• 24 އޮގަސްޓް 2023

  ޕީޖީ އޮފީހުގެ ޚިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށް، އީފާސް މޯބައިލް އެޕް މެދުވެރިކޮށް ލިބޭނޭގޮތް ހެދުން

  ޕީޖީ އޮފީހުގެ އޮންލައިން ޚިދުމަތްތަކަށް، މިހާރު އީފާސް މޯބައިލް އެޕް މެދުވެރިކޮށް ވަދެވޭނޭގޮތް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. އޮންލައިން ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ޚިދުމަތްތައް ހިމެނެއެވެ.

  1. މައްސަލަތަކުގައި ފޮނުވަން ބޭނުންވާ ސިޓީބިޓީ ފޮނުވުމާއި ބަލައިގަތުން. މިހާރު ޕީޖީ އޮފީހުގެ ޢިމާރާތެއް ހޯދައިގެން އެތަނަށް ސިޓީ ލާން ދާކަށް ނުޖެހޭނެ

  2. މައްސަލަތަކުގައި ވަކީލު ޢައްޔަނުކުރުމާއި ވަކިކުރުން

  3. މައްސަލަތަކުގައި ފޮނުވަން ބޭނުންވާ ނަޞޭޙަތުގެ / އިޢުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުން ވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު 

  4. މައްސަލައެއްގައި އަނިޔާ ލިބުނު މީހަކުނަމަ، އެމީހަކަށް އަނިޔާ ލިބުނު މައްސަލަ ކުރިއަށްދާ ގޮތާއި، އެމައްސަލަ އޮތް ކޯޓާއި، މައްސަލަ ބައްލަވާ ޤާޟީއާއި، މައްސަލައިގެ މިވަގުތުގެ ސްޓޭޓަސް

   

  މިޚިދުމަތާއެކު، ޕީޖީ އޮފީހުން ޢާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ކުރިއަށްވުރެ ހަލުއިކޮށް، ލުއިފަސޭހަކޮށް ފޯރުކޮށްދެވެމުންދާނެއެވެ.