• 23 އޮގަސްޓް 2023

    ހަފްތާއަކު 4 ދުވަހު މަސައްކަތްކުރުމުގެ ތަޖުރިބާގެ ނަތީޖާ: ނަންބަރުތަކުން

    ޕީޖީ އޮފީހުގެ އަމާޒަކީ، ރައްޔިތުންނަށް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. މި ތަޞައްވުރު ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި، މަސައްކަތުގެ މަސައްކަތުގެ މާޙައުލަކީ ރައްކާތެރި، އެއްބާރުލުންލިބޭ، އުފާވެރި، ހިތްހަމަޖެހޭ ޟާޙައުލަކަށް ހަދަންޖެހެއެވެ. މަސައްކަތުގެ މާޙައުލު ފަހިކުރުމަށް ތަފާތު ސިޔާސަތުތަކެއް އެކުލަވާލާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، ކޮންމެ އަހަރަކު ދެފަހަރު، ހަފްތާއަކު 5 ދުވަހު މަސައްކަތްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، 4 ދުވަހު މަސައްކަތްކުރާ އިންތިޒާމެއް ތަޖުރިބާކުރަމުން އެބަގެންދަމެވެ. މިތަޖުރިބާގެ ސަބަބުން ޢާއިލީ ގުޅުންތައް ރަނގަޅުވެ، އިޖްތިމާޢީ އަދި ރޫޙާނީ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުވެ، މަސއްކަތުގެ އަޚްލާޤާއި މަސައްކަތްކުރާ ހިތްވުން އިތުރުވެފައިވާކަމަށް މުވައްޒަފުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ. މެނޭޖްމަންޓުގެ ފަޅިން ބެލިއިރު، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރާއި މަސައްކަތުގެ އިސްޕީޑުވެސް އޮތީ ހަލުވިވެފައެވެ. އެކަން، ނަންބަރުތަކުން ފެންނާން އެބައޮތެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް، ތިރީގައި އޮތް "ޢުންޞުރު" ނިއުސްލެޓަރގެ ލިޔުން ބައްލަވާށެވެ.

    https://media.pgoffice.gov.mv/newsletter/8/article/27