• 28 އޮގަސްޓް 2023

  ލެތުން (ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނީ ލިޔުންތަކުގެ ޑާޓާބޭސް) ލޮގިން ނުކޮށް ވަދެވޭގޮތް ހެދުން.

  މިއޮފީހުން އުފައްދާފައިވާ، ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނީ ލިޔުންތަކުގެ ޑާޓާބޭސް، :ލެތުން" އަށް ލޮގްއިން ކޮށްގެން ވަންނަގޮތަށް އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް، ޢާންމުކޮށް އެންމެންނަށް ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް ހުޅުވާލައިފީމެވެ. މިޚިދުމަތާބެހޭ ގޮތުން އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް އޮތްނަމަ [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. 

   

  މިބަދަލު ގެނަޔަސްވެސް، އަދިވެސް،  އަމިއްލަ ނޯޓްސް ނެގުމާއި ބުކްމާރކްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރެއްވޭނީ ލޮގްއިން ވެގެން ވެންނެވީމައެވެ. ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤު ކުރައްވާ އިންވެސްޓިގޭޓަރުންނަށް ޚާއްޞަ ބައިތައް ފެންނާނީ، އިންވެސްޓިގޭޓަރަށް ދީފައިވާ ލޮގްއިންއިން ވެންނެވީމައެވެ. 

   

  https://lethun.pgo.mv/