• 30 ޖޫން 2024

  ޢުންޞުރުގެ 7 ވަނަ ޢަދަދު ނެރުން

  މި އޮފީހުން ކޮންމެ 3 މަހުން އެއްމަހު ނެރެމުންދާ ނިއުސްލެޓަރ "ޢުންޞުރު" ގެ 7 ވަނަ ޢަދަދު ނެރެފީމެވެ.

  މިއީ 2024 ޖޫން މަހުގެ ޢަދަދެވެ.

  މި ޢަދަދުގައި ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ބައެއް ހަމަތަކާއި، މި އޮފީހުގެ ބައެއް ޙާއްޞަ ހަމަތަކާއި އުޞޫލުތަކުގެ މައްޗަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރުން ލިޔުއްވާފައިވާ އާރޓިކަލްތައް ހިމެނޭނެއެވެ.

  އެގޮތުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ގަލަމުން، މި އޮފީހުގައި ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި، ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުމަށް މުއައްސަސާތަކަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް ބަޔާންކުރައްވައި ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ.

  ޢުންޞުރުގެ 7 ވަނަ ޢަދަދު ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަން ވަޑައިގަންނަވާށެވެ.