޓާއި، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުގެ ފަންނީ ލަފައާއި އިރުޝާދު ލިބިގެން ތަޙްޤީޤުކުރެވި، ދައުވާކުރުމާ ހިސާބަށް ގެނެވިފައިވާ މައްސަލައަކަށްވާތީ، މިފުރުޞަތުގައި، މިމަސައްކަތުގައި ޝާމިލުވި ހުރިހާ މީހުން ކޮށްދެއްވި އަގުހުރި މަސައްކަތަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. ދެން އޮތީ، މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތުގައި، ތަޙްޤީޤަށް ހޯދިފައިވާ ހެކިތަކާއި ޤަރީނާތައް ހުށަހަޅައި، މިމައްސަލައިގައި އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ އެންމެ ފަހު މަރްޙަލާގެ ފެށުމެވެ.

 • 08 ޑިސެންބަރު 2023

  ކްލާސާ ފިހާރަ ތެރޭގައި ތޫނުއެއްޗަކުން ހަމަލާ ދިނުމުގެ ސަބަބުން މީހަކު މަރުވި މައްސަލަ

   24 ފެބްރުއަރީ 2023 ވަނަ ދުވަހު 21:30 ހާއިރު ކ. މާލެ، މާފަންނު މުރަނގަ މަގުގައި ހުންނަ "ކްލާސާ" ފިހާރަ ތެރެއަށް ބަޔަކު މީހުންވަދެ އެ ފިހާރަތެރޭގައިހުރި ސ. ހިތަދޫ، އިޒުމީރު، މުޙައްމަދު އަޙްމަދުދީދީ އަށް ތޫނު ހަތިޔާރުން ހަމަލާދީ ޒަޚަމްކޮށްލާފައިވުމުގެ ސަބަބުން މުޙައްމަދު އަޙްމަދުދީދީއަށް ލިބުނު އަނިޔާތަކަށް އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް މަރުވެފައިވާ މައްސަލައިގައި އަންނަނިވި ދަޢުވާ ކުރުމަށް 30 ނޮވެންބަރު 2023 ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފީމެވެ.

  ސ. މަރަދޫފޭދޫ، ރަށްދެބައިގެ، އިބްރާހީމް ފައިޙް ނިޡާމު އާއި ތ. ގާދިއްފުށި، ގުލޭނޫރައްމާގެ، ސިރުޙާން ޢަލީގެ މައްޗަށް؛

  ޤާނޫނު ނަންބަރު: 17/2010 (ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޙަވާލާދީ، އެ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން، ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޤަޞްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ.

 • 07 ޑިސެންބަރު 2023

  މިހަފްތާގައި ފުނިޖެހުނު ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކޮށްދިނުން ސާފުވެއްޖެ! ޢާންމު ޙާލަތަށް ބަދަލުވެއްޖެ.

  މިހަފްތާގައި ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކޮށްދިނުމުގެ ކަންތައް ފުނިޖެހިފައި އޮތުމަށްފަހު، ހަފްތާ ނިމެންވާއިރަށް، ހުރިހާ ރެކޯޑެއް ސާފުކޮށްދީ ނިމިއްޖެއެވެ. މިއާއެކު، ކުރިއެކޭވެސް އެއްގޮތަށް، ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކޮށްދިނުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށްދާނެއެވެ. މިހަފްތާގައި ކުރެވުނު ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި، އޮޓޮމެޓިކުން ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކޮށްދިނުމުގެ ނިޒާމު ފައްކާކުރެވި، މަސައްކަތްކުރާ ގޮތް ހެދިފައިވުމަކީ މިނިޒާމަށް އިތުރު ހަރުދަނާކަމަކާއި ހަލުއިކަމެއް ގެނުވި ކަމެކެވެ. ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި، ކުއްލިއަކަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރަން ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ޚިދުމަތަށް ބުރޫނާރާނެ އިންތިޒާމުތައް މިހާރު މިހުރީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

   

  މިހަފްތާގައި އޮންލައިން ޕޯޓަލުން 5826 ހުށަހެޅުމާއި، އީމެއިލުންނާއި ފޯމުން 236 ހުށަހެޅުމާއެކު، ޖުމްލަ 6062 ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ. މިއީ، ހަފްތާއެއްގައި ސާފުކޮށްދެވުނު އެންމެ ގިނަ ޢަދަދެވެ. 

  • 04 ޑިސެންބަރު 2023

   ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރުމަށް ވަގުތީ ގޮތުން ބަދަލެއް ގެނައުން

   ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރުމަށް އެދި، އޮންލައިންކޮށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި ޢާންމުގޮތެއްގައި އެއް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސާފުކޮށްދެމެވެ. ނަމަވެސް، ސަރުކާރު ޙިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން، މިނިޒާމު މިވަގުތު  މިއޮތީ ތޮއްޖެހިފައެވެ. . މިކަމުގެ ސަބަބުން މިއޮފީހުން ފޯރުކޮށްދޭ އެހެން ޚިދުމަތްތަކަށްވެސް އިއްޔެ ބުރޫއެރިއެވެ. 

    

   ޢާންމު ގޮތެއްގައި އަހަރަކު، ޕީޖީ އޮފީހުން ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކޮށްދެނީ ޖުމްލަ 13 ހާހެއްހައި ފޯމެވެ. އިއްޔެ އެކަނި މިއޮފީހުން 3930 ފޯމު ލިބުނެވެ. އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް އަހަރަކު އަންނަނާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރާ ފޯމުގެ %30 ޕަސެންޓު ފޯމެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 3419 ފޯމުގެ ރެކޯޑު ސާފުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް، އެއީ، ރޭގަނޑާ ހަމައަށް މަސައްކަތްކޮށްގެންނެވެ. މިއީ ދެމެހެއްޓެނިވި ކަމަކަށް ނުވާތީ، މިދުވަސްކޮޅު ރެކޯޑު ސާފުކޮށްދިނުން ހިނގާނީ ރަސްމީ މަސައްކަތު ވަގުތަގައި އެކަނިކަމުގައި ހަމަޖައްސައިފީމެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ރަސްމީ ވަގުތު ނިމެންދެން އެދުވަހަކަށް ސާފުކޮށްދެވުނު ވަރަކަށް ސާފުކޮށްދޭނަމެވެ. އެއަށްފަހު ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހު އަނެއްކާވެސް ފަށާނީއެވެ. 

    

   މިގޮތަށް ގޮސް، މިހާރު އޮތް ފޯމުތައް ކުޑައަޑިވުމުން، ކުރިންވެސް ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދިޔަގޮތަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ފޯމުތައް ސާފުކޮށްދެމުން ގެންދާނަމެވެ. މިފުރުޞަތުގައި، މިޚިދުމަތް ވަގުތީގޮތުން ލަސްވާތީ ޢާންމުންގެ ކިބައިން މަޢާފަށް އެދެމެވެ. 

 • 07 ޑިސެންބަރު 2023

  ވ. ތިނަދޫ ރެޑްހައުސް، އަޙްމަދު މޫސާ މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރާ މައްސަލަތަކާގުޅޭ

   ވ. ތިނަދޫ ރެޑްހައުސް، އަޙްމަދު މޫސާ މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަފައިވާ ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގެ ކުށުގެ 42 ދަޢުވާއާ ގުޅިގެން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން 16 ޖޫން 2021 ދުވަހު އަހްމަދު މޫސާ މުޙައްމަދު ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ފުރުން މަނާކޮށް މީނާގެ ޕާސްޕޯޓު ނުވަތަ ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓް ހިފެހެއްޓުމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

  މިއަމުރު މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެދި އަޙްމަދު މޫސާ މުޙައްމަދުގެ ފަރާތުން 29 ނޮވެންބަރު 2023 ގައި އެދުމުން، އަމުރު މުރާޖަޢާކޮށް 06 ޑިސެންބަރު 2023 ދުވަހު ވަނީ ޕާސްޕޯޓު ދޫކުރުމަށް އަމުރެއް ނެރުއްވާފައެވެ.

   މިއަމުރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ނިންމައި, ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓް ހިފެހެއްޓުމުގެ ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދެއްވުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައި ކޯޓުގައި މިއޮފީހުން ވާނީ އެދިފައެވެ.

 • 06 ޑިސެންބަރު 2023

  ކުށުގެ ރެކޯޑުގައި މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ، ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން

  މިއޮފީހުން ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ދެމުންދާއިރު، އަދި އެ ކަންތައް ދާދިފަހުން މިއައި ތޮއްޖެހުމާއެކު އޮޓޮމޭޓުކުރިއިރު، ކުދި ކުދި މައްސަލަތައް މަދުން ނަމަވެސް ހުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.

   

  އެކަހަލަ މައްސަލައެއް އުޅޭކަމަށް ފެންނަމަ، އޮންލައިން ޕޯޓަލުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުއްވީމާ، އެކަމެއް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ރަނގަޅު ކޮށްދޭނަމެވެ. އޮންލައިން ޕޯޓަލުން ހުށަހެޅެން ނެތްނަމަ، މިއޮފީހުގެ ޢާންމު ފޯނު ނަންބަރަށް ގުޅުއްވުމުންވެސް އެކަމެއް ބަލައި، ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭނަމަ، ރެކޯޑު ރަނގަޅު ކޮށްދޭނަމެވެ.  ޢާންމުން ގުޅާނެ ނަންބަރަކީ 3000655 އެވެ. މިނަންބަރަށް ގުޅުމުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް މިލިންކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

   

   

  މިފުރުޞަތުގައި، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނީގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރަން ހުށަހެޅުއްވި ބޭބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން މިއޮފީހަށް ލިބޭ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުމާއި ދައްކަވާ ކެތްތެރިކަމަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

  • 04 ޑިސެންބަރު 2023

   ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރުމަށް ވަގުތީ ގޮތުން ބަދަލެއް ގެނައުން

   ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރުމަށް އެދި، އޮންލައިންކޮށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި ޢާންމުގޮތެއްގައި އެއް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސާފުކޮށްދެމެވެ. ނަމަވެސް، ސަރުކާރު ޙިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން، މިނިޒާމު މިވަގުތު  މިއޮތީ ތޮއްޖެހިފައެވެ. . މިކަމުގެ ސަބަބުން މިއޮފީހުން ފޯރުކޮށްދޭ އެހެން ޚިދުމަތްތަކަށްވެސް އިއްޔެ ބުރޫއެރިއެވެ. 

    

   ޢާންމު ގޮތެއްގައި އަހަރަކު، ޕީޖީ އޮފީހުން ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކޮށްދެނީ ޖުމްލަ 13 ހާހެއްހައި ފޯމެވެ. އިއްޔެ އެކަނި މިއޮފީހުން 3930 ފޯމު ލިބުނެވެ. އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް އަހަރަކު އަންނަނާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރާ ފޯމުގެ %30 ޕަސެންޓު ފޯމެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 3419 ފޯމުގެ ރެކޯޑު ސާފުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް، އެއީ، ރޭގަނޑާ ހަމައަށް މަސައްކަތްކޮށްގެންނެވެ. މިއީ ދެމެހެއްޓެނިވި ކަމަކަށް ނުވާތީ، މިދުވަސްކޮޅު ރެކޯޑު ސާފުކޮށްދިނުން ހިނގާނީ ރަސްމީ މަސައްކަތު ވަގުތަގައި އެކަނިކަމުގައި ހަމަޖައްސައިފީމެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ރަސްމީ ވަގުތު ނިމެންދެން އެދުވަހަކަށް ސާފުކޮށްދެވުނު ވަރަކަށް ސާފުކޮށްދޭނަމެވެ. އެއަށްފަހު ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހު އަނެއްކާވެސް ފަށާނީއެވެ. 

    

   މިގޮތަށް ގޮސް، މިހާރު އޮތް ފޯމުތައް ކުޑައަޑިވުމުން، ކުރިންވެސް ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދިޔަގޮތަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ފޯމުތައް ސާފުކޮށްދެމުން ގެންދާނަމެވެ. މިފުރުޞަތުގައި، މިޚިދުމަތް ވަގުތީގޮތުން ލަސްވާތީ ޢާންމުންގެ ކިބައިން މަޢާފަށް އެދެމެވެ. 

 • 05 ޑިސެންބަރު 2023

  ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް އިއްޔެ ހިނގި ގޮތް

  ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކޮށްދިނުމުގެ މަަސައްކަތް އިއްޔެވެސް ކުރިއަށް ދިޔައެވެ. އިއްޔެ އެކަނި، ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގައި 975 ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ. އެމަސައްކަތް މިއަދުވެސް ކުރިއަށްދާނެއެވެ. 

   

  މިފަހަރު މިކުރެވުނު ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި، ގަނޑުކޮށް ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރަން އަންނަ ބައިބައި، ވަކި ކިއުއަކުން ދާގޮތަށް ހަމަޖައްސައި، ޢާންމު ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އަންނަ ފޯމުތަކަށް، އާދައިގެ މަތިން ދުވަހުން ދުވަހަށް ޖަވާބުދެވޭނެ ނިޒާމަކަށް، ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކޮށްދިނުމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އޭރުން، ވަކި ކުންފުންޏަކުން ކުރާ ކަމަކުން، ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ބުރޫލެއް ނާރާ ކުރިއަށްދާނެއެވެ.

   

  މީގެ އިތުރުން، ކުށުގެ ރެކޯޑެއް ނެތް މީހުންނަށް، އެމީހުން ކުށުގެ ރެކޯޑަށް އެދޭ ވަގުތު، އޮޓޮމެޓިކުން ރެކޯޑު ނެތްކަމުގެ ލިޔުމެއް، ޕީޖީ އޮފީހުގެ ލެޓަރ ހެޑުގައި ފޮނުވޭނެ ޓެކްނޮލޮޖީ މިއޮފީހުން ދިޔައީ ޓެސްޓުކުރަމުންނެވެ. މިހަފްތާގައި ފުންޏަކަށް ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކޮށްދޭން ޖެހުމުން، މިއޮފީހުން ޓެސްޓުކުރަމުން އައި ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ފައްކާކޮށްގެން ބޭނުންކުރަންވެސް ފަށައިފީމެވެ. މިޓެކްނޮލޮޖީއާއެކު، ކުށުގެ ރެކޯޑެއް ނެތްމީހުންނަމަ، މިނިޓަކު 30 ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކޮށްދިނުމުގެ ޤާބިލުކަން މިހާރު މިނިޒާމުގައި ހުންނާނެއެވެ.

  • 04 ޑިސެންބަރު 2023

   ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރުމަށް ވަގުތީ ގޮތުން ބަދަލެއް ގެނައުން

   ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރުމަށް އެދި، އޮންލައިންކޮށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި ޢާންމުގޮތެއްގައި އެއް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސާފުކޮށްދެމެވެ. ނަމަވެސް، ސަރުކާރު ޙިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން، މިނިޒާމު މިވަގުތު  މިއޮތީ ތޮއްޖެހިފައެވެ. . މިކަމުގެ ސަބަބުން މިއޮފީހުން ފޯރުކޮށްދޭ އެހެން ޚިދުމަތްތަކަށްވެސް އިއްޔެ ބުރޫއެރިއެވެ. 

    

   ޢާންމު ގޮތެއްގައި އަހަރަކު، ޕީޖީ އޮފީހުން ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކޮށްދެނީ ޖުމްލަ 13 ހާހެއްހައި ފޯމެވެ. އިއްޔެ އެކަނި މިއޮފީހުން 3930 ފޯމު ލިބުނެވެ. އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް އަހަރަކު އަންނަނާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރާ ފޯމުގެ %30 ޕަސެންޓު ފޯމެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 3419 ފޯމުގެ ރެކޯޑު ސާފުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް، އެއީ، ރޭގަނޑާ ހަމައަށް މަސައްކަތްކޮށްގެންނެވެ. މިއީ ދެމެހެއްޓެނިވި ކަމަކަށް ނުވާތީ، މިދުވަސްކޮޅު ރެކޯޑު ސާފުކޮށްދިނުން ހިނގާނީ ރަސްމީ މަސައްކަތު ވަގުތަގައި އެކަނިކަމުގައި ހަމަޖައްސައިފީމެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ރަސްމީ ވަގުތު ނިމެންދެން އެދުވަހަކަށް ސާފުކޮށްދެވުނު ވަރަކަށް ސާފުކޮށްދޭނަމެވެ. އެއަށްފަހު ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހު އަނެއްކާވެސް ފަށާނީއެވެ. 

    

   މިގޮތަށް ގޮސް، މިހާރު އޮތް ފޯމުތައް ކުޑައަޑިވުމުން، ކުރިންވެސް ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދިޔަގޮތަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ފޯމުތައް ސާފުކޮށްދެމުން ގެންދާނަމެވެ. މިފުރުޞަތުގައި، މިޚިދުމަތް ވަގުތީގޮތުން ލަސްވާތީ ޢާންމުންގެ ކިބައިން މަޢާފަށް އެދެމެވެ. 

 • 04 ޑިސެންބަރު 2023

  ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރުމަށް ވަގުތީ ގޮތުން ބަދަލެއް ގެނައުން

  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރުމަށް އެދި، އޮންލައިންކޮށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި ޢާންމުގޮތެއްގައި އެއް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސާފުކޮށްދެމެވެ. ނަމަވެސް، ސަރުކާރު ޙިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން، މިނިޒާމު މިވަގުތު  މިއޮތީ ތޮއްޖެހިފައެވެ. . މިކަމުގެ ސަބަބުން މިއޮފީހުން ފޯރުކޮށްދޭ އެހެން ޚިދުމަތްތަކަށްވެސް އިއްޔެ ބުރޫއެރިއެވެ. 

   

  ޢާންމު ގޮތެއްގައި އަހަރަކު، ޕީޖީ އޮފީހުން ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކޮށްދެނީ ޖުމްލަ 13 ހާހެއްހައި ފޯމެވެ. އިއްޔެ އެކަނި މިއޮފީހުން 3930 ފޯމު ލިބުނެވެ. އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް އަހަރަކު އަންނަނާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރާ ފޯމުގެ %30 ޕަސެންޓު ފޯމެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 3419 ފޯމުގެ ރެކޯޑު ސާފުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް، އެއީ، ރޭގަނޑާ ހަމައަށް މަސައްކަތްކޮށްގެންނެވެ. މިއީ ދެމެހެއްޓެނިވި ކަމަކަށް ނުވާތީ، މިދުވަސްކޮޅު ރެކޯޑު ސާފުކޮށްދިނުން ހިނގާނީ ރަސްމީ މަސައްކަތު ވަގުތަގައި އެކަނިކަމުގައި ހަމަޖައްސައިފީމެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ރަސްމީ ވަގުތު ނިމެންދެން އެދުވަހަކަށް ސާފުކޮށްދެވުނު ވަރަކަށް ސާފުކޮށްދޭނަމެވެ. އެއަށްފަހު ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހު އަނެއްކާވެސް ފަށާނީއެވެ. 

   

  މިގޮތަށް ގޮސް، މިހާރު އޮތް ފޯމުތައް ކުޑައަޑިވުމުން، ކުރިންވެސް ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދިޔަގޮތަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ފޯމުތައް ސާފުކޮށްދެމުން ގެންދާނަމެވެ. މިފުރުޞަތުގައި، މިޚިދުމަތް ވަގުތީގޮތުން ލަސްވާތީ ޢާންމުންގެ ކިބައިން މަޢާފަށް އެދެމެވެ. 

 • 30 ނޮވެންބަރު 2023

  ކޭ-ޕާރކް ރެޒިޑެންސްއިން އެޕާޓްމަންޓް ވިއްކުމުގައި އޮޅުވާލައި މަކަރާ ޙީލަތް ހަދާފައިވާ މައްސަލަ

  ހަންބޯ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްޤީ ކުރަމުންދާ ކޭ-ޕާރކް ރެޒިޑެންސްގެ އެޕާޓްމަންޓްތައް ވިއްކުމުގައި އޮޅުވާލުމާއި، މަކަރާއި ޙީލަތް ހަދާފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލަ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ތަޙުޤީޤުކޮށް މި އޮފީހަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

  މި މައްސަލާގައި ދަޢުވާކޮށްދިނުމަށް އެދި މިވަގުތު ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ ރ.އަލިފުށި، ކިނާރާ، ޖައިޝާން ސަޢީދުއާއި، ކ.މާލެ، މއ.އެރަލްސީ، ޙަސަން މަމްދޫޙުގެ މައްޗަށެވެ.

  ތަޙުޤީޤުގައި ހޯދިފައިވާ ކަންކަން

  1.     މއ. އެރަލްސީ، ޙަސަން މަމްދޫޙް އާއި އިތުރު ބަޔަކު ބައިވެރިވެގެން ހަންބޯ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާދާރުގެ ސޮއި ފޯޖުކޮށްގެން ލިޔެކިޔުންތަކެއް އުފައްދައިގެން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހަންބޯ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި ބޭންކް އެކައުންޓްއެއް ހުޅުވާފައިވާކަން. އަދި އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށް، އެކައުންޓުގެ ފުރިހަމަ ކޮންޓްރޯލް ޙަސަން މަމްދޫޙުއަށް އެކަނި އޮންނަ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާކަން.

  2.     ހަންބޯ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ކޭ-ޕާކް ރެޒިޑެންސްގެ ނަމުގައި ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރަމުންދާ އިމާރާތުގެ އެޕާރޓްމަންޓްތަކެއް އޮޅުވާލާއިގެން ޢާއްމު ފަރާތްތަކަށް ވިއްކާ، ބައެއް މީހުންގެ އަތުން ނަގުދު ފައިސާއާއި، އަގު ބޮޑެތި މުދަލާއި އަދި އޮޅުވާލައިގެން ހުޅުވި އެކައުންޓަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުންގެ ފައިސާ ޖަމާކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސައި، އެގޮތުގެ މަތިން ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައިވޭ.

  3.     ބައެއް އެޕާރޓްމަންޓްތައް އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ވިއްކައިފައިވޭ. އެއް އެޕާޓްމަންޓަކާ ގުޅިގެން ތަފާތު މީހުންނާ އެކު އެއް ފަހަރަށްވުރެ ގިނައިންވެސް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށް، ފައިސާ ހޯދާފައިވޭ. އެގޮތުން ޖުމްލަ 41 އެޕާޓްމަންޓް ޖުމްލަ 107 މީހަކަށް ވިއްކާފައިވޭ.

  4.     ކުންފުނީގެ ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވި، ފޯޖުކޮށްގެން ހުޅުވި އެކައުންޓް ބޭނުންކޮށްގެން މަނީ ލޯންޑަރކޮށްފައިވޭ

  ބަލައި ފާސްކުރުން

  މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން 18 ނޮވެންބަރު 2023 ވަނަ ދުވަހު ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުންވަނީ ޙަސަން މަމްދޫޙް ދިރިއުޅުނު އެފް.ޑަބް.ލިއު ރެސިޑެންސްގެ ޕެންޓްހައުސް ބަލައި ފާސްކޮށް އެތަނުގައި ހުރި އަގުބޮޑެތި މުދާތައް ހިފަހައްޓާފައެވެ. އަދި 28 ނޮވެންބަރު 2023 ދުވަހު ޙަސަން މަމްދޫޙް ދިރިއުޅުނު ޕެންޓް ހައުސްއިން މީހުން ހުސްކޮށް އެތަންވެސް ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައެވެ. އެ ޕެންޓްހައުސް ބަލައިފާސްކޮށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ މުދަލުގެ ތެރެއިން ހަމައެކަނި އަތްދަބަހާއި، ސެންޓު ފުޅިތަކާއި، ބޫޓާއި ފައިވާން، އަދި ގަހަނާތަކުގެ ލަފާކުރެވޭ އަގު 07 (ހަތެއް) މިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާއަށްވުރެ ގިނަކަމަށް ބެލެވެއެވެ. 

  މުދާ ހިފެހެއްޓުން

  މި މައްސަލާގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ޙަސަން މަމްދޫޙު ދިރިއުޅެމުންދިޔަ އެފް.ޑަބްލިއު ރެޒިޑެންސްގެ ޕެންޓްހައުސްއަކީ، ސައްޙަ ނޫން ލިޔުންތައް ހުށަހަޅައިގެން ސޮއި ފޯޖުކޮށް ބޭންކަށް އޮޅުވާލައިގެން ހުޅުވާފައިވާ ހަންބޯ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އެކައުންޓަށް އެކި މީހުން އެޕާޓްމަންޓް ގަތުމަށް ޖަމާކުރި ފައިސާއިން ގަނެފައިވާ ތަނެއްކަން ފައިނޭންޝަލް އެސެސްމަންޓްތަކުން އެނގެން އޮވެއެވެ. އެގޮތުން މި ޕެންޓްހައުސް ގަނެފައިވަނީ 7،862،887.32 (ހަތް މިލިއަން އަށްލައްކަ، ފަސްދޮޅަސް ދެހާސް އަށްސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހަތް ރުފިޔާ ތިރީސް ދޭއް ލާރި) އަށެވެ. މި ތަނުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބަދަލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަންވެސް ތަހްޤީޤަށް ހޯދިފައިވެއެވެ. މި ވަގުތު މިތަން ވަނީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން 01 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދެވިފައެވެ. މިކަން ކޮށްފައިވަނީ މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންނެވެ. 

  ދަޢުވާކުރުމުގެ މަސައްކަތް

  ފުލުހުންގެ ތަޙްޤީޤުން މިހާތަނަށް ހޯދާފައިވާ ކަންކަމަށް ބަލައި، އެއް އެޕަރޓްމަންޓްއެއް އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ވިއްކާފައިވާ ބައިގައި ދަޢުވާކުރުމަށް މިހާރު ނިންމާފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން ބައެއް އެޕާޓްމަންޓް 06 މީހުން، އަދި 07 މީހުންނަށް ވިއްކާފައިވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

  މި މައްސަލައިގެ ދަޢުވާތައް ފައިނަލްކޮށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން އެ ދަޢުވާތަކުގެ ތަފްޞީލު ޙިއްޞާކުރާނަމެވެ.  

 • 29 ނޮވެންބަރު 2023

  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ވާދައިގެ ތައްޓަށް ބާއްވާ ސިޓީ ލިޔުމުގެ މުބާރާތުގެ ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުން

  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް، ކްލަބް220 އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ވާދައިގެ ތައްޓަށް ބާއްވާ ސިޓީ ލިޔުމުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވިއިރު، 180 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. މުބާރާތުގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ސްކޫލްތަކާއި ކުންފުނިތައް ތަމްސީލުކުރާ މީހުން ބައިވެރިވާން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވެއެވެ. މުބާރާތަށް މިލިބުނީ ހީކުރިވަރަށްވުރެ މާ ބޮޑު ތަރުޙީބެކެވެ. 

   

  މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި މީހުންނަށް، އެމީހަކު ލިޔަންޖެހޭ ސިޓީގެ ނޯޓެއް، އޮންލައިން ޕޯޓަލްގެ ތެރެއިން ފެންނާނެއެވެ. ސިޓީ ލިޔަންޖެހޭނީ އަތުންނެވެ. އަތުން ލިޔުމަށްފަހު، ފޮޓޯއެއް ނަންގަވައި، ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑު ކޮށްލަނިކޮށް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވުނީއެވެ. ސިޓީ ފޮނުވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ، 10 ޑިސެމްބަރު 2023 ދުވަހުގެ މެންދުރު 14:00 އަށެވެ. 

  • 18 ނޮވެންބަރު 2023

   ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ވާދައިގެ ތައްޓަށް ބާއްވާ ސިޓީ ލިޔުމުގެ މުބާރާތް 2023

   ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ވާދައިގެ ތައްޓަށް ބާއްވާ ދިވެހި ބަހުން ސިޓީ ލިޔުމުގެ ފުރަތަމަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިއީ، ޕީޖީ އޮފީހުގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް، ކްލަބް220 އިން އިންތިޒާމުކުރާ މުބާރާތަކެވެ.  މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު، ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް އެބައޮތެވެ. ރަޖިސްޓަރީވުމަށްޓަކައި، މިއޮފީހުގެ އޮންލައިން ޕޯޓަލް  online.pgo.mv  ގައި އޮތް، ސިޓީ ލިޔުމުގެ މުބާރާތުގެ ޓެބަށް ފިތާލުމުން، ރަޖިސްޓަރީވެވޭނެއެވެ. ސީދާ ލިންކަކީ online.pgo.mv/siteemubaarai މިއެވެ. މިލިންކުން މުބާރާތުގެ ގަވާއިދުވެސް ފެންނާނެއެވެ. މިވެބްސައިޓަށް ވަދެވޭނީ އީފާސް މެދުވެރިކޮށް ވެރިފައިވެގެންނެވެ. 

   މުބާރާތުގެ މަޤްޞަދަކީ، ދިވެހި ބަހުން ސާފުކޮށް މޮޅަށް ސިޓީ ޢިބާރާތްކޮށް ލިޔެ ހެދުމަށް ހިތްވަރުދީ، ސިޓީ ލިޔުމުގެ ސަޤާފަތެއް އުފެއްދުމެވެ.

   މުބާރާތުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ މީހުންނަށް، ސިޓީ ނޯޓެއް ފޮނުވާނަމެވެ. އެސިޓީ ނޯޓުގައި އޮތް ސިޓީ ލިޔެ، ފޮޓޯއެއް ނަގައި، މިޕޯޓަލަށް އަޕްލޯޑުކުރުމުން މުބާރާތަށް ސިޓީ ހުށަހެޅުނީއެވެ.

   މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާނީ ވަކިވަކި ފަރުދުންނެވެ. އެމީހަކު ތަމްސީލުކުރާ އޮފީހެއްގެ ނަމާއެކު ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ. ވަނަވަނައަށް އަންނަ އޮފީސްތައް ހޮވާނީ، އެ އޮފީހަކުން ބައިވެރިކުރި ސިޓީތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މޮޅު 5 ސިޓީގެ މާރކްސްއަށް ބަލައިގެންނެވެ. 5 ސިޓީއަށްވުރެ މަދުން ހުށަހަޅާ އޮފީސްތައް، އޮފީސްތަކުގައި ބައިގައި ވާދައެއްނުކުރެވޭނެއެވެ.

   މުބާރާތުގެ އިނާމުތަކަކީ؛

   1 ވަނަ ސިޓީއަށް 3000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމާއި ހަނދާނީ ލިޔުމާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ވާދައިގެ ތަށި

   2 ވަނަ ސިޓީއަށް 1500 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމާއި ހަނދާނީ ލިޔުން

   3 ވަނަ ސިޓީއަށް 1000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމާއި ހަނދާނީ ލިޔުން

   އެއްވަނަ އޮފީސް – ހަނދާނީ ލިޔުމާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ވާދައިގެ ތަށި

   2 ވަނަ އޮފީސް – ހަނދާނީ ލިޔުން

   3 ވަނަ އޮފީސް – ހަނދާނީ ލިޔުން

   އެންމެ ގިނަ ސިޓީ ބައިވެރިކުރި އޮފީސް – ހަނދާނީ ލިޔުމާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ވާދައިގެ ތަށި

 • 27 ނޮވެންބަރު 2023

  ޕީޖީ އޮފީހުގެ ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލުން އޮންލައިން ޕޯޓަލަށް!

  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލާ މީހުންނަށް ލުއި ފަސޭހަކޮށްދީ، ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ތަނެއްގައި ހުރެގެންވެސް، ރައްކާތެރިކަމާއި، ފަސޭހަކަމާއެކު ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅޭނޭގޮތް ހަދައިދިނުމަށްޓަކައި، ޕީޖ އޮފީހުގެ އޮންލައިން ޕޯޓަލްގެ ތެރެއިން ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ހުށަހެޅޭ ގޮތަށް ހަދައިފީމެވެ.  މިބަދަލާއެކު، ވެލާނާގެ 12 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް، ނުވަތަ އެނޫންވެސް ތަނަކަށް ނުގޮސް، އެމީހަކު ހުރި ތަނެއްގައި ހުރެގެން، ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ހަމަޖެއްސޭނެއެވެ.

  އެމީހެއްގެ އީފާސް މެދުވެރުކޮށް، ޕީޖީ އޮފީހުގެ އޮންލައިން ޕޯޓަލަށް ލޮގްއިން ކުރެއްވުމުން، މިވަގުތު ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް ހުރި ގޮތް ދައްކައިދޭނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމުގެ ޢާންމު މަޢުލޫމާތުގެ ބައިތައް ހުންނާނީ ފުރާފައެވެ. ހަމައެކަނި ޖެހޭނީ ސީވީއާއި ތަޢުލީމީ  ފާސްތަކުގެ ފޮޓޯ އަޕްލޯޑު ކޮށްލާށެވެ.  މިވަގުތު، ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ގްރޭޑް 1 ގެ ތިން މަޤާމަކަށް ހުޅުވާލާފައިވާނެއެވެ. މމަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާ ބޭފުޅުންނަށް އޮންލައިންކޮށް ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތެވެ. ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ތަނެއްގައި ހުރެގެންވިޔަސްވެހެވެ. ވަޒީފާތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު މިލިންކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

  އޮންލައިން ޕޯޓަލް : online.pgo.mv/login

  ވަޒީފާއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު:  pgoffice.gov.mv/jobs

 • 23 ނޮވެންބަރު 2023

  ކިންގްސް ކެޕިޓަލް ހޯލްޑިންގސްއިން ހިންގާފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓް ސްކީމްއާ ގުޅިގެން ދަޢުވާކުރުން

  ކިންގްސް ކެޕިޓަލް ހޯލްޑިންގސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން އިންވެސްޓްމަންޓް ސްކީމެއް ތަޢާރަފްކޮށް އިންވެސްޓަރުންނަށް މަންފާ ލިބޭނެކަމަށް ދައްކައިގެން، މަކަރާ ޙީލަތުން ގިނަ ދިވެހި ރައްޔިތުންތަކެއްގެ އަތުން ފައިސާ ހޯދާ އެ ފައިސާ ލޯންޑަރކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގައި، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ތަޙުޤީޤު ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ގެއްލުން ލިބުނު 13 (ތޭރަ) މީހުންގެ ބައިގައި އަންނަނިވި ދަޢުވާތައް ކުރުމަށް 23 ނޮވެންބަރު 2023 ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފީމެވެ.

  1. މ. ފިނިވާގެ 2 ނަންބަރު ބައި، އަލްހާނު ފަހުމީގެ މައްޗަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2014/9 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) ގެ 212 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން، ޓެކުމުގެ ކުށުގެ 13 (ތޭރަ) ދަޢުވާ.

  2. މ. ފިނިވާގެ 2 ނަންބަރު ބައި، ޞަޙުބާން ފަހުމީގެ މައްޗަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2014/9 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) ގެ 212 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ޓެކުމުގެ ކުށުގެ 13 (ތޭރަ) ދަޢުވާ.

  3. ސ. ފޭދޫ، ބޮންތި، ޝަޒްބާން ފަހުމީގެ މައްޗަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2014/9 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) ގެ 212 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ޓެކުމުގެ ކުށުގެ 13 (ތޭރަ) ދަޢުވާ.

  މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ކޮށްފައިވާނީ އެކު ޖުމްލަ 39 (ތިރީސް ނުވައެއް) ދަޢުވާއެވެ.

  މި ދަޢުވާތައް ކޮށްފައިވާ ސަބަބަކީ، އަލްހާނު ފަހުމީއާއި، ޞަޙުބާން ފަހުމީއާއި، ޝަޒްބާން ފަހުމީގެ އާއިލީ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ ކިންގްސް ކެޕިޓަލް ހޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑއިން 2021 އަދި 2022 ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކިންގްސް ފޮރެކްސް ޓްރޭޑިންގގެ އިންވެސްޓްމަންޓްގެ އެކި ޕެކޭޖްތަކުން މާލީ މަންފާއެއް ހޯދައިދޭނެކަމަށް ދައްކައިގެން، ޢާންމު އެކި މީހުން އަތުން އެކި ޢަދަދުތަކުން ފައިސާ ނެގުމަށްފަހު، އެ ފައިސާއިން ކޮށްދޭން އެއްބަސްވި ކަންތައް ކޮށްނުދީ ފައިސާ ޓަކައިގެންފައިވާތީއެވެ.

  ކިންގްސް ކެޕިޓަލް ހޯލްޑިންގސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން އާންމުކޮށްފައިވާ ސްކީމަށް އެކި މީހުން 98 (ނުވަދިހަ އަށެއް) މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ދިވެހި ރުފިޔާ އިންވެސްޓްކޮށްފައިވެއެވެ. މި މައްސަލައިގައި ދަޢުވާކޮށްފައިމިވަނީ އޭގެ ތެރެއިން 13 (ތޭރަ) މީހުންގެ ބައިގައެވެ. 

  މި ސްކީމްއާ ގުޅިގެން އިތުރު ބައިތައް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ގެންދަނީ ތަޙުޤީޤުކުރަމުންނެވެ. އެ ބައިތަކުގެ ތަޙުޤީޤު ނިންމައި މި އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމުން، އެ ބައިތައް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު، މި މައްސަލައިގައި އިތުރު ދަޢުވާތައް ކުރުމާމެދު މި އޮފީހުން ގޮތެއް ނިންމާނަމެވެ.

 • 23 ނޮވެންބަރު 2023

  މިއޮފީހުން، އައްޑުއަތޮޅު ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ހައިކޯޓަށް ބަލައިގަތުން

  އައްޑުއަތޮޅު ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދިޔަ މައްސަލައެއްގައި ހޯއްދަވަން، މެޖިސްޓްރޭޓް އަމުރު ކުރެއްވި މަޢުލޫމާތު، އެކޯޓުން އެދިވަޑައިގެންނެވި ދުވަހަށް ފޮނުވިފައި ނުވާކަމަށް ބުނެ އެ ކޯޓުން މި އޮފީސް ޖޫރިމަނާކުރުމަށް ނިންމެވި މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް 14 ނޮވެންބަރު 2023 ގައި ވާނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރަރ ގެ ނިންމެވުމަކުން މައްސަލަ އެ ކޯޓަށް ބަލައިނުގަތުމަށް 15 ނޮވެންބަރު 2023 ގައި ނިންމަވާފައިވަނީ، އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް އޮންނަ އިޖުރާއަތުގެ ދަށުން ހުށަހެޅުމަށް ވިދާޅުވެއެވެ. މި އޮފީހުންވާނީ އިޖުރާއީ ކަންކަން ޙައްލުކޮށް، އަލުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ވަނީ އެ މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށް ނިންމަވާފައެވެ.

  • 31 އޮކްޓޫބަރު 2023

   މިއޮފީހުން، އައްޑުއަތޮޅު ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

   އައްޑުއަތޮޅު ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދިޔަ މައްސަލައެއްގައި ހޯއްދަވަން، މެޖިސްޓްރޭޓް އަމުރު ކުރެއްވި މަޢުލޫމާތު، އެކޯޓުން އެދިވަޑައިގެންނެވި ދުވަހަށް ފޮނުވިފައިނުވަނީ، އެ މަޢުލޫމާތަކީ މިއޮފީހަށް މައްސަލައިގައި ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތަކަށް ނުވާތީއެވެ. އެފަދަ މަޢުލޫމާތު ޕްރޮސިކިއުޝަން މެދުވެރިކޮށް ހޯދޭ ގޮތަށް އޮންނަ އިޖުރާއަތާ އެއްގޮތަށް ދިފާޢުން ހުށަހެޅުއްވުމުން އެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް މަސައްކަތކުރާނެކަމަށް ކޯޓުގައި ދެންނެވުން އެ ގޮތުގެ މަތިން އެފަދަ ހުށަހެޅުމެއް ލިބިފައިނުވާތީއެވެ. ޕްރޮސިކިއުޝަން މެދުވެރިކޮށް މިފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ނުހޯދޭ ޙާލަތުގައި އެ މަޢުލޫމާތެއް ހުރި އިދާރާއަކަށް އަމުރު ކުރައްވައިގެން ހޯއްދެވެއެވެ.

    

   އެމަޢުލޫމާތަކީ، ފުލުސް އޮފީހުން ބަލަހައްޓާ މަޢުލޫމާތަކަށްވާތީ، އެމަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވޭނެ ގޮތަކީ ފުލުސް އޮފީހަަށް އަމުރެއް ފޮނުއްވައިގެންނެވެ. އެ އަމުރު، ފުލުސް އޮފީހަށް ފޮނުއްވާފައި އޮތްކަމަށް މިއޮފީހަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. އެފަދަ ކަމެއްގައި، މިއޮފީހުން ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑިކަމަށް ބެލުމަކީ އިންޞާފުވެރި ގޮތެއްކަމަށް ނުވެދާނެތީ،  އެއަމުރު މަތީ މަރްޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް މިދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. މިއޮފީހުގައި ހުރި މަޢުލޫމަތެއް ކޯޓަކުން ބޭނުންފުޅުވެގެން އެދިވަޑައިގެންފިނަމަ، ނުދީ ހިފެހެއްޓުމަކީ މިއޮފީހުން ދުވަހަކުވެސް ކުރި ނުވަތަ ކުރާނެވެސް ކަމެއް ނޫނެވެ. މިއޮފީހުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ މއްސަލައެއްގައި، މިއޮފީހަށް ލިބޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރަމެވެ. ފޮރުވާނެ އެއްޗެއް ނޯންނާނެއެވެ. ޤާނޫނީ ސަބަބަކާހުރެ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ސިއްރުކުރަން އެދޭނަމަ، އެކަން ކުރަނީ، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ކޯޓު އަމުރެއް ލިބިގެންނެވެ. ނަމަވެސް، ތަޙުޤީޤުން ނުލިބޭ، މިއޮފީހުގައި ނުވެސް ނެތް މަޢުލޫމަތެއް ހާމަކުރަން ކޯޓުން އެދޭނަމަ، އެމަޢުލޫމާތެއް ހޯއްދެވޭނީ، އެ މަޢުލޫމާތެއް ހުރި އިދާރާއަކަށް ލިޔުއްވައިގެންނެވެ.  

    

   ނަމަވެސް، މިއޮފީހުގައި ނެތް މަޢުލޫމާތެއް،  ކޯޓަށް ހުށަނާޅައިގެން ހިނގި ކަމެއްގައި، އަދު އަމުދުން އެކަމަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/22 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 76 ވަނަ މާއްދާ (ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގެ ނިޒާމާ ޚިލާފުވުން) ގައި، އެމާއްދާގެ ދަށުން އަދަބެއް ކަނޑައެޅޭނީ"ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީސް ހިނގަމުންދަނިކޮށް" ހިނގާ ކަމެއްގައި ކަމަށް ސާފުކޮށް އޮއްވާ، މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ނޫން ގޮތަކަށް ދިމާވި ކަމެއްގައި، އެމާއްދާގެ ދަށުން އަދަބު ކަނޑައެޅުމަކީވެސް ސުވާލު އުފެދޭ ކަމެކެވެ.

 • 22 ނޮވެންބަރު 2023

  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ވާދައިގެ ތައްޓަށް ބާއްވާ ސިޓީ ލިޔުމުގެ މުބާރާތަށް ބޮޑު ތަރުޙީބެއް ލިބެމުން އެބަދޭ

  މިއޮފީހުގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް، ކްލަބް220 އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ވާދައިގެ ތައްޓަށް ބާއްވާ، ދިވެހި ބަހުން ސިޓީ ލިޔުމުގެ މުބާރާތް 2023 އަށް ވަރަށް ބޮޑު ތަރުޙީބެއް ލިބެމުން އެބަދެއެވެ. މިހާތަނަށް، މި މުބާރާތުގައި 120 އަށްވުރެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފިއެވެ.   މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު އަދިވެސް އެބައޮތެވެ. މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 29 ނޮވެމްބަރ 2023 ދުވަހުގެ 14:00 އެވެ. 

  ރަޖިސްޓަރީވުމަށްޓަކައި، މިއޮފީހުގެ އޮންލައިން ޕޯޓަލް  online.pgo.mv  ގައި އޮތް، ސިޓީ ލިޔުމުގެ މުބާރާތުގެ ޓެބަށް ފިތާލުމުން، ރަޖިސްޓަރީވެވޭނެއެވެ. ސީދާ ލިންކަކީ online.pgo.mv/siteemubaarai މިއެވެ. މިލިންކުން މުބާރާތުގެ ގަވާއިދުވެސް ފެންނާނެއެވެ. މިވެބްސައިޓަށް ވަދެވޭނީ އީފާސް މެދުވެރިކޮށް ވެރިފައިވެގެންނެވެ. 

  މުބާރާތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްޓަކައި، ކްލަބް220 ގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ދެމެމްބަރުން، އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ނަބާހާއާއި އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު މުނާ ޝަމީމް، ރާއްޖެ އެފް.އެމް ގެ އަދުގެ ރާއްޖެ ޕްރޮގްރާމްގައި އިއްޔެ ވާހަކަ ދައްކަވާފައިވެއެވެ. 

  • 18 ނޮވެންބަރު 2023

   ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ވާދައިގެ ތައްޓަށް ބާއްވާ ސިޓީ ލިޔުމުގެ މުބާރާތް 2023

   ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ވާދައިގެ ތައްޓަށް ބާއްވާ ދިވެހި ބަހުން ސިޓީ ލިޔުމުގެ ފުރަތަމަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިއީ، ޕީޖީ އޮފީހުގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް، ކްލަބް220 އިން އިންތިޒާމުކުރާ މުބާރާތަކެވެ.  މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު، ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް އެބައޮތެވެ. ރަޖިސްޓަރީވުމަށްޓަކައި، މިއޮފީހުގެ އޮންލައިން ޕޯޓަލް  online.pgo.mv  ގައި އޮތް، ސިޓީ ލިޔުމުގެ މުބާރާތުގެ ޓެބަށް ފިތާލުމުން، ރަޖިސްޓަރީވެވޭނެއެވެ. ސީދާ ލިންކަކީ online.pgo.mv/siteemubaarai މިއެވެ. މިލިންކުން މުބާރާތުގެ ގަވާއިދުވެސް ފެންނާނެއެވެ. މިވެބްސައިޓަށް ވަދެވޭނީ އީފާސް މެދުވެރިކޮށް ވެރިފައިވެގެންނެވެ. 

   މުބާރާތުގެ މަޤްޞަދަކީ، ދިވެހި ބަހުން ސާފުކޮށް މޮޅަށް ސިޓީ ޢިބާރާތްކޮށް ލިޔެ ހެދުމަށް ހިތްވަރުދީ، ސިޓީ ލިޔުމުގެ ސަޤާފަތެއް އުފެއްދުމެވެ.

   މުބާރާތުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ މީހުންނަށް، ސިޓީ ނޯޓެއް ފޮނުވާނަމެވެ. އެސިޓީ ނޯޓުގައި އޮތް ސިޓީ ލިޔެ، ފޮޓޯއެއް ނަގައި، މިޕޯޓަލަށް އަޕްލޯޑުކުރުމުން މުބާރާތަށް ސިޓީ ހުށަހެޅުނީއެވެ.

   މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާނީ ވަކިވަކި ފަރުދުންނެވެ. އެމީހަކު ތަމްސީލުކުރާ އޮފީހެއްގެ ނަމާއެކު ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ. ވަނަވަނައަށް އަންނަ އޮފީސްތައް ހޮވާނީ، އެ އޮފީހަކުން ބައިވެރިކުރި ސިޓީތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މޮޅު 5 ސިޓީގެ މާރކްސްއަށް ބަލައިގެންނެވެ. 5 ސިޓީއަށްވުރެ މަދުން ހުށަހަޅާ އޮފީސްތައް، އޮފީސްތަކުގައި ބައިގައި ވާދައެއްނުކުރެވޭނެއެވެ.

   މުބާރާތުގެ އިނާމުތަކަކީ؛

   1 ވަނަ ސިޓީއަށް 3000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމާއި ހަނދާނީ ލިޔުމާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ވާދައިގެ ތަށި

   2 ވަނަ ސިޓީއަށް 1500 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމާއި ހަނދާނީ ލިޔުން

   3 ވަނަ ސިޓީއަށް 1000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމާއި ހަނދާނީ ލިޔުން

   އެއްވަނަ އޮފީސް – ހަނދާނީ ލިޔުމާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ވާދައިގެ ތަށި

   2 ވަނަ އޮފީސް – ހަނދާނީ ލިޔުން

   3 ވަނަ އޮފީސް – ހަނދާނީ ލިޔުން

   އެންމެ ގިނަ ސިޓީ ބައިވެރިކުރި އޮފީސް – ހަނދާނީ ލިޔުމާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ވާދައިގެ ތަށި

 • 20 ނޮވެންބަރު 2023

  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލާއި ސަރުކާރާދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން

  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 220 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ މިނިވަން މުއައްސަސާއެކެވެ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޢައްޔަންކޮށް ވަކިކުރަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންނެވެ. އެކަމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުތައް، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

   ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލާއި ސަރުކާރާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުމާބެހޭ ގޮތުން މިއޮފީހުން ނިއުސްލެޓަރ، ޢުންޞުރުގެ 4 ވަނަ ޢަދަދުގައި އޮތް ލިޔުން ވިދާޅުވެލައްވާށެވެ. މައިގަނޑު ދެ ގުޅުމެކެވެ. ޢާންމު ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުން އޮތީ ބަންޑާރަ ނައިބަށެވެ. ފައިސާއާއި ބަޖެޓާބެހޭ ކަންކަން ވިލަރެސް ކުރަންޖެހެނީ މާލީ ވަޒީރާއެކުއެވެ.

  https://media.pgoffice.gov.mv/newsletter/9/article/35

 • 18 ނޮވެންބަރު 2023

  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ވާދައިގެ ތައްޓަށް ބާއްވާ ސިޓީ ލިޔުމުގެ މުބާރާތް 2023

  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ވާދައިގެ ތައްޓަށް ބާއްވާ ދިވެހި ބަހުން ސިޓީ ލިޔުމުގެ ފުރަތަމަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިއީ، ޕީޖީ އޮފީހުގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް، ކްލަބް220 އިން އިންތިޒާމުކުރާ މުބާރާތަކެވެ.  މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު، ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް އެބައޮތެވެ. ރަޖިސްޓަރީވުމަށްޓަކައި، މިއޮފީހުގެ އޮންލައިން ޕޯޓަލް  online.pgo.mv  ގައި އޮތް، ސިޓީ ލިޔުމުގެ މުބާރާތުގެ ޓެބަށް ފިތާލުމުން، ރަޖިސްޓަރީވެވޭނެއެވެ. ސީދާ ލިންކަކީ online.pgo.mv/siteemubaarai މިއެވެ. މިލިންކުން މުބާރާތުގެ ގަވާއިދުވެސް ފެންނާނެއެވެ. މިވެބްސައިޓަށް ވަދެވޭނީ އީފާސް މެދުވެރިކޮށް ވެރިފައިވެގެންނެވެ. 

  މުބާރާތުގެ މަޤްޞަދަކީ، ދިވެހި ބަހުން ސާފުކޮށް މޮޅަށް ސިޓީ ޢިބާރާތްކޮށް ލިޔެ ހެދުމަށް ހިތްވަރުދީ، ސިޓީ ލިޔުމުގެ ސަޤާފަތެއް އުފެއްދުމެވެ.

  މުބާރާތުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ މީހުންނަށް، ސިޓީ ނޯޓެއް ފޮނުވާނަމެވެ. އެސިޓީ ނޯޓުގައި އޮތް ސިޓީ ލިޔެ، ފޮޓޯއެއް ނަގައި، މިޕޯޓަލަށް އަޕްލޯޑުކުރުމުން މުބާރާތަށް ސިޓީ ހުށަހެޅުނީއެވެ.

  މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާނީ ވަކިވަކި ފަރުދުންނެވެ. އެމީހަކު ތަމްސީލުކުރާ އޮފީހެއްގެ ނަމާއެކު ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ. ވަނަވަނައަށް އަންނަ އޮފީސްތައް ހޮވާނީ، އެ އޮފީހަކުން ބައިވެރިކުރި ސިޓީތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މޮޅު 5 ސިޓީގެ މާރކްސްއަށް ބަލައިގެންނެވެ. 5 ސިޓީއަށްވުރެ މަދުން ހުށަހަޅާ އޮފީސްތައް، އޮފީސްތަކުގައި ބައިގައި ވާދައެއްނުކުރެވޭނެއެވެ.

  މުބާރާތުގެ އިނާމުތަކަކީ؛

  1 ވަނަ ސިޓީއަށް 3000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމާއި ހަނދާނީ ލިޔުމާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ވާދައިގެ ތަށި

  2 ވަނަ ސިޓީއަށް 1500 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމާއި ހަނދާނީ ލިޔުން

  3 ވަނަ ސިޓީއަށް 1000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމާއި ހަނދާނީ ލިޔުން

  އެއްވަނަ އޮފީސް – ހަނދާނީ ލިޔުމާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ވާދައިގެ ތަށި

  2 ވަނަ އޮފީސް – ހަނދާނީ ލިޔުން

  3 ވަނަ އޮފީސް – ހަނދާނީ ލިޔުން

  އެންމެ ގިނަ ސިޓީ ބައިވެރިކުރި އޮފީސް – ހަނދާނީ ލިޔުމާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ވާދައިގެ ތަށި

 • 13 ނޮވެންބަރު 2023

  ސްކޭމް ކޯލުތަކާއި އޮޅުވާލައިގެން، މަކަރާއި ޙީލަތުން މީހުން އަތުން ފައިސާ ހޯދުމުގެ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ އުޞޫލުތަކާބެހޭ އިރުޝާދެއް ނެރުން

  ސްކޭމް ކޯލުތަކާއި، އޮޅުވާލައިގެން، މަކަރާއި ޙީލަތުން މީހުން އަތުން ފައިސާ ހޯދުމުގެ މައްސަލަތައް މުޖްތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ގިނަވެ، އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާ ހަމައަށް އައިސްފައިވާތީ، އެކަން ހިނގާ ގޮތް ބަލައި، އެކަމުގައި ޤާނޫނީ ގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ވަޒަންކުރިއިރު، މިކަމުގައި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ އިރުޝާދެއް އޮތުމުގެ މުހިންމުކަން އޮތްކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ފެނިވަޑައިގެންނަވައެވެ.

  ވީމާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 2008/9 (ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނު) ގެ 15 ވަނަ މާއްދާ (ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތައް) ގެ (ރ) ގައި، ޖިނާއީ ކުށެއް ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ޢަމަލުތަކާ ގުޅިގެން ބަލާ ބެލުންތަކާއި، ހިންގާ ތަޙްޤީޤްތައް ބަލައި އެކަންކަން ހިންގަނީ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމުގެ ޒިންމާގެ ދަށުން، ސްކޭމްގެ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައާއި ދަޢުވާކުރުމުގައި އެއް ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ބާރު އެޅުމަށާއި، އެފަދަ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައި ފުރިހަމަކުރަންވީ ކަންކަން އެއް ހަމައަކުން ފުރިހަމަކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލާފައިވާ "ސްކޭމް ކޯލްތަކާއި އެހެނިހެން ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދާ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައާއި، ދަޢުވާކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު" އެއް މިއަދު ނެރުއްވައި، ހުރިހާ ތަޙްޤީޤީ އިދާރާތަކަށް ފޮނުއްވާފައިވެއެވެ.

  މިއިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން، ސްކޭމް ކޯލްތަކާގުޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތަޙްޤީޤުތައް އަވަސްވެ، ކާމިޔާބުކަމާއެކު ޕްރޮސިކިއުޓް ކުރުމަށް ބާރު އެޅޭނެކަމަށް މިއޮފީހުން ޤަބޫލުކުރަމެވެ. މިއާއެކު، މިބާވަތުގެ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައި ތަޙްޤީޤީ އިދާރާތަކުން ހޯދަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދުމުގައި ކަމާބެހޭ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ތަންތަނުން ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކަށް ޙައްލު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއްވެސް މިހާރު މިދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މޯބައިލް ފޯނުގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނާއި ބޭންކުތަކާއި، އެނޫންވެސް މާލީ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގާ ތަންތަނުން، އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ތަޙްޤީޤަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ލިބިގެން މެނުވީ، މިބާވަތުގެ މައްސަލަތައް ކާމިޔާބުކުރުން ވާނީ ދަތި ކަމަކަށެވެ.

 • 09 ނޮވެންބަރު 2023

  ގއ، ވިލިނގިލީގައި ހިންގި ރޭޕްކުރުމުގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލައިފި

  ތިރީގައިވާ މައްސަލަ، މިއަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފީމެވެ. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހެޅި ދައުވާތައް ސާބިތުކުރުމަށް ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކީގެ ތެރޭގައި، ކުށުގެ ޢަމަލު ސާބިތުކުރުމަށް ހަރުދަނާ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، ހެކިބަސްދޭ މީހުންނާއި، ސައިކޮލޮޖިސްޓުގެ ރިޕޯޓުތަކާއި، މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓުތަކާއި، ޑީއެންއޭ ރިޕޯޓުތައް ހިމެނެއެވެ. މިމައްސަލައިގައި ދައުވާލިބޭ މީހުންނަކީ، ލ. ގަން މަތިމަރަދޫ ދަނބުރުއްދޮށުގޭ އިބްރާހީމް ރިޟާއާއި، ގއ. ވިލިނގިލި ކެޔޮވިނަ އަޙްމަދު ޝާލްއާއި ގއ. ވިލިނގިލި މަލަސް މުޙައްމަދު މާއިލް މިހާދުއެވެ. މިތިން މީހުުންވެސް މިވަގުތު ތިބީ ފުލުހުންގެ ބަންދުގައެވެ.

  ޢަމަލު: މިއަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ފަހުކޮޅުގެ ދުވަހެއްގައި، މި ތިން މީހުން، ގއ. ވިލިނގިލީ ގެއެއްގެ ކޮޓަރިއެއްގެ ތެރޭގައި އަންހެނެއްގެ ނުރުހުމުގައި އޭނާ ހިފަހައްޓައި، މި ތިންމީހުންވެގެން އޭނާ ރޭޕްކުރުން

  ޤާނޫނީ މާއްދާ: ޤާނޫނު ނަންބަރު 2014/17 (ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު) ގެ 14 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޙަވާލާދީ، އެ މާއްދާގެ (ނ)

  ދަޢުވާ: އިބްރާހީމް ރިޟާއާއި އަޙްމަދު ޝާލްއާއި މުޙައްމަދު މާއިލް މިހާދުގެ މައްޗަށް ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ

  އަސާސީ އަދަބު: 15 އަހަރާއި 25 އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން

  ހުށަހެޅުނު ކޯޓު: ކްރިމިނަލް ކޯޓު

   

  ޤާނޫނީ މާއްދާ: ޤާނޫނު ނަންބަރު 2014/17 (ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު) ގެ 40 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޙަވާލާދީ، އެ މާއްދާގެ (ށ)

  ދަޢުވާ: އިބްރާހީމް ރިޟާއާއި އަޙްމަދު ޝާލްއާއި މުޙައްމަދު މާއިލް މިހާދުގެ މައްޗަށް މީހަކަށް ޖިންސީ އަނިޔާއެއް ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ހިފެހެއްޓުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ

  އަސާސީ އަދަބު: 7 އަހަރާއި 10 އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން

  ހުށަހެޅުނު ކޯޓު: ކްރިމިނަލް ކޯޓު

   

  ޢަމަލު: މަތީގައިވާ މައްސަލައިގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރުކޮށް، ކުޑަކަމުދާތަކެތި ނަގައި ތަޙުލީލުކުރިއިރު، ކެނަބިސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވުން

  ޤާނޫނީ މާއްދާ: ޤާނޫނު ނަންބަރު: 17/2011 (މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 115 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި، 148 ވަނަ މާއްދާއާ ޙަވާލާދީ، 115 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)

  ދަޢުވާ: އިބްރާހީމް ރިޟާގެ މައްޗަށް ކެނަބިސް ބޭނުންކުރުން

  އަސާސީ އަދަބު: 3 އަހަރަށް ޖަލަށްލުން

  ހުށަހެޅުނު ކޯޓު: ކްރިމިނަލް ކޯޓު

 • 07 ނޮވެންބަރު 2023

  ތަޙްޤީޤުތައް ހަރުދަނާކޮށް ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ގަލޮޅު ޕޮލިހަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ހިންގަވާ ޖިނާއީ ތަޙްޤީޤުތައް ހަރުދަނާކޮށް، ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއެކު ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، ގަލޮޅު ޕޮލިސްއަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މިއަދު ޒިޔާރަށް ކުރައްވައިފިއެވެ. މިޒިޔާރަތުގައި، ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ސަމީރާއި، އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ރާބިޢުއާއި އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޝަމްރާ ޝަމީމާއި، ޕީޖީ އޮފީހުގެ އެކި ޔުނިޓުތަކުގެ ވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

   

  މިއަދުގެ ޒިޔާރަތުގައި، ގަލޮޅު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި ޢާންމުންނަށް ޚިދުމަތްދޭން ހުރި ވަޞީލަތްތައް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބައްލަވާލައްވައި، އިންވެސްޓިގޭޓަރުންނާ މަޝްވަރާ ކުރެއްވިއެވެ. ސްޓޭޝަންގެ އެކި މަސައްކަތްތަކުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އެހީތެރިކަމާބެހޭ ގޮތުންވެސް މަޝްވަރާކުރެވުނެއެވެ. މިސިލްސިލާ މަސައްކަތުގައި ގަލޮޅު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތައް ނިންމުމުގައި ޤާނޫނީ ގޮތުން ދެވެން ހުރި ލަފައާއި އިރުޝާދު ދިނުމުގެ ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެއްވެސް ވަނީ އިފްތިތާޙު ކުރެވިފައެވެ.  

 • 06 ނޮވެންބަރު 2023

  ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޯނާކުރާ މީހުންގެ ދަފުތަރު ޑިޖިޓައިޒްކޮށް، ޝާއިޢުކުރުން

  ޤާނޫނު ނަންބަރު 2009/12 (ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީީގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 57 ވަނަ މާއްދާ (ކުށްވެރިންގެ ދަފްތަރު ޝާއިޢުކުރުން) ގެ ދަށުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސްއިން ޝާއިޢުކުރަންޖެހޭ ކުށްވެރިންގެ ލިސްޓު، ޑިޖިޓައިޒްކޮށް ޝާއިޢުކޮށްފިއެވެ. ޑިޖިޓަލައިޒޭޝަންގެ މި މަސައްކަތް އިފްތިތާޙު ކޮށްދެއްވީ 5 ނޮވެމްބަރ 2023 ދުވަހު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސްގައި އޮތް ޙަފްލާއެއްގައި، މިނިސްޓަރ އޮނަރަބަލް އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު ދީދީއެވެ.

   

  މިލިސްޓު އަޕްޑޭޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަންނީ އެހީތެރިކަން، މިނިސްޓްރީއަށް ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. އެގޮތުން، ކޯޓުން ޙުކުމެއް ކުރުމާއެކު، އެޙުކުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އޮޓޮމެޓިކުން، ވަގުތުން ވަގުތަށް، މިނިސްޓްރީއަށް ދަނީ ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. މިލިސްޓު، މިހާރު އޮތް ގޮތަށް ޑިޒައިން ކޮށްފައިވަނީ ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްގެ ފަންނީ ލަފައާއި އިރުޝާދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، ޕީޖީ އޮފީހުގެ އައިޓީ މުވައްޒަފުންނެވެ. މިލިސްޓުގައި، ކުށްވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު ތަފާތު 7 ފިލްޓަރަކުން ފިލްޓަރ ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ. ދުނިޔޭގެ ކުރިއަރާފައިވާ ޤައުމުތަކުގައިވެސް މިބާވަތުގެ ލިސްޓުތައް ހުންނަ ގޮތަށް، އެކި ފިލްޓަރު ތަކުން މީސްމީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ބެލެން ހުންނާނެއެވެ.

   

  މިކަމާބެހޭ ގޮތުން، ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްއިން ނެރުއްވި ނޫސްބަޔާން މިލިންކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. މިލިސްޓު އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރައްވަން، ނުވަތަ ލިސްޓާބެހޭ ގޮތުން ޚިޔާލެއް އޮތްނަމަ، މިއީމެއިލަށް  [email protected] އީމެއިލް ކޮށްދެއްވުމަށް އެ ސަރވިސްއިން އެދިވަޑައިގަންނަވައެވެ. 

 • 31 އޮކްޓޫބަރު 2023

  މިއޮފީހުން، އައްޑުއަތޮޅު ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

  އައްޑުއަތޮޅު ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދިޔަ މައްސަލައެއްގައި ހޯއްދަވަން، މެޖިސްޓްރޭޓް އަމުރު ކުރެއްވި މަޢުލޫމާތު، އެކޯޓުން އެދިވަޑައިގެންނެވި ދުވަހަށް ފޮނުވިފައިނުވަނީ، އެ މަޢުލޫމާތަކީ މިއޮފީހަށް މައްސަލައިގައި ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތަކަށް ނުވާތީއެވެ. އެފަދަ މަޢުލޫމާތު ޕްރޮސިކިއުޝަން މެދުވެރިކޮށް ހޯދޭ ގޮތަށް އޮންނަ އިޖުރާއަތާ އެއްގޮތަށް ދިފާޢުން ހުށަހެޅުއްވުމުން އެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް މަސައްކަތކުރާނެކަމަށް ކޯޓުގައި ދެންނެވުން އެ ގޮތުގެ މަތިން އެފަދަ ހުށަހެޅުމެއް ލިބިފައިނުވާތީއެވެ. ޕްރޮސިކިއުޝަން މެދުވެރިކޮށް މިފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ނުހޯދޭ ޙާލަތުގައި އެ މަޢުލޫމާތެއް ހުރި އިދާރާއަކަށް އަމުރު ކުރައްވައިގެން ހޯއްދެވެއެވެ.

   

  އެމަޢުލޫމާތަކީ، ފުލުސް އޮފީހުން ބަލަހައްޓާ މަޢުލޫމާތަކަށްވާތީ، އެމަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވޭނެ ގޮތަކީ ފުލުސް އޮފީހަަށް އަމުރެއް ފޮނުއްވައިގެންނެވެ. އެ އަމުރު، ފުލުސް އޮފީހަށް ފޮނުއްވާފައި އޮތްކަމަށް މިއޮފީހަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. އެފަދަ ކަމެއްގައި، މިއޮފީހުން ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑިކަމަށް ބެލުމަކީ އިންޞާފުވެރި ގޮތެއްކަމަށް ނުވެދާނެތީ،  އެއަމުރު މަތީ މަރްޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް މިދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. މިއޮފީހުގައި ހުރި މަޢުލޫމަތެއް ކޯޓަކުން ބޭނުންފުޅުވެގެން އެދިވަޑައިގެންފިނަމަ، ނުދީ ހިފެހެއްޓުމަކީ މިއޮފީހުން ދުވަހަކުވެސް ކުރި ނުވަތަ ކުރާނެވެސް ކަމެއް ނޫނެވެ. މިއޮފީހުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ މއްސަލައެއްގައި، މިއޮފީހަށް ލިބޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރަމެވެ. ފޮރުވާނެ އެއްޗެއް ނޯންނާނެއެވެ. ޤާނޫނީ ސަބަބަކާހުރެ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ސިއްރުކުރަން އެދޭނަމަ، އެކަން ކުރަނީ، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ކޯޓު އަމުރެއް ލިބިގެންނެވެ. ނަމަވެސް، ތަޙުޤީޤުން ނުލިބޭ، މިއޮފީހުގައި ނުވެސް ނެތް މަޢުލޫމަތެއް ހާމަކުރަން ކޯޓުން އެދޭނަމަ، އެމަޢުލޫމާތެއް ހޯއްދެވޭނީ، އެ މަޢުލޫމާތެއް ހުރި އިދާރާއަކަށް ލިޔުއްވައިގެންނެވެ.  

   

  ނަމަވެސް، މިއޮފީހުގައި ނެތް މަޢުލޫމާތެއް،  ކޯޓަށް ހުށަނާޅައިގެން ހިނގި ކަމެއްގައި، އަދު އަމުދުން އެކަމަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/22 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 76 ވަނަ މާއްދާ (ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގެ ނިޒާމާ ޚިލާފުވުން) ގައި، އެމާއްދާގެ ދަށުން އަދަބެއް ކަނޑައެޅޭނީ"ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީސް ހިނގަމުންދަނިކޮށް" ހިނގާ ކަމެއްގައި ކަމަށް ސާފުކޮށް އޮއްވާ، މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ނޫން ގޮތަކަށް ދިމާވި ކަމެއްގައި، އެމާއްދާގެ ދަށުން އަދަބު ކަނޑައެޅުމަކީވެސް ސުވާލު އުފެދޭ ކަމެކެވެ.

 • 26 އޮކްޓޫބަރު 2023

  މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުން މިއޮފީހުގައި އިންޓަންޝިޕް ފެށުން

  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީއާ ގުޅިގެން، އެމް.އެން.ޔޫގެ ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް، މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގެ ތަޖުރިބާއާއި ތަމްރީން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، އިންޓަންޝިޕް ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފީމެވެ. މިޕްރޮގްރާމްގައި މިފަހަރު 4 ކުދިން، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާނެއެވެ. އެކުދިންނަކީ، 

  1. ބެޗްލަރ އޮފް ކޮމްޕިއުޓަރ ސައިންސްގެ ދަރިވަރު ދީމާ ޙުސައިން

  2. ބެޗްލަރ އޮފް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދަރިވަރު ފާޠިމަތު ހަމްނާ ޢަބްދުﷲ ޝާން

  3. ބެޗްލަރ އޮފް ކޮމްޕިއުޓަރ ސައިންސްގެ ދަރިވަރު ރަޝަން މުޙައްމަދު ޝިހާބު

  4. ބެޗްލަރ އޮފް ކޮމްޕިއުޓަރ ސައިންސްގެ ދަރިވަރު ޒާން މުޙައްމަދު ޒުލާލް، 

   

  މިކުދިން، މިޕްރޮގްރާމަށް ހޮވުނީ، މިކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި 15 ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ބޭއްވި ކުޑަ އިމްތިޙާނަކުން އެންމެ މަތިން މާރކްސް ހޯއްދަވައިގެންނެވެ.  މިޕްރޮގްރާމްގެ މަޤްޞަދަކީ، ޔުނިވަރސިޓީ ދަރިވަރުންނަކީ، މަސައްކަތުގެ މާޙައުލަށް ހޭނިފައިވާ ބައެއްކަމުގައި ހެދުމަށް، ފެކަލްޓީން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވެ، އެއްބާރުލުން ދިނުމެވެ. ޒުވާން ސިކުނޑިތައް، މަސައްކަތުގެ މާޙައުލަށް ހުޅުވާލުމެވެ.

   

  މިއޮފީހުގެ އުއްމީދަކީ، އިންޓަރންޝިޕް ފުރުޞަތު ލިބިވަޑައިގެތް ކުދިން، މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހިއްޕަވައި، ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ މަސައްކަތް ކުރެއްވޭ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ތަމްރީން ވެގެން ދިއުމެވެ. މިކުދިން މިއޮފީހަށް ކޮށްދެއްވާ މަސައްކަތްޕުޅުގެ ތެރެއިން، މިއޮފީހުން ޢާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާވެގެން ދިއުމެވެ.

 • 22 އޮކްޓޫބަރު 2023

  ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފައިސާގެ މައްސަލައެއް ތަހްޤީޤުކުރަން އަމުރުކުރުން

  ދިވެހިރާއްޖެއަކީ، ބޭރު ޤައުމުތަކާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވާ ޤައުމަކަށްވެފައި، އެ އިދާރާތަކުގެ އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް އަބަދުމެ ލިބިފައި އޮތުމާއި، އެ ކަންކަން އެ މަގަށް ހިނގުމަށްޓަކައި، ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ ނަޒާހާތްތެރިކަމާއި، އިންޞާފުވެރިކަން އަބަދުމެ ކަށަވަރުވެފައި އޮތުމަކީ މުޅި ދިވެހި ދައުލަތުގެ ޤައުމީ މަޞްލަޙަތާ ސީދާގޮތުން ގުޅުން ހުރި ކަމަކަށްވާތީ، ދިވެހިރާއްޖެއާ މުޢާމަލާތްކުރާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިދާރާތަކުން، ވަކި ހަމަތަކާއި އުޞޫލުތަކެއްގެ ދަށުން ފޮނުވާ ފައިސާ، އެ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހެދިފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް، ކުށްކުރުމަށް ނުވަތަ ކުށްކުރުމަށް ފަހިވާގޮތަށް ބޭނުންކުރެވޭކަމުގެ ތުހުމަތެއް އޮތުމަކީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމެކެވެ.

   

  އެހެންކަމުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 223 ވަނަ މައްދާގެ (ޅ) އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު: 9/2008 (ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނު) ގެ 15 ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގެ ދަށުން، ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ދޭ ފައިސާއަށް އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ އިސްވެރިން ޚިޔާނާތްތެރިވެ، އިތުރު ކުށުގެ ޢަމަލުތައް ހިންގާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައިގެ އެއްވެސް ހިސާބެއްގައި މަނީ ލޯންޑަރިންގާއި، ވައްކަމާއި، ޚިޔާނާތާއި، މަކަރާ ޙީލަތުގެ ނުވަތަ އެ ނޫން ވެސް ޖިނާއީ ކުށެއްގެ މައްސަލައެއް ހިނގަމުންދާނަމަ، އެ ކަމެއް ތަޙުޤީޤުކޮށްދެއްވައި، އެ މައްސަލައިގައި ދަޢުވާއެއް ކުރެވެން އޮތް ބައެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ކުރުމަށް މި އޮފީހަށް ފޮނުއްވުމަށް އަމުރު ކޮށްފައިވެއެވެ. 

 • 16 އޮކްޓޫބަރު 2023

  މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުރުން އައު އުސްމިންތަކަކަށް: ޕީޖީ އޮފީހުގެ މީޑިއާ ވެބްސައިޓް

  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް، ނޫސްވެރިން މެދުވެރިކޮށް ޢާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، މީޑިއާއަށް ޚާއްޞަ ވެބްސައިޓެއް ތަޢާރަފްކޮށްފީމެވެ. މި ވެބްސައިޓުގައި އަންނަނިވި ބައިތައް ހިމެނޭނެއެވެ.

  ޚަބަރުފީތާ: ޕީޖީ އޮފީހުން ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އެކި ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި އުޅުމުގެ ބަދަލުގައި، މިއޮފީހުން ބުނަން ބޭނުންވާ ވާހަކަތައް، ޚަބަރު ފީތާގައި ޝާއިޢުކުރާނެއެވެ. ޚަބަރު ފީތާގެ ލިންކު އެކި ތަންތަނުގައި ޙިއްސާ ކުރެވޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި ހުންނާނެއެވެ. މީގެ ބޭނުމަކީ، މިއޮފީހުން ބުނާ އެއްޗެއްގެ އަޞްލު މަޞްދަރު، މިއޮފީހުން ކޮންޓްރޯލްކުރާ ޕްލެޓްފޯމެއްގައި، ޢާންމުންނަށް ފެންނާނޭހެން ބޭއްވުމެވެ. ބަހާއި މާނަފުރޮޅުމުގެ ޝިކާރައަކަށް ޕީޖީ އޮފީސް ނުވުމެވެ. 

  ޢާންމު ޝައުޤު: މުޖްތަމަޢުގެ ޢާންމު މަޞްލަޙަތާ ގުޅިފައިވާ އަދި ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ޚާއްޞަ ޝައުޤެއް އުފެދިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި، އެމައްސަލައެއް މިއޮފީހަށް ލިބުނު ތާރީޚާއި، ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ތާރީޚާއި، ކުރާ ދައުވާއާއި ދައުވާ ކުރާ ސަބަބާއި އެމައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތްތައް ތާވަލުކުރަމުންދާގޮތް އެނގޭނޭހެން، ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް "ޢާންމު ޝައުޤު" ޕޭޖުގައި ޝާއިޢުކުރަމުންދާނެއެވެ.

  ޢުންޞުރު: މިއޮފީހުގެ ނިއުސްލެޓަރގެ ހުރިހާ ނުސްޚާތަކެއް، އެއްތަނަކުން ފެންނާން ހުންނާނެއެވެ.

  ނޫސްބަޔާން: އެކި ކަންކަމުގައި ނެރޭ ނޫސްބަޔާންތައް ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ.

  ފޮޓޯ ގެލަރީ: އެކި މުނާސަބަތުތަކުގައި ނަގާ ފޮޓޯތައް ވެބްސައިޓުގައި ހުންނާނެއެވެ.

  "ޕީޖީއާއެކު 12 މިނިޓް": ޕީޖީ އޮފީހާއި ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ "ޕީޖީއާއެކު 12 މިނިޓް" ޕްރޮގްރާމްގެ ހުރިހާ ރެކޯޑިންގެއްވެސް ވެބްސައިޓަށް އަޅަމުން ގެންދާނަމެވެ.

   

  https://media.pgoffice.gov.mv/newsletter/9/article/50

 • 12 އޮކްޓޫބަރު 2023

  ރައީސް އަލްމުންތަޚަބް، ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ފަރާތްޕުޅުން ފޮނުއްވި ޓްރާންސިޝަން ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރުން

  އިންތިޚާބީ ރައީސް، ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ފަރާތްޕުޅުން، ޝަރްޢީ ދާއިރާއާއި، ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމާއި، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާބެހޭ މަސައްކަތްތައް މިހާރު ހުރި ގޮތް ވަޒަންކުރައްވަން ފޮނުއްވި ޓްރާންސިޝަން ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުންނާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލާއި މިއޮފީހުގެ އިސްވެރިން ބައްދަލުކުރައްވައި، އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް ރޭވިފައިވާ ގޮތާބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ބަދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. 

   

  މިބައްދަލުވުމުގައި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކާބެހޭ ތަފާސް ހިސާބު ޢާންމުކުރާ ވެބްސައިޓް www.stats.pgo.mv އާއި، ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ހުރިހާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް އެއްތަނަކުން ފެންނާނޭގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ www.laws.pgo.mv  އާއި، ޕީޖީ އޮފީހާ ޢާންމުންގެ ފަރާތުން މުޢާމަލާތުކުރަން އުފައްދާފައިވާ www.online.pgo.mv އާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޓްރާންސިޝަން ކޮމިޓީއާ ޙިއްސާ ކުރެވުނެވެ. ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު މިހާރު ހިނގާ ގޮތާއި، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މިނިޒާމާމެދު ޢާންމުންގެ އިތުބާރު އިތުރު ކުރުމަށް ކުރެވެން ހުރި ކަންކަމާބެހޭ ގޮތުންވެސް މި ބައްދަލުވުމުގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ. 

 • 09 އޮކްޓޫބަރު 2023

  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އަމިއްލަ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޕްލެޓްފޯމް އުފެއްދުން

  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އަމިއްލަ ބްރޯޑްކާސްޓިންގް ޕްލެޓްފޯމެއް ތަޢާރަފުކޮށްފީމެވެ. މިވަގުތު، ޕީއެސްއެމްއާއެކު 13 ޕްރޮގްރާމް ހެދުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން، ހަދަމުން ގެންދާ ޕްރޮގްރާމްތައް ތިރީގަައިވާ ލިންކުން އަޑުއައްސަވައި ލެއްވޭނެއެވެ. 

   

  ނަމަވެސް، މި ޕްލެޓްފޯމާއެކު، އަމިއްލަ ޕްރައިވެޓް މީހަކަށް، ކުންފުންޏަކަށް، ބްރޯޑްކާސްޓަރަކަށް ބަރޯސާ ނުވެ، ޕީޖީ އޮފީހުން ޢާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާބިލްކަން ލިބުނީއެވެ. މުހިންމު މައްސަލަ ތަކާބެހޭ ގޮތުން، ނުވަތަ ޤާނޫނީ ބަހުސްތަކާބެހޭ ގޮތުން ޕީޖީ އޮފީހުން ޢާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު، މި ޕްލެޓްފޯމުން، މިނިވަންކަމާއެކު ފޮނުވަމުން ގެންދާނަމެވެ.

   

  މި ޕްލެޓްފޯމްގެ ހުރިހައި ކަމެއް، ޚިޔާލުން ފެށިގެން ގޮސް، ތަންފީޒުކޮށް، ވެބްސައިޓް ހަދައި، ކޮންޓެންޓު އަޅައި، ފޮޓޯ ޑިޒައިންކުރީ ހުސް ދިވެހިންނެވެ. ހަމަ އެންމެ ބިދޭސީއަކުވެސް މިމަސައްކަތުގައި ޝާމިލުނުވާކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.

   

  https://media.pgoffice.gov.mv/radio-program

 • 04 އޮކްޓޫބަރު 2023

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު ޙަސަން ޒަރީރަށް ހަމަލާދިން މައްސަލައިގައި ދަޢުވާކުރުން

  1 މޭ 2023 ދުވަހުގެ މެންދަމުގެ ވަގުތެއްގައި، މާލެ، "ހަބީބީ" ކެފޭތެރޭގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު ޙަސަން ޒަރީރަށް ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި، ތޫނު ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން ހަމަލާދީ، މާރާމާރީ ހިންގި މައްސަލައިގައި އަންނަނިވި ދަޢުވާތައް ކުރުމަށް 19 ސެޕްޓެންބަރު 2023 ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފީމެވެ.

  1. މއ. ނައިޓްވިލާ، އިބްރާހީމް ޢަބްދުﷲގެ މައްޗަށް:

  ޤާނޫނު ނަންބަރު: 17/2010 (ބިރުދެއްކުމާއި، ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، މީހަކަށް ނުރައްކާތެރި ހާނިއްކައެއްވާގޮތަށް ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުން

  2. ތ. ކިނބިދޫ، ދީފުރަމްގެ، އަޙްމަދު އަވްޝަމްއާއި،

  3. މ. ތާޖް، މުލާއިމް މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް:

  ޤާނޫނު ނަންބަރު: 17/2010 (ބިރުދެއްކުމާއި، ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، މީހަކަށް ނުރައްކާތެރި ހާނިއްކައެއްވާގޮތަށް ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވުން.

 • 03 އޮކްޓޫބަރު 2023

  ޕީޖީ ޙުސައިން ޝަމީމު, ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޕްރޮސިކިއުޓަރުންގެ މަހާސިންތާގައި ތަޤުރީރުކުރައްވައިފި

  އިންގިރޭސި ވިލާތުގެ ލަންޑަންގައި ކުރިއަށްދިޔަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޕްރޮސިކިއުޓަރުންގެ ޖަމިއްޔާގެ އަހަރީ މަހާސިންތާގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ޝަމީމު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

  މި ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ 24 އިން 27 އަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޕްރޮސިކިއުޓަރުންގެ ޖަމިއްޔާގެ ކޮންފަރެންސް އަދި ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ޝަމީމު ވަނީ މި އޮފީހުން ޢާންމުންނަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަލަށް ފަށާފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ.

  އެގޮތުން މި އޮފީހުގެ ތަފާސް ހިސާބު ވަގުތުން ވަގުތަށް ބަލާލެވޭ ވެބްސައިޓް "އާމަހި" ގެ މަޢުލޫމާތާއި, މި އޮފީހުން އަލަށް ތަޢާރަފުކުރި މީޑިއާ ވެބްސައިޓްގެ މަޢުލޫމާތާއި އޭގައިހިމެނޭ ޚާއްޞަ ފީޗަރތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރެއްވިއެވެ. އެފަދަ ވެބްސައިޓްތައް އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ބޭނުންކުރެވިދާނެ ގޮތްތައް ބަޔާންކުރެއްވިއެވެ.

  މި އޮފީހުގެ "އާމަހި" ވެބްސައިޓްގެ ޚާއްޞަކަމަކީ ވަގުތުން ވަގުތަށް އަޕްޑޭޓް ވެފައިވާ ތަފާސްހިސާބު ލިބެންހުރުމެވެ. އެ ވެބްސައިޓަކީ މި އޮފީހުގެ ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމުން އޮޓަމެޓިކުން ޖެނެރޭޓް ކުރާ މަޢުލޫމާތުކަމަށްވާތީ, އޭގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތަށް އުނި އިތުރު ނުގެނެވުމެވެ. 

  މީޑިއާ ވެބްސައިޓުގެ ޚާއްޞަކަމަކީ ވައިބަރ ގުރޫޕާއި އެހެނިހެން މުއާސަލާތީ ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ނޫސްވެރިންނާ ޙިއްޞާކުރާ މަޢޫލޫމާތު ޢާންމުންނަށްވެސް ފެންނަގޮތް ހެދުމެވެ. އެހެން ހެދުމުން މި އޮފީހުން ދޭ މަޢުލޫމާތަށް ބިނާކޮށް ނޫސްތަކުގައި ލިޔެ ޝާއިޢުކުރާ ޚަބަރުގެ ތެދު ދޮގު, އަދި މި އޮފީހުން އަސްލު ދިން މަޢުލޫމާތަކީ ކޮބާކަން ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ބަލާލެވުމެވެ. އަދި އަމިއްލަ އެކި ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި ރަސްމީ މަޢުލޫމާތު ޝާއިޢުކުރުމުން އެތަކެތި ބެލެހެއްޓި ރެކޯޑު ނުކުރެވޭނެތީ, އެކަން ކުރެވޭނެ ހަރުދަނާ ޕްލެޓްފޯމެއް ޤާއިމުކުރުމެވެ.

  މި ކޮންފަރެންސްގެ ބައިވެރިންނާ މުޚާތަބުކުރައްވައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވަނީ މި އޮފީހުން އޮންލައިންކޮށް ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ބައިވެރިންނާ ޙިއްޞާކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން އޮންލައިންކޮށް ސިޓީ ފޮނުވުމާއި, ކުށުގެ ރެކޯޑަށް އެދުމާއި, އެމީހެއްގެ މައްސަލައިގެ މަޢުލޫމާތާއި މައްސަލަ އޮތް ހިސާބެއް އޮންލައިންކޮށް ބަލާލެވޭނެ ނިޒާމުގެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރެއްވިއެވެ.

  މީގެ އިތުރުން ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ވިކްޓިމުންނަށްވާ މީހުންނަށް, އެމީހުންގެ މައްސަލައިގެ މަޢުލޫމާތު އޮންލައިންކޮށް ބަލާލެވޭގޮތަށް ތަޢާރަފުކޮށްފައިވާ ވިކްޓިމް ޕޯޓަލްގެ މަޢުލޫމާތުވެސް ޙިއްޞާކުރެއްވިއެވެ.

  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ޝަމީމު ވަނީ ހާމަކަމާއި ދެފުއްފެންނަ ގޮތަށް, ޢާންމުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު މަޢުލޫމާތު ހޯދޭނެ ނިޒާމަކުން ޕްރޮސިކިއުޝަންގެ މަސައްކަތް ބައްޓަންކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

  ލަންޑަންގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ "އިންޓަރނޭޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޕްރޮސިކިއުޓަރސް" ގެ އަހަރީ ކޮންފަރެންސާއި, ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ މި އަހަރުގެ މަޢުޟޫއަކީ ކުށްކުރުމުގެ އާދަތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެކަމަށް ހުރި ޙައްލުތަކެވެ. ކުށްކުރުމުގެ އާދަތައް ބަދަލުކުރުމުގައި ހާމަކަންބޮޑު ސިޔާސަތެއް ގެންގުޅުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ވާހަކަފުޅުގައި އައި އަޅުއްވާލެއްވިއެވެ.

  މި ބައްދަލުވުމުގެ ހަވާސާގައި އެހެންޤައުމުތަކުގެ ޕްރޮސިކިއުޝަންގެ ވެރިންނާއެކު ކުރިއަށްގެންދިޔަ ބައްދަލުވުންތަކުގައި އެ ޤައުމުތަކުންވަނީ މި އޮފީހުން އަލަށް ތަޢާރަފުކުރި ޕްލެޓްފޯމްތަކަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައެވެ. އަދި އެފަދަ މަސައްކަތްތަކުގައި މި އޮފީހުގެ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ދެއްވުމަށް ތައްޔާރަށް ހުންނެވިކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވިއެވެ. 

   މި މަހާސިންތާގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ޝަމީމުގެ އަރިހުގައި ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ފާތިމަތު މީޝާއާއި, ސީނިއަރ ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ފާޠިމަތު ސަޢީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

 • 27 ސެޕްޓެންބަރު 2023

  ޕީޖީ އޮފީހުގެ ނިއުސްލެޓަރ، "ޢުންޞުރު" ގެ 4 ވަނަ ޢަދަދު ނެރުން

  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް، މީޑިއާއަށާއި ޢާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، ކޮންމެ ހަތަރު މަހަކުން އެއްފަހަރު ނެރޭ ނިއުސްލެޓަރ "ޢުންޞުރު" ގެ 4 ވަނަ ޢަދަދު މިހަފްތާގައި ނެރެފީމެވެ. މިޢަދަދުގައި، ތަފާތު އެކި ކަންކަމާގުޅޭ ލިޔުންތައް ހިމެނޭނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، އިންތިޚާބުތަކުގައި ވޯޓުދިނުމާބެހޭ ޝަރްޢީ ރައުޔާއި، ހައްޔަރުކުރުމާއި ބަންދުކުރުމުގެ ކަންކަން ހިނގާ ގޮތާއި، ޕީޖީ އޮފީހުގެ މީޑިއާ ވެބްސައިޓުގައި ހުރި ބައިތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ސިއްރުން ރަން އެތެރެކުރާ މީހުންނާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ހޯދިފައިވާ ކާމިޔާބީތައް ހިމެނޭ ލިޔުންތައް ހުންނާނެއެވެ. 

  މީގެ އިތުރުން، ޕީޖީ އޮފީހުގެ މަޝްހޫރު ފުޓްސަލް އަދި ބަހުސްޓީމުގެ ކާމިޔާބީތަކާބެހޭ ވާހަކަވެސް އޮންނާނެއެވެ.

  މިއޮފީހުގެ އަމާޒަކީ، މިއޮފީހުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް، އާދަޔާ ޚިލާފަށް މޮޅަށް، ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. އެކަން ކުރާ ގޮތް، ޢާންމުންނަށް ސާފުވާނޭހެން ކިޔައިދިނުމެވެ. ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ އިތުބާރު އާލާކޮށް ދެމެހެއްޓޭނެ މިމަގަށް މަސައްކަތް ކޮށްގެންނެވެ. 

   

  https://media.pgoffice.gov.mv/newsletter/9

 • 24 ސެޕްޓެންބަރު 2023

  ޢަބްދުﷲ ޢަލީ މަނިކު ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތަކަށް ތާއީދުކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވުން

  6 މެއިގެ ހާދިސާގެ ވަށައިގެން ހިންގި ތަޙްޤީޤާ ގުޅިގެން، ޢަބްދުﷲ ޢަލިމަނިކާއި މުޙައްމަދު ތަސްލީމްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރި 'ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތަކަށް ތާއީދުކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާގެ މައްސަލައިގައި މިއަދު ޙުކުމް ކުރައްވައިފިއެވެ. 

   

  ޢަބްދުﷲ ޢަލިމަނިކްގެ މައްޗަށް ކުރި ދައުވާ ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައި، 5 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމްކުރެއްވިއެވެ.  މިގޮތަށް ޙުކުމް ކުރުމާއެކު، މިމައްސަލއިގައި މީނާ އެންމެ ފުރަތަމަ ހައްޔަރުކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން މިހާތަނަށްވެސް ހުރީ ބަންދުގައި ކަމަށްވާތީ، އެމުއްދަތު ޙުކުމުން އުނިކުރުމުން ބާކީ ތަންފީޒުކުރަންޖެހޭ ޙުކުަކީ 2 އަހަރާއި 9 މަހާއި 29 ދުވަހެވެ. ހުކުމް ތަންފީޛުގެ ބާކީ މުއްދަތު (2 އަހަރާއި 9 މަހާއި 29 ދުވަސް)

   

  މުޙައްމަދު ތަސްލީމްގެ މައްޗަށް ކުރި ދައުވާ ސާބިތުނުވާކަމަށް ކަނޑައެޅުއްވިއެވެ. އެއީ، ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 27-1 ވަނަ މާއްދާގައި ހެކީގެ ނިސްބަތަކީ މި ޤާނޫނުގެ 27 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތުގެ ހެކީގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން ހަތަރު ބާވަތެއްގެ ހެކި ހުރުންކަމާއި، މިމައްސަލައިގައި މުޙައްމަދު ތަސްލީމްގެ މައްޗަށް މިމިންވަރަށް ހެކި ލިބިފައި ނެތްކަމަށް ފަނޑިޔާރަށް ޤަބޫލުކުރެއްވިގެންނެވެ. 

   

  މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ލިބުމުން، މުޙައްމަދު ތަސްލީމްގެ ބައި ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނަމެވެ. 

 • 21 ސެޕްޓެންބަރު 2023

  މި އޮފީހުގެ އޮންލައިން ޚިދުމަތްތައް ކޯޓުތަކަށް ތަޢާރަފްކުރުން

  މި އޮފީހުން ތަޢާރަފްކޮށްފައިވާ އޮންލައިން ޚިދުމަތްތައް ކޯޓުތަކަށް ތަޢާރަފްކޮށް އެރުވުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާ ގުޅިގެން ހިންގަމުންގެންދާ ޕްރޮގްރާމް ކ. މާފުށީގައި ކުރިއަށްގެންގޮސްފީމެވެ. މީގެ ކުރިން މި ޕްރޮގްރާމް ޑްރަގް ކޯޓަށްވެސް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވާނެއެވެ. އަދި ކުރިއަށްއޮތް ތަނުގައި މާލޭގައި ޤާއިމުވެފައިހުރި ކޯޓުތަކާއި, މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް މި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. 

  މި އޮފީހުން ތަޢާރަފްކުރި އޮންލައިން ޚިދުމަތްތަކުގެ މަޤްޞަދަކީ މި އޮފީހާއި މުއައްސަސާތަކާ ދެމެދު ސިޓީ ބިޓީ ބަދަލުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި މިހާރަށްވުރެ މާ އަވަސް އަދި ފަސޭހަ އިންތިޒާމެއްގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމެވެ.

  އެގޮތުން  މުއައްސަސާތަކަށް އަދި ޢާންމުންނަށް މި އޮފީހުގެ އޮންލައިން ޚިދުމަތްތައް މިހާރު ހޯއްދެވޭނެއެވެ.

  އޮންލައިން ޚިދުމަތްތައް ހޯއްދެވުމަށް:

  online.pgo.mv

 • 21 ސެޕްޓެންބަރު 2023

  ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް - މެދު ރާއްޖެތެރޭގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި ފުލުހުންނަށް

  މެދުރާއްޖެތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ފަނޑިޔާރުންނާއި، ކޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ފުލުހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން، 2 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އދ. މަހިބަދޫގައި ބޭއްވި، ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް، ކާމިޔާބު ކަމާއެކު އިއްޔެ ނިންމާލައިފިއެވެ. މިޕްރޮގްރާމަކީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ގުޅިގެން ހިންގި ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މުދައްރިބުން ފޯރުކޮށްދެނީ ޕީޖީ އޮފީހުންނެވެ. 

  މިޕްރޮގްރާމުގައި އދ، އއ އަދި ވ އަތޮޅުގެ ކޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ފަނޑިޔާރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި ފުލުހުންގެ އިންވެސްޓިގޭޓަރުން ބައިވެރިވިއެވެ. 

  ކާމިޔާބުކަމާއެކު މި ތަމްރީން ނިންމާލުމުގައި އދ މަހިބަދޫގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ޝަރްޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނާއި ފުލުހުންނާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ލިބުނު އެއްބާރުލުން ޕީޖީ އޮފީހުން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. ޝުކުރުވެރިވަމެވެ. 

 • 21 ސެޕްޓެންބަރު 2023

  ޕީޖީ އޮފީހުގެ އޮންލައިން ޚިދުމަތުގެ ތެރެއިން، ޑްރަގް ކޯޓުން ފޮނުވާ ހުރިހާ ލިޔުމެއް، އޮންލައިންކޮށް ފޮނުވަން ފަށައިފި!

  މިއޮފީހުން ދާދިފަހުން ތަޢާރަފުކުރި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އޮންލައިން ގަވަރމަންޓް ސަރވިސް ޕްލެޓްފޯމުގެ ތެރެއިން، އެންމެ ފުރަތަމަ ލިޔުންތައް ފޮނުއްވާ އިދާރާއަކަށް ޑްރަގް ކޯޓު ވެއްޖެއެވެ. ޑްރަގް ކޯޓުންމިއޮފީހަށް ފޮނުއްވާ ހުރިހާ ލިޔުމެއް، މިހާރު ފޮނުއްވަމުން ގެންދަވަނީ އޮންލައިން ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް، ރައްކާތެރި، އިތުބާރު ހިފޭ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. މިބަދަލާއެކު، ލިޔެކިޔުން ބަދަލުކުރުން ވަނީ ކުރިއަށްވުރެ މާބޮޑަށް އަވަސްވެ، ޚަރަދު ކުޑަވެފައެވެ. ކަރުދާހަށް ޕްރިންޓްކުރަން ނުޖެހޭތީ،  މިއީ ތިމާވެއްޓާވެސް ރަޙްމަތްތެރި ގޮތެކެވެ. 

   

  މިޚިދުމަތަކީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކޯޓުތަކަކަށްވެސް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ފުރުޞަތެކެވެ. އެކަމަށް ބޭނުންވާ ލޮގްއިން މިހާރު ވަނީ ކޯޓުތަކަށް ފޮނުވިފައެވެ. ކޯޓުތަކުން މިކަމާބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުނަމަ، ރަސްމީ ވަގުތުގައި 3003295 އާ ގުޅުއްވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުން އެދެމެވެ.

 • 19 ސެޕްޓެންބަރު 2023

  ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރުމާއި ނުކުރުން

  ބައެއް މައްސަލަތަކުގައި ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން މީހުން ބަންދު ނުކޮށްވަނީ ކީއްވެތޯ ބައެއް ނޫސްވެރިން ސުވާލުކުރައްވައެވެ. ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން މީހަކު ބަންދު ނުކޮށްވަނީ ކީއްވެކަން އެއީ ޖަވާބުދިނުން ދަތިވާ ސުވާލެކެވެ. އެހެނީ އަސްލަކީ ބަންދު ނުކުރުމެވެ. ޝަރީޢަން ނިމެންދެން ބަންދުކުރުމަކީ އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތަކެއް ވުޖޫދުވެގެން ވަކި ޚާއްޞަ މިންގަނޑަކުން މިނެކިރުމަށްފަހު ނިންމާ ނިންމުމެކެވެ. 

  ޤާނޫނުއަސާސީ ތަޞައްވުރުކުރާ ގޮތުން މީހަކު ބަންދުކުރާންވާނީ ޙުކުމެއްކޮށް މައްސަލަ ސާބިތުވުމުންނެވެ. ނަމަވެސް ވަކި ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކެއްގައި ތަޙުޤީޤު އަދި ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައިވެސް މީހުން ބަންދުގައި ބެހެއްޓެއެވެ. އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 49 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ 4 ޙާލަތެވެ.

  އެފަދަ ޙާލަތެއް ވުޖޫދުވެއްޖެކަން ފަނޑިޔާރަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެކިތަކުން ސާބިތުވާން އޮންނަންޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުން ކޮންމެ މައްސަލައެއްގައިވެސް ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން މީހަކު ބަންދުކުރަންޖެހޭ ޙާލަތެއް އޮތްކަން ވަޒަންކުރަނީ އެ މައްސަލައެއްގެ ނިސްބަތުންނެވެ. މާނައަކީ ކޮންމެ މައްސަލައެއްގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރަންޖެހޭ ޙާލަތެއް އޮތްތޯ ވަޒަންކުރަން ޖެހޭނީ އެ މައްސަލައަކަށް ވަކިންނެވެ. ހެކި ޤަރީނާ ލިބިފައިވާ މިންވަރާއި، ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ ކުޅަ ޢަމަލާއި، އޭނާގެ ކުށުގެ ރެކޯޑާއި، މުޖުތަމަޢުގައި އަދާކުރާ ދަޢުރާއި، ހެއްކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ އިޙްތިމާލު އޮތް މިންވަރަށް ބަލައި އެމީހެއްގެ ނިސްބަތުންނެވެ.

  ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި ޙުކުމް ކުރުމުގެ ކުރިން މީހުން ބަންދުގައި ބެހެއްޓިދާނެ 2 ޙާލަތެއް ވެއެވެ. އެއީ ހެއްކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަފާނެކަމަށް ބެލެވުން ނުވަތަ މުޖުތަމަޢުގެ ކުޑަކުދިންގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުމެވެ.

  ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި މީހުން ބަންދުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނުގައި އޮންނަ އިޖުރާޢަތަކީ އެފަދަ މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު، އިސްވެ ދެންނެވުނު 2 ޙާލަތް ނުވަތަ އެއިން ޙާލަތެއް ވުޖޫދުވާކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް ބެލެވޭނަމަ، އެކަން މި އޮފީހަށް ސިޓީއަކުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމެވެ. އަދި ފުލުހުން މީހަކު ބަންދުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފިނަމަ އަދި މީހާ ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރުމަށް މި އޮފީހަށްވެސް ފެންނަމަ، އެކަން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާނީއެވެ.

  ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ތުހުމަތުކުރެވޭތީ ހަމައެކަނި އެ ސަބަބުގެ މައްޗަށް، މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓާކަށް ޤާނޫނު ހުއްދަ ނުކުރެއެވެ. ހުއްދަކުރަނީ އިސްވެ ދެންނެވުނު ސަބަބުތަކުން ކުރެ ސަބަބެއް އޮތްނަމައެވެ. އަދި އެކަން ސާބިތުކޮށްދެވޭނެނަމައެވެ.

  ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ މައްސަލައެއް ރިޕޯޓް ކުރެވުމުން ވިކްޓިމައިޒްވާ ކުއްޖާއާއި ޢާއިލާގެ އިޖްތިމާއީ ޙާލަތާއި ކުއްޖާގެ ނަފްސާނީ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކުރެއެވެ. ވިކްޓިމާއި ވިކްޓިމްގެ ޢާއިލާއަށް ކުށުގެ ސަބަބުން އަސަރުކޮށްފައިވާ މިންވަރާއި، ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ނުފޫޒު އޮތް މިންވަރު އެ އެސެސްމަންޓްތަކުން ދެނެގަނެވެއެވެ. އަދި އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ކުއްޖާގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރެވެއެވެ.

  ކުޑަކުދިން ވިކްޓިމައިޒްވާ މައްސަލަތަކުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ޕޮލިސް އަދި މި އޮފީހު ވިކްޓިމް ސަޕޯޓް ޔުނިޓުގެ ފަރާތުން ކުދިންނާއި ޢާއިލާއާއެކު މަސައްކަތް ކުރަމެވެ. އަދި މުޖުތަމައުގެ ކުޑަކުދިންނަކީ ޖިންސީ ގޯނާއިން ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ކުދިންކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ޤާނޫނީގޮތުން އަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި ފިޔަވަޅުތައް މިދަނީ އަޅަމުންނެވެ.

  ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން މީހުން ބަންދުކުރުމަކީ އިސްވެ ދެންނެވުނު ފަދައިން ވަކި ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކެއްގައި ނިންމާ ނިންމުމެއްކަމަށްވާތީ، އެކަމުގައި މި އޮފީހުން މި ގެންދަނީ ލިޔެވިފައިވާ ޚާއްޞަ ހަމަތަކެއް ހިފަހައްޓަމުންނެވެ. މަޤްޞަދަކީ ޙުކުމެއް ކުރުމުގެ ކުރިން ކޮންމެހެން ބަންދުގައި ހުންނަން ނުޖެހޭ މީހަކު ބަންދުގައި ނުބެހެއްޓުމެވެ.

 • 17 ސެޕްޓެންބަރު 2023

  ލެތުން (ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނީ ލިޔުންތަކުގެ ޑާޓާބޭސް) ލޮގްއިން ކުރެވޭ ބައި، އީފާސްގެ ތެރެއަށް އެއްފަސްކުރުން.

   މިއޮފީހުން އުފައްދައި، ޢާންމުކޮށްފައިވާ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ލިޔުންތަކުގެ ޑާޓާބޭސް، ލެތުން ރަޖިސްޓަރކޮށްގެން ބޭނުންކުރެވެން އޮތް އޮތުން، މީގެ ކުރިން ވާނީ އުވާލާފައެވެ. ނަމަވެސް، ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް ލިބޭ އިތުރު ޚިދުމަތްތަކެއް ހުރެއެވެ. އެއީ، ބުކްމާރކްކުރުމާއި، ނޯޓްސް ނެގުމާއި، އެމީހެއްގެ ނޯޓްސް، އަބަދުވެސް ފެންނާނޭހެން ހުރުމާއި މިބާވަތުގެ ކަންކަމެވެ. އެކަންކަމަށް ލޮގްއިން ވެފައި އޮތުން ބޭނުންތެރިވެއެވެ. 

   

  ރަޖިސްޓަރވެގެން ބޭނުންކުރެވޭ ބައިވެސް، ހަރުދަނާ އުޞޫލަކުން އެއްފަސްކުރެވޭނީ، އީފާސް ލޮގްއިން މެދުވެރިކޮށް ވަދެވޭގޮތަށް ބަދަލުކޮށްލައިގެން ކަމަށް ފެންނާތީ، އެބަދަލު މިހާރު ވަނީ ގެނެވިފައެވެ. ލެތުން ވެބްސައިޓުގައި ލޮގްއިން ކުރެއްވުމަށް މިހާރު ބޭނުންކުރައްވާނީ، ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ވެރިފިކޭޝަން ކަމުގައިވާ އީފާސް ވެރިފިކޭޝަނެވެ. 

   

  މިޚިދުމަތް، އީފާސް މޮބައިލް އެޕުންވެސް މިހާރު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ތިރީގައިމިވާ ލިންކުންވެސް ވަދެވޭނެއެވެ. 

  https://lethun.pgo.mv/home

   

  • 28 އޮގަސްޓް 2023

   ލެތުން (ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނީ ލިޔުންތަކުގެ ޑާޓާބޭސް) ލޮގިން ނުކޮށް ވަދެވޭގޮތް ހެދުން.

   މިއޮފީހުން އުފައްދާފައިވާ، ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނީ ލިޔުންތަކުގެ ޑާޓާބޭސް، :ލެތުން" އަށް ލޮގްއިން ކޮށްގެން ވަންނަގޮތަށް އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް، ޢާންމުކޮށް އެންމެންނަށް ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް ހުޅުވާލައިފީމެވެ. މިޚިދުމަތާބެހޭ ގޮތުން އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް އޮތްނަމަ [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. 

    

   މިބަދަލު ގެނަޔަސްވެސް، އަދިވެސް،  އަމިއްލަ ނޯޓްސް ނެގުމާއި ބުކްމާރކްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރެއްވޭނީ ލޮގްއިން ވެގެން ވެންނެވީމައެވެ. ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤު ކުރައްވާ އިންވެސްޓިގޭޓަރުންނަށް ޚާއްޞަ ބައިތައް ފެންނާނީ، އިންވެސްޓިގޭޓަރަށް ދީފައިވާ ލޮގްއިންއިން ވެންނެވީމައެވެ. 

    

   https://lethun.pgo.mv/

 • 13 ސެޕްޓެންބަރު 2023

  ސ. މަރަދޫފޭދޫ ، ބްލޫސްޓާރ، އަޙްމަދު ޝުޢައިބު މަރާލި މައްސަލަ ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައެޅުން

  ސ. މަރަދޫފޭދޫ، ބްލޫސްޓަރ، ޙުސައިން މަވާޒު، 31 މޭ 2023 ދުވަހު އޭނާގެ ބޭބެ ސ.މަރަދޫފޭދޫ ، ބްލޫސްޓާރ، އަޙްމަދު ޝުޢައިބު (27އ) އަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލުމާ ގުޅިގެން އޭނާއަށް ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށް 01 ޖޫން 2023 ވަނަ ދުވަހުގެ 04:36 ހާއިރު ނިޔާވެފައިވާ މައްސަލައިގައި، ޙުސައިން މަވާޒުގެ މައްޗަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 110 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެނގިހުރެ މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ 20 ޖުލައި 2023 ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.

  މި މައްސަލައިގައި ޙުސައިން މަވާޒު އިޢުތިރާފުވެފައިވާތީ ޙުސައިން މަވާޒާއި މި އޮފީހާ ދެމެދު އިޢުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުމެއް ވެފައިވާނެއެވެ.

  މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން 11 ސެޕްޓެންބަރު 2023 ގައި ބޭއްވި އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި ޙުސައިން މަވާޒުގެ މައްޗަށްކުރާ ދަޢުވާއަށް ޢިޢުތިރާފުވެ، ޝަރީޢަތުން އިޢުތިރާފުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކޮށް، މި ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވެއެވެ.

  އަދި 13 ސެޕްޓެންބަރު 2023 ގައި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމުގައި ޙުސައިން މަވާޒުގެ މައްޗަށް އަދަބު ކަނޑައަޅުއްވާފައިވެއެވެ. އަދަބު ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ، މި އޮފީހާއި ޙުސައިން މަވާޒާ ދެމެދު އިޢުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުން ކޯޓަށް ބަލައިގަނެ، އެ އެއްބަސްވުމުގައިވާގޮތަށެވެ.

  އަދަބު ކަނޑައެޅިގޮތް:

  އެނގިހުރެ މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ އަސާސީ އަދަބު: 10 އަހަރަށް ޖަލަށްލުން

  ފަރުވާލެއްނެތް އަނިޔާވެރިކަމެއް ދެއްކުމުން ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 1103 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އަސާސީ މިންގަނޑުން 1 ދަރަޖަ މަތިކުރުމުން: 12 އަހަރާއި 6 މަހަށް ޖަލަށްލުން

  ތަޙުޤީޤު އަދި ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ހޭދަކުރި މުއްދަތު (74 ދުވަސް) އުނިކުރުމުން: 12 އަހަރާއި 3 މަހާއި 18 ދުވަހަށް ޖަލުގައި ބަންދުކުރުން

 • 12 ސެޕްޓެންބަރު 2023

  ވިކްޓިމްއަށް، އެމީހާގެ މައްސަލަ ހިނގާގޮތް، އޮންލައިންކޮށް ބަލައިލެވޭގޮތް ހަމަޖެއްސުން

  މިއޮފީހުގެ އޮންލައިން ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، "ވިކްޓިމް ސަޕޯޓް" ޓެބެއް ތަޢާރަފުކޮށް، އެމީހަކު ވިކްޓިމްއަކަށްވީ މައްސަލައެއް ހިނގަމުންދާގޮތް، އެމީހަކަށް އަމިއްލައަށް (އިތުރު މީހަކާ ގުޅަން ނުޖެހި) ބަލައިލެވޭގޮތް ހަމަޖައްސައިފީމެވެ. މިބަދަލާއެކު، ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ހާމަކަން އިތުރުވެ، މީހުންގެ އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން މިނިޒާމަށް ލިބިގެންދާނެކަމަށް އުއްމީދުކުރަމެވެ. 

   

  ވިކްޓިމްގެ އިތުރުން، މައްސަލައެއްގައި ދައުވާލިބޭ މީހާއަށްވެސް އެމީހާގެ މައްސަލަ ހިނގަމުންދާގޮތް، މިނިޒާމުގެ ތެރެއިން ބަލައިލެވޭނެއެވެ. ވިކްޓިމްއަށާއި ދައުވާލިބޭ މީހާއަށް، އެމައްސަލައެއް އޮތް ކޯޓަކާއި އެމައްސަލަ ތާވަލުކުރި ދުވަސްދުވަހު ހިނގައިފައިވާ ކަންކަމާއި، ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ހިނގާނެކަންކަންވެސް ފެންނާނެއެވެ. 

   

  މިކަމާބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު، ޕްރޮސިކިއުޓަރު ޖެނެރަލް ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ. 

   

  https://hushameem.com/blogs/victim

 • 07 ސެޕްޓެންބަރު 2023

  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ހ. އާހަމަ, ޢަބްދުالله ޒިޔާތުގެ މައްޗަށް އިތުރު 12 އަހަރުގެ އަދަބެއް ކަނޑައެޅުން

  2014 އަދި 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި  ބޭރު ފައިސާ ގަނެދިނުމުގެ ނަމުގައި ދައުލަތުގެ އެކި ކުންފުނިތަކުން މޯލްޑިވްސް މާރކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީ) އަށް ފައިސާ ހޯދުމަށްފަހު އެފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު މައްސަލައާއި، ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ އިން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށާއި ކުންފުނިތަކަށް ލޯނުގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދޫކޮށް، އެފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު މައްސަލައިގައި, ހ. އާހަމަ, ޢަބްދުالله ޒިޔާތުގެ މައްޗަށް އަންނަނިވި ދަޢުވާތައް ކުރުމަށް 04 ސެޕްޓެންބަރު 2023 ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.

   

  1. ޚިޔާނާތްތެރިވުން

  ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/68 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) ގެ ޗެޕްޓަރ 4 ގެ 131 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި 132 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން

  ދަޢުވާކުރާ ސަބަބު: މޯލްޑިވްސް މާރކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރސީ) ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމުގައި މީނާ ހުރެ، 2014 ވަނަ އަހަރާއި 2015 ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި އެމްއެމްޕީއާރސީން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އަށް ޑޮލަރު ހޯދައިދުނުމުގެ ނަމުގައި އެ ކުންފުނިން އެކި ފަހަރުމަތިން ދިވެހި ރުފިޔާ ހޯދައި، އެފައިސާތަކުގެ ތެރެއިން 203,784,546.30 (ދުއިސައްތަ ތިން މިލިއަން ހަތްސަތޭކަ އައްޑިހަ ހަތަރު ހާސް ފަސްސަތޭކެ ސާޅީސް ހަ ރުފިޔާ ތިރީސް ލާރި) އެކި ކުންފުނިތަކަށް ދޫކޮށް، އެ ފައިސާތަކަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާތީ.

  އަސާސީ އަދަބު: 3 އަހަރާއި 2 މަހާއި 12 ދުވަސް 

  ކަނޑައެޅި އަދަބު: 4 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް

   

  2. ޚިޔާނާތްތެރިވުން

  ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/68 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) ގެ ޗެޕްޓަރ 4 ގެ 131 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި 132 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން.

  ދަޢުވާކުރާ ސަބަބު: މޯލްޑިވްސް މާރކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރސީ) ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމުގައި މީނާ ހުރެ، 2014 ވަނަ އަހަރާއި 2015 ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި އެމްއެމްޕީއާރސީގެ ޑޮލަރު އެކައުންޓުގައި ހުރި ފައިސާތައްކެއް އަމިއްލަ އެކި ކުންފުނިތަކަށް ލޯނުގެ ނަމުގައި ދޫކޮށް، އެ ކުންފުނީގެ USD 6,850,000 (ހަ މިލިއަން އަށް ލައްކަ ފަންސާސްހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) އަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާތީ.

  އަސާސީ އަދަބު: 3 އަހަރާއި 2 މަހާއި 12 ދުވަސް 

  ކަނޑައެޅި އަދަބު: 4 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް

   

  3. ޚިޔާނާތްތެރިވުން 

  ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/68 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) ގެ ޗެޕްޓަރ 4 ގެ 131 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި 132 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން.

  ދަޢުވާކުރާ ސަބަބު: މޯލްޑިވްސް މާރކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރސީ) ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމުގައި މީނާ ހުރެ، 2014 ވަނަ އަހަރާއި 2015 ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވަލޮޕްމަންޓް ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީޑީސީ) އިން އެމްއެމްޕީއާރސީއަށް ލޯނުގެ ގޮތުގައި USD 1,000,000 (އެއް މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ހޯދައި، އެ ފައިސާތައް އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް ދޫކޮށް، އެ ފައިސާތަކަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާތީ.

  އަސާސީ އަދަބު: 3 އަހަރާއި 2 މަހާއި 12 ދުވަސް 

  ކަނޑައެޅި އަދަބު: 4 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް

   

  މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި ޢަބްދުالله ޒިޔާތާ ދެމެދު އިޢުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުމެއް ވެފައިވާނެއެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޢަބްދުالله ޒިޔާތުގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅާ އަދަބު, އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ މިންގަނޑުން 4 ދަރަޖަ މަތިކުރުމަށާއި, ޢަބްދުالله ޒިޔާތު ކުށަށް އިޢުތިރާފުވެފައިވާތީއާއި, މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު އަދި ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް އެއްބާރުލުން ދީފައިވާތީ, އަދަބު ކަނޑައަޅުމުގެ މިންގަނޑުން 3 ދަރަޖަ ދަށްކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާނެއެވެ.

  އަދި އެމް.އެމް.ޕީއާރސީގެ ޚިޔާނާތުގައި ހިމެނޭ ފައިސާއެއް ނުވަތަ މުދަލެއް ދައުލަތަށް އަނބުރާ ނެގުމަށް، ހިންގޭ އިދާރީ ނުވަތަ މަދަނީ އެންމެހައި އިންތިޒާމުތަކާއި، ތަޙުޤީޤުތަކާކުގައި އެއްބާރުލުން ދިނުމަށާއި، އެ ފައިސާ ނުވަތަ މުދާ ދައުލަތަށް އަނބުރާ ޙަވާލުކުރުމަށް މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޢަބްދުﷲ ޒިޔާތު އެއްބަސްވެފައިވެއެވެ.

  މި ތިން ދަޢުވާއަށް އެކު ޖުމްލަ 12 އަހަރުގެ ޖަލު އަދަބެއް ކަނޑައެޅުމަށް ޢަބްދުالله ޒިޔާތާއި ދައުލަތާމެދު އެއްބަސްވެފައިވާނެއެވެ.

  މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން 07 ސެޕްޓެންބަރު 2023 ގައި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމުގައި ޢަބްދުالله ޒިޔާތުގެ މައްޗަށްކުރި ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގެ ކުށުގެ 3 ދަޢުވާއަށްވެސް އިޢުތިރާފުވެފައިވާތީ, އިޢުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުން ކޯޓަށް ބަލައިގަނެ އެއްބަސްވުމުގައިވާގޮތަށް އަދަބު ކަނޑައަޅައި ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

   
 • 05 ސެޕްޓެންބަރު 2023

  !އޮންލައިން ޚިދުމަތް: ޕީޖީ އޮފީހުން ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކޮށްދިނުމަށް، ލުއިފަސޭހަ މަގެއް

  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ލުއިފަސޭހަ ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، ޕީޖީ އޮފީހުގެ އޮންލައިން ޚިދުމަތްތައް މެދުވެރިކޮށް، ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފީމެވެ.

   

  މިޚިދުމަތް  ހޯއްދެވުމަށްޓަކައި، ފޯނުން، އީފާސް މޯބައިލް އެޕް މެދުވެރިކޮށް، ނުވަތަ ތިރީގައިވާ ޕޯޓަލް  އިން އީފާސް މެދުވެރިކޮށް ވެންނެވުމަށްފަހު، ކުށުގެ ރެކޯޑު މެނޫއިން ކުށުގެ ރެކޯޑަށް އެދިވަޑައިގެންނެވޭނެއެވެ. ރެކޯޑަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާތާ ގިނަވެގެން މަސައްކަތު އެއް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބު، އޮންލައިން ޕޯޓަލަށް އަޕްލޯޑު ކޮށްދޭނަމެވެ. އޭރުން ފޯނުންވެސް، އެ މަޢުލޫމާތު ވަގުތުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ބޭނުންފުޅުނަމަ، ޕްރިންޓްވެސް ކުރެއްވޭނެއެވެ. އެލިޔުމަކީ މިއޮފީހުން ދިން ލިޔުމެއްކަން އެނގޭނެ ވެރިފިކޭޝަން ކޯޑެއް އެލިޔުމުގައި އޮންނާނެއެވެ.

   

  https://online.pgo.mv/login 

   

  މީގެ އިތުރުން، އީމެއިލުން ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުން [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުމުން، މަސައްކަތް 2 (ދޭއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރުމަށްފަހު، ޖަވާބު އީމެއިލަށް ފޮނުވައިދޭނަމެވެ.

 • 29 އޮގަސްޓް 2023

  އިންޓަރޕޯލް ރެޑްނޯޓިސް: ޙުސައިން ޝިފާޢު، މ. ހަނީސަކްލް

  މަކަރާއި ޙީލަތް ހެދުމާއި މަނީ ލޯންޑަރިންގާއި އެނގިހުރެ ޞައްޙަނޫން ލިޔުން ދިނުމާއި، މިބާވަތުގެ ތަފާތު 23 ދައުވާއެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އުފުލިފައިވާ، ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުނުވެ، ޢަދުލްއިންޞާފަށް ފިލައިގެން އުޅޭ، މ. ހަނީސަކްލް ޙުސައިން ޝިފާޢު ހޯދުމަށް، އިންޓަރޕޯލް ރެޑްނޯޓިސް ނެރެފިއެވެ. 

   

  https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/Red-Notices/View-Red-Notices#2023-50979

  • 26 އެޕްރީލް 2023

    

   މއ. ހަނީސަކްލް-1، ޙުސައިން ޝިފާޢު، އިތުރު މީހަކާ ބައިވެރިވެގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕަމަންޓްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއެއްކަމުގައިވާ "ކިންގްޑަމް އޮފް ފުރުޓްސް" މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ މުދާ ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް އެ މުދަލަށް ބޭރު ކުންފުނިތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމުގައި މަކަރާއިޙީލަތް ހަދާފައިވާ މައްސަލައިގައި މއ. ހަނީސަކްލް-1، ޙުސައިން ޝިފާޢުގެ މައްޗަށް އަންނަނިވި ދަޢުވާތައް ކުރުމަށް 26 އެޕްރީލް 2023 ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފީމެވެ.

   1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 310 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، އެނގިހުރެ ޞައްޙަނޫން ލިޔުމެއް ދިނުމުގެ ކުށުގެ 09 (ނުވައެއް) ދަޢުވާ.

   2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 212 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، މަކަރާއި ޙީލަތް ހެދުމުގެ ކުށުގެ 07 (ހަތެއް) ދަޢުވާ.

   3. މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު 53 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ކުށުގެ 07 (ހަތެއް) ދަޢުވާ.

   އެކު ޖުމްލަ 23 (ތޭވީސް) ދަޢުވާ.

   މި ދަޢުވާތައް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ މަދުވެގެން 38 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް އަންނާނެއެވެ.

   މީނާ މި ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގާފައިވަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެކި ކުންފުނިތަކުން މީނާ ގަނެފައިވާ ތަކެއްޗަށް ފައިސާ ދިންކަމަށް ދެއްކުމުގެ ގޮތުން ޞައްޙަނޫން ލިޔުން އުފައްދައި ހުށަހަޅައިގެންނެވެ. 

    

   މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފައިސާގެ އަދަދަކީ 123،844.54 (އެއްލައްކަ ތޭވީސްހާސް އައްސަތޭކަ އައްޑިހަ ހަތަރެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް ހަތަރެއް) އެމެރިކާ ޑޮލަރެވެ. ދިވެހި ރުފިޔާއިންނަމަ 1،909،682 (އެއް މިލިއަން ނުވަލައްކަ ނުވަހާސް ހަސަތޭކަ އައްޑިހަ ދޭއް) އެވެ.

   މި ފައިސާ ދައުލަތަށް ނަގައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.

    

 • 28 އޮގަސްޓް 2023

  ލެތުން (ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނީ ލިޔުންތަކުގެ ޑާޓާބޭސް) ލޮގިން ނުކޮށް ވަދެވޭގޮތް ހެދުން.

  މިއޮފީހުން އުފައްދާފައިވާ، ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނީ ލިޔުންތަކުގެ ޑާޓާބޭސް، :ލެތުން" އަށް ލޮގްއިން ކޮށްގެން ވަންނަގޮތަށް އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް، ޢާންމުކޮށް އެންމެންނަށް ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް ހުޅުވާލައިފީމެވެ. މިޚިދުމަތާބެހޭ ގޮތުން އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް އޮތްނަމަ [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. 

   

  މިބަދަލު ގެނަޔަސްވެސް، އަދިވެސް،  އަމިއްލަ ނޯޓްސް ނެގުމާއި ބުކްމާރކްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރެއްވޭނީ ލޮގްއިން ވެގެން ވެންނެވީމައެވެ. ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤު ކުރައްވާ އިންވެސްޓިގޭޓަރުންނަށް ޚާއްޞަ ބައިތައް ފެންނާނީ، އިންވެސްޓިގޭޓަރަށް ދީފައިވާ ލޮގްއިންއިން ވެންނެވީމައެވެ. 

   

  https://lethun.pgo.mv/

 • 24 އޮގަސްޓް 2023

  ޕީޖީ އޮފީހުގެ ޚިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށް، އީފާސް މޯބައިލް އެޕް މެދުވެރިކޮށް ލިބޭނޭގޮތް ހެދުން

  ޕީޖީ އޮފީހުގެ އޮންލައިން ޚިދުމަތްތަކަށް، މިހާރު އީފާސް މޯބައިލް އެޕް މެދުވެރިކޮށް ވަދެވޭނޭގޮތް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. އޮންލައިން ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ޚިދުމަތްތައް ހިމެނެއެވެ.

  1. މައްސަލަތަކުގައި ފޮނުވަން ބޭނުންވާ ސިޓީބިޓީ ފޮނުވުމާއި ބަލައިގަތުން. މިހާރު ޕީޖީ އޮފީހުގެ ޢިމާރާތެއް ހޯދައިގެން އެތަނަށް ސިޓީ ލާން ދާކަށް ނުޖެހޭނެ

  2. މައްސަލަތަކުގައި ވަކީލު ޢައްޔަނުކުރުމާއި ވަކިކުރުން

  3. މައްސަލަތަކުގައި ފޮނުވަން ބޭނުންވާ ނަޞޭޙަތުގެ / އިޢުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުން ވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު 

  4. މައްސަލައެއްގައި އަނިޔާ ލިބުނު މީހަކުނަމަ، އެމީހަކަށް އަނިޔާ ލިބުނު މައްސަލަ ކުރިއަށްދާ ގޮތާއި، އެމައްސަލަ އޮތް ކޯޓާއި، މައްސަލަ ބައްލަވާ ޤާޟީއާއި، މައްސަލައިގެ މިވަގުތުގެ ސްޓޭޓަސް

   

  މިޚިދުމަތާއެކު، ޕީޖީ އޮފީހުން ޢާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ކުރިއަށްވުރެ ހަލުއިކޮށް، ލުއިފަސޭހަކޮށް ފޯރުކޮށްދެވެމުންދާނެއެވެ.

 • 23 އޮގަސްޓް 2023

  ކުރީގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އިބްރާހީމް ރަޝީދުގެ މައްޗަށް ކުރި ދަޢުވާ ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައެޅުއްވުން

  ގދ. ތިނަދޫ، ގާކުރެލި، އިބްރާހީމް ރަޝީދުގެ މައްޗަށް މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 107 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ޑައިމޯފިނުން މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ 13 އޮގަސްޓު 2017 ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.
   
  މި ދަޢުވާ ކޮށްފައިވާނީ 28 މޭ 2016 ދުވަހު 00:49 އެހައިކަށްހައިއިރު، މީނާ މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅޭކަމަށް ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ގދ. ތިނަދޫ ގޯލްޑްސްމިތް ދެކުނުގެ ހުންނަ ކަންމައްޗަށް ފުލުހުން ދިޔައިރު، މީނާ އެގޭ ކުރިމަތީގައި ހުރި ވޭވް ސައިކަލަކާ ދިމާލަށް ދަނިކޮށް ފުލުހުން މީނާ ހުއްޓުވި ވަގުތު، މީނާގެ ވައަތުން ނަގައި އެއްލާލި ރަބަރު ޕެކެޓުގައި 0.0123 ގްރާމް ޑައިމޯފިން ހުރިކަމަށް އޭގެ ތަހްލީލް ރިޕޯޓުން ދައްކާތީއެވެ.
   
  މި މައްސަލަ ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައި، 23 އޮގަސްޓު 2023 ގައި ޙުކުމް ކުރައްވާފައެވެ. މިކުށުގެ އުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން އިބްރާހީމް ރަޝީދު 15 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމާއެކު 25000 (ފަންސަވީސް ހާސް) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށް މިފައިސާ މިއަދުން ފެށިގެން 6 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަށް ދެއްކުމަށް ޙުކުމްކުރައްވާފައިވެއެވެ.
   
  މި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވުނުއިރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ހުރީ ގދ. ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓްގެ މަޤާމުގައެވެ.
 • 23 އޮގަސްޓް 2023

  ޝިޢާޢު މުޙައްމަދު ސަޢީދު މަރާލި މައްސަލައިގެ ދަޢުވާތަކާއި އަޑުއެހުންތަކުގެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު

  06 އޮގަސްޓު 2022 ދުވަހު ހ. ޝީރީންވިލާގޭގައި, ތޫނުއެއްޗަކުން ޙަމަލާދީ އަންހެނަކު މަރާލި މައްސަލައިގައި ފ. ނިލަންދޫ, ފިނިފެންމާގެ, ޢަލީ ސާހިލްގެ މައްޗަށް އަންނަނިވި ދަޢުވާތައް ކުރުމަށް 28 ޑިސެންބަރު 2022 ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ. 

   

  1.     ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޤަޞްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ.

  2.     ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 622 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އޮރިޔާން ކާޑު ގެންގުޅުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ.

  3.     މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 115 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކެނެބިސް ބޭނުންކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ.

   

   އަދި އިތުރު 2 ދަޢުވާއާއެކު ޖުމްލަ 5 ދަޢުވާ ކޮށްފައިވާނެއެވެ. މި މައްސަލައިގެ ބައެއް ދަޢުވާތަކުގެ ތަފްޞީލު ޢާންމުކޮށްފައިނުވަނީ މަރުވި މީހާގެ އާއިލާގެ މަސްލަޙަތާއި, އިޙްސާސްތަކަށް އިޙްތިރާމް ކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ. 

   

  މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު ފަހުން މިހާތަނަށް 4 އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވިފައިވެއެވެ. އަޑުއެހުންތަކުގެ ޚުލާޞާ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

   

  22 ޖަނަވަރީ 2023

  މި ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި, ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ލިބޭ ޙައްޤުތައް ޝަރީޢަތުން ސާފުކޮށްދެއްވިއެވެ. އަދި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދައުލަތުގެ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމުގެ ފުރުޞަތަށް އެދުމުން އެ ފުރުޞަތު ދެއްވިއެވެ.

   

  29 މާރިޗު 2023 

  މި ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމާ ހަމައަށް އެޓާރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ލީގަލް އެއިޑްގެ ދަށުން ޢަލީ ސާހިލަށް ވަކީލަކު އައްޔަންކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން ދެން އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށްގެންދެވިފައިވަނީ ދިފާޢީ ވަކީލަކާއެކުއެވެ. މި އަޑުއެހުމުގައި ޢަލީ ސާހިލްގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ 5 ދަޢުވާގެ ތެރެއިން އޮރިޔާން ކާޑު ގެންގުޅުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއާއި, ކެނެބިސް ބޭނުންކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއާއި, އިތުރު ދަޢުވާއެއް އޭނާއަށް ސާފުކޮށްދެވުނެވެ. 

   

  25 މޭ 2023

  މި ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި, މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ދިރާސާކުރުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތަކަށް ޢަލީ ސާހިލްގެ ފަރާތުން އެދިފައިވެއެވެ. އަދި މައްސަލައިގެ ލިޔުންތަކާ ގުޅިގެން މަޝްވަރާކުރެވުނެއެވެ. 

   

  10 އޮގަސްޓް 2023

  3 މަހުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވުނެވެ. އަޑުއެހުމެއް ނުބޭއްވި ލަސްވެފައިވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިމާރާތް ބައުވެ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ގޮތް ވުމުގެ ސަބަބުން ކޯޓުގައި ޖާގައިގެ ދަތިކަން ވަރަށްބޮޑަށް ދިމާވެފައިވާތީކަމަށް މައްސަލަ ބައްލަވާ ޤާޟީ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

  ޢަލީ ސާހިލަށް ދައުލަތުން އައްޔަންކޮށްދެއްވި ދިފާޢީ ވަކީލު މައްސަލައިން ތަނާޒުލުވެފައިވާތީ, ވަކީލަކު އައްޔަންކުރުމަށް އިތުރު ވަގުތު ދެއްވައި މި ދުވަހުގެ އަޑުއެހުން ނިންމަވާލެއްވީއެވެ.

   

  މައްސަލައިގެ އިތުރު އަޑުއެހުމެއް 03 ސެޕްޓެންބަރު 2023 އަށް ތާވަލުކުރަށްވާފައިވެއެވެ. 

 • 23 އޮގަސްޓް 2023

  ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްތިއުނާފު މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ފަސްކުރުމާ ގުޅޭ

  ރައީސް ޢަބްދުالله ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާއި, ޔޫސުފް ނަޢީމްގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ ރިޝްވަތު ހިފުމާއި, މަނީ ލޯންޑަރ ކުރުމާއި, ރިޝްވަތު ދިނުމުގެ ކުށުގެ މައްސަލަތަކުގެ އަޑުއެހުމެއް 23 އޮގަސްޓު 2023 ދުވަހުގެ 13:45 އަށް ތާވަލުކުރައްވާފައިވެއެވެ.

  އެ މައްސަލައިގައި މި އޮފީސް ތަމްސީލުކުރައްވާ ވަކީލުންގެ ތެރެއިން ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝަފީޢުއާއި, ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ އަލްއުސްތާޛާ ޢީނާ މޫސާ ރޯގާގެ އާލާސްކަންފުޅާ އުޅުއްވާތީ, ކޯޓަށް ވަޑައިގެން ވަކާލާތުކުރެއްވުމަށް ވަނީ ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެފައެވެ. އެހެންކަމުން, މިއަދަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ އަޑުއެހުން ފަސްކޮށްދެއްވުމަށް މި އޮފީހުން ކޯޓުގައި އެދިފައިވާނެއެވެ.

  އަދި ވަކީލުންގެ ޑަކްޓަރީ ލިޔުންތައް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ. ކޯޓުން ވަނީ މިއަދަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ އަޑުއެހުން ފަސްކޮށްދެއްވާފައެވެ.

 • 23 އޮގަސްޓް 2023

  ހަފްތާއަކު 4 ދުވަހު މަސައްކަތްކުރުމުގެ ތަޖުރިބާގެ ނަތީޖާ: ނަންބަރުތަކުން

  ޕީޖީ އޮފީހުގެ އަމާޒަކީ، ރައްޔިތުންނަށް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. މި ތަޞައްވުރު ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި، މަސައްކަތުގެ މަސައްކަތުގެ މާޙައުލަކީ ރައްކާތެރި، އެއްބާރުލުންލިބޭ، އުފާވެރި، ހިތްހަމަޖެހޭ ޟާޙައުލަކަށް ހަދަންޖެހެއެވެ. މަސައްކަތުގެ މާޙައުލު ފަހިކުރުމަށް ތަފާތު ސިޔާސަތުތަކެއް އެކުލަވާލާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، ކޮންމެ އަހަރަކު ދެފަހަރު، ހަފްތާއަކު 5 ދުވަހު މަސައްކަތްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، 4 ދުވަހު މަސައްކަތްކުރާ އިންތިޒާމެއް ތަޖުރިބާކުރަމުން އެބަގެންދަމެވެ. މިތަޖުރިބާގެ ސަބަބުން ޢާއިލީ ގުޅުންތައް ރަނގަޅުވެ، އިޖްތިމާޢީ އަދި ރޫޙާނީ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުވެ، މަސއްކަތުގެ އަޚްލާޤާއި މަސައްކަތްކުރާ ހިތްވުން އިތުރުވެފައިވާކަމަށް މުވައްޒަފުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ. މެނޭޖްމަންޓުގެ ފަޅިން ބެލިއިރު، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރާއި މަސައްކަތުގެ އިސްޕީޑުވެސް އޮތީ ހަލުވިވެފައެވެ. އެކަން، ނަންބަރުތަކުން ފެންނާން އެބައޮތެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް، ތިރީގައި އޮތް "ޢުންޞުރު" ނިއުސްލެޓަރގެ ލިޔުން ބައްލަވާށެވެ.

  https://media.pgoffice.gov.mv/newsletter/8/article/27

 • 22 އޮގަސްޓް 2023

  ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކްލެސިކް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން، ޓީމް ޑީޖޭއޭއަށް މަރްޙަބާ

  ރޭ ކުޅުނު ފޯރިގަދަ ފައިނަލް މެޗުގައި، ޕީޖީ އޮފީހުގެ ކްލަބް220 ބަލިކޮށް، ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކްލެސިކް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ޓީމް ޑީޖޭއޭގެ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންނަށާއި މެޖޭންޖަމްޓަށާއި، މުޅި ޖުޑީޝަރީއަށް, ޚާއްޞަކޮށް، ރަސްދޫ ކޯޓު، ހައިކޯޓު، ޑްރަގް ކޯޓު، ކްރިމިނަލް ކޯޓު، ފަމިލީ ކޯޓު، ސިވިލް ކޯޓު، ސުޕްރީމް ކޯޓު އަދި ޑީޖޭއޭއަށް މަރްޙަބާއާއި މުބާރިކްބާދީ ދަންނަވަން. ރޭގައި ޓީމް ޑީޖޭއޭއިން ދެއްކީ އާދަޔާ ޚިލާފު މޮޅު ކުޅުމެއް. ޕީޖީ އޮފީހުގެ ޓީމަށް ކުޅެލާނެ ފުރުޞަތެއް ނުދީ، ދެގޯލު ޖެހީ، ފަސޭހަކަމާއި، ހުނަރުވެރިކަމާއެކު. އޭގެ ފަހުން ފުލުފުލުގައި ގޯލުތައް ޖަހަމުން ދިޔައީ، އެޓީމުން ބޭނުންވީމާ ގޯލް ޖަހައޭ ހީވާހާ މޮޅަށް. ޑީޖޭއޭގެ ޓީމު މާމޮޅީ! 

   

  ދެޓީމުގެ ސަޕޯޓަރުން ފޯރިއާއެކު ދެމުން ދިޔަ ތަރުޙީބު ނެތްނަމަ، މުބާރާތް މުބާރާތަކަށް ނުވީސް. އެކަމަށްޓަކައި، ކްލަބް220 އާއި ޑީޖޭއޭގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ބަހުގެ ހޫނު ޙަމަލާތަކާއި، ބްލޮގްތަކާއި، ޝަރީޢަތްތަކުގެ މެދުންވެސް، އެހާމެ ފޯރިއާއި ޖޯޝާއި އިޙްތިރާމާއެކު، އެބައެއްގެ ޓީމަށް ސަޕޯޓްކޮށްގެން ތިޔަ ދެއްކެވީ. ސަޕޯޓްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން ދިވެހި ކުޅިވަރަށްވެސް ނަމޫނާއެއް. 

  މުބާރާތުގެ ފެއަރޕްލޭ ޓީމް (އެންމެ އިންޞާފުވެރިކޮށް، ކުޅިވަރުގެ ރޫޙާ އެއްގޮތަށް، ލޯތްބާއި އިޙްތިރާމާއެކު ކުޅުނު ޓީމު) ގެ އިނާމު، (ޢާންމު ގޮތެއްގައި ހޯދާ ގޮތަށް) މިފަހަރުވެސް ހޯދީ ކުލަބް220 ގެ ޓީމު. އެއީ މިޓީމުން ވަރަށް ފަޚުރުވެރިވާކަމެއް. . އެހެން ބަޔަކަށް ނުހޯދޭ ކާމިޔާބެއް.

  މިފަހަރު މި ލިބުނު ތަޖުރިބާތަކުގެ އަލީގައި، އިތުރަށް ހިތްވަރުކޮށްގެން، މާތްﷲ އަމުރާ އިރާދަފުޅުގައި ހުރީވިއްޔާ، މިއަންނަ އަހަރު އަނެއްކާވެސް މުބާރާތުގެ ތަށި ލިބޭތޯ އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރާނަން. 

  • 21 އޮގަސްޓް 2023

   Club Maldives Classic Cup Futsal Competition Final! We are ready!

   Club220 of PG Office is ready for tonight's showdown with Team DJA (Judiciary) at Club Maldives Classic Futsal Competition. Our team is a strategic team. we have a strategy and we will implement it to the dot! Let's go!!!!

 • 21 އޮގަސްޓް 2023

  ކުލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕްގެ ފައިނަލްގައި މި އޮފީހުގެ ކްލަބް 220 ކުޅޭ މެޗް މިރޭ 20:15 ގައި

  ކުލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް - ކްލެސިކްގެ ފައިނަލްގައި މި އޮފީހުގެ ކުލަބް 220 އާއި ޑީޖޭއޭ ބައްދަލުކުރާ މެޗް މިރޭ އޮންނާނެއެވެ.

  މި މެޗް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިރޭ 20:15 ގައި ރެހެންދި ޓާރފް 1 ގައެވެ.

   

  މި އޮފީހުގެ ކުލަބަށް ކުލަބް 220 ގެ ނަމުން ނަންދެވިފައިވަނީ،  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމު އުފެދުނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 220 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކަމަށްވާތީއެވެ. ޢާންމުގޮތެއްގައި މުއައްސަސާތައް ނުވަތަ އިދާރާތަކުގެ ކުލަބް ތަކުގެ ނަންތައް ދެވިފައި ހުންނަނީ އެ މުއައްސަސާގެ ނަން ތަމްސީލުވާ ގޮތަށެވެ. "ކުލަބް 220" އަކީވެސް މި އޮފީހުގެ ނަމާއި މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް ފުރިހަމައަށް ރަމްޒުކޮށްދޭ ނަމެކެވެ.

  • 16 އޮގަސްޓް 2023

   ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކްލެސިކް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ކްލަބް220 ދަތުރުކުރުން

   ކްލަބަ މޯލްޑިވްސް ކްލެސިކް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް، ޕީޖީ އޮފީހުގެ ކްލަބް 220 ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ރޭ އޮތް ސެމީފައިނަލް  މެޗު ކުލަބް220 އިން ކާމިޔާބުކުރީ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ޚާރިޖީ ކުލަބާ ބައްދަލުކޮށް ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެންނެވެ. ފައިނަލުގައި ކުލަބް220 އާ ބައްދަލުކުރާނީ، ފުޓްސަލްގެ ދާއިރާގައި (އަދި އެނޫން ދާއިރާތަކުގައިވެސް) ކުލަބް220 އާ އެކުވެރި، ގާތް، ރަޙްމަތެރި، ވާދަވެރި، ހުރިހާ ކޯޓުތަކެއްގެ މުވައްޒަފުން އެއްކޮށް ހިމެނޭގޮތަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޑީޖޭއޭއާއެވެ. . މީގެ ކުރިން، ދެފަހަރެއްގައި ފުޓްސަލް މުބާރާތްތަކުގެ ފައިނަލުގައި ޕީޖީ އޮފީހުން ޑީޖޭއޭ އަތުން ބަލިވެފައިވެއެވެ. މިއީ، "ތަރޑް ޓައިމް" ލަކީއެވެ! 

 • 21 އޮގަސްޓް 2023

  Club Maldives Classic Cup Futsal Competition Final! We are ready!

  Club220 of PG Office is ready for tonight's showdown with Team DJA (Judiciary) at Club Maldives Classic Futsal Competition. Our team is a strategic team. we have a strategy and we will implement it to the dot! Let's go!!!!

  • 21 އޮގަސްޓް 2023

   ކުލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕްގެ ފައިނަލްގައި މި އޮފީހުގެ ކްލަބް 220 ކުޅޭ މެޗް މިރޭ 20:15 ގައި

   ކުލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް - ކްލެސިކްގެ ފައިނަލްގައި މި އޮފީހުގެ ކުލަބް 220 އާއި ޑީޖޭއޭ ބައްދަލުކުރާ މެޗް މިރޭ އޮންނާނެއެވެ.

   މި މެޗް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިރޭ 20:15 ގައި ރެހެންދި ޓާރފް 1 ގައެވެ.

    

   މި އޮފީހުގެ ކުލަބަށް ކުލަބް 220 ގެ ނަމުން ނަންދެވިފައިވަނީ،  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމު އުފެދުނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 220 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކަމަށްވާތީއެވެ. ޢާންމުގޮތެއްގައި މުއައްސަސާތައް ނުވަތަ އިދާރާތަކުގެ ކުލަބް ތަކުގެ ނަންތައް ދެވިފައި ހުންނަނީ އެ މުއައްސަސާގެ ނަން ތަމްސީލުވާ ގޮތަށެވެ. "ކުލަބް 220" އަކީވެސް މި އޮފީހުގެ ނަމާއި މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް ފުރިހަމައަށް ރަމްޒުކޮށްދޭ ނަމެކެވެ.

 • 18 އޮގަސްޓް 2023

  މޭރީ ގްރޭސް އޮނޮޑް ޕިނެޑާގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ލިޔުންތައް ވަކީލުންނާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާކަމަށް ފަނޑިޔާރު ނިންމެވުން

  އައިޖީއެމްއެޗްގެ ޑައިލެސިސް ޑިޕާޓްމެންޓްގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ ފިލިޕިންސްގެ ރައްޔިތެއްކަމުގައިވާ މޭރީ ގްރޭސް އޮނޮޑް ޕިނެޑާ، 19 އޮކްޓޫބަރު 2021 ދުވަހު މަރާލިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލާގައި ދަޢުވާ ލިބޭ، ހަލީމަތު ލަމްހާ ޢަބްދުއްރަޙްމާން އާއި މާރވިން އެސް.ވައި ވަރގަސްގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅި ދަޢުވާތަކާ ގުޅިގެން ހެކިބަސް ނެގުމުގެ އަޑުއެހުމެއް 15 އޮގަސްޓް 2023 ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ތާވަލުކުރެވުނެވެ. މި އަޑުއެހުމުގައި ދައުލަތުން ކުޅަ ދަޢުވާއަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވާކަން އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް އަންގާފައިނުވާކަމަށް ބުނެ، ދިފާޢީ ވަކީލުން ހެކިބަސް ނެގުމަށް އިއުތިރާޒްކޮށްފައިވެއެވެ. މިކަން އެ ފަރާތްތަކުގެ ނޯޓިސްއަށް އައިސްފައިނުވާކަމަށާއި، ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި މިކަމުގެ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކާފައިނުވާތީ، އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ހާމަކޮށް، މި ފަދަ ބޭއިންސާފުވެރި ގޮތަކަށް ދައުލަތުން އަމަލު ކުޅަ ކަމުގެ މައްޗަށް ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ. އެއާއެކު، މައްސަލާގައި ހެކިބަސް ނެގުން ފަސްކޮށް، މިކަން ވެފައިވާގޮތަށް ސާފުކުރުމަށް ޝަރީޢަތުން ނިންމެވިއެވެ. އެމައްސަލައިގެ ޓައިމްލައިން ތިރީގައި މިދަންނަވަނީއެވެ. 

   

  4 ޖަނަވަރީ 2022 - ހަލީމަތު ލަމްހާ ޢަބްދުއްރަޙްމާން އާއި މާރވިން އެސް.ވައި ވަރގަސްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދަޢުވާކުރުން

  19 ޖަނަވަރީ 2022 - ދަޢުވާ އިޞްލާޙުކޮށް، އިޞްލާޙު ކުރެވުނު ދަޢުވާ ފޯމާއި އިތުރު ލިޔުންތައް، ދައުވާލިބޭ މީހުންނާށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކޯޓަށް ފޮނުވުން. ކޯޓުން އެ ލިޔުންތައް އެމީހުންނަށް ދޫކޮށްފައިވޭ.

  15 މާރިޗް 2022 - މައްސަލައިގެ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން 

  މާރިޗު - ސެޕްޓެމްބަރ 2022 - އިބްތިދާއީ މަރްޙަލާގެ އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުން

  ސެޕްޓެމްބަރ 2022 - ޝަރީޢަތް ފަށައި، ހެކިބަސް ނެގުމުގެ އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ފެށުން

  16 އޮގަސްޓް 2023 - މިމައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތައް ދިފާޢީ ވަކީލުންނަށް ކޯޓުން ދޫކުރައްވާފައިވާކަމަށާއި، އެ ލިޔުންތަކާބެހޭ ގޮތުން މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ޚަޞްމުން ވާހަކަ ދައްކާފައިވާކަން، މަޙްޟަރު ބަޔާންތަކުން ފެންނަން އޮތްކަމަށް ފަނޑިޔާރު ވިދާޅުވުން. 

 • 16 އޮގަސްޓް 2023

  ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކްލެސިކް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ކްލަބް220 ދަތުރުކުރުން

  ކްލަބަ މޯލްޑިވްސް ކްލެސިކް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް، ޕީޖީ އޮފީހުގެ ކްލަބް 220 ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ރޭ އޮތް ސެމީފައިނަލް  މެޗު ކުލަބް220 އިން ކާމިޔާބުކުރީ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ޚާރިޖީ ކުލަބާ ބައްދަލުކޮށް ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެންނެވެ. ފައިނަލުގައި ކުލަބް220 އާ ބައްދަލުކުރާނީ، ފުޓްސަލްގެ ދާއިރާގައި (އަދި އެނޫން ދާއިރާތަކުގައިވެސް) ކުލަބް220 އާ އެކުވެރި، ގާތް، ރަޙްމަތެރި، ވާދަވެރި، ހުރިހާ ކޯޓުތަކެއްގެ މުވައްޒަފުން އެއްކޮށް ހިމެނޭގޮތަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޑީޖޭއޭއާއެވެ. . މީގެ ކުރިން، ދެފަހަރެއްގައި ފުޓްސަލް މުބާރާތްތަކުގެ ފައިނަލުގައި ޕީޖީ އޮފީހުން ޑީޖޭއޭ އަތުން ބަލިވެފައިވެއެވެ. މިއީ، "ތަރޑް ޓައިމް" ލަކީއެވެ! 

 • 14 އޮގަސްޓް 2023

  ރައީސް ޔާމީންގެ ޖޫރިމަނާ އަދަބު ތަންފީޛްކުރުން ފަސްކުރި އަމުރާ ގުޅޭ

  ވ. އާރަށް ކުއްޔަށްދިނުމުގެ މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން ރިޝްވަރު ހިފުމާއި މަނީ ލޯންޑްރިނގްގެ ކުށް ސާބިތުވެ, މއ. ކާމިނީހުޅަނގުގެ, ޢަބްދުالله ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް 11 އަހަރަށް ޖަލަށްލުމާއެކު 5 މިލިއަން  ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޚުކުމް ކުރައްވާފައިވަނިކޮށް އެ ޙުކުމް ތަންފީޛްކުރުން ފަސްކުރުމުގެ އަމުރަށް އެދި 07 އޮގަސްޓް 2023 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

  އެ އަމުރާ ގުޅިގެން މި އޮފީހުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ވަކާލާތުކޮށްފައިވާނީ ޖިނާއީ ޙުކުމެއްގެ އަދަބާމެދު ޢަމަލުކުރުމަށް ޤާނޫނު ދަންނަނީ އެއް އުޞޫލުތަކަކަށް ކަމަށްވާތީ, ޖަލު އަދަބުވެސް ޖޫރިމަނާ އަދަބުވެސް ތަންފީޛްކުރުން ފަސްކުރާނެ ތަނެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމަވާފައިވަނީ ޖަލު އަދަބު ތަންފީޛްކުރުން ފަސްކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދެވެން ނެތްކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޖޫރިމަނާ އަދަބު ފަސްކުރުމުގެ ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރުއްވާފައިވެއެވެ.

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނެރުއްވާފައިވާ އަމުރަކީ ވަގުތީ އަމުރެއްކަމަށްވެފައި, ހުށަހެޅިފައިވާ އިސްތިއުނާފީ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް 16 އޮގަސްޓް 2023 އަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާތީ, އިސްިތިއުނާފީ މައްސަލައާމެދު ގޮތެއް ނިމުމުން ވަގުތީ އަމުރުވެސް ނިމުމަކަށް އަންނާނެތީ, ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނެރުއްވާފައިވާ ޙުކުމް ތަންފީޛްކުރުން ފަސްކުރުމުގެ އަމުރު އިސްތިއުނާފު ނުކުރުމަށް ނިންމައިފީމެވެ.

 • 13 އޮގަސްޓް 2023

  "ޚަބަރު ފީތާ" އާއެކު އައު މީޑިއާ ވެބްސައިޓެއް ތަޢާރަފްކުރުން

  https://hushameem.com/blogs/feetha

  ޕީޖީ އޮފީހަށް 15 އަހަރުވީ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ޕީޖީ އޮފީހުގެ މީޑިއާ ވެބްސައިޓެއް، އޮފީހުގެ އަމިއްލަ "ޓްވިޓަރ" ފީޗަރާއެކު އުފައްދައިފީމެވެ. އަޅުގަނޑުމެން އެއަށް ކިޔީ "ޚަބަރުފީތާ" އެވެ. ޕީޖީ އޮފީހުން ޢާންމުންނަށާއި ނޫސްވެރިންނަށް ފޯރުކޮށްދޭން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތައް، މިވެބްސައިޓުގެ "ޚަބަރުފީތާ" ތަކުގައި ދާނީ "ފީތާ" ކުރަމުންނެވެ. ކުރީގެ ފީތާތަކާ ގުޅުވައިގެންވެސް އައު ފީތާ ލިޔެވޭނެއެވެ. ޓެގް ކޮށްފައި ހުންނަ ފީތާތައް އެއް ތަނަކުން ފެންނަ ގޮތްވެސް ހުންނާނެއެވެ. ނޫސްވެރިންނަށް ކުރީގެ ޚަބަރުތަކާއި ފަސްފަހަތް ހޯދަން އިންތިހާއަށް ފަސޭހަވާނެއެވެ.

 • 09 އޮގަސްޓް 2023

  އިންތިޚާބާބެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް ލެތުން ވެބްސައިޓަށް އެޅުން

  އިންތިޚާބުތަކުތަކާބެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް، ޕީޖީ އޮފީހުގެ ލެތުން ވެބްސައިޓުން ފެންނަ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މިއީ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އެދިވަޑައިގަތުމަކަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތެކެވެ. މިއާއެކު، އިންތިޚާބާބެހޭ ހުރިހާ ޤާނޫނަކާއި ގަވާއިދެއްގެ އެންމެ ފަހުގެ އަދާހަމަ ކުރެވިފައި އޮތް ގޮތް، ބަހަކުން، ނުވަތަ ނަންބަރަކުން ނުވަތަ ޢިބާރާތަކުން ވިޔަސް ހޯދައިލެވޭނެއެވެ. ދިރާސާ ކުރާ މީހަކަށް، ނޯޓްސްއާއި ބުކްމާރކްވެސް ކުރެއްވޭނެއެވެ.

  ވެބްސައިޓު ބައްލަވައި ލެއްވުމަށް، ތިރީގައިމިވާ ލިންކަށް ފިއްތަވައިލައްވާށެވެ.

  https://lethun.pgo.mv 

 • 31 ޖުލައި 2023

  https://hushameem.com/blogs/kushugerecord

  ބައެއް ކަހަލަ ވަޒީފާތައް، ކުށުގެ ވެށިން ނުކުންނަން މަސައްކަތްކުރާ މީހަކަށް ނުދެވުނަސް، އެފަދަ މީހުންނަށް ދެވޭނެ ވަޒީފާތަކެއް ބަލައި، އެ ވަޒީފާތައް އެމީހުންނަށް ދިނުމަކީ، މުޖްތަމަޢުގެ ޙައްޤުގައިވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން އެފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހިފާނެއެވެ. އަނެއް ބަޔަކު 'ރިލެޕްސް' ވާނެއެވެ. ނަމަވެސް، ބަޔަކު 'ރިލެޕްސް ވެ' ކުށަށް އަނބުރާ ހިނގައިދާނެއަތީ، އެފުރުޞަތު ހުރިހާ މީހުންނަށް ބަންދުކުރުމަކީ ބުއްދިވެރިން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ނޫނެވެ.

 • 12 ޖުލައި 2023

  އިތުރަށް ސާފުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ދަންނަވަން:

  1. އަލުން ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި އަނބުރާ ގެންނައުމަށް އެދިފައިވާނީ އަޙްމަދު ކުރިކް ރިޟާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާތައް އެކަނި.

  2. އަޅުގަނޑުމެން އެދިފައިވާނީ އަލުން ހުށަހަޅާ ގޮތަށް އަނބުރާ ގެނައުމުގެ ހުއްދައަކަށް, މި މަރުޙަލާގައި އޮތް ދަޢުވާއެއް މިފަދައިން އަނބުރާ ގެނެވޭނީ ކޯޓުން ހުއްދަ ދެއްވައިފިނަމަ.

  3. ކުރިކް ރިޟާގެ ބައި އަނބުރާ ގެންނަނީ މިވަގުތަށް މަޑުޖައްސާލުމަށްޓަކައި, ޙާލަތު ބަދަލުވުމުން އަދި ސާފުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ސާފުވުމުން އަލުން ދަޢުވާ ކުރިއަށް ގެންދާނެ.

  • 12 ޖުލައި 2023

   2015 ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި އެމްއެމްޕީއާރސީ މެދުވެރިކޮށް ރ. ފުއްގިރި ޓޫރިޒަމް ބޭނުމަށް ދޫކުރުމުގެ މުޢާމަލާތުގައި ރިޝްވަތު ހިފައި މަނީ ލޯންޑަރކުރި މައްސަލައިގައި ދަޢުވާލިބޭ, މއ.ކުރިކީލަހހިޔާ, އަޙްމަދު ކުރިކް ރިޟާގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މެޑިކަލް ޑޮކިއުމަންޓްތަކަކާ ގުޅިގެން އެ މައްސަލަ ކޯޓުގެ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ނުވެއެވެ.

   އަދި އަޙްމަދު ކުރިކް ރިޟާގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ދިފާޢީ ހެކިތަކެއްގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ފުލުހުންގެ ގެންދަނީ އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތައް ބަލަމުންނެވެ.

   އަޙްމަދު ކުރިކް ރިޟާގެ ބައިގައި ދިމާވި މި ޙާލަތާ ގުޅިގެން އެބައި ވަކިން ކޯޓުގައި ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ ގޮތެއް އޮތްތޯ ބެލިއިރު އެ މަގު ޤާނޫނީ ގޮތުން އޮތީ ބަންދުވެފައެވެ. 

   އެހެންކަމުން މި މައްސައަކީ ޢާންމު މަސްލަޙަތު މަތީ މިންވަރަކަށް އެކުލެވޭ މައްސަލައަކަށްވެފައި, މިފަދަ މައްސަލައެއްގައި ދަޢުވާލިބޭ އެކެއްގެ ބައިގައި ދިމާވި ޙާލަތަކާ ކޯޓުގެ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވި ވުމަކީ ޢާންމު މަސްލަޙަތު އޮތް ގޮތް ކަމަށް ނުފެންނާތީއާއި, އަޙްމަދު ކުރިކް ރިޟާ ހުށަހެޅި ހެކިތަކާ ގުޅިގެން އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބެލުމަށް, އަޙްމަދު ކުރިކް ރިޟާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާތައް މިވަގުތަށް މަޑުޖައްސާލުމަށްޓަކައި, އެ ދަޢުވާތައް ފަހުން ހުށަހަޅާ ގޮތަށް ކޯޓުން އަނބުރާ ފޮނުއްވައިދެއްވުމަށް ވާނީ ދަންނަވާފައެވެ.

 • 12 ޖުލައި 2023

  2015 ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި އެމްއެމްޕީއާރސީ މެދުވެރިކޮށް ރ. ފުއްގިރި ޓޫރިޒަމް ބޭނުމަށް ދޫކުރުމުގެ މުޢާމަލާތުގައި ރިޝްވަތު ހިފައި މަނީ ލޯންޑަރކުރި މައްސަލައިގައި ދަޢުވާލިބޭ, މއ.ކުރިކީލަހހިޔާ, އަޙްމަދު ކުރިކް ރިޟާގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މެޑިކަލް ޑޮކިއުމަންޓްތަކަކާ ގުޅިގެން އެ މައްސަލަ ކޯޓުގެ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ނުވެއެވެ.

  އަދި އަޙްމަދު ކުރިކް ރިޟާގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ދިފާޢީ ހެކިތަކެއްގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ފުލުހުންގެ ގެންދަނީ އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތައް ބަލަމުންނެވެ.

  އަޙްމަދު ކުރިކް ރިޟާގެ ބައިގައި ދިމާވި މި ޙާލަތާ ގުޅިގެން އެބައި ވަކިން ކޯޓުގައި ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ ގޮތެއް އޮތްތޯ ބެލިއިރު އެ މަގު ޤާނޫނީ ގޮތުން އޮތީ ބަންދުވެފައެވެ. 

  އެހެންކަމުން މި މައްސައަކީ ޢާންމު މަސްލަޙަތު މަތީ މިންވަރަކަށް އެކުލެވޭ މައްސަލައަކަށްވެފައި, މިފަދަ މައްސަލައެއްގައި ދަޢުވާލިބޭ އެކެއްގެ ބައިގައި ދިމާވި ޙާލަތަކާ ކޯޓުގެ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވި ވުމަކީ ޢާންމު މަސްލަޙަތު އޮތް ގޮތް ކަމަށް ނުފެންނާތީއާއި, އަޙްމަދު ކުރިކް ރިޟާ ހުށަހެޅި ހެކިތަކާ ގުޅިގެން އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބެލުމަށް, އަޙްމަދު ކުރިކް ރިޟާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާތައް މިވަގުތަށް މަޑުޖައްސާލުމަށްޓަކައި, އެ ދަޢުވާތައް ފަހުން ހުށަހަޅާ ގޮތަށް ކޯޓުން އަނބުރާ ފޮނުއްވައިދެއްވުމަށް ވާނީ ދަންނަވާފައެވެ.

 • 11 ޖުލައި 2023

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް ހަތިޔާރަކުން ހަމަލާދިންކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުގައި ހުއްޓައި 6 ޖުލައި 2023 ގައި އިބްރާހިމް އަބްދުﷲ ކިޔާ މީހަކު ބަންދުން ދޫކޮށްލި މައްސަލަ 9 ޖުލައި 2023 ގައި ދިވެހިރާޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފިން

 • 22 ޖޫން 2023

  ރ. ދުވާފަރު ކައުންސިލުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާޢަތްތަކާ ޚިލާފަށް ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ ޕާސަނަލް އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރުމާއި، ނަގުދު ފައިސާ އިން އެއްވެސް ހުއްދައެއް އަދި ލިޔެކިޔުމެއް ނެތި ކައުންސިލަރުންނަށާއި، އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށާއި، މުވައްޒަފުންނަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު މައްސަލައިގައި، ދަޢުވާކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 97 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނަސޭހަތުގެ އެއްބަސްވުމެއް ހަދައިފީމެވެ.

  ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން:

  1. ރ. ކަނދޮޅުދޫ، ދޯރެންސީވިލާ، ޙަސަން ޙަކީމް

  2. ރ. ދުވާފަރު، ޒަމާނީގެ، އިޒްމީލް އަޙްމަދު

  3. ރ. ކަނދޮޅުދޫ، ނިޔާމަ، ޒުހުދާ އާދަމް

  4. ރ. ކަނދޮޅުދޫ، ދިލްސާދުގެ، އާމިނަތު ޞަލާޙު

  5. ރ. ދުވާފަރު، ވިލެޖް، މުޙައްމަދު ޝާމް

  6. ރ. ކަނދޮޅުދޫ، ހުސްނުހީނާގެ، މުޙައްމަދު ނާޞިޙް

  7. ރ. ކަނދޮޅުދޫ، ރިހިތަޅާގެ، މުޙައްމަދު ޢަލީފުޅު

  މި މީހުން ތަޙުޤީޤުގައި އިޢުތިރާފުވެ، މި އޮފީހާއެކު ނަސޭހަތުގެ އެއްބަސްވުމެއް ހެދުމަށް އެދިފައިވެއެވެ. މިކަމުގައި މި އޮފީހުން ރިޢާޔަތްކުރި ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑާއި، މައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތާއި، ކުށުގެ ޢަމަލުގައި ބައިވެރިވުން އޮތް މިންވަރާއި، ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުން އަދާކުރަމުންދާ ޒިންމާތަކާއި، ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކޮށްދީފައިވާ މުއްދަތާއި، ދައުލަތަށް ބަދަލު ލިބިފައިވުމާއި، މައްސަލާގައި ދަޢުވާއެއްކޮށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިނަމަ ކަނޑައެޅިދާނެ އަދަބަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާނެއެވެ.

  މި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގައި އިތުރު ކުށެއް ނުކުރުމަށް ޝަރުތުކޮށް، އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުތުތަކާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް ކުށުގެ ދަޢުވާ އުފުލޭނެކަން މި އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.

 • 22 ޖޫން 2023

  https://online.pgo.mv

  މި އޮފީހުން ޢާންމުންނާއި އިދާރާތަކަށް ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތައް އިތުރު ހަރުފަތަކަށް ގެންގޮސް, އަވަސްކަމާއި ފަސޭހަކަމާއެކު ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް މަގުފަހި ކުރުމުގެ ގޮތުން އައު ވެބްސައިޓެއް ތަޢާރަފްކޮށްފީމެވެ. މި ވެބްސައިޓު ފަރުމާކޮށްފައިވާނީ ސިޓީބިޓީ ބަދަލުކުރުން, ކުށުގެ ރެކޯޑު ފޯމު ހިމެނޭގޮތުން އެކި ފޯމުތައް މި އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމުގެ ކަންކަން މާ ފަސޭހަވާނެގޮތަށެވެ.

  http://pgoffice.gov.mv/newsletter/8/article/30

  މި ވެބްސައިޓާގުޅޭ އިތުރު މަޢޫލޫމާތު މި ލިންކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

 • 22 ޖޫން 2023

   

  https://express.adobe.com/page/zKDYMwISqcltW/

  މި އޮފީހުގެ ނިއުސްލެޓަރ - ޢުންޞުރު ގެ ތިންވަނަ ޢަދަދު މިއަދު ނެރެފީމެވެ.

  މި ނިއުސްލެޓަރގައި ހިމެނޭ ބައިތައް.

  - ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ގަލަމުން - ޕީޖީ އޮފީސް ލާމަރުކަޒީކުރުން

  - ހަތަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ހަފްތާގެ ކާމިޔާބީ

  - ޖަމާޢަތް ހަދައިގެން މީހަކު މެރުން

  - ޑިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޝަނާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

  - ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާ ހެކިންނަކީ އެންމެ ފުރިހަމަ ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭތަ؟

  - ތަފާސްހިސާބަށް ބަރޯސާވެ ނިންމުންތައް ނިންމުން

  - އިންތިޚާބީ ކުށްތައް

   

 • 14 ޖޫން 2023

  http://pgoffice.gov.mv/storage/app/media/Ali Waheed press release 14.06.2023.pdf

  Hdh. Kulhudhuffushi, Bandharu, Ali Waheed ge mahchah kuri dhauvaa thakaa gulhey

 • 04 ޖޫން 2023

  ޕީޖީ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން މަޖާކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ހަރަދުގައި ޕެރެޑައިސް ރިސޯޓަށް ދަނީ

  ދިޔަރެސް އެވެ. ކިޔުނު ނޫހެއްގައި މި އޮފީހާ ގުޅޭގޮތުން ލިޔެފައިވާ އިސްވެ ދެންނެވުނު ސުރުޚީއާއި، އެސުރުޚީގެ ދަށުން ލިޔެފައިވާ ވާހަކަތަކަކީ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ތަޞައްވުރެއް އުފެދޭގޮތަށް ލިޔެފައިވާ ވާހަކަތަކެއް ކަމާއި، ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ޕީޖީ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން ތަކެއް ނުވަތަ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ރިސޯޓަށް ދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި ނުވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

 • 03 ޖޫން 2023

  20 މާރިޗު 2023 ދުވަހުގެ ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެއްގައި ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު، ޗީބޯ ކެފޭ ކައިރިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދަތުރުފުޅުކުރައްވަމުން ގެންދެވި މޮޓޯކޭޑް އަށް ހުރަސްއަޅައި، އަޑުގަދަކޮށް ޢާއްމު މަޞްލަޙަތު ނަގާލައި، ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅިކަމަށް ތުޙުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައިގައި،

  ހުޅުމާލެ. 11328 ގޯތި، މުޙައްމަދު ޢައްބާސްއާއި، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 9151، އަޙްމަދު ރަޝީދުއާއި، ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް 06-2-154، އަޙްމަދު ޢަޒީލްގެ މައްޗަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 533 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ 31 މޭ 2023 ދުވަހު އަދި،

  ގއ. ދެއްވަދޫ، އެސްޓަންވިލާ، އަޙްމަދު ސިނާންއާއި، ށ. ބިލެތްފަހި، ސޭޑީކޯނަރ، މަރްޔަމް މާޝާގެ މައްޗަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު 615 މާއްދާގެ ދަށުން ޢާންމު މަސްލަޙަތަށް ގެއްލުންހުރި ޢަމަލެއް ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއާއި، އެ ޤާނޫނުގެ 533 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ، 16 މޭ 2023 ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފީމެވެ.

 • 30 މޭ 2023

  14 ޖަނަވަރީ 2023 ދުވަހުގެ 00:35 ހާއިރު އިއްޒުއްދީން މަގުގައި ހުންނަ ކެފޭ ޑި ޕަބްލިކް ތެރޭގައި ބަޔަކު މާރާމާރީ ހިންގައި، އެތަނުގައި ހުރި މީހަކަށް ތޫނުއެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒަޚަމްކޮށްލާފައިވާ މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހެއްކަމަށްވާ ސ.މަރަދޫފޭދޫ، ރަށްދެބައިގެ، އިބްރާހީމް ފައިޙް ނިޡާމު ކޯޓު އަމުރެއްގެ ހައްޔަރުކުރުމަށްޓަކައި އޭނާ ހޯދާ ނުފެނިގެން، 15 ފެބްރުވަރީ 2023 ދުވަހު މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ފުލުހުން އިއުލާންކޮށްފައިވަނިކޮށް ބަޔަކު އިބްރާހީމް ފައިޙް ނިޡާމު ހައްޔަރުކުރިއަނުދިނުމަށްޓަކައި ފޮރުވައިގެން ގެންގުޅުނު މައްސަލައިގައި އަންނަނިވި ދަޢުވާތައް ކުރުމަށް 30 މޭ 2023 ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފީމެވެ.

  ލ. ގަން، ތުނޑި، ނެވަރކޯން، ޢަބްދުﷲ ޖުނައިދުއާއި، ރ. ކަނދޮޅުދޫ، ފީރޯޒުގެ، މުޙައްމަދު ޝަބީބްގެ މައްޗަށް

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 536 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން، ކުށެއް ކޮށްފައިވާ މީހަކު ހައްޔަރުކުރިއަނުދިނުމަށްޓަކައި، ކުށްކޮށްފައިވާ މީހާ ތަނެއްގައި ބެހެއްޓުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ.

  14 ޖަނަވަރީ 2023 ދުވަހު ކެފޭ ޑި ޕަބްލިކްގައި ހިންގި މާރާމާރީގެ މައްސަލައިގައި 21 މާރިޗު 2023 ދުވަހު އިބްރާހީމް ފައިޙް ނިޡާމު ހައްޔަރުކޮށް، އޭނާގެ މައްޗަށް އަންނަނިވި ދަޢުވާތައް ކުރުމަށް 19 އެޕްރީލް 2023 ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ. 

  ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 9 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުން

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 120 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ގައިގާ އަތްލުން

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 532 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ޤާނޫނު ތަންފީޛްކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތައް ޤަޞްދުގައި ހުރަސްއެޅުން

   އަދި ހަމަ އެ މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން ހ. ދިއްގާމާގެ، ޢަލީ ފާރިޟްއާއި، މއ. އާދިއްޕަރު، މާއިން މުޙައްމަދު ޢަޒީމްގެ މައްޗަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 120 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ގައިގާ އަތްލުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ކުރުމަށް 30 މާރިޗު 2023 ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.

 • 17 މޭ 2023

  ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ސެކްޓަރ ހައި ލެވަލް ކޮންފަރެންސް ބޭއްވުން

  ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންގެ ހިމެނޭ ގޮތަށް "ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ސެކްޓަރ ހައި ލެވަލް ކޮންފަރެންސް" ބާއްވައިފިއެވެ.

  މިއީ މި އޮފީހާއި ޔުނިސެފް ގުޅިގެން އޮސްޓްރޭލިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ކުރިއަށްގެންދާ "ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ޑޭޓާ މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް" ގެ ދަށުން ބޭއްވި ކޮންފަރެންސްއެކެވެ.

  މި ކޮންފަރެންސްގެ މަޤްޞަދަކީ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި ޑޭޓާ ބަދަލުކުރުމުގެ ކަންކަން އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް އެއްގޮތް ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް, މި ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ މުއައްސަސާތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަކީ ތަފާސްހިސާބާއި މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި ނިންމާ, އެއްގޮތް ނިންމުންތަކެއްކަމަށް ހެދުމެވެ.

  މި ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވި މުއައްސަސާތައް:

  1.      ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

  2.      ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް

  3.      މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް

  4.      އެޓާރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

  5.      ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

  6.      އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

  7.      ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން

  8.      ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބޮޑްސްޕާރސަންގެ އޮފީސް

  9.      ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

  10.  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

  11.  މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް

  12.  މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

  13.  ޔުނިސެފް

  14.  އޮސްޓްރޭލިއާ ހައިކޮމިޝަން

  ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވި އެއް ދުވަހުގެ މި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ 17 މޭ 2023 ދުވަހު ހޮޓެލް ޖެންގައެވެ.

  "އެވިޑެންސް ބޭސްޑް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިސިޝަން މޭކިން އިން ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ސެކްޓަރ" ގެ ނަމުގައި، މި އޮފީހުން އޮސްޓްރޭލިޔާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި، ޔުނިސެފާއި، މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސްގެ ފަންނީ އެހީތެރިކަމާއެކު ހިންގާ ޑޭޓާ މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓުގައި ހިމެނެނީ މުހިންމު ތިން ބައެކެވެ.

  1.      ޑޭޓާ ޕްލޭނެއް ހެދުމާއި، ޑޭޓާ ބޭނުންކޮށްގެން، ސިޔާސަތު ބައްޓަންކުރާނެ ގޮތާބެހޭ ޚާއްޞަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.

  2.      ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާތައް ހިމެނޭ އިންޓަގްރޭޓެޑް ޑޭޓާބޭސްއެއް އުފެއްދުން.

  3.      ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ އިދާރާތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ޢާންމުންނަށް ފެންނާނެ ޕަބްލިކް ސްޓެޓިސްޓިކްސް ޕޯޓަލެއް ހެދުން.

  މި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޑޭޓާ ޕްލޭނެއް ހެދުމާއި، ޑޭޓާ ބޭނުންކޮށްގެން، ސިޔާސަތު ބައްޓަންކުރާނެ ގޮތާބެހޭ ޚާއްޞަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް 20 ފެބްރުވަރީ 2023 އިން ފެށިގެން 23 ފެބްރުވަރީ 2023 ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައެވެ.

  މި ކޮންފަރެންސްގައި ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާތަކުގެ މެދުގައި ޑޭޓާ ޙިއްސާ ކުރެވޭ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ "ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ޑޭޓާބޭސް" ލޯންޗްކޮށްފައިވެއެވެ. މި ޑޭޓާބޭސް ލޯންޗްކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ފައިޞަލް ނަސީމެވެ.

  މި ކޮންފަރެންސްގައި, މިއަދު މި އިފްތިތާހު ކުރި "ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ޑޭޓާބޭސް" ގެ ތެރެއިން މި އޮފީހާއި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ ދެމެދު މައުލޫމާތާއި ތަފާސްހިސާބު ބަދަލުކުރުމުގެ ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވެއެވެ.

 • 14 މޭ 2023

  ވ. އާރަށް ކުއްޔަށްދިނުމުގެ މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ކުށުގެ ދަޢުވާގައި ހިމެނޭ ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާ ދައުލަތަށް ނެގުމުގެ ބައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް 07 މޭ 2023 ދުވަހު ހުށަހަޅައިފީމެވެ.

  މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ލޯންޑަރކުރިކަމަށް ސާބިތުވެފައިވާ 1 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރާއި، އެ ފައިސާއާ އެއްކޮށްފައިވާ 2،413،230 (ދެމިލިއަން ހަތަރުލައްކަ ތޭރަހާސް ދުއިސައްތަ ތިރީސް) އެމެރިކާ ޑޮލަރާއި މި ފައިސާ އިންވެސްޓްކޮށްގެން ލިބިފައިވާ މަންފާ އެވެ.

  ފަސްފަހަތް:

  މި މައްސަލަ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއިރު އިސްވެ ދެންނެވުނު ފައިސާ ދައުލަތަށް ނަގައިދިނުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދެއްވުމަށް އެދިފައިވާނެއެވެ. ނަމަވެސް މައްސަލަ ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމަވައި ޙުކުމްކުރެއްވިއިރު މި ފައިސާއާމެދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަކި ގޮތެއް ނިންމަވާފައިނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން އެކަން ސިޓީއަކުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް، ދެން ކުރިއަށްދާންވީގޮތް ސާފުކޮށްދެއްވުމަށް އެދުމުން، "ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދަލާއި ފައިސާ ދައުލަތަށް ނެގުން" ގެ އަމުރެއް އެކޯޓުން ނެރުއްވާފައިވެއެވެ. އަދި އިސްވެ ދެންނެވި އަމުރު ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ އިސްތިއުނާފުކުރުމުން އެ އަމުރު ބާޠިލުކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވެއެވެ.

  މި މައްސަލަ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާނީ ހައިކޯޓުގެ އިސްވެ ދެންނެވުނު ޤަޟިއްޔާއިން އިސްވެ ދެންނެވުނު ކޯޓު އަމުރު ބާޠިލުކުރެއްވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

 • 08 މޭ 2023

  ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކުރާ ޖިނާއީ ކުށްތަކުގެ މައްސަލަތައް މި އޮފީހުގެ ފުވައްމުލައް ގޮފިން ބަލައިގަންނަން ފަށައިފީމެވެ.

  މީގެ ކުރިން ފުވައްމުލަކުގައި ތަޙުޤީޤުކުރާ ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ބަލައިގަންނަމުން ދިޔައީ މި އޮފީހުގެ އައްޑޫ ގޮފިންނެވެ. ފުވައްމުލަކަށް ސިޓީއަކަށް ބަދަލުވުމާއެކު މި އޮފީހުގެ އަމާޒަކަށްވީ ފުވައްމުލަކުގައި ޤާއިމުވެތިބި ތަޙުޤީޤީ އިދާރާތަކާ ގާތުން މަސައްކަތް ކުރުމެވެ. އެގޮތުން 2022 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މި އޮފީހުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރަކު ފުވައްމުލަކުގައި ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. މިހާރު އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއެކު މައްސަލަ ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމުވެސް ވާނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

  މީގެ ސަބަބުން ފުވައްމުލަކުގައި ކުރާ ޖިނާއީ ކުށްތަކުގެ މައްސަަލަތައް އިތުރަށް އަވަސްވެގެންދާނެއެވެ.

  އަމާޒަކީ މި އޮފީހުގެ ފުވައްމުލަކު ގޮފިން ފެންވަރު ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތަކެއް ތަޙުޤީޤީ އިދާރާތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. އަދި ފުވައްމުލަކުގައި އަމަން އަމާންކަން ޤާއިމުކުރުމަށް ފުލުހުންނާއި ސިޓީކައުންސިލް އަދި މުއައްސަސާތަކުން ކުރައްވާ މަސައްކަތަށް ވީހާވެސް ގާތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

 • 26 އެޕްރީލް 2023

   

  މއ. ހަނީސަކްލް-1، ޙުސައިން ޝިފާޢު، އިތުރު މީހަކާ ބައިވެރިވެގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕަމަންޓްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއެއްކަމުގައިވާ "ކިންގްޑަމް އޮފް ފުރުޓްސް" މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ މުދާ ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް އެ މުދަލަށް ބޭރު ކުންފުނިތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމުގައި މަކަރާއިޙީލަތް ހަދާފައިވާ މައްސަލައިގައި މއ. ހަނީސަކްލް-1، ޙުސައިން ޝިފާޢުގެ މައްޗަށް އަންނަނިވި ދަޢުވާތައް ކުރުމަށް 26 އެޕްރީލް 2023 ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފީމެވެ.

  1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 310 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، އެނގިހުރެ ޞައްޙަނޫން ލިޔުމެއް ދިނުމުގެ ކުށުގެ 09 (ނުވައެއް) ދަޢުވާ.

  2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 212 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، މަކަރާއި ޙީލަތް ހެދުމުގެ ކުށުގެ 07 (ހަތެއް) ދަޢުވާ.

  3. މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު 53 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ކުށުގެ 07 (ހަތެއް) ދަޢުވާ.

  އެކު ޖުމްލަ 23 (ތޭވީސް) ދަޢުވާ.

  މި ދަޢުވާތައް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ މަދުވެގެން 38 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް އަންނާނެއެވެ.

  މީނާ މި ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގާފައިވަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެކި ކުންފުނިތަކުން މީނާ ގަނެފައިވާ ތަކެއްޗަށް ފައިސާ ދިންކަމަށް ދެއްކުމުގެ ގޮތުން ޞައްޙަނޫން ލިޔުން އުފައްދައި ހުށަހަޅައިގެންނެވެ. 

   

  މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފައިސާގެ އަދަދަކީ 123،844.54 (އެއްލައްކަ ތޭވީސްހާސް އައްސަތޭކަ އައްޑިހަ ހަތަރެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް ހަތަރެއް) އެމެރިކާ ޑޮލަރެވެ. ދިވެހި ރުފިޔާއިންނަމަ 1،909،682 (އެއް މިލިއަން ނުވަލައްކަ ނުވަހާސް ހަސަތޭކަ އައްޑިހަ ދޭއް) އެވެ.

  މި ފައިސާ ދައުލަތަށް ނަގައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.

   

 • 17 އެޕްރީލް 2023

  ދިޔަރެސް ނޫހުގައި، "ނުފޫޒު ނެތްނަމަ ޔާމީން މިނިވަންވާނެކަމަށް ދޭހަވާ މޭރުމަކުން ޕީޖީ ވާހަކަދެއްކެވި" ކަމަށް، ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވި ވާހަކައަކީ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގެކެވެ.

  މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމަކީ، ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީޢަތުގެ ކަންކަން ހިނގަމުންދާގޮތާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް، ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީއިން އެދިވަޑައިގެން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ.

  މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިސްތިއުނާފު މައްސަލަ އަވަހަށް ނިމުމަކީ ޕީޖީ އޮފީހުންވެސް އެދޭ ގޮތްކަމަށް ޕީޖީ ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް، މިމައްސަލަ މިހާރުވެސް ލަސްވެފައި އޮތީ ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން އިސްތިއުނާފު ނުކުތާތައް ލިޔުއްވައި، ހުށަހެޅުއްވުންވެސް ލަސްވެފައި އޮތުމުން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް، މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ގެންގޮސް، މައްސަލައިގައި އަވަހަށް ޙުކުމެއް ކުރުމަށް، ޕީޖީ އޮފީހުން އެއްބާރުލުން ދޭންޖެހޭ ހަމަ ކޮންމެ ކަމެއްގައި އެއްބާރުލުން ދޭނެކަމަށް ދެންނެވިއެވެ.

  ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒާބެހޭ ގޮތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަކީ، ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ މެމްބަރުން އަމިއްލަފުޅަށް ފައުޅުކުރެއްވި ޝުޢޫރެކެވެ. އެކަމަކީ މިއޮފީހުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށް ނުވާތީ، އެ ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން މިއޮފީހުން ކޮށްދެވޭނެ ކަމެއް ނެތްކަމަށް ދެންނެވިއެވެ.

  ވ. އާރަށުގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތުން އޮތީ ޙުކުމެއް ކޮށްފައެވެ. އެ ޙުކުމް، މަތީ މަރްޙަލާގެ ކޯޓަކުން ބަދަލުނުކުރާހާ ހިނދަކު، އެ ޙުކުމަކީ ޞައްޙަ، ޤާނޫނީ ބާރު ލިބިގެންވާ، ޙުކުމެކެވެ. މިޙާލަތުގައި ރައީސް ޔާމީނަކީ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ ޤައިދީއެކެވެ. ޤައިދީންގެ ޝަކުވާތައް ބަލާ އިދާރާއަކީ ކަރެކްޝަންސް ސަރވިސްކަމަށްވާތީ، ރައީސް ޔާމީންގެ ބަންދުގެ ޙާލަތާ ގުޅޭގޮތުން ހުރި ޝަކުވާތައް، ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ.

 • 22 މާރިޗު 2023

  https://bit.ly/UNSURU-March_2023

  PGO quarterly newsletter “Unsuru” March 2023 issue is out now.

  This issue contains information on:

  - Conditional cautioning and plea agreements

  - ‘Aamahi’ website - information on day-to-work of PGO

  - Highlights on Evidence Act

  - Training programmes of PGO

 • 03 މާރިޗު 2023

  28 ޑިސެންބަރު 2022 ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ފިއުލް ޕަވަރ ކުންފުނީގެ "ހެދޭކުރި" ދޯނީގައި މަސައްކަތްކުރާ ބަނގަލަދޭޝް ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ މޮހައްމަދު ލިޓޮން އަދި ގދ. ތިނަދޫ، މަނާރު، މުޙައްމަދު ނިޡާމް "ހެދޭކުރި" ދޯނީގައި ވިލިމާލެއިން ފުރައިގެން ދިއުމަށްފަހު، އޭގެ ފަހުން މޮހައްމަދު ލިޓޮންއަށް ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިފައިވާ މައްސަލައިގައި ގދ. ތިނަދޫ، މަނާރު، މުޙައްމަދު ނިޡާމްގެ މައްޗަށް އަންނަނިވި ދަޢުވާތައް ކުރުމަށް 02 މާރިޗު 2023 ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފީމެވެ.

  1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގެ 110 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ހަވާލާދީ، އެ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން، ޤަޞްދުގައި މީހަކުމެރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ.

  އަސާސީ އަދަބު: 10 އަހަރަށް ޖަލަށްލުން / ޤިޞާޞްއާއި ދިޔަ

  2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގެ 211 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ހަވާލާދީ، 210 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ 2 ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން، ވައްކަންކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ.

  އަސާސީ އަދަބު: 1 އަހަރާއި 7 މަހާއި 6 ދުވަހަށް ޖަލަށްލުން.

  3. މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 107 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޙަވާލާދީ، އެ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން، ޑައިމޯފިނުން މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ.

  އަދަބު: 15 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމާއެކު 25,000 (ފަންސަވީސްހާސް) ރުފިޔާއިން ފެށިގެން 500,000 (ފަސްލައްކަ) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން.

   

  މުހައްމަދު ނިޡާމް، މުޙައްމަދު ލިޓޮން މަރާލާފައިވަނީ މުޙައްމަދު ލިޓޮން އަތުގައި ހުރި ފައިސާތަކެއްގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށް ހޯދިފައިވޭ. މުޙައްމަދު ލިޓޮން މަރާލާފައިވަނީ މުހައްމަދު ލިޓޮންއަށް ނޭނގި ހުއްޓައި، ކ.ގަލުފަޅު ކިޔާ ސަރަޙައްދު ކައިރިއަށް މޫދަށް، އޭނާ ކޮށްޕާ ވައްޓާލައިގެން. މިކަން ހިނގާފައިވަނީ 28 ޑިސެންބަރު 2022 ދުވަހުގެ 19:00 އާއި، 20:30 އާ ދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައި. ހެދޭކުރި ދޯނީގައި ހުރި މުޙައްމަދު ލިޓޮންގެ 51000 (ފަންސާސް އެއްހާސް ރުފިޔާ) އަށް ވުރެ ގިނަ ފައިސާ، މުޙައްމަދު ނިޡާމް ވަގަށް ނަގާފައިވޭ. މަސްތުވާތަކެތިން މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ދަޢުވާ ކޮށްފައިވާނީ މި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި މުޙައްމަދު ނިޡާމް ކުއްޔަށް ހިފައިގެން އުޅޭ މއ.ޝާދީވިލާ އުތުރުބައިގެ ކޮޓަރިއެއް ފުލުހުން ބަލައި ފާސްކުރިއިރު، ބަރުދަނުގައި ޖުމްލަ 3.2565 ގްރާމް ޑައިމޯފިން ފެނިފައިވާތީ. މުޙައްމަދު ނިޡާމް މަސްތުވާތަކެތި ގަނެފައިވަނީ ހެދޭކުރި ދޯނިން ވަގަށްނެގި ފައިސާއިންކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ.

 • 28 ފެބުރުވަރީ 2023

  ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ތަކެތި ހޯދުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާ ދެމެދު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތަށް ތަކެތި ފޯރުކޮށް ނުދެވުމުގެ ސަބަބުން ލިކްއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސްގެ ގޮތުގައި ކަނޑަންޖެހޭ 2.54 މިލިއަން ރުފިޔާ އުނިނުކޮށް ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ފައިސާ ދީފައިވާ މައްސަލައިގައި އަންނަނިވި ދަޢުވާތައް ކުރުމަށް 28 ޑިސެންބަރު 2022 ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ވަނީ ހުށަހެޅެހިފައެވެ.

  މ. ކޮކާހަނދުވަރު، މުޙައްމަދު ނިމާލްއާއި،

  ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 13520، މިންހާޖު ވަޙީދުގެ މައްޗަށް؛

  ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2/2000 (ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 13 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޙަވާލާދީ، އެ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން، ދައުލަތަށް ނުވަތަ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާއެއް އޮތް ކަމެއްގައި އެނޫން ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުން.

  ދަޢުވާކުރާ ސަބަބު:

  2013 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހުން ފެށިގެން 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު މަހާ ހަމައަށް މުޙައްމަދު ނިމާލް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ގެ މަޤާމުގައިހުރެ، އަދި މިންހާޖު ވަޙީދު ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ފައިނޭންސް ޑިވިޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ ގެ މަޤާމުގައިހުރެ، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއާ، ޕްލާންކްޓަން އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާ, ނިއުމެޓިކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާ ދެމެދު މުދާ ގަތުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުގައި އަދި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީގައި، މުދާ ޑެލިވަރކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ މުއްދަތު ފާއިތުވާ ފަހުން މުދާ ޑެލިވަރކޮށްފިނަމަ، ލަސްވި ދުވަސްތަކަށް ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް އުނިކުރަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނިކޮށް،  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއާއި، ޕްލާންކްޓަން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި، އަދި ނިއުމެޓިކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާ ދެމެދު ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކެއްގެ ތެރެއިން އެއްބަސްވި މުއްދަތުގައި ދައުލަތަށް މުދާ ލިބިފައިނުވާއިރު، އޭގެ ބަދަލުގައި ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ލިކުއިޑޭޓް ޑެމޭޖެސް ދައުލަތަށް ލިބިފައިނުވަނީ މި ދެމީހުންގެ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުންކަމުގައިވާތީ.

  މި މައްސަލައިގައި އިތުރު 2 މީހެއްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު ނަމަވެސް، އެ ދެމީހުންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެކި ޤަރީނާ ލިބިފައި ނުވާތީއާއި, ދަޢުވާކުރުމުގެ މަސްލަޙަތު އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީ އެ ދެމީހުންގެ ބައި އަނބުރާ ފޮނުވާލާފައިވާނެއެވެ.

 • 19 ފެބުރުވަރީ 2023

  ޢައްބާސް ޢާދިލް ރިޟާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރުމަށް މިއަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިން.

  ދަޢުވާ: ފަނާކޮށްފާނެކަމުގެ ބިރުދެއްކުން

  ޤާނޫނު ނަންބަރު 2014/09 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތު) ގެ 222 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 1 ވަނަ ނަންބަރާއި އެ މާއްދާގެ (ށ) ގެ 3 ވަނަ ނަންބަރާ ޙަވާލާދީ، އެ މާއްދާގެ (ނ) ގެ 1 ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން.

  ދަޢުވާކުރާ ސަބަބު: 22 ޑިސެންބަރު 2022 ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމެއް ކަމަށްވާ "ކްލަބްހައުސް" ގައި ޢައްބާސް ޢާދިލް ރިޟާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މަނީލޯންޑަރިންގެ މައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދާ ގޮތާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން ޕެޓްރޯލާއި، ވާބުރި ފަދަ ތަކެތި އެއްޗެހި ހޯދައި، މާލޭގެ އެކި ތަންތަނުގައި ހުޅުޖަހައި، ހަމަނުޖެހުން ހިންގުމަށް ހިތްވަރުދީފައިވާތީއާއި، 23 ޑިސެންބަރު 2022 ދުވަހު ޢައްބާސް ޢާދިލް ރިޟާ ބޭނުންކުރާ ޓުވިޓާ އެކައުންޓުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާގެ ހައި ކޮމިޝަނަށް ނިސްބަތްކޮށް އިންޑިއާ އެމްބަސީގައި ހުޅުޖެހުމަށް ގޮވާލާ ޓްވީޓްކޮށްފައިވާތީ.

  ކުށުގެ އަދަބު: 1އ 7މ 6ދ

 • 13 ފެބުރުވަރީ 2023

  29 ސެޕްޓެންބަރު 2017 ދުވަހުގެ 21:56 އެހައިކަށްހައިއިރު، ހުޅުމާލެ ހާފްވޭ ހައުސް ކައިރީގައި ގއ. ދާންދޫ، ގޯލްޑްލީފް، ހާރިސް ޢަބްދުލްޣަފޫރުއަށް ތޫނުއެއްޗަކުން ޙަމަލާދިނުމުގެ ސަބަބުން މަރުވި މައްސަލައިގައި، ޏ. ފުވައްމުލައް، ހޯދަޑު، ހިލްޓަން ޔާމީން ރަޝީދުގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ތޫނުއެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޤަޞްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުނުވާކަމަށް 29 ޑިސެންބަރު 2022 ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޙުކުމްކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން، އެ މައްސަލަ 12 ފެބްރުވަރީ 2023 ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

 • 24 ޖަނަވަރީ 2023

 • 19 ޖަނަވަރީ 2023

  ލ. ކަލައިދޫ، މާކަރީލައިޓް، މުޙައްމަދު ޝަޒްލީފްގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއާއި، ކުޑަކުއްޖަކު މެދުވެރިކޮށް އޮރިޔާންކާޑު އުފެއްދުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުވާކަމަށް 18 ޖަނަވަރީ 2023 ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވައިފިއެވެ.

  ޙާދިސާ ހިނގި ތާރީޚް: 06 ޖަނަވަރީ 2018 ދުވަހުގެރޭ މެންދަމުގެ ވަގުތެއްގައި

  ޙާދިސާ ހިނގި ތަން: ލ. ކަލައިދޫ ދަނޑުބިން ސަރަހައްދު ވަލުތެރެ

  ދަޢުވާގެ ކުރު ޚުލާޞާ: އަނިޔާލިބުނު ޢުމުރުން 17 އަހަރުގެ ކުއްޖާ ޙާދިސާ ހިނގި ތަނަށް ގެންގޮސް ގަދަކަމުން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގައި، ކުއްޖާގެ ބަރަހަނާ މަންޒަރު ފެންނަ ފޮޓޯއާއި ވީޑިއޯ ނަގާފައިވާތީ.

  ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު ދުވަސް: 05 ފެބްރުވަރީ 2018

  އަދަބު ކަނޑައެޅިގޮތް:

  ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުވެފައިވާތީ ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު ގެ 14 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން، 20 އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށް.

  ކުޑަކުއްޖަކު މެދުވެރިކޮށް އޮރިޔާންކާޑު އުފެއްދުމުގެ ކުށް ސާބިތުވެފައިވާތީ، ކުޑަކުދިންނަށް ޖީންސީ ގޯނާ ކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްސަ އުޞޫލުތަކަކުން ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 18 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން، 20 އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށް،

  އެކު ޖުމްލަ 40 (ސާޅީސް) އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް، އަދި އެ މުއްދަތުން ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ހުރި މުއްދަތު ކަމުގައިވާ 2 އަހަރާއި 1 މަހާއި 14 ދުވަސް އުނިކޮށް.

 • 29 ޑިސެންބަރު 2022

  މިއަދަކީ އަހަރުގެ އެންމެ ފަހު މަސައްކަތު ދުވަހެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތްތައް ރިޕޯޓް ކުރެއްވުމުގައި ތިބޭފުޅުން ދެއްވި ސަމާލުކަމާއި, އަދި ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޞައްޙަ ތެދު ޚަބަރު ގެނެސްދެއްވުމަށް ތިބޭފުޅުން ދެއްވި އިސްކަމަށްޓަކައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

  އަޅުގަނޑުމެން އަހަރު މި ނިންމާލަނީ 2162 މައްސަލައިގެ ޑިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޝަން ނިންމާފައެވެ. 1920 ދަޢުވާ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައެވެ. އަދި 1234 މައްސަލަ ކޯޓުގައި ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

  މިހާރު 2022 ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެހައި ތަފާސްހިސާބުތައް “އާމަހި” ވެބްސައިޓުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. މި ތަފާސްހިސާބުތަކުން މި ނިޒާމު ހިނގަމުންދާގޮތުގެ ތަޞައްވުރެއް ސިކުނޑިއަށް ގެނެވޭނެއެވެ.

  އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިޔާސަތަކީ ވީހާވެސް ހާމަކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމެވެ. މިކަމަށް ފަހިވާނެ އިތުރު ދޮރުތަށް 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ހުޅުވާނަމެވެ.

  ތިބޭފުޅުން ހިތްޕުޅު ހަމަޖެހިވަޑައިގަންނަވާ މިންވަރަށް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރެވޭކަމަށް އުންމީދު ކުރަމެވެ. އަދި އެކިއެކި ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ބައެއް މަޢުލޫމާތު ހާމަނުކުރެވޭކަމަށްޓަކައި, އަދި ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ސުވާލުތަކަށް ވަކި ޖަވާބެއް ނުދެވި ވެދާނެކަމަށްޓަކައި މަޢާފަށް އެދެމެވެ.

  އެންމެ ބޭފުޅުންނަށް ބާއްޖަވެރި 2023 އަކަށް އެދެމެވެ. 

 • 28 ޑިސެންބަރު 2022

  06 އޮގަސްޓު 2022 ދުވަހު ހ. ޝީރީންވިލާގޭގައި، ތޫނުއެއްޗަކުން ޙަމަލާދީ އަންހެނަކު މަރާލި މައްސަލައިގައި ފ. ނިލަންދޫ، ފިނިފެންމާގެ، ޢަލީ ސާހިލްގެ މައްޗަށް:

  ޤާނޫނު ނަންބަރު: 17/2010 (ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޤަޞްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއާއި، އޮރިޔާންކާޑު ގެންގުޅުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއާއި، ކެނެބިސް ބޭނުންކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާގެ އިތުރުން އިތުރު 2 ދަޢުވާ، އެކު ޖުމްލަ 5 ދަޢުވާ ކުރުމަށް 28 ޑިސެންބަރު 2022 ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފީމެވެ.

 • 20 ޑިސެންބަރު 2022

 • 20 ޑިސެންބަރު 2022

   

   

  https://aamahi.pgo.mv/

  I think this website will be especially helpful to u. Now you dont have to request for statistics. It is now readily available. This website is automatically synced with our case management system every 6 hours. So u have access to real-time data now.

   

   

 • 08 ޑިސެންބަރު 2022

 • 01 ޑިސެންބަރު 2022

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުއްވާފައިވާ ޝަރީޢަތުން އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު ގެ 30 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި، ޙުކުމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ، އެ މުއްދަތު ފާއިތުވާތާ 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިއޮފީހުން ކޯޓަށް އެކަން އަންގަން ވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ, ޖޫރިމަނާ އަދަބު ކަނޑައަޅާފައިވާ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ މެދުވެރިކޮށް ހޯދައި, ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނުދައްކާމީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ މަސައްކަތް މި އޮފީހުން މިދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

  މި އޮފީހުން ހޯދި މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު ބައެއް މީހުންގެ މައްޗަށް ކުށުގެ އަދަބުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ، ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް ދައްކަމުން ނުދާކަން ވަނީ ފާހަގަވެފައެވެ.

  އެފަދަ މީހުންގެ މައްޗަށް އަލުން ޖަލު އަދަބު ނުވަތަ ޖޫރިމަނާ އަދަބަށްވުރެ ބުރަ އަދަބެއް އެ ގަވާއިދުގެ 39 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ފަނޑިޔާރަށް ކަނޑައެޅޭނެއެވެ.

 • 29 ނޮވެންބަރު 2022

  119 ކިލޯ މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކްކުރި މައްސަލައިގައި, ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާކޮށްފައިވާ ގދ. ހޯނޑެއްދޫ, އަލޯރާ އަޙްމަދު މުޖާހިދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އަމުރެއްގެ ދަށުން ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައިވަނީކޮށް, 23 ނޮވެންބަރު 2022 ދުވަހު ޝަރުތުތަކާއެކު އޭނާ ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަން.

 • 20 އޮކްޓޫބަރު 2022

  https://hushameem.com/blogs/diversiongavaid

  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ޢަމަލުކުރަމުންދާ ދެގަވާއިދަކަށް އިޞްލާހެއް ގެނެސް، އެކަން، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާނެއެވެ. މިދެގަވާއިދަށް ބަދަލު ގެންނަން ޖެހުނީ،ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް، ކުށުގެ ޢަމަލުގައި ހިމެނޭ ކުޑަކުދިންގެ މައްޗަށް ޑައިވަރޝަން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ދިމާވަމުން ދިޔަ ބައެއް ގޮންޖެހުންތައް ޙައްލުކޮށް، މާނަހުރި ގޮތެއްގައި، އެޤާނޫނުގައި ބުނާ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގޭނެ ޤާނޫނީ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށެވެ.

 • 15 އޮކްޓޫބަރު 2022

  ޑިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޝަނަށް މައްސަލަތަކެއް ހުށަހެޅުނު ވާހަކަ ދާދިފަހުން މީޑިއާގައި ތިލަވެފައިވެއެވެ. އެއާއެކު، މިއީ ކިހިނެތް ހިނގާ ކަމެއްކަމާމެދު މީހުން އަޅުގަނޑާ ސުވާލުކުރާތީ، ޑިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޝަންގެ ތާރީޚާއި، މިހާރު ހިނގާ ގޮތާއި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ހިނގަން އަޅުގަނޑު ތަޞައްވަރު ކުރާގޮތް ލިޔަން ޤަޞްދުކުރީއެވެ. ޑިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޝަން އެންމެ ފުރަތަމަ ފެށުނީ 26 ނޮވެމްބަރ 2013 ވީ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ. އޭގެފަހުން، މިއަދާ ހަމައަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އެނިޒާމަށް އައިސްފައިވެއެވެ.

  https://hushameem.com/blogs/dutyprosecution

 • 13 އޮކްޓޫބަރު 2022

  ގދ. ހޯނޑެއްދޫ، އަލޯރާ، އަރުޝަދު ޚާލިދު ހައްޔަރުކޮށް، ބަންދުކޮށްގެން ކޯޓަށް ހާޟިރުކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްފައިވަނިކޮށް، 12 އޮކްޓޫބަރު 2022 ދުވަހުގެ 19:45 އަށް އަރުޝަދު ޚާލިދު އެ ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްފައިވަނީ ހައްޔަރުން ދޫކޮށްލައި، އެކަމާ ގުޅޭ ލިޔުމެއް އޭނާއަށް ރައްދުކުރުމަށްފަހުގައެވެ. 

  މި ކަމުގައި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ޢަމަލުކޮށްފައިވާގޮތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ އަމުރާ ޚިލާފެވެ.

  އަރުޝަދު ޚާލިދު ހައްޔަރުކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން އަމުރު ނެރުމާއެކު، މި އޮފީހުން ގެންދިޔައީ މިކަމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީގޮތުގެ އިރުޝާދު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް ދެމުންނެވެ. އަރުޝަދު ޚާލިދު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިއުމަށްފަހު، އޭނާ ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް މި އޮފީހުން އެއްވެސް އިރުޝާދެއް ދީފައި ނުވާނެއެވެ. އަދި އޭނާ ބަންދުން ދޫކޮށްލުމާ ގުޅޭގޮތުން ފުލުހުން މި އޮފީހުގެ ލަފަޔަކަށް އެދިފައިވެސް ނުވެއެވެ. އަދި މިކަން ހިނގާފައިވަނީ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތާއި، ތަޙުޤީޤުކުރި ޑިޕާޓްމަންޓަށް އެނގުމެއްނެތިކަމަށް މި އޮފީހަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

  އެހެންކަމުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ އަމުރާ ޚިލާފަށް އަރުޝަދު ޚާލިދު ހައްޔަރުން ދޫކުރުމަށް ނިންމި، އަދި ހައްޔަރުން ދޫކޮށްލި ލިޔުން ތައްޔާރުކުރި ފުލުސް އޮފިސަރުންގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް މި އޮފީހުން ވާނީ އަންގާފައެވެ. އަދި މިކަން ޕޮލިސް ބޯޑުގެ ސަމާލުކަމަށްވެސް ވާނީ ގެނެސްފައެވެ.

  މި މައްސަލައިގައި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ގޯސްތަކެއް ހަދާފައިވީނަމަވެސް، މިމައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާނަމެވެ.

 • 11 އޮކްޓޫބަރު 2022

 • 09 އޮކްޓޫބަރު 2022

  02 ޖޫން 2022 ދުވަހުގެ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި، އައްޑޫ ސިޓީގައި ސ. ފޭދޫ، ސޮލިޑް، މުޙައްމަދު ޒަޔާން މޫސާއަށް ތޫނުއެއްޗަކުން ޙަމަލާދީ މަރާލި މައްސަލާގައި ޢުމުރުން 18 އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު: 17/2010 (ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 05 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ތޫނުއެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޤަޞްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ، އަދި ޢުމުރުން 18 އަހަރު ނުފުރޭ އިތުރު 03 (ތިނެއް) ކުދިންގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު: 17/2010 (ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 05 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ ދަށުން ތޫނުއެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޤަޞްދުގައި މީހަކު މެރުމުގައި އެހީތެރިވުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ 06 އޮކްޓޫބަރު 2022 ދުވަހު ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފީމެވެ.

  މި މައްސަލައިގައި  ތޫނުއެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޤަޞްދުގައި މީހަކު މެރުމުގައި އެހީތެރިވުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާލިބޭ 03 (ތިނެއް) ކުދިންގެ ތެރެއިން 02 (ދޭއް) ކުދިން ކުށަށް އިޢުތިރާފުވެ، ޑައިވާރޝަން ފުރުޞަތަށް އެދިފައިވާތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު: 18/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ޑައިވާރޝަން އެގްރީމެންޓް ހެދިފައިވެއެވެ.

  އަދި މިމައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ޢުމުރުން 18 އަހަރުން މަތީގެ 05 (ފަހެއް) މީހެއްގެ ބައި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ގެންދަނީ އިތުރަށް ތަޙުޤީޤުކުރަމުންނެވެ. ތަޙުޤީޤުގައި ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތަކަށް ބަލައި، މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ މުއްދަތު ޤާނޫނު ނަންބަރު: 17/2010 (ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން މި އޮފީހުން މިގެންދަނީ އިތުރުކޮށްދެމުންނެވެ.

  މައްސަލައިގައި ދަޢުވާލިބޭ 04 (ހަތަރެއް) ކުދިންނާއި، ތުހުމަތުކުރެވޭ 05 (ފަހެއް) މީހުން ތިބީ ބަންދުގައެވެ.

 • 03 އޮކްޓޫބަރު 2022

  YOGA dhuvahuge hamanujehumuge massalaiga dhauvaa kurun

  http://www.pgoffice.gov.mv/pdf-preview-dhv?press=42

 • 18 ސެޕްޓެންބަރު 2022

  ބަނގްލަދޭޝް ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ އެމްޑީ އަލަމްގިރްގެ މައްޗަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 622 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 7 ވަނަ ނަންބަރާ ޙަވާލާދީ، އެމާއްދާގެ (ބ) ގެ 2 ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން، އޮރިޔާން ކާޑު ހެދުމުގެ ކުށުގެ 40 (ސާޅީސް) ދަޢުވާ 17 ސެޕްޓެންބަރު 2022 ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިން.

 • 14 ސެޕްޓެންބަރު 2022

  ފެބްރުވަރީ 2021 ދުވަހު ގއ. މާމެންދޫގައި ހިނގި މާރާމާރީގައި ލިބުނު އަނިޔާތަކަކަށް ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް ޢުމުރުން 17 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މަރުވި މައްސަލައިގައި، ޢުމުރުން 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޤަޞްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއާއި، މީހަކަށް ނުރައްކާތެރި ހާނިއްކައެއްވާގޮތަށް ތޫނު އެއްޗެއް ނުވަތަ ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުވާކަމަށް މިއަދު (14 ސެޕްޓެންބަރު 2022) ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވައިފިއެވެ.

  ކުއްޖާގެ މައްޗަށް އަދަބު ކަނޑައެޅުން ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތްތަކާ އެއްގޮތަަށް ކުރިއަށް ގެންދާނެއެވެ.

  މި މައްސަލައިގައި އަޙްމަދު ޝަމީމްއާއި، ޝަރަފު ރަޝީދާއި، މުޙައްމަދު މާޒިންގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޤަޞްދުގައި މީހަކު މަރާލުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއާއި، މީހަކަށް ނުރައްކާތެރި ހާނިއްކައެއްވާގޮތަށް ތޫނު އެއްޗެއް ނުވަތަ ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކުށުގެ އަޑުއެހުންތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އެބަ ކުރިއަށްދެއެވެ. މި ތިން މީހުންގެ ބައި އޮތީ ހެކިބަސް ނެގުމުގެ މަރުޙަލާގައެވެ.

 • 12 ސެޕްޓެންބަރު 2022

 • 22 އޮގަސްޓް 2022

  ބަނގްލަދޭޝް ރައްޔިތަކާއި، އިތުރު ބަޔަކު އެއްޖިންސުން ޖިންސީގުޅުން ހިންގިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު މައްސަލައިގައި 04 (ހަތަރެއް) މީހެއްގެ މައްޗަށް، އެއްޖިންސުން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ 18 އޮގަސްޓު 2022 ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފީމެވެ.

  އެއީ އެމްޑީ އަލަމްގިރް، އަޙްމަދު ނާޡިމް ޢަބްދުއްސައްތާރު، މުޙައްމަދު ނަޝީދު، ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ރަފީޢުއެވެ.

 • 04 ޖުލައި 2022

  ށ. ފޭދޫ ރެޑިއަމްގެ، އާދަމް، 02 ޖޫން 2022 ދުވަހު 21:18 ހާއިރު ށ. ފޭދޫ ރެޑިއަމް ގޭގައި މީނާގެ އަނބިމީހާއަށް އަނިޔާކޮށް ތޫނު ވަޅިއަކުން ހަމަލާދީ ޒަހަމް ކޮށްލާފައިވާ މައްސަލައިގައި، އާދަމްގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު: 17/2010 (ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 9 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޙަވާލާދީ، އެ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން، ތޫނު އެއްޗެއް ނުވަތަ ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ 30 ޖޫން 2022 ދުވަހު ށ. ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިން.

 • 03 ޖުލައި 2022

  31 ޖުލައި 2020 ދުވަހުގެ ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައި އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫގައި ނަފްސާނީ ގޮތުން ނުކުޅުދުންތެރިކަމެއް ހުންނަ އަންހެނަކަށް ޖިންސީ އަދި ޖިސްމާނީ އަނިޔާކޮށް އޭނާއާމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޙްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގި މައްސަލާގައި،

  ކ. މާލެ، ދަފްތަރު ނަންބަރު 963، މަޚްތޫމް މޫސާ ދީދީއާއި، ސ. ހިތަދޫ، ޒަހާމަންޒިލް، ޢަލީ ޝިމާޢު ޒުބައިރުގެ މައްޗަށް،

  ޤާނޫނު ނަންބަރު: 17/2014 (ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު) ގެ 28 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) އާ ޙަވާލާދީ، އެމާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން، ސ. ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި، ނުކުޅުދުންތެރިކަމެއް ހުރި މީހަކާ އެކު ޖިންސީ އަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި،

  ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 28 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން، މި ދެމީހުން 15 (ފަނަރަ) އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް 30 ޖޫން 2022 ގައި ޙުކުމްކޮށްފި.

 • 13 ޖޫން 2022

  ޕާކިސްތާނު ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ މުހައްމަދު އާބިދު، 16 އެޕްރީލް 2022 ދުވަހުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި ހުޅުމާލެ ނިރޮޅުމަގު 19 ނަންބަރު ގޯޅިގައި ހުންނަ ޚާންޖީ ރެސްޓޯރެންޓްގެ ބަދިގެ ތެރޭގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މަރާލިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު މައްސަލައިގައި މުޙައްމަދު އާބިދުގެ މައްޗަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 17/2010 (ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޙަވާލާދީ، އެމާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން، ތޫނުއެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޤަޞްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ 15 ޖޫން 2022 ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިން.

 • 02 ޖޫން 2022

  24 މާރިޗު 2022 ދުވަހު މ. ލަވްނެސްޓް ގޭގައި ބަރުދަނުގައި ގައިގަނޑަކަށް 42 (ސާޅީސް ދޭއް) ކިލޯ ހުންނަ ވަރުގެ މަސްތުވާތަކެތި (ޑައިމޯފިން) ރައްކާކޮށްފައި ހުއްޓާ ފެނިގެން ފުލުހުން ތަޙުޤީޤުކޮށް މި އޮފީހަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި ދަޢުވާ ނުކުރުމަށް މި އޮފީހުން ނިންމައިފީމެވެ.

  މި އޮފީހުގެ ނިންމުން ބިނާވަނީ އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

  1. މ. ލަވްނެސްޓްގެ ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ އެކަށީގެންވާ ވަގުތާއި ފުރުޞަތު ލިބިމެ، އެގެ ބަލައިފާސްކޮށްފައިވަނީ ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި ކަމަށްވުމާއި، ގޭގެ ވެރިފަރާތަކީ ކާކުކަން އެނގެން އޮތްއިރު، އެގެ ބަލައިފާސްކުރުމުގެ ހުއްދަ އެހެން މީހަކު އަތުން ހޯދާފައިވާތީ، މަސްތުވާތަކެތި ފެނުނު ސީން ކަމުގައިވާ މ. ލަވްނެސްޓަށް ފުލުހުން ވަދެ ބަލައިފާސްކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 47 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި، މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ކަމުގައިވުން.

  2. މި މައްސަލައިގެ ސީންގައި ކަންވީގޮތާމެދު ސުވާލު އުފެދޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަން  ފާހަގަވެފައިވުން.

  3. މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންނާ ގުޅުންހުރި ތަންތަން ބަލައިފާސްކުރިއިރު އެ ތަންތަނުގައި ހުރި، ހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެކަމަށް ފެންނަ ބައެއް ތަކެތި ތަޙުޤީގަށް ނަގައި، ތަޙުލީލު ކޮށްފައިވާކަން ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތަތީއާއި، މައްސަލައިގައި ހޯދިދާނެކަމަށް ފެންނަ މުހިންމު ހެކިތަކެއް ހޯދިފައި ނުވާތީ، މި މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންނާ، ފެނުނު މަސްތުވާތަކެއްޗާ ގުޅުވައިދެވޭ މިންވަރަށް ހެކި ޤަރީނާ ހޯދިފައި ނުވުން.

 • 01 ޖޫން 2022

  ކ. މާލެ، ގ. ޗެރީހައުސް، ޢަލީ ޙަސަން 02 މޭ 2022 ދުވަހުގެ 04:30 ހާއިރު، ގއ. ވިލިނގިލި، ޝާދީވިލާ ގެއަށް ހުއްދަނުހޯދައި ވަދެ، އެގޭގައި ތިބި ބަޔަކާމެދު މާރާމާރީ ހިންގައި ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ދިން މައްސަލައިގައި، ޢަލީ ޙަސަންގެ މައްޗަށް އަންނަނިވި ދަޢުވާތައް ކުރުމަށް 06 ޖޫން 2022 ގައި ގއ. ވިލިނގިލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިން.

  1. ޤާނޫނު ނަންބަރު: 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) ގެ 230 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޙަވާލާދީ، އެމާއްދާގެ (ނ) ގެ 2 ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން، އެނގިހުރެ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށް ވަނުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ.

  އަސާސީ އަދަބު: 4 މަހާއި 24 ދުވަސް

  2. ޤާނޫނު ނަންބަރު: 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) ގެ 120 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (1) ވަނަ ނަންބަރާ ޙަވާލާދީ، އެމާއްދާގެ (ށ) ގެ 3 ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން، ގައިގާ އަތްލުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ.

  އަސާސީ އަދަބު: 1 މަހާއި 6 ދުވަސް

  3. ޤާނޫނު ނަންބަރު: 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) ގެ 120 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (1) ވަނަ ނަންބަރާ ޙަވާލާދީ، އެމާއްދާގެ (ށ) ގެ 1 ވަނަ ނަންބަރުގެ i ގެ ދަށުން، އަނިޔާއެއް ދިނުމުގެ ކުށުގެ 02 (ދޭއް) ދަޢުވާ.

  އަސާސީ އަދަބު: ކޮންމެ ދަޢުވާއަކަށް 1 އަހަރާއި 7 މަހާއި 6 ދުވަސް

  4. ޤާނޫނު ނަންބަރު: 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) ގެ 120 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 1 ވަނަ ނަންބަރާ ޙަވާލާދީ، އެ މާއްދާގެ (ށ) ގެ 2 ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން، އަނިޔާއެއް ދިނުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ.

  އަސާސީ އަދަބު: 2 މަހާއި 12 ދުވަސް

  5. މީނާ ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްދެއްވުން އެދި 07 ޖޫން 2022 ގައި ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް، ބަނދާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ އަޑުއެހުމެއް މިމަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހަށް ކޯޓުން ތާވަލުކޮށްދެއްވައިފި.

 • 30 މޭ 2022

   

  ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމާ ގުޅުންހުރި ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް އެއްތަނަކުން ފެންނަން ހުންނާނެގޮތަށް ޕީޖީ އޮފީހުން އެކުލަވާލާފައިވާ "ލެތުން" ޑޭޓާބޭސް އިފްތިތާޙްކޮށްފިއެވެ.

  މިކަމަށްޓަކައި ހ. މީރުމާގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި "ލެތުން" ޑޭޓާބޭސް ލޯންޗްކޮށްދެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއް ސުޢޫދެވެ.

  "ލެތުން" ޑޭޓާބޭސްއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމާ ގުޅުންހުރި ޤާނޫނުތަކާއި، ގަވާއިދުތަކާއި، އުޞޫލުތަކާއި، އެހެން ޤާނޫނީ ވަޞީލަތްތައް ހިމެނޭގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމެކެވެ. މި ޕްލެޓްފޯމް ފަރުމާކޮށްފައިވާނީ އެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް އެކި ފަހަރުމަތިން ގެނެސްފައިވާ އިޞްލާޙްތައް ޤާނޫނާ އެއްކޮށް، ކޮންސޮލިޑޭޓްކޮށްގެންނެވެ. އަދި ވަކި ވަކި ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ހޯދުމެއް ހޯދާނަމަ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ސާރޗްކުރެވޭނެއެވެ. ވަކި މަޢުޟޫޢަކާ ގުޅޭގޮތުން ހޯދާނަމަ "ޓެގްސް" ސާރޗްކޮށްގެން އެ މަޢުޟޫޢަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުރި ކޮންޓެންޓް ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ. އަދި ފަހުން ބެލުމަށްޓަކައި މާއްދާތައް ބުކްމާރކްވެސް ކުރެވޭނެއެވެ.

  މި ޑޭޓާބޭސް ލޯންޗްކުރުމަށްޓަކައި ހ. މީރުމާގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ޝަމީމް ވިދާޅުވީ މި މަސައްކަތުގެ ފައިދާ އެންމެ ބޮޑަށް ކުރާނީ ކަންކަމުގައި ދިރާސާކުރާ މީހުންނަށްކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެއް މަޢުޟޫޢަކާ ގުޅުންހުރި މަޢުލޫމާތު އެކި މުއައްސަސާތަކުގެ ވެބްސައިޓްތަކުން އެއްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި މިހާރު "ލެތުން" މެދުވެރިކޮށް ހުރިހާ އެއްޗެއް ބެލޭނެ ކަމަށެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ މިމަސައްކަތް ފެއްޓެވުމުގެ ޚިޔާލު އުފަންވެގެން އައީވެސް، ކަމެއް ދިރާސާކުރުމަށް މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމުގައި ދިމާވި ދަތިތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. މި މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ކުރުމުގައި އެކި ގޮތްތޮތުން އެހީތެރިކަން ދެއްވި ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ. ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ޕީޖީ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން މިކަމުގައި އަދާކުރެއްވި ދައުރު އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

  މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޙުސްނުއް ސުޢޫދު ވަނީ ކަންކަން ޙައްލުކުރުމުގައި ތަފާސްހިސާބު ބޭނުންކުރުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ. އެގޮތުން "ލެތުން" އަކީ ޤާނޫނީ އެކި ދިރާސާތައް ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ މުހިންމު ވަސީލަތަކަށް ވާނެކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

  މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި، ޔޫއެންޑީޕީ ގުޅިގެން ހަދާފައިވާ އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ ފޮތްތަކެއް ނެރުންވެސް ކުރިއަށްދިޔައެވެ. މިއީ ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި އަނިޔާލިބޭ މީހުންނާއި، ހެކިބަސްދޭ މީހުންނަށް މި ނިޒާމު ހިނގާގޮތް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި އެކުލަވާލާފައިވާ ފޮތްތަކެކެވެ. މި ފޮތްތައްވެސް "ލެތުން" އިން ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ.

  މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބަންޑާރަނާއިބު އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ރިފްޢަތާއި، ޤާނޫނީ ފަންނުގެ އިސްވެރިންނާއި، ޤާނޫނީ ވަކީލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

  https://lethun.pgo.mv/

   

 • 23 މޭ 2022

  މއ. އުދުހޭކޮކާ ޙުނައިން ބިން ޢަލީއާއި، ލ.މާވަށް، ރެޑިއަމްގެ ހުނޭސާ އާދަމް ނަސީރާއި، ގއ.ދާންދޫ، ޕެލަސްހައުސް، މުހައްމަދު އާދަމް 28 މާރިޗު 2022 ދުވަހު މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅެ ބޭނުންކޮށް އެތަކަތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު މައްސަލައިގައި އަންނަނިވި ދަޢުވާތައް ކުރުމަށް 18 މޭ 2022 ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިން.

  ގއ.ދާންދޫ، ޕެލަސްހައުސް، މުޙައްމަދު އާދަމްގެ މައްޗަށް:

  ޤާނޫނު ނަންބަރު: 17/2011 (މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 105 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ.

  ޤާނޫނު ނަންބަރު: 17/2011 (މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 111 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޖަދުވަލު 1 ގައިވާ މައްސަތުވާއެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ.

   

  މއ. އުދުހޭކޮކާ ޙުނައިން ބިން ޢަލީގެ މައްޗަށް:

  ޤާނޫނު ނަންބަރު: 17/2011 (މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 105 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ.

  ޤާނޫނު ނަންބަރު: 17/2011 (މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 108 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ.

  ޤާނޫނު ނަންބަރު: 17/2011 (މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 111 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޖަދުވަލު 1 ގައިވާ މައްސަތުވާއެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ.

   

  ލ.މާވަށް، ރެޑިޔަމްގެ، ހުނޭސާ އާދަމް ނަސީރުގެ މައްޗަށް:

  ޤާނޫނު ނަންބަރު: 17/2011 (މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 105 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ.

  ޤާނޫނު ނަންބަރު: 17/2011 (މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 108 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ.

  ޤާނޫނު ނަންބަރު: 17/2011 (މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 111 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޖަދުވަލު 1 ގައިވާ މައްސަތުވާއެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ.

   

  މި މައްސަލައިގައި ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާތަކުގައި ހިމެނެނީ ގައިގަނޑަކަށް 353 ގްރާމް ޑައިމޯފިންއާއި، 18 ގްރާމް މެތްއާއި، 139 ގްރާމް ކެނެބިސްއެވެ.

 • 19 މޭ 2022

  ބަނގްލަދޭޝް ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ ކަވްސަރު އަލަމްއާއި ނ. ވެލިދޫ، މަރިޔާޒް، މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްލަޠީފްއާއި، އިންޑިޔާ ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ ސުމޭޝް ކޭއޭ ކްރިޝްނަން ކުޓީއާއި ގ. ޕާކަރހައުސް ހުސައިން ޞަބާހް 14 މާރިޗު 2022ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބަރުދަނުގައި 12 (ބާރަ) ކިލޯ ހުންނަ ވަރުގެ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކޮށް އެތަކެތި ޓްރެފިކްކުރާކަމަށާއި، މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު މައްސަލައިގައި އަންނަނިވި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް މި އޮފީހުން ނިންމައިފިން.

  އިންޑިޔާ ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ ސުމޭޝް ކޭއޭ ކްރިޝްނަން ކުޓީގެ މައްޗަށް އަންނަނިވި ދަޢުވާތައް ކުރުމަށް 19 މޭ 2022 ދުވަހު ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައި:

  1. ޤާނޫނު ނަންބަރު: 17/2011 (މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 108 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި 138 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) އާ ޙަވާލާދީ އެ ޤާނޫނުގެ 108 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން، ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ. 

  2. ޤާނޫނު ނަންބަރު: 17/2011 (މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 116 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި، 148 ވަނަ މާއްދާއާ ޙަވާލާދީ، އެ ޤާނޫނުގެ 116 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން، ޖަދުވަލު 1 ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ.

  ނ.ވެލިދޫ، މަރިޔާޒް، މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްލަޠީފްގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު: 17/2011 (މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 114 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޙަވާލާދީ، 114 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން، ޑައިމޯފިން ބޭނުންކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ 19 މޭ 2022 ދުވަހު ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައި.

   ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ ކަވްސަރު އަލަމްގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ދަޢުވާއެއް ކޮށް ކުށް ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެކި ޤަރީނާ ލިބިފައިވާކަމަށް ނުފެންނާތީ، އޭނާގެ ބައި އަނބުރާ ފޮނުވާލައި، އޭނާ ދިވެހިރާއްޖެ ނާދެވޭގޮތަށް ޑީޕޯޓްކޮށްލުމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގައި ދެންނެވުމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް ލަފާދީފައި.

  ގ. ޕާކަރހައުސް ހުސައިން ޞަބާހްގެ ބައި އިތުރަށް ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް ލަފާދީފައި.

 • 12 މޭ 2022

 • 10 މޭ 2022

  http://pgoffice.gov.mv/storage/app/media/press_release_08_may.pdf

  Press release regarding attack on President Nasheed

 • 08 މޭ 2022

  ނ. މިލަދޫ، ފަތަގުމާގެ، ޢަބްދުﷲ ޝުހާދު އަޙްމަދު 18 ފެބުރުވަރީ 2022 ދުވަހުގެ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި ނ. މިލަދޫ، މާގަސްދޮށުގެ ގޯތި ތެރޭގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ނ. މިލަދޫ ޕޮލިސް ޑެސްކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހެއްގެ ސައިކަލުގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލި މައްސަލައިގައި ޢަބްދުﷲ ޝުހާދު އަޙްމަދުގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތު) ގެ 220 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 1 ވަނަ ނަންބަރާ ހަވާލާދީ އެމާއްދާގެ (ރ) ގެ 2 ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން، މުދަލަށް ގެއްލުންދިނުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ 06 އެޕްރީލް 2022 ދުވަހު ނ. މިލަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިން.

 • 19 އެޕްރީލް 2022

   

  ކ. މާލެ، ވ. ދެލްވައްތަ، ހޫދު މުޙައްމަދު ޒާހިރު، ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކި ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި، އެކި އެކައުންޓްތަކުން ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތެއްކަމަށްވާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް ޖަމާޢަތައް ތާޢީދުކޮށް، އެ ޖަމާޢަތުގެ ލިޔެކިއުންތަކާއި ފޮޓޯއާއި ވީޑިއޯ އިންޓަރނެޓް މެދުވެރިކޮށް ފަތުރައި ޝާއިޢުކޮށް، ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ރާވައި ހިންގައިފާނެކަމުގެ އިންޒާރުދެމުންދާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވުނު މައްސަލައިގައި، ހޫދު މުޙައްމަދު ޒާހިރުގެ މައްޗަށް އަންނަނިވި ދަޢުވާތައް ކުރުމަށް 18 އެޕްރީލް 2022 ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފީމެވެ.

  ހޫދު މުޙައްމަދު ޒާހިރުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާތަކުގެ ތަފްޞީލް:

  1. ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2015/32 (ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 08 ވަނަ މާއްދާއާއި، އެ ޤާނޫނުގެ 10 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، އިންޓަރނެޓް މެދުވެރިކޮށް ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް ކުރުމަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ.

   ސަބަބު: މީނާގެ ފޯނުން ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އެކި އެކައުންޓްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލުތަކަށް ހިތްވަރުދީ، މީހުންނަށް އަނިޔާދިނުމަށާއި، މީހުން މެރުމަށާއި، ތަންތަނަށް ގެއްލުންދީ ޢުދުވާނީ ހަމަލާތައް ދިނުމަށް ގޮވާލައި، އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައި.އެސް.އައި.އެސް) ޖަމާއަތުން ދުނިޔޭގައި ހިންގާ ލާއިންސާނީ އަމަލުތަކާއި، ހަމަލާތަކާއި، އެމީހުންގެ ޕްރޮޕެގެންޑާ ފެތުރުމަށް އެކި އެކި ބަސްބަހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ގިނަ ލިޔުންތަކާއި، ފޮޓޯތަކާއި، ވީޑިއޯ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް ޖަމާޢަތާ ގުޅުންހުރި އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި ޙިއްޞާކޮށް، ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް ކުރުމަށް ހިތްވަރުދީފައިވާތީ.

  އަދަބު: 10 އަހަރާއި 15 އަހަރާ ދެމެދު

  2. ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2015/32 (ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 09 ވަނަ މާއްދާއާއި، އެ ޤާނޫނުގެ 10 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، އިންޓަރނެޓް މެދުވެރިކޮށް ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތެއްގެ ލިޔެކިއުންތައް ފެތުރުން.

  ސަބަބު: އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް ޖަމާޢަތަށް ނިސްބަތްވާ އެކި މަޖައްލާތަކާއި ލިޔުންތަކާއި، ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލުތައް ކުރުމަށް ހިތްވަރުދީ އެ ޖަމާޢަތުން ނެރެފައިވާ ފަތުވާތަކާއި ލިޔުންތައް އިންޓަރނެޓްގެ އެކި ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި ފަތުރާފައިވާތީ.

  އަދަބު: 10 އަހަރާއި 15 އަހަރާ ދެމެދު

  3. ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2015/32 (ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 15 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތެއްގެ މެންބަރަކަށްވުން.

   ސަބަބު: މީނާ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތެއްކަމަށްވާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައި.އެސް.އައި.އެސް) ހަބަރު ފަތުރާ މީޑިއާ އޮޕަރޭޓްކުރާ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާތީ.

  އަދަބު: 10 އަހަރާއި 15 އަހަރާ ދެމެދު

  4. ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2015/32 (ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 1-16 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 1 ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން، ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތަކަށް ތާޢީދުކުރުން.

   ސަބަބު: މީނާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް ޖަމާޢަތަށް ތާއީދުކޮށްފައިވާތީ.

  އަދަބު: 03 އަހަރާއި 05 އަހަރާ ދެމެދު

  5. ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2015/32 (ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 1-16 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 5 ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން، ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތަކަށް ތާޢީދުކުރާ މީހެއްކަން ދޭހަވާފަދަ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ކުރެހުމެއް ނުވަތަ ފޮޓޯއެއް ގެންގުޅުން.

   

  ސަބަބު: މީނާ މީނާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް ޖަމާޢަތާއި، އެ ޖަމާޢަތުގެ އެކި ވިލާޔަތްތަކަށް ތާއީދުކުރާކަން ދޭހަވާފަދަ ލިޔުންތަކާއި، ފޮޓޯއާއި، ވީޑިއޯ ގެންގުޅެފައިވާތީ.

  އަދަބު: 01 އަހަރާއި 03 އަހަރާ ދެމެދު

   

  ހޫދު މުޙައްމަދު ޒާހިރުއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިވެހިރާއްޖެއާ ޙިއްޞާކޮށްފައިވަނީ ބޭރުގެ އިންޓެލިޖެންސް އޭޖެންސީތަކުންނެވެ. މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤަށް ބޭރުގެ އެކި ޤައުމުތަކުގެ އިންޓެލިޖެންސް އޭޖެންސީތަކާއި، ތަޙުޤީޤީ އިދާރާތަކުގެ އެހީތެރިކަން ލިބިފައިވެއެވެ.

   

 • 17 އެޕްރީލް 2022

  ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލި މައްސަލައިގައި ގދ. ގައްދޫ, ސިންދުބާދުގެ، މުޙައްމަދު ދިފްރާންއާއި، ކ. މާލެ, މ. ޠާއިފް، އިސްމާޢީލް ރަޝީދުގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު: 17/2010 (ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި, ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޤަޞްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުނުވާކަމަށް އެކޯޓުން ނިންމެވި ނިންމެވުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފީމެވެ.

  މިމައްސަލައިގައި ދަޢުވާކުރި ހ. އަންނާރުމާގެ، އިސްމާޢީލް ހައިޝަމް ރަޝީދުއާއި، މ. އިރާސްމިކް، އަޙްމަދު ޒިހާންގެ މައްޗަށް ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޤަޞްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައި، އިސްމާޢީލް ހައިޝަމް ރަޝީދުއާއި، އަޙްމަދު ޒިހާން އުމުރަށް ޖަލަށްލުމާއެކު، ޔާމީންގެ ރަޝީދުގެ މަރުގެ ދިޔައިގެ ގޮތުގައި -/1،333،333 (އެއްމިލިއަން ތިންސަތޭކަ ތިރީސް ތިން ހާސް ތިންސަތޭކަ ތިރީސް ތިން ރުފިޔާ) ޔާމީން ރަޝީދުގެ ޢާއިލާއަށް ދިނުމަށް އަންގަވައި 11

  ޖަނަވަރީ 2022 ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

 • 12 އެޕްރީލް 2022

 • 13 މާރިޗު 2022

  އިންޑިއާ ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ ސްރިނިވަސަން ސުބްރަމަނި، 02 ފެބްރުވަރީ 2022 ދުވަހު، މާލޭ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި، އޭނާގެ އަނބިމީހާއަށް ވަޅިން ހަމަލާދިން މައްސަލައިގައި ސްރިނިވަސަން ސުބްރަމަނިގެ މައްޗަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 17/2010 (ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 9 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޙަވާލާދީ އެ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން، ތޫނު އެއްޗެއް ނުވަތަ ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ކުރުމަށް 10 މާރިޗު 2022 ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިން.

  މީނާ ހުރީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަންދުގައި. 10 މާރިޗު 2022 ދުވަހު ބޭއްވުނު ބަންދު އަޑުއެހުމުގައި ދައުލަތުން އެދުނީ މީނާ ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްދޭން. ނަމަވެސް ކޯޓުން ބަންދަށް ދެއްވީ 10 ދުވަސް. އަދި އޭގެ ފަހުން މީނާ ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރުމާމެދު މައްސަލަ ބައްލަވާ ޤާޟީ ގޮތެއް ނިންމަވާނެ.