• 15 މޭ 2024

  ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ، ކޮކާ، އިބްރާހީމް އާޤިލް މަރާލި މައްސަލަ

  ލ. ފޮނަދޫ، ހިޔާ، ޙަމްދޫން ހަމްޒަތުއާއި، ހއ. ދިއްދޫ ސްނޯބާޑް އިބްރާހީމް ވިޝާމްއާއި، ސ. ހިތަދޫ، ސްވޭހުހީނާގެ، ޢަލީ މިޖުވާދު މާލިކު އިބްރާހީމް 31 އޯގަސްޓް 2018 ދުވަހުގެ 19:30 ހާއިރު މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ އާއި ދިމާލުން ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުގައި ހުރި ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ، ފަރެސްއަވަށް، ކޮކާ، އިބްރާހީމް އާޤިލްއަށް ބަޔަކުމީހުން ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މާރާމާރީ ހިންގުމުގެ ސަބަބުން އިބްރާހީމް ޢާޤިލް ނިޔާވެފައިވާ މައްސަލަ.

  ކުރެވުނު ދަޢުވާތައް:

  1. ލ. ފޮނަދޫ ހިޔާ ޙަމްދޫން ހަމްޒަތު – ދަޢުވާ ކުރެވުނު ތާރީޚް: 1 ނޮވެންބަރު 2018

  ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2010/17 (ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޙަވާލާދީ، އެމާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން، ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޤަސްދުގައި މީހަކު މެރުން

  ސަބަބު: ހަމްދޫން ހަމްޒަތު، 31 އޮގަސްޓު 2018 ދުވަހު 19:30 އެހައިކަށްހައިއިރު، ވ. ފުލިދޫއިން މާލެއަށް އައި "ސްކަލް ރައިޑަރ" ލޯންޗު މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމް.އެމް.އޭ) ދިމާލުން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގެ ޖެޓީ ސަރަޚައްދަށް ގާތްކުރިވަގުތު އެލޯންޗުން ފޭބި ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ފަރެސްއަވަށް ކޮކާ، އިބްރާހީމް ޢާޤިލުއަށް ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޙަމަލާދީފައިވާތީއާއި، އިބްރާހީމް ޢާޤިލުއަށް ލިބުނު އަނިޔާތަކަށް އޭ.ޑީ.ކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ހޯދަމުން ދަނިކޮށް 31 އޮގަސްޓު 2018 ދުވަހު 20:59 އެހައިކަށްހައިއިރު، އިބްރާހީމް ޢާޤިލު ނިޔާވެފައިވާތީ.

   

  2. ސ. ހިތަދޫ، ސްވޭހުހީނާގެ، ޢަލީ މިޖުވާދު މާލިކު އިބްރާހީމް – ދަޢުވާ ކުރެވުނު ތާރީޚް: 28 ޖަނަވަރީ 2019

  ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2010/17 (ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) އާ ޙަވާލާދީ އެމާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން، ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޤަސްދުގައި މީހަކު މެރުން

  ސަބަބު: ޢަލީ މިޖުވާދު މާލިކު އިބްރާހީމް، ލ.ފޮނަދޫ ހިޔާ ޙަމްދޫން ހަމްޒަތުއާއެކު، 31 އޮގަސްޓު 2018 ދުވަހު 18:50 އެހައިކަށްހައިއިރު، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއާ (އެމް.އެމް.އޭ) ދިމާލު ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގެ ޖެޓީ ސަރަހައްދަށް ގޮސް، ސަރަހައްދުގައި މަޑުކޮށް، ހަމައެދުވަހު 19:30 އެހައިކަށްހައިއިރު، ސަރަހައްދަށް ވ.ފުލިދޫއިން މާލެއަށް އައި "ސްކަލް ރައިޑަރ" ލޯންޗު ގާތްކުރިވަގުތު، އެލޯންޗުން ފޭބި ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ފަރެސްއަވަށް ކޮކާ، އިބްރާހީމް ޢާޤިލުއަށް ޙަމްދޫން ހަމްޒަތު ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ހަމަލާދީފައިވާތީއާއި، ހަމަލާދިނުމަށްފަހު ޢަލީ މިޖުވާދު މާލިކު އިބްރާހީމް ދުއްވަން އިން ސައިކަލުގައި ޙަމްދޫން ހަމްޒަތު ގޮވައިގެން އެތަނުން ފިލާފައިވާތީއާއި، އިބްރާހީމް ޢާޤިލުއަށް ލިބުނު އަނިޔާތަކަށް އޭ.ޑީ.ކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ހޯދަމުން ދަނިކޮށް 31 އޮގަސްޓު 2018 ދުވަހު 20:59 އެހައިކަށްހައިއިރު، އިބްރާހީމް ޢާޤިލު ނިޔާވެފައިވާތީ.

   

  3. ހއ.ދިއްދޫ ސްނޯބާޑް އިބްރާހީމް ވިޝާމް - ދަޢުވާ ކުރެވުނު ތާރީޚް: 05 ޑިސެންބަރު 2019

  ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/17 (ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) އާ ޙަވާލާދީ، އެމާއްދާގެ (ޅ) ގެ ދަށުން، ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޤާޞްދުގައި މީހަކު މެރުމުގައި އެހީތެރިވުން.

  ސަބަބު: އިބްރާހީމް ވިޝާމް، 31 އޮގަސްޓް 2018 ދުވަހު 14:00 އާއި 17:00 އާ ދެމެދުގެ ވަގުތެެއްގައި ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ފަރެސްއަވަށް ކޮކާ، އިބްރާހީމް ޢާޤިލުއަށް ވ. ފުލިދޫއިން މާލެއަށް އައުމަށް ލޯންޗެއް ހަމަޖައްސައިދީ، 31 އޮގަސްޓު 2018 ދުވަހު 17:30 އެހައިކަށްހައިއިރު، އިބްރާހީމް ޢާޤިލުއާއެކު ވ. ފުލިދޫއިން މާލެއަށް އައި "ސްކަލް ރައިޑަރ" ލޯންޗުގައި އިނދެ އެލޯންޗު މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމް.އެމް.އޭ) ދިމާލަށް ލަފާނެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ކ.މާފުށި ސްވީޓްމީޑު އަޙްމަދު މާހިރުއަށްދީ، އިބްރާހީމް ޢާޤިލު މަރާލުމަށް އެހީތެރިވެފައިވާތީއާއި، ހަމައެދުވަހު 19:30 އެހައިކަށްހައިއިރު، އެލޯންޗު މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމް.އެމް.އޭ) ދިމާލުން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގެ ޖެޓީ ސަރަޚައްދަށް ގާތްކުރިވަގުތު އިބްރާހީމް ޢާޤިލު އެލޯންޗުން ފޭބުމުން، ލ.ފޮނަދޫ ހިޔާ، ހަމްދޫން ހަމްޒަތު، އިބްރާހީމް ޢާޤިލުއަށް ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޙަމަލާދީފައިވާތީއާއި، އިބްރާހީމް ޢާޤިލުއަށް ލިބުނު އަނިޔާތަކަށް އޭ.ޑީ.ކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ހޯދަމުން ދަނިކޮށް 31 އޮގަސްޓު 2018 ދުވަހު 20:59 އެހައިކަށްހައިއިރު، އިބްރާހީމް ޢާޤިލު ނިޔާވެފައިވާތީ.

   

  މި މައްސަލައިގައި ހއ. ދިއްދޫ، ސްނޯބާޑް، އިބްރާހީމް ވިޝާމްގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާ ސާބިތުނުވާކަމަށް، 15 މޭ 2024 ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ޢަލީ މިޖުވާދު މާލިކު އިބްރާހީމް، ޙަމްދޫން ހަމްޒަތުގެ ބައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދެއެވެ. އެ ދެމީހުންގެ ބައި އޮތީ ޙުކުމް ކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައެވެ.

  އިބްރާހީމް ވިޝާމްގެ ބައިގެ ޙުކުމާއި، ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުތައް މި އޮފީހަށް ލިބުމުން، ދިރާސާކުރުމަށްފަހު މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނަމެވެ.


 • 30 އެޕްރީލް 2024

  މިއޮފީހުގެ "އެޕަލް މީޓިންގް" ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލާ އިޒްމީރާ ޝިހާމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެން، ތަޖުރިބާ ޙިއްސާކުރެއްވުން

  ޕްރޮސިކިއުޓަރުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި، މަހަކު އެއްފަހަރު ބާއްވާ "އެޕަލް މީޓިންގް" ގައި މިމަހު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލާ އިޒްމީރާ ޝިހާމެވެ. ހިއުމަން ރިސޯސް ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރު، އިޒްމީރާއަކީ، ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކާއި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގައި، ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން، އިސް މަޤާމުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

  ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްކަމުގެ މަޤާމާ ޙަވާލުވެވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން ހުންނެވީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްކަމުގެ މަޤާމުގައެވެ. 

  ފިރިހެނުން ގިނަ، ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ އެންމެ ބޮޑު، އަދި އެންމެ މުހިންމު ދެ މުއައްސަސާއެއްގެ އިދާރީ މަސައްކަތުގެ އެންމެ އިސް މީހެއްގެ ހައިސިއްަޔަތުން، އިޒްމީރާއަށް ކުރެއްވުނު ތަޖުރިބާތައް އެކަމަނާ ޙިއްސާކޮށްދެއްވިއެވެ. ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާ ނެތި، ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ އެންމެ މުހިންމު އިދާރާތަކުގެ އިސް ދައުރެއް އަދާކުރެއްވުމަށް، އެ ދާއިރާއާބެހޭ ޤާނޫނުތައް އަމިއްލަފުޅަށް ކިޔުއްވައި، ދިރާސާ ކުރައްވައި، އެކަމުގެ ތަފްޞީލުތަކަށް ވަޑައިގެންނެވި ގޮތް އެކަމަނާ ވިދާޅުވެދެއްވިއެވެ. މިހާތަނަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ ހުރިހާ ނިންމުމެއް ތަރުތީބުކުރައްވައި، އެ ހުރިހައި ނިންމުމެއް އަމިއްލަފުޅަށް ދަސްފުޅު ކުރެއްވި ގޮތާއި، ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަރުދަނާ ކޮށް ލުއިފަސޭހަ ކުރެއްވި ގޮތާއި، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް، ޢާއިލާއާއެކު ވަގުތު ހޭދަކުރަން ފަހިކޮށްދެއްވަން ކުރެއްވި މަސައްކަތްޕުޅުވެސް ވިދާޅުވެދެއްވިއެވެ.

  މިދާއިރާގައި ކުރިއަށް ދިއުމަށް އަންހެނުްނަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި އެ ގޮންޖެހުންތައް ގިރާކުރައްވާނެ ގޮތާބެހޭ އަމިއްލަފުޅު ތަޖުރިބާތައް ޙިއްސާ ކުރެއްވިއެވެ. އެކަމަނާގެ ދައުރުގައި ޖޭއެސްސީއަށް ގެންނެވި އިންޤިލާބީ ބަދަލުތަކަކީ މިއޮފީހުން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރާކަމެކެވެ.  އިޒްމީރާގެ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާގެ ސަބަބުން މިދާއިރާއަށް ލިބެމުންދާ ކުރިއެރުމަށް މިއޮފީހުންވެސް ފަޚުރުވެރިވެއެވެ. އެކަމަނާ  ވިދާޅުވިގޮތަށް، އެކަމަނާ ނުކުމެވަޑައިގެންނެވީ، އެކަމަނާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވި ޖޭއެސްސީއަކުން ނޫނެވެ. ޖޭއެސްސީއަށް ގެންނަވާފައި އޮތީ އާދަޔާ ޚިލާފު ކުރިއެރުމެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އުއްމީދަކީ އެކަމަނާ މިހާރު މަސައްކަތްކުރައްވާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އެކަމަނާއަށް އިތުރު ކާމިޔާބާއި ފާގަތިކަން މާތްﷲ މިންވަރު ކޮށްދެއްވުމެވެ. އިޒްމީރާއަކީ މިދާއިރާއަށް ލިބުނު ޖަވާހިރެކެވެ.


 • 25 އެޕްރީލް 2024

  މޯލްޑިވްސް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ކުރީގެ މެނޭޖީންގ ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުﷲ މައުމޫންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރުމަށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުން

  މޯލްޑިވްސް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ކުރީގެ މެނޭޖީންގ ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުﷲ މައުމޫންއަށާއި، ޢަބްދުﷲ މައުމޫންގެ ޢާއިލީ ބައެއް ފަރާތްތަކަށް އަދި ޢަބްދުﷲ މައުމޫންއާ ގުޅުން އޮންނަކަމަށް ތުޙުމަތުކުރެވޭ ބައެއް ކުންފުނިތަކަށް މޯލްޑިވް ގޭސްގެ ސަޕްލަޔަރެއް ކަމަށްވާ ތްރީ.ޑީ.އެޗް އިންޓަރނޭޝަނަލްއިން ފައިސާ ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ތުޙުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައިގައި އަންނަނަވި ދަޢުވާތައް ކުރުމަށް 18 އެޕްރީލް 2024 ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފީމެވެ.
   
  ހ. ހެންވޭރުފެހި، ޢަބްދުﷲ މައުމޫންގެ މައްޗަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) ގެ 510 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޙަވާލާދީ، އެ މާއްދާގެ (ބ) ގެ ދަށުން، ރިޝްވަތު ހިފުމުގެ ކުށުގެ 07 (ހަތެއް) ދަޢުވާ.
  ކޮންމެ ދަޢުވާއަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަސާސީ އަދަބު: 3 އަހަރާއި 2 މަހާއި 12 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށް ލުން
   
  ރިޝްވަތު ހިފުމުގެ ދަޢުވާ 1 ކުރާ ސަބަބު:
  ޢަބްދުﷲ މައުމޫން، 10 ޑިސެންބަރު 2013 ދުވަހުން ފެށިގެން 16 ނޮވެންބަރު 2018 ދުވަހާ ހަމައަށް މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމުގައި ހުރެ، އެ ކުންފުންޏަށް ލިކުއިޑް ޕެޓްރޯލިއަމް ގަތުމަށް 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން ތްރީ.ޑީ.އެޗް އިންޓަރނޭޝަނަލްއަށް ހަވާލުކުރުމަށްފަހު، މޯލްޑިވްސް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރު: 9901014800695100 އެކައުންޓުން 04 އޭޕްރީލް 2016 ދުވަހު ތްރީ.ޑީ.އެޗް އިންޓަރނޭޝަނަލްއަށް ލިކުއިޑް ޕެޓްރޯލިއަމް ޝިޕްމަންޓެއްގެ އަގަށްވާ US$634،700 (ހަ ލައްކަ ތިރީސް ހަތަރު ހާސް ހަތްސަތޭކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ޖަމާކޮށްފައިވާއިރު، 07 އޭޕްރީލް 2016 ދުވަހު ޢަބްދުﷲ މައުމޫންގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް ސިލޯންގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރު: 6320203811 އެކައުންޓަށް ތްރީ.ޑީ.އެޗް އިންޓަރނޭޝަނަލްއިން US$29،941.50 (ނަވާވީސް ހާސް ނުވަސަތޭކަ ސާޅީސް އެއް އެމެރިކާ ޑޮލަރު ފަންސާސް ސެންޓު) ޖަމާކޮށްފައިވާތީއާއި، މި ފައިސާއަކީ ޢަބްދުﷲ މައުމޫން އޭނާ މޯލްޑިވްސް ގޭސްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން މޯލްޑިވްސް ގޭސްއަށް ލިކުއިޑް ޕެޓެރޯލިއަމް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް އެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށް އެކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ މުޤާބިލުގައި ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ނަގާފައިވާ ފައިސާއަކަށްވާތީ.
   
  ރިޝްވަތު ހިފުމުގެ ދަޢުވާ 2 ކުރާ ސަބަބު:
  ޢަބްދުﷲ މައުމޫން، 10 ޑިސެންބަރު 2013 ދުވަހުން ފެށިގެން 16 ނޮވެންބަރު 2018 ދުވަހާ ހަމައަށް މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމުގައި ހުރެ، އެ ކުންފުންޏަށް ލިކުއިޑް ޕެޓްރޯލިއަމް ގަތުމަށް 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން ތްރީ.ޑީ.އެޗް އިންޓަރނޭޝަނަލްއަށް ހަވާލުކުރުމަށްފަހު، މޯލްޑިވްސް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރު: 9901014800695100 އެކައުންޓުން 07 ޖޫން 2016 ދުވަހު ތްރީ.ޑީ.އެޗް އިންޓަރނޭޝަނަލްއަށް ލިކުއިޑް ޕެޓްރޯލިއަމް ޝިޕްމަންޓެއްގެ އަގަށްވާ US$686،950 (ހަ ލައްކަ އަށްޑިހަ ހަ ހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަންސާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ޖަމާކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާއިރު، 14 ޖޫން 2016 ދުވަހު ޢަބްދުﷲ މައުމޫންގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް ސިލޯންގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރު:6320203811 އެކައުންޓަށް US$49،921.50 (ސާޅީސް ނުވަހާސް ނުވަސަތޭކަ އެކާވީސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު ފަންސާސް ސެންޓު) އާއި 26 ޖޫން 2016 ދުވަހު ޢަބްދުﷲ މައުމޫންއާ ގުޅުން ހުންނަ ކުންފުންޏެއްް ކަމަށްވާ މޮން އާރކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރު: 7730000025932 އެކައުންޓަށް ތްރީ.ޑީ.އެޗް އިންޓަރނޭޝަނަލްއިން US$12،201.50 (ބާރަ ހާސް ދުއިސައްތަ އެއް އެމެރިކާ ޑޮލަރު ފަންސާސް ސެންޓު) ޖަމާކޮށްފައިވާތީއާއި، މި ފައިސާއަކީ ޢަބްދުﷲ މައުމޫން އޭނާ މޯލްޑިވްސް ގޭސްގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން މޯލްޑިވްސް ގޭސްއަށް ލިކުއިޑް ޕެޓެރޯލިއަމް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް އެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށް އެކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ މުޤާބިލުގައި ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ނަގާފައިވާ ފައިސާއަކަށްވާތީ.
   
  ރިޝްވަތު ހިފުމުގެ ދަޢުވާ 3 ކުރާ ސަބަބު:
  ޢަބްދުﷲ މައުމޫން، 10 ޑިސެންބަރު 2013 ދުވަހުން ފެށިގެން 16 ނޮވެންބަރު 2018 ދުވަހާ ހަމައަށް މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމުގައި ހުރެ، އެ ކުންފުންޏަށް ލިކުއިޑް ޕެޓްރޯލިއަމް ގަތުމަށް 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން ތްރީ.ޑީ.އެޗް އިންޓަރނޭޝަނަލްއަށް ހަވާލުކުރުމަށްފަހު، މޯލްޑިވްސް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރު: 9901014800695100 އެކައުންޓުން 01 އޮގަސްޓް 2016 ދުވަހު ތްރީ.ޑީ.އެޗް އިންޓަރނޭޝަނަލްއަށް ލިކުއިޑް ޕެޓްރޯލިއަމް ޝިޕްމަންޓަކަށްވާ US$633،050 (ހަލައްކަ ތިރީސް ތިން ހާސް ފަންސާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ޖަމާކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާއިރު، 4 އޮގަސްޓު 2016 ދުވަހު ޢަބްދުﷲ މައުމޫންއާ ގުޅުން ހުރި ކުންފުންޏެއްް ކަމަށްވާ މޮން އާރކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރު: 7730000025932 އެކައުންޓަށް ތްރީ.ޑީ.އެޗް އިންޓަރނޭޝަނަލްއިން US$49،949.50 (ސާޅީސް ނުވަ ހާސް ނުވަސަތޭކަ ސާޅީސް ނުވަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު ފަންސާސް ސެންޓު) ޖަމާކޮށްފައިވާތީއާއި، މި ފައިސާއަކީ ޢަބްދުﷲ މައުމޫން އޭނާ މޯލްޑިވްސް ގޭސްގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން މޯލްޑިވްސް ގޭސްއަށް ލިކުއިޑް ޕެޓެރޯލިއަމް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް އެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށް އެކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ މުޤާބިލުގައި ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ނަގާފައިވާ ފައިސާއަކަށްވާތީ.
   
  ރިޝްވަތު ހިފުމުގެ ދަޢުވާ 4 ކުރާ ސަބަބު:
  ޢަބްދުﷲ މައުމޫން، 10 ޑިސެންބަރު 2013 ދުވަހުން ފެށިގެން 16 ނޮވެންބަރު 2018 ދުވަހާ ހަމައަށް މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމުގައި ހުރެ، އެ ކުންފުންޏަށް ލިކުއިޑް ޕެޓްރޯލިއަމް ގަތުމަށް 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން ތްރީ.ޑީ.އެޗް އިންޓަރނޭޝަނަލްއަށް ހަވާލުކުރުމަށްފަހު، މޯލްޑިވްސް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރު: 9901014800695100 އެކައުންޓުން 30 މާރިޗު 2017 ދުވަހު ތްރީ.ޑީ.އެޗް އިންޓަރނޭޝަނަލްއަށް ލިކުއިޑް ޕެޓްރޯލިއަމް ޝިޕްމަންޓަކަށްވާ US$698،000 (ހަ ލައްކަ ނުވަދިހަ އަށް ހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ޖަމާކޮށްފައިވާއިރު، 09 އޭޕްރީލް 2017 ދުވަހު ޢަބްދުﷲ މައުމޫންއާ ގުޅުން ހުރި ކުންފުންޏެއްް ކަމަށްވާ އައި ޑިވެލޮޕަރޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރު: 
  9901-01-48000918-200
   އެކައުންޓަށް ތްރީ.ޑީ.އެޗް އިންޓަރނޭޝަނަލްއިން US$24،930 (ސައުވީސް ހާސް ނުވަ ސަތޭކަ ތިރީސް ޑޮލަރު) ޖަމާކޮށްފައިވާތީއާއި، މި ފައިސާއަކީ ޢަބްދުﷲ މައުމޫން އޭނާ މޯލްޑިވްސް ގޭސްގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން މޯލްޑިވްސް ގޭސްއަށް ލިކުއިޑް ޕެޓެރޯލިއަމް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް އެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށް އެކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ މުޤާބިލުގައި ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ނަގާފައިވާ ފައިސާއަކަށްވާތީ.
   
  ރިޝްވަތު ހިފުމުގެ ދަޢުވާ 5 ކުރާ ސަބަބު:
  ޢަބްދުﷲ މައުމޫން، 10 ޑިސެންބަރު 2013 ދުވަހުން ފެށިގެން 16 ނޮވެންބަރު 2018 ދުވަހާ ހަމައަށް މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމުގައި ހުރެ، އެ ކުންފުންޏަށް ލިކުއިޑް ޕެޓްރޯލިއަމް ގަތުމަށް 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން ތްރީ.ޑީ.އެޗް އިންޓަރނޭޝަނަލްއަށް ހަވާލުކުރުމަށްފަހު، މޯލްޑިވްސް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރު: 9901014800695100 އެކައުންޓުން 15 މޭ 2017 ދުވަހު US$640،000 (ހަ ލައްކަ ސާޅީސް ހާސް ޑޮލަރު) ގެ ޕޭމަންޓެއް ޖަމާކޮށްފައިވާއިރު، 31 މޭ 2017 ދުވަހު ޢަބްދުﷲ މައުމޫންގެ މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރު: 
  904-03-10023220-2000
   އެކައުންޓަށް ތްރީ.ޑީ.އެޗް އިންޓަރނޭޝަނަލްއިން US$46،555 (ސާޅީސް ހަ ހާސް ފަސްސަތޭކަ ފަންސާސް ފަސް ޑޮލަރުު) ޖަމާކުރަން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާތީއާއި، މި ފައިސާއަކީ ޢަބްދުﷲ މައުމޫން އޭނާ މޯލްޑިވްސް ގޭސްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން މޯލްޑިވްސް ގޭސްއަށް ލިކުއިޑް ޕެޓެރޯލިއަމް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް އެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށް އެކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ މުޤާބިލުގައި ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ނަގާފައިވާ ފައިސާއަކަށްވާތީ.
   
  ރިޝްވަތު ހިފުމުގެ ދަޢުވާ 6 ކުރާ ސަބަބު:
  ޢަބްދުﷲ މައުމޫން، 10 ޑިސެންބަރު 2013 ދުވަހުން ފެށިގެން 16 ނޮވެންބަރު 2018 ދުވަހާ ހަމައަށް މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމުގައި ހުރެ، އެ ކުންފުންޏަށް ލިކުއިޑް ޕެޓްރޯލިއަމް ގަތުމަށް 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން ތްރީ.ޑީ.އެޗް އިންޓަރނޭޝަނަލްއަށް ހަވާލުކުރުމަށްފަހު، މޯލްޑިވްސް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރު: 9901014800695100 އެކައުންޓުން 19 ޖޫން 2017 ދުވަހު ތްރީ.ޑީ.އެޗް އިންޓަރނޭޝަނަލްއަށް ލިކުއިޑް ޕެޓްރޯލިއަމް ޝިޕްމަންޓަކަށްވާ US$580،096 (ފަސްލައްކަ އަށްޑިހަ ހާސް ނުވަދިހަ ހަ ޑޮލަރު) އާއި 25 ޖުލައި 2017 ދުވަހު ފޮނުވާފައިވާ US$649،00 (ހަ ލައްކަ ސާޅީސް ނުވަ ހާސް ޑޮލަރު) ޖަމާކޮށްފައިވާއިރު، 23 އޮގަސްޓު 2017 ދުވަހު ޢަބްދުﷲ މައުމޫންއާ ގުޅުން ހުރި ކުންފުންޏެއްް ކަމަށްވާ މޮން އާރކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރު: 90101480009682000 އެކައުންޓަށް ތްރީ.ޑީ.އެޗް އިންޓަރނޭޝަނަލްއިން US$49،955 (ސާޅީސް ނުވަ ހާސް ނުވަ ސަތޭކަ ފަންސާސް ފަސް ޑޮލަރު) ޖަމާކުރަން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާތީއާއި، މި ފައިސާއަކީ ޢަބްދުﷲ މައުމޫން އޭނާ މޯލްޑިވްސް ގޭސްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން މޯލްޑިވްސް ގޭސްއަށް ލިކުއިޑް ޕެޓެރޯލިއަމް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް އެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށް އެކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ މުޤާބިލުގައި ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ނަގާފައިވާ ފައިސާއަކަށްވާތީ.

  ރިޝްވަތު ހިފުމުގެ ދަޢުވާ 7 ކުރާ ސަބަބު:
  ޢަބްދުﷲ މައުމޫން، 10 ޑިސެންބަރު 2013 ދުވަހުން ފެށިގެން 16 ނޮވެންބަރު 2018 ދުވަހާ ހަމައަށް މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމުގައި ހުރެ، އެ ކުންފުންޏަށް ލިކުއިޑް ޕެޓްރޯލިއަމް ގަތުމަށް 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން ތްރީ.ޑީ.އެޗް އިންޓަރނޭޝަނަލްއަށް ހަވާލުކުރުމަށްފަހު، މޯލްޑިވްސް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރު: 9901014800695100 އެކައުންޓުން، 19 ސެޕްޓެންބަރު 2017 ދުވަހު ތްރީ.ޑީ.އެޗްގެ ނަންބަރު އެކައުންޓަށް ލިކުއިޑް ޕެޓްރޯލިއަމް ޝިޕްމަންޓަކަށް ފޮނުވާފައިވާ US$765،000 (ހަތް ލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ފަސް ހާސް ޑޮލަރު) ޖަމާކޮށްފައިވާއިރު، 08 އޮކްޓޫބަރު 2017 ދުވަހު ޢަބްދުﷲ މައުމޫންގެ އެއްބަފާބޭބެ ކ.މާލެ، ހ.ހެންވޭރުފެހި އަޙްމަދު ޙަމީދުގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރު: 770112391001 އެކައުންޓަށް، ތްރީ.ޑީ.އެޗް އިންޓަރނޭޝަނަލްއިން US$34،950 (ތިރީސް ހަތަރުހާސް ނުވަ ސަތޭކަ ފަންސާސް ޑޮލަރު) ޖަމާކޮށްފައިވާތީއާއި، މި ފައިސާއަކީ ޢަބްދުﷲ މައުމޫން އޭނާ މޯލްޑިވްސް ގޭސްގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން މޯލްޑިވްސް ގޭސްއަށް ލިކުއިޑް ޕެޓެރޯލިއަމް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް އެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށް އެކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ މުޤާބިލުގައި ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ނަގާފައިވާ ފައިސާއަކަށްވާތީ.
   
  މި މުޢާމަލާތްތަކާ ގުޅިގެން ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ޢަބްުދުﷲ މަޢުމޫނާއި އޭނާއާ ގުޅުންހުރި އެކައުންޓުތަކަށް 298،403.5 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ޖަމާކޮށްފައިވެއެވެ. 
   
  ޢަބްދުﷲ މަޢުމޫންއަކީ މިހާރު ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މީހެއްކަމަށް އެންޓި ކޮރަފްޝަން ކޮމިޝަނުން މި އޮފީހަށް މަޢުލޫމާތުދީފައިވާތީ ދަޢުވާލިބޭ މީހާ ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމުގެ ގޮތުން މި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ވެވަޑައިގެންނެވި އެންމެ އަވަސް ތާރީޚަކަށް ތާވަލުކޮށްދެއްވުމަށް ކޯޓުގައި ދަންނަވާފައިވާނެއެވެ. އަދި ދަޢުވާލިބޭ މީހާ ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުވުމަށް އިންކާރުކުރައްވާ ހާލަތުގައި، އޭނާ ހައްޔަރުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްދިނުމުގެ އަމުރެއް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މައްޗަށް ނެރެދެއްވުމަށްވެސް ކޯޓުގައި އެދިފައިވާނެއެވެ. އެފަދަ އަމުރެއް ނެރެދެއްވާ ހާލަތުގައި އިންޓަރޕޯލް މެދުވެރިކޮށް، ދަޢުވާލިބޭ މީހާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަނބުރާ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް ފަހިވާނެއެވެ. 

 • 17 އެޕްރީލް 2024

  ޕީޖީ އޮފީހުގެ ނިއުސްލެޓަރ، "ޢުންޞުރު" ގެ 6 ވަނަ ޢަދަދު ނެރުން

  ކޮންމެ ތިންމަހުން އެއްމަހު ނެރޭ، ޕީޖީ އޮފީހުގެ ނިއުސްލެޓަރ، ޢުންޞުރު ގެ 6 ވަނަ ޢަދަދު އެޕްރީލް 1 ވަނަ ދުވަހު ނެރެފީމެވެ. މިފަހަރުގެ ޢަދަދުގައި؛

  ކުޑަކުދިންގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނީ ހަމަތަކާއި، ހަރުކަށި ފިކުރު ނުރައްކާވާ ސަބަބުތަކާއި، ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން މީހުން ބަންދުކުރުމާގުޅޭ ޤާނޫނީ ސުވާލުތަކާއި، ޑީއެންއޭ ހެކި ހޯދައި، ޝަރީޢަތުގައި ބޭނުންކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނީ މައުޟޫޢުތަކަށް ލިޔެފައި ހުރި ލިޔުންތައް ހުންނާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، މިއޮފީހުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް، މިއޮފީހުން ޢާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް އަވަސްކުރުމަށްޓަކައި، މިއޮފީހުގެ ރަސްމީ އާކައިވްސް، ފުވައްމުލަކު ސިޓީއަށް ބަދަލުކުރި ގޮތާއި، އެކަމާބެހޭ އިދާރީ ތަރުތިބުތައް ހުރި ގޮތުގެ ވާހަކަތައްވެސް ލިޔެފައި ހުންނާނެއެވެ. 

  މިއަހަރުގެ ފެބްރުވަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި، މިއޮފީހުގައި އޮތް ޙަފްލާއަކަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ކުރީގެ ފަނޑިޔާރު، އަލްއުސްތާޛު ޝުޢައިބު ޙުސައިން ޒަކަރިއްޔާ ވަޑައިގެން ދެއްކެވި މުހިންމު، ޢިބުރަތްތެރި ވާހަކަފުޅުތަކުގެ ޚުލާޞާއެއްވެސް މި ފަހަރުގެ ޢަދަދުގައި އޮންނާނެއެވެ. އެމަނިކުފާނުންގެ އިރުޝާދަކީ، އިޙްތިރާމާއެކު، އެކު އުޅުމުން އުފެދޭ ލޯބި އިތުރުކޮށް، ޙަޔާތުގައި ދިމާވާ ކަންކަމުގައި ކެތްތެރިކަން އިސްކުރުމެވެ. އެމަނިކުފާނަށް މިއޮފީހުން ފޮނުވި ޝުކުރުގެ ސިޓީއެއްގެ ނަކަލެއްވެސް މިފަހަރުގެ ޢުންޞުރުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާނެއެވެ. 

  ޢުންޞުރުގެ 6 ވަނަ ޢަދަދު، މި ލިންކުން ވިދާޅުވެވޭނެއެވެ.


 • 24 މާރިޗު 2024

  އެފްއޭއެމްގެ ފައިސާ ލޯންޑަރކުރި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު އަވަސްކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރުން

  ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް އެކި ތަންތަނުން ލިބޭ ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެ، އެފައިސާ ލިބުނު ބޭނުން ފިޔަވައި އެހެން ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކޮށް، އެފައިސާއިން މަނީ ލޯންޑަރ ކުރިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވިގެން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2009 (ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނު) ގެ 15 ވަނަ މާއްދާ (ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތައް) ގެ (ޅ) އިން ބާރު ލިބިގެން، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަމުރު ކޮށްގެން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ތަޙްޤީޤުކުރަމުން ގެންދާ މައްސަލައިގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ އިންވެސްޓިގޭޓަރުންނާ މިއަދު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ.

   

  މިބައްދަލުވުމުގައި، އެމައްސަލައިގައި މިހާރު ބާކީ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި، އެމަސައްކަތްތައް ނިންމާނެ ގޮތުގެ ވަގުތު ރޮނގަކާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވެއެވެ. މިމަސައްކަތުގައި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ހޯދޭނެ ގޮތްތަކާއި، މިމައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅައި، ޕްރޮސިކިއުޓަރުން އެ ހެކިތައް ދިރާސާކޮށް، އިތުރަށް ހޯދައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަމަކީ ކޮބައިކަމާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް، ގޮތްތަކެއް ނިންމާފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި، މިމައްސަލައިގައި އިތުރަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުންގެ ބައިތަކުގައި ތުހުމަތު އިއްވައި ބަޔާން ނެގުމާބެހޭ ގޮތުންވެސް މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވެއެވެ. މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެއްބަސްވެވުނީ، ފުލުހުން މިމައްސަލައިގައި ކުރައްވަން ހުރި މަސައްކަތްތައް ނިންމަވައި، ވީހާވެސް އަވަހަކަށް، ދައުވާކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް މިއޮފީހަށް ހުށަހަޅުއްވައި ދެއްވުމަށެވެ.


  • 01 ފެބުރުވަރީ 2024

   ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސްގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ދެ ދަޢުވާއެއް އުފުލުން

   ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ދޭ ފައިސާއަށް އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ އިސްވެރިން ޚިޔާނާތްތެރިވެ، އިތުރު ކުށުގެ ޢަމަލުތައް ހިންގާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައިގައި ޖިނާއީ ދެ ދަޢުވާއެއް، އެޖަމްޢިއްޔާގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލުގެ މައްޗަށް ހުށަހަޅައިފީމެވެ.

    

   ތަޙްޤީޤުކުރުން

   މިމައްސަލައަކީ، އެހެންކަމުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 223 ވަނަ މައްދާގެ (ޅ) އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު: 9/2008 (ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނު) ގެ 15 ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގެ ދަށުން، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އަމުރަކަށް ފުލުހުން ތަޙްޤީޤުކުރަމުންދާ މައްސަލައެކެވެ. މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު އަދިވެސް ދަނީ ކުރިއަށެވެ. އިތުރު ބައިތަކުގެ ތަޙްޤީޤު ނިމެމުންދާ ވަރަކަށް އެބައިތަކާ ގުޅިގެން ދަޢުވާ ކުރަންޖެހޭ މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޯޓަށް ހުށަހަޅަމުންދާނެއެވެ.

    

   މިވަގުތު ހުށަހެޅި ދަޢުވާތައް

   މިހާރު ތަޙްޤީޤު ކުރިއަށް ދިޔަ ހިސާބުން 2 ދަޢުވާއެއް، އެފް.އޭ.އެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލްގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފީމެވެ.

   1. ޚިޔާނާތްތެރިވުން

   ބައްސާމް ޢަދީލް ޖަލީލް، 2016 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފް.އޭ.އެމް) ގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގައި ހުރެ، އެފް.އޭ.އެމްގެ ކަންކަމަށް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި، ފެޑެރޭޝަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑި ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން (ފީފާ) ގެ ފަރާތުން އެމެރިކާ ޑޮލަރުން އެފް.އޭ.އެމްއަށް ދެމުން ގެންދިޔަ ފައިސާގެ ތެރެއިން، އެފް.އޭ.އެމްގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް ސިލޯނުގައި ހުޅުވާފައި އޮތް އެކައުންޓަކަށް ފީފާގެ ފަރާތުން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހާއި އޮގަސްޓު މަހުގެ ތެރޭގައި ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާއިން، މީނާގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަކަށް $10,000.00 (ދިހަހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ޖަމާކުރުމަށްޓަކައި، ބޭންކްއަށް ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކުގައި $10,004.00 (ދިހަހާސް ހަތަރު އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ގެ ޓްރާންސްފަރކުރުމަށް ލިޔެ، 26 އޮގަސްޓު 2018 ދުވަހު ބޭންކްއަށް ލިޔުން ހުށަހަޅައި، ބޭންކް ޗަރޖަސްގެ ގޮތުގައި $5.00 (ފަސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) އުނިކުރުމަށްފަހު $9,999.00 (ނުވަހާސް ނުވަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ނުވަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު) މީނާގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާތީއާއި، އެ ފައިސާ ޖަމާކުރި ބޭނުމެއްގެ ގޮތުގައި ބޭންކްއަށް ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކުގައި 'sales of dollar' ލިޔެފައިވީނަމަވެސް، $9,999.00 (ނުވަހާސް ނުވަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ނުވަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު) އަށްވާ ދިވެހި ފައިސާ، އެއްވެސް އިރަކު އެފްއޭއެމްގެ އެކައުންޓަށް ވަދެފައިވާކަން އެނގެން ނޯންނާތީއާއި، ބައްސާމް ޢަދީލް ޖަލީލް އެފް.އޭ.އެމްއަށް ޖަމާކޮށްފައިވާކަންވެސް އެނގެން ނޯންނާތީއާއި، މިފައިސާ މީނާގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) ގެ 215 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގެ 2 ވަނަ ނަންބަރުގެ (i) އާއި (ii) އާ ޙަވާލާދީ، 210 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ 2 ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ. 

    

   މިކުށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ އަންނަ އަސާސީ އަދަބަކީ 1 އަހަރާއި 7 މަހާއި 6 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.

    

   2. މަނީ ލޯންޑަރިންގ

   ބައްސާމް ޢަދީލް ޖަލީލް، 2016 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފް.ޢޭ.އެމް) ގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގައި ހުރެ، އެފް.އޭ.އެމްގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް ސިލޯނުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަށް ފެޑެރޭޝަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑި ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން (ފީފާ) ގެ ފަރާތުން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހާއި އޮގަސްޓު މަހުގެ ތެރޭގައި ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން 10،000.00 (ދިހަހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) މީނާގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ  އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށްޓަކައި 26 އޮގަސްޓު 2018 ދުވަހު ބޭންކްއަށް ލިޔުން ހުށަހަޅައިގެން ބޭންކް ޗަރޖަސް އުނިކުރުމަށްފަހު 9،999.00 (ނުވަހާސް ނުވަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ނުވަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު) މީނާގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށް، އެ ފައިސާގެ ތެރެއިން $1,910.00 (އެއްހާސް ނުވަސަތޭކަ ދިހަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު) 2 ސެޕްޓެންބަރު 2018 ދުވަހު އަމިއްލަ މީހެއްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށް، މީނާގެ ޙިއްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ ގްލޭސިއަރ އިންވެޓްމަންޓްސް ޕވޓ ލޓޑގެ ކަންކަމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާތީއާއި، އެ ފައިސާގެ ތެރެއިން $2,000.00 (ދެހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) 5 ސެޕްޓެންބަރު 2018 ދުވަހު  ބައްސާމް ޢަދީލް ޖަލީލް ކުއްޔަށް ނަގައިގެން އުޅުނު ކ. މާލެ، ރެހެންދި 6-302 ފްލެޓަށް ކުލި ދެއްކުމުގެ ގޮތުން ބޭނުންކޮށްފައިވާތީއާއި، އެފް.އޭ.އެމް އިން މީނާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި ފައިސާ، އެކި ޢަދަދުތަކުން އެކި މީހުންނަށް ފޮނުވައި، އެފް.އޭ.އެމް.އާ ގުޅުމެއް ނެތް ކަންކަމަށް އެފައިސާ ހަރަދުކޮށް، އެ ފައިސާ މީނާގެ އަމިއްލަ ކަންކަމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 10/2014 (މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި، 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 3 ވަނަ ނަންބަރާ ޙަވާލާދީ، 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުންނާއި، 62 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 1 ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މަނީ ލޯންޑަރކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއާއި، ލޯންޑަރކުރުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ 10،000.00 (ދިހަހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ދައުލަތަށް ނަގައިދިނުމަށް އެދި.

    

   މިކުށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ އަންނަ އަސާސީ އަދަބަކީ 100,000 ރުފިޔާއާއި 1,000,000 ރުފިޔާއާއި ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއެކު 5 އަހަރާއި 15 އަހަރާއި ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށް ލުން؛ ނުވަތަ 5 އަހަރާއި 15 އަހަރާއި ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށް ލުން

    

   ކުރިމަގު

   މިމައްސަލައަކީ އަދިވެސް ތަޙްޤީޤުކުރިއަށްދާ މައްސަލައެކެވެ. ތަޙްޤީޤުގައި ކަންކަން ފުރޮޅެމުންދާ ވަރަކަށް އިތުރު މުޢާމަލާތްތަކާމެދު ފެންނަން ހުރި ނުރަނގަޅު ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް އަޅާނެ ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅުތައް މިއޮފީހުން ނިންމަމުން ގެންދާނަމެވެ.

    
 • 21 މާރިޗު 2024

  ކުޑަކުދިން އެކްސްޕްލޮއިޓް ކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ބަލައި ދަޢުވާކުރާނެގޮތާ ބެހޭ އިރުޝާދު ނެރުން

  ޤާނޫނު ނަންބަރު 2019/19 (ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 122 ވަނަ މާއްދާ (ކުޑަކުދިން އެކްސްޕްލޮއިޓްކުރުމުގެ ކުށް) ގައި، ތަފާތު އެކިއެކި ކުށް ކުރުމަށްޓަކައި ކުޑަކުދިން ރެކްރޫޓްކޮށް، ނުވަތަ އެނޫން ގޮތަކަށްވެސް ބޭނުންކުރުމަކީ، އޭގެ ޒާތުގައި ކުށެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

   

  މިބާވަތުގެ ކުށްތަކަކީ، އެކުށްތައް ތަޙްޤީޤުކުރުމާއި ދައުވާކުރުމުގައި ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރި ބާވަތެއްގެ ކުށަކަށްވާތީއާއި، މިކަމުގައި ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ހުރިހާ އިދާރާތަކުން އެއްގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި، ކުޑަކުދިން އެކްސްޕްލޮއިޓްކުރުމުގެ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައާއި ދަޢުވާކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދުގެ ނަމުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އިރުޝާދެއް މިއަދު ނެރުއްވައިފިއެވެ. މިއިރުޝާދަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 2008/9 (ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނު) ގެ 15 ވަނަ މާއްދާ (ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތައް) ގެ (ރ) ގައި، ޖިނާއީ ކުށެއް ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ޢަމަލުތަކާ ގުޅިގެން ބަލާ ބެލުންތަކާއި ހިންގާ ތަޙްޤީޤުތައް ބަލައި އެކަންކަން ހިނގަނީ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމަށް އޮތް މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދަށުން ނެރެފައިވާ އިރުޝާދެކެވެ.

   

  މިއިރުޝާދުގެ ސަބަބުން، ކުޑަކުދިންނާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ އަދި ކުޑަކުދިން ގްރޫމްކޮށްގެންނާއި ރެކްރޫޓުކޮށްގެން އެކުދިން ލައްވާ ކުށްކުރުވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ދިމާއެއްގައި މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ބަލައި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެއެވެ. މިބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުން ތަޙްޤީޤުގައި ބަލާނެކަންކަމާއި ދައުވާކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ އުޞޫލުތައް، މިދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ އިދާރާތަކަށް ސާފުވެފައި އޮންނާނެއެވެ.


 • 13 މާރިޗު 2024

  ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ފުލުހުންނާއެކު ހަވީރު ސައި

  "އަޅުގަނޑު، މިދިޔަ ހަފްތާގައި ފުވައްމުލަކު ސިޓީއަށް ކުރި ދަތުރުގައި، އެސިޓީގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ފުލުހުންނާ އެއްކޮށް ހަވީރު ސައިގެ ވަގުތުގައި ބައްދަލުވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުނެވެ. ދޮޅު ގަޑިއެއްހައި އިރަށް ދެމިގެންދިޔަ މި ބައްދަލުވުމުގައި، ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި ފުލުހުން ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅުތައް ކުރައްވަން ހުރި ގޮންޖެހުންތައް، ސީދާ އިންވެސްޓިގޭޓަރުންގެ ކިބައިން ސާފުކޮށްލުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުނެވެ. އިންވެސްޓިގޭޓަރުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ސީދާ އަޅުގަނޑާ ޙިއްސާ ކުރެއްވިއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ވަގުތުން ވަގުތަށް ރަނގަޅުކުރެވެން ހުރި ކަންކަން މިހާރު މިގެންދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ނިޒާމީ ގޮތެއްގައި ރަނގަޅުކުރަން ހުރި ކަންކަންވެސް އަޅުގަނޑަށް މިހާރު ވަރަށް ސާފެވެ. މާތްﷲގެ އަމުރާއި އިރާދަފުޅުން، ފުވައްމުލަކު ސިޓީއަކީ އަމާން ސިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭއްވުމަށް، އެސިޓީގައި ތިއްބަވާ ފުލުހުން ކުރައްވާ ބުރަ މަސައްކަތުގެ ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އަބަދުވެސް އޮންނާނެއެވެ. ފުލުހުން އެ ކުރައްވަނީ ތަޢުރީފު ޙައްޤު މަސައްކަތެކެވެ. އެމަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ލިބޭ ފަޚުރަކާއި ޝަރަފެކެވެ."

    ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޙުސައިން ޝަމީމް . 6 މާރިޗު 2024 . ބުދަ ދުވަސް.


 • 11 މާރިޗު 2024

  ރަމަޟާންމަހު، ޕީޖީ އޮފީހުން ފޯނަށް ޖަވާބުދޭނެ ގަޑިތައް ޢާންމުކުރުން.

  އެކިއެކި ބޭނުންތަކުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޯނުކުރާ މީހުންނަށް އެކަށީގެންވާ، ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ޖަވާބެއް އެރުވޭތޯ ބެލުމަކީ މިއޮފީހުން ޚާއްޞަ އިސްކަމެއް ދީގެން ކުރާ ކަމެކެވެ. މިއޮފީހުން ފޯނަށް ޖަވާބުދޭނެ އުޞޫލުތައް ވެބްސައިޓުގައި ޢާންމުކޮށްފައިވާނެއެވެ. 

  އެގޮތުން، ރަމަޟާންމަހު މިއޮފީހުން ފޯނަށް ޖަވާބުދޭނީ، ހެނދުނު 9:00 އިން ފެށިގެން ފެށިގެން 11:15 އާ ދެމެދު އަންނަ ފޯންކޯލުތަކަށް، އެދުވަހުގެ 11:30 އާއި 12:15 އާ ދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައި ޖަވާބުދޭނަމެވެ. ހެނދުނު 11:15 ގެ ފަހުން އަންނަ ފޯނުކޯލުތަކަށް ޖަވާބުދޭނީ، ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9:15 އާއި 10:00 އާ ދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.


 • 06 މާރިޗު 2024

  މި އޮފީހުގެ އަރުޝީފު ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ޤާއިމުކުރުން

  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އަރުޝީފު ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ޤާއިމުކޮށް, ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފިއެވެ. 
  މިކަމަށްޓަކައި މިއަދު ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އަރުޝީފު ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވީ ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ މޭޔަރު އިސްމާޢީލް ރަފީޤުއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ޝަމީމު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  
   
  މީގެ ކުރިން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މައްސަލަތައް އަރުޝީފު ކުރަމުން ދިޔައީ މާލޭގައި ހުންނަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މައި އޮފީހުގައެވެ. އަދި އަތޮޅުތެރޭގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ގޮފިތަކުން ބަލަހައްޓާ މައްސަލަތައް އެ ގޮތްޕެއްގައެވެ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އަރުޝީފު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމާއެކު, މީގެ ފަހުން އެންމެހައި މައްސަލަތައް މަރުކަޒީކޮށް އަރުޝީފު ކުރަމުން ގެންދާނީ ފުވައްމުލަކުގައެވެ. 
   
  ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް މި އޮފީހަށް އެވަރެޖްކޮށް ދެހާހެއްހާ މައްސަލަ ހުށަހެޅެއެވެ. މައްސަލައެއް އަރުޝީފުކުރަނީ މައްސަލައިގެ އެންމެހައި މަރުޙަލާތައް ނިމި ފަހު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުންނެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ގިނަ މައްސަލަތަކެއް މި އޮފީހުގެ އަރުޝީފަށް ދާނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އެހެންކަމުން އެފަދަ ސްޓޯރޭޖެއް ޤާއިމުކުރުމަށް މާލެއަކީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ތަނެއްކަމަށް ދެކެވަޑައިނުގަންނަވާތީއާއި، ޙަޤީޤީ މާނައިގައި ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން މަސައްކަތްތައް ރާވާލުމަށްޓަކައި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ނިންމެވީ ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި މި އޮފީހުގެ އަރުޝީފު ޤާއިމުކުރާށެވެ. 
   
  އެގޮތުން ފުވައްމުލަކުގައި އަމަން އަމާންކަން ޤާއިމުކުރުމަށް ފުލުހުންނާއި, ސިޓީ ކައުންސިލާއި, އެރަށުގެ މުއައްސަސާތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ގާތުން އެހީތެރިކަން ދިނުމުގެ ގޮތުން 2022 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މި އޮފީހުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރެއް އެރަށުގައި ޤާއިމުވެ ހުންނަވާގޮތަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވަނީ ހަމަޖައްސަވާފައެވެ. އަދި  23 މޭ 2023 އިން ފެށިގެން މި އޮފީހުގެ ގޮތްޕެއް ފުވައްމުލަކުގައި ވަނީ ޤާއިމުކޮށްފައެވެ. 
   
  އެގޮތުން މި އޮފީހުގެ އަރުޝީފު ފުވައްމުލަކުގައި ޤާއިމުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ނިންމެވީ, ފުވައްމުލަކަކީ ބިމުގެ ގޮތުން ތަނަވަސް ރަށަކަށްވެފައި, ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އަރުޝީފު ޤާއިމުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ޖާގައެއް ލިބޭނޭކަމުގެ ޔަޤީންކަން ސިޓީ ކައުންސިލުން ދެއްވާފައިވާތީއެވެ. އަދި ފުވައްމުލައް ސިޓީއަކީ ތަޢުލީމީ ގިނަ ޒުވާނުންތަކެއް ދިރިއުޅޭ ޝަހަރަކަށްވެފައި, އަރުޝީފާއި އޮފީސް ހިންގުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު މުވައްޒަފުންނާއި ވަސީލަތްތައް އެ ރަށުން ލިބެން އޮތުމަކީވެސް ފުވައްމުލަކުގައި އަރުޝީފު ޤާއިމުކުރުމަށް މި އޮފީހުން ނިންމި އެއް ސަބަބެވެ.
   
  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އަރުޝީފު ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ޤާއިމުކުރުމާއެކު, ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ތާރީޚީ ރެކޯޑުތައް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މަރުކަޒީ ގޮތެއްގައި މާލެފިޔަވައި އެހެން ރަށަކަށް ބަދަލުކުރެވުނީއެވެ. އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ތާރީޚީ ރެކޯޑުތައް ދެން ބަލަހައްޓަމުންގެންދާނީ ފުވައްމުލައް ސިޓީގައެވެ.