• 22 އޮގަސްޓް 2023

  ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކްލެސިކް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން، ޓީމް ޑީޖޭއޭއަށް މަރްޙަބާ

  ރޭ ކުޅުނު ފޯރިގަދަ ފައިނަލް މެޗުގައި، ޕީޖީ އޮފީހުގެ ކްލަބް220 ބަލިކޮށް، ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކްލެސިކް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ޓީމް ޑީޖޭއޭގެ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންނަށާއި މެޖޭންޖަމްޓަށާއި، މުޅި ޖުޑީޝަރީއަށް, ޚާއްޞަކޮށް، ރަސްދޫ ކޯޓު، ހައިކޯޓު، ޑްރަގް ކޯޓު، ކްރިމިނަލް ކޯޓު، ފަމިލީ ކޯޓު، ސިވިލް ކޯޓު، ސުޕްރީމް ކޯޓު އަދި ޑީޖޭއޭއަށް މަރްޙަބާއާއި މުބާރިކްބާދީ ދަންނަވަން. ރޭގައި ޓީމް ޑީޖޭއޭއިން ދެއްކީ އާދަޔާ ޚިލާފު މޮޅު ކުޅުމެއް. ޕީޖީ އޮފީހުގެ ޓީމަށް ކުޅެލާނެ ފުރުޞަތެއް ނުދީ، ދެގޯލު ޖެހީ، ފަސޭހަކަމާއި، ހުނަރުވެރިކަމާއެކު. އޭގެ ފަހުން ފުލުފުލުގައި ގޯލުތައް ޖަހަމުން ދިޔައީ، އެޓީމުން ބޭނުންވީމާ ގޯލް ޖަހައޭ ހީވާހާ މޮޅަށް. ޑީޖޭއޭގެ ޓީމު މާމޮޅީ! 

   

  ދެޓީމުގެ ސަޕޯޓަރުން ފޯރިއާއެކު ދެމުން ދިޔަ ތަރުޙީބު ނެތްނަމަ، މުބާރާތް މުބާރާތަކަށް ނުވީސް. އެކަމަށްޓަކައި، ކްލަބް220 އާއި ޑީޖޭއޭގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ބަހުގެ ހޫނު ޙަމަލާތަކާއި، ބްލޮގްތަކާއި، ޝަރީޢަތްތަކުގެ މެދުންވެސް، އެހާމެ ފޯރިއާއި ޖޯޝާއި އިޙްތިރާމާއެކު، އެބައެއްގެ ޓީމަށް ސަޕޯޓްކޮށްގެން ތިޔަ ދެއްކެވީ. ސަޕޯޓްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން ދިވެހި ކުޅިވަރަށްވެސް ނަމޫނާއެއް. 

  މުބާރާތުގެ ފެއަރޕްލޭ ޓީމް (އެންމެ އިންޞާފުވެރިކޮށް، ކުޅިވަރުގެ ރޫޙާ އެއްގޮތަށް، ލޯތްބާއި އިޙްތިރާމާއެކު ކުޅުނު ޓީމު) ގެ އިނާމު، (ޢާންމު ގޮތެއްގައި ހޯދާ ގޮތަށް) މިފަހަރުވެސް ހޯދީ ކުލަބް220 ގެ ޓީމު. އެއީ މިޓީމުން ވަރަށް ފަޚުރުވެރިވާކަމެއް. . އެހެން ބަޔަކަށް ނުހޯދޭ ކާމިޔާބެއް.

  މިފަހަރު މި ލިބުނު ތަޖުރިބާތަކުގެ އަލީގައި، އިތުރަށް ހިތްވަރުކޮށްގެން، މާތްﷲ އަމުރާ އިރާދަފުޅުގައި ހުރީވިއްޔާ، މިއަންނަ އަހަރު އަނެއްކާވެސް މުބާރާތުގެ ތަށި ލިބޭތޯ އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރާނަން.