• 12 ސެޕްޓެންބަރު 2023

  ވިކްޓިމްއަށް، އެމީހާގެ މައްސަލަ ހިނގާގޮތް، އޮންލައިންކޮށް ބަލައިލެވޭގޮތް ހަމަޖެއްސުން

  މިއޮފީހުގެ އޮންލައިން ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، "ވިކްޓިމް ސަޕޯޓް" ޓެބެއް ތަޢާރަފުކޮށް، އެމީހަކު ވިކްޓިމްއަކަށްވީ މައްސަލައެއް ހިނގަމުންދާގޮތް، އެމީހަކަށް އަމިއްލައަށް (އިތުރު މީހަކާ ގުޅަން ނުޖެހި) ބަލައިލެވޭގޮތް ހަމަޖައްސައިފީމެވެ. މިބަދަލާއެކު، ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ހާމަކަން އިތުރުވެ، މީހުންގެ އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން މިނިޒާމަށް ލިބިގެންދާނެކަމަށް އުއްމީދުކުރަމެވެ. 

   

  ވިކްޓިމްގެ އިތުރުން، މައްސަލައެއްގައި ދައުވާލިބޭ މީހާއަށްވެސް އެމީހާގެ މައްސަލަ ހިނގަމުންދާގޮތް، މިނިޒާމުގެ ތެރެއިން ބަލައިލެވޭނެއެވެ. ވިކްޓިމްއަށާއި ދައުވާލިބޭ މީހާއަށް، އެމައްސަލައެއް އޮތް ކޯޓަކާއި އެމައްސަލަ ތާވަލުކުރި ދުވަސްދުވަހު ހިނގައިފައިވާ ކަންކަމާއި، ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ހިނގާނެކަންކަންވެސް ފެންނާނެއެވެ. 

   

  މިކަމާބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު، ޕްރޮސިކިއުޓަރު ޖެނެރަލް ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ. 

   

  https://hushameem.com/blogs/victim