• 05 ސެޕްޓެންބަރު 2023

  !އޮންލައިން ޚިދުމަތް: ޕީޖީ އޮފީހުން ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކޮށްދިނުމަށް، ލުއިފަސޭހަ މަގެއް

  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ލުއިފަސޭހަ ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، ޕީޖީ އޮފީހުގެ އޮންލައިން ޚިދުމަތްތައް މެދުވެރިކޮށް، ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފީމެވެ.

   

  މިޚިދުމަތް  ހޯއްދެވުމަށްޓަކައި، ފޯނުން، އީފާސް މޯބައިލް އެޕް މެދުވެރިކޮށް، ނުވަތަ ތިރީގައިވާ ޕޯޓަލް  އިން އީފާސް މެދުވެރިކޮށް ވެންނެވުމަށްފަހު، ކުށުގެ ރެކޯޑު މެނޫއިން ކުށުގެ ރެކޯޑަށް އެދިވަޑައިގެންނެވޭނެއެވެ. ރެކޯޑަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާތާ ގިނަވެގެން މަސައްކަތު އެއް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބު، އޮންލައިން ޕޯޓަލަށް އަޕްލޯޑު ކޮށްދޭނަމެވެ. އޭރުން ފޯނުންވެސް، އެ މަޢުލޫމާތު ވަގުތުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ބޭނުންފުޅުނަމަ، ޕްރިންޓްވެސް ކުރެއްވޭނެއެވެ. އެލިޔުމަކީ މިއޮފީހުން ދިން ލިޔުމެއްކަން އެނގޭނެ ވެރިފިކޭޝަން ކޯޑެއް އެލިޔުމުގައި އޮންނާނެއެވެ.

   

  https://online.pgo.mv/login 

   

  މީގެ އިތުރުން، އީމެއިލުން ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުން [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުމުން، މަސައްކަތް 2 (ދޭއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރުމަށްފަހު، ޖަވާބު އީމެއިލަށް ފޮނުވައިދޭނަމެވެ.